หรือคุณหมายถึง be careleß?
Search result for

be careless

(26 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be careless-, *be careless*, be careles
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I spend my life trying not to be careless.I spend my life trying not to be carelessThe Godfather (1972)
Women and children can be careless, but not men.Women and children can be careless, but not men. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be carelessI do not want him to be careless.
be carelessWe are all apt to be careless at times.
be carelessWhen you lack sleep, you are apt to be careless.
be carelessYou can't afford to be careless in this experiment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผอเรอ[V] be careless, See also: be heedless, be neglectful, Syn. เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
หลวม[V] be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
พลั้งเผลอ[V] be careless, See also: be negligent, be incautious, be inconsiderate, be thoughtless, Syn. เผอเรอ, พลั้งพลาด, Example: แค่เธอพลั้งเผลอไปครั้งเดียวก็อาจติดโรคได้, Thai definition: เผอเรอจนผิดพลาดไป
เผอเรอ[V] be careless, See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent, Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ
เลินเล่อ[V] be careless, See also: be heedless, be negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, เผอเรอ, Example: พยาบาลเลินเล่อทำรายชื่อที่อยู่บนข้อมือคนไข้หลุด, Thai definition: ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
สะเพร่า[V] be careless, See also: be negligent, neglect, be heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ถ้าคุณสะเพร่าคุณก็จะไม่มีวันได้ดี, Thai definition: อาการที่ทำอย่างลวกๆ, หวัดๆ, ขาดความรอบคอบ
ถลำถลาก[V] be careless, See also: blunder, be heedless, be thoughtless, Syn. ถลากถลำ, Thai definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
มักง่าย[v.] (mak-ngāi) EN: be careless ; be negligent   FR: être négligent
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant
เผลอใจ[v.] (phloējai) EN: be unconscious ; to be careless ; to be negligent   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless   
เผอเรอ[v.] (phoēroē) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent   
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalaloēi) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty   FR: délaisser ; négliger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top