Search result for

negs

(688 entries)
(0.0619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negs-, *negs*, neg
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา negs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *negs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Negro[N] คนนิโกร, See also: คนผิวดำ, คนเชื้อสายนิโกร, นิโกร
Negro[ADJ] เกี่ยวกับนิโกร, Syn. black, African, African-American
manege[N] ศิลปะการฝึกม้า
negate[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, Syn. deny, refute, Ant. admit, support
negate[VT] ลบล้าง, See also: ไม่มีผล, เป็นโมฆะ, ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. abolish, nullify
renege[VI] ผิดสัญญา, See also: ละเมิดสัญญา, Syn. default, break a promise
neglect[VT] ไม่สนใจ, See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
neglect[VT] พลาด (เพราะประมาทหรือเลินเล่อ)
neglect[N] การละเลย, See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
Negress[N] ผู้หญิงนิโกร (คำไม่สุภาพ), See also: หญิงผิวหมึก, นิโกร
Negrito[N] คนดำ
Negroid[ADJ] เกี่ยวกับคนผิวดำ, See also: เป็นลักษณะของคนผิวดำ, แห่งคนผิวดำ, Syn. black, Negro
reneger[N] คนผิดสัญญา
Senegal[N] สาธารณรัฐเซเนกัลในแอฟริกา, See also: เซเนกัล
vinegar[N] น้ำส้มสายชู
abnegate[VT] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก
negation[N] คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, ความไม่เห็นด้วย, Syn. opposition
negation[N] คำลบล้าง, See also: ข้อคิดเห็นหรือหลักการที่นำมาใช้ลบล้าง, สิ่งหักล้าง, Syn. invalidation, nullification
negative[ADJ] เป็นการปฏิเสธ, See also: เป็นการคัดค้าน
negative[ADJ] ที่เป็นด้านลบ, See also: เชิงลบ
negative[N] คำปฏิเสธ
negative[N] เครื่องหมายลบ (ทางคณิตศาสตร์)
negative[VT] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน
negligee[N] เครื่องแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ, See also: เสื้อผ้าแต่งตัวง่ายๆ, Syn. neglige
Negritic[N] เกี่ยวกับคนดำ
renegade[N] ผู้ละทิ้งความเชื่อทางศาสนา, See also: ผู้เปลี่ยนศาสนา, Syn. apostate, traitor
renegade[N] คนทรยศ, See also: คนกบฏ, Syn. deserter, tergiversator
renegade[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, ขายชาติ, Syn. apostate, disloyal, traitorous, unfaithful
vinegary[ADJ] เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish
neglecter[N] คนที่ไม่สนใจ, See also: คนเพิกเฉย, คนสะเพร่า, คนละเลย
neglector[N] คนที่ไม่สนใจ, See also: คนที่ไม่สนใจ, คนสะเพร่า
negligent[ADJ] โดยเผลอไป, See also: ที่เชือนแช, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย, ที่เพิกเฉย
negotiate[VI] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
negotiate[VT] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
panegyric[N] คำสรรเสริญ, See also: คำชมเชย, Syn. eulogy, praise, tribute, Ant. criticize, ingratitude, ungratefulness
renege on[PHRV] ไม่รักษาสัญญา
wineglass[N] แก้วสำหรับดื่มไวน์, See also: (เป็นถ้วยแก้วกลมและมีก้านหรือขาสำหรับถือหรือจับด้านล่าง)
abnegation[N] การละทิ้ง, See also: การสละ, Syn. denial, self-denial, self-renunciation
negatively[ADV] ในทางลบ, See also: โดยปฏิเสธ, Syn. adversely
negativity[N] การคัดค้าน, See also: การปฏิเสธ, Syn. negativism, Ant. positivism, positivity
neglectful[ADJ] ที่สะเพร่า, See also: ที่ไม่แยแส, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย
negligence[N] ความไม่เอาใจใส่, See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่, Syn. carelessness
negligible[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: ซึ่งไม่สลักสำคัญ, ไม่น่าใส่ใจ, เล็ก ๆ, ขี้ประติ๋ว
negotiable[ADJ] ซึ่งสามารถเจรจากันได้, Syn. assignable, conveyable, transferable, Ant. inalienable, unalienable
negotiator[N] ผู้เจรจาต่อรอง, See also: คนต่อรอง, Syn. mediator
vinegarish[ADJ] เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour
winegrower[N] ผู้ที่ปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่น
negligently[ADV] อย่างไม่สนใจ, See also: อย่างละเลย
negotiation[N] การเจรจาต่อรอง, See also: การต่อรอง, Syn. bargaining, conciliation
renegotiate[VI] เจรจาอีกครั้ง, See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
manege(แมนีซ',-เนซ') n. ศิลปการฝึกและขี่ม้า
negate(นิเกท',เนก'เกท) vt.,vi. คัดค้าน,ปฏิเสธ,ลบล้าง., See also: negator,negater n.
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
negligible(เนก'ลิจะเบิล) adj. เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว, See also: negligibility n. negibly adv., Syn. minor
negotiable(นิโก'ชิอะเบิล) adj. โยกย้ายกันได้,เจรจากันได้,ซื้อขายกันได้., See also: negotiability n.
negotiant(นิโก ช 'เอินทฺ) n. ผู้เจรจา
negotiate(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย., See also: negotiator n.
negotiation(นิโกชิเอ' เชิน) n. การเจรจา, Syn. mediation
negress(นี'กริส) n. หญิงนิโกร
negro(นี'โกร) n.,adj. นิโกร pl. Negroes
negroid(นี'กรอยดฺ) adj. เกี่ยวกับชนชาตินิโกร. n. นิโกร
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี
panegyrise(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
panegyrize(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
renegade(เรน'นะเกด) n. คนทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง adj. ทอดทิ้งเพื่อน,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา,หักหลัง
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.
wineglass(ไวนฺ'กลาส -แกลส) n. แก้วเหล้า,ถ้วยเหล้า
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
negative(n) คำปฏิเสธ,การคัดค้าน,ฟิล์มถ่ายรูป,ทางลบ,เครื่องหมายลบ
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
negotiable(adj) ตกลงกันได้,เจรจากันได้,เปลี่ยนมือกันได้
negotiate(vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย
negotiation(n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย
negotiator(n) ผู้เจรจา,ผู้ซื้อขาย,ผู้แลกเปลี่ยนกัน
Negress(n) หญิงนิโกร
Negro(adj) เกี่ยวกับชาวนิโกร
Negro(n) คนนิโกร
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phototropism, negativeการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, negativeความดันลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
renegotiationการเจรจาต่อรองใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seronegativeเลือดลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervening negligenceความประมาทที่มีเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences committed by negligenceความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint negligenceความประมาทร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qui non negat fatetur (L.)ผู้ไม่ปฏิเสธถือว่ายอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by negligence๑. โดยประมาท (ก. อาญา)๒. โดยประมาทเลินเล่อ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Boolean negationนิเสธแบบบูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capax negotii (L.)สามารถที่จะทำกิจการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal negligenceความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceความประมาทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause death by negligenceทำให้คนตายโดยประมาท (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral negligenceการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of negligenceระดับขั้นของความประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross negligenceการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross neglect of dutyการละทิ้งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by negligenceการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ei qui affirmat non ei qui negat incumbit probatio (L.)หน้าที่นำสืบเป็นของผู้กล่าวอ้างไม่ใช่ของผู้ปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode negativeอิเล็กโทรดขั้วลบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
imputed negligenceความประมาทเลินเล่อที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tort of negligenceการละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative eugenicsสุพันธุศาสตร์เชิงลบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negative evidenceพยานหลักฐานที่หักล้างข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative growthการเพิ่มทางลบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negative phototropismการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
negative pole; negative terminalขั้วลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative pregnantการภาคเสธ, การปฏิเสธที่มีผลเท่ากับการยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative pressureความดันลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neglected childเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-negativeไม่เป็นลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
non-negotiable; not negotiableที่เปลี่ยนมือไม่ได้, ห้ามเปลี่ยนมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Negligence Clauseข้อกำหนดความประมาทเลินเล่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence liability, avoidance ofการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence per seความประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, collateralการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, contributoryการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, criminalความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, degree ofระดับขั้นของความประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, estoppel byการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, grossการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, tort ofการละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not negotiable; non-negotiableที่เปลี่ยนมือไม่ได้, ห้ามเปลี่ยนมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Contract negotiation การเจรจาทำสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Negative interest rateอัตราดอกเบี้ยติดลบ [เศรษฐศาสตร์]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood vinegar น้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Art, Senegaleseศิลปะเซเนกัล [TU Subject Heading]
Electronegativityสภาพไฟฟ้าลบ [TU Subject Heading]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Negative binomial distributionการแจกแจงทวินามนิเสธ [TU Subject Heading]
Negativesรูปปฎิเสธ [TU Subject Heading]
Negativesเนกาทิฟ [TU Subject Heading]
Negligenceความประมาท [TU Subject Heading]
Negligence, Criminalความประมาทในทางอาญา [TU Subject Heading]
Negotiable instrumentsตราสารที่เปลี่ยนมือได้ [TU Subject Heading]
Negotiationการเจรจาต่อรอง [TU Subject Heading]
Negotiation in businessการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Negotiorum gestioจัดการงานนอกสั่ง [TU Subject Heading]
Rice vinegarน้ำส้มสายชูข้าว [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]
Negative Sort การคัดแยก
การคัดแยกสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากขยะเพื่อให้ ขยะมีความเหมาะสมสำหรับป้อนเข้าเตาเผาหรือหมักทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
negative voteลงคะแนนเสียงคัดค้าน [การทูต]
negotiating conferenceการประชุมเจรจา [การทูต]
Adsorption, Negativeการดูดซับทางลบ [การแพทย์]
Aerobic Culture, Negativeการเพาะจุลชีพไม่พบตัวบัคเตรีแอโรบิค [การแพทย์]
Air Ionization, Negativeอากาศมีประจุลบ [การแพทย์]
Association, Negativeความสัมพันธ์ลบ [การแพทย์]
Balance, Negativeขาดดุลย์,ดุลย์ลบ [การแพทย์]
Bias, Negativeทางค่าต่ำ,ค่าต่ำกว่าค่าจริง [การแพทย์]
Calcium Balance, Negativeเสียดุลแคลเซียม [การแพทย์]
Caloric Balance, Negativeการอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกลับลดลง,ดุลย์ของแคลอรีอยู่ในเกณฑ์ลบ,ได้รับอาหารไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Catalyst, Negativeคะตาลิสต์ลบ [การแพทย์]
Cell Wall, Gram-Negativeผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมลบ [การแพทย์]
Charge Negativeประจุลบ [การแพทย์]
Charge, Negativeประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Child, Neglectedเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [การแพทย์]
Control, Negativeตัวเปรียบเทียบสำหรับปฏิกิริยาลบการควบคุมผลทางลบ [การแพทย์]
Correlation, Negativeความเกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ในทางลบ [การแพทย์]
Crystal, Negativeผลึกลบ [การแพทย์]
Development, Negativeการเตรียมเนกาทีฟ [การแพทย์]
Deviation, Negativeความเบี่ยงเบนในทางลบ,การเบี่ยงเบนไปทางลบ [การแพทย์]
Doll's Eye Sign Negativeลูกตาทั้งสองกลอกไปทางด้านตรงข้ามไม่ได้ [การแพทย์]
Electrodes, Negativeขั้วลบ,ขั้วไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]
Electronegativityอิเล็กโตรเนกาติวิตี,การดึงดูดอีเล็คตรอน,มีความรักอีเล็กตรอนสูง,อิเล็คโตรเนกาติวิตี,อีเล็กโตรเนกาทิพวิตี,อิเลคโตรเนคกาทิวิตี้ [การแพทย์]
End-Point, Negativeด้านลบ [การแพทย์]
Externality, Negativeการกระทำที่มีผลภายนอกเป็นลบ [การแพทย์]
False Negativeผลลบลวง,ตรวจไม่พบ,ผลลบปลอม,ผลลบเทียม,ผลลบเทียม,ลบเทียม,ผลลบที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Negative Reactionsผลไม่สูงกว่าค่าปกติ,ปฏิกิริยาแบบผลลบปลอม [การแพทย์]
False Negative Resultsผลลบเทียม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Negator[เนเกเตอร์] (name ) Phyrexian Negator
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
negotiate (vt ) ฝ่าไป เช่น เรือแคนูสามารถฝ่าสายน้ำนี้ไปได้เมื่อลมสงบ
negotiator (n ) ผู้เจรจา
panegyric (n ) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org)
See also: R. eulogy
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Negative.Negativ. The Lights of Zetar (1969)
Negative.Negativ. Unification I (1991)
Negative.Negativ. Insiders (2006)
The fact that the kid's colonoscopy was negative Doesn't prove anything.ความจริงเครื่องColonoscoppy เป็นเน็กกาตีฟไม่ได้พิสูจน์อะไร Not Cancer (2008)
Negative for thrombosis and chagas.มันเป็นผลลบต่อต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเืลือดตีบ Adverse Events (2008)
Culture's still negative.การเพาะเชื้อยังให้ผลเป็นลบ Adverse Events (2008)
I've spent half my life negotiating with that woman.ฉันใช้เวลาครึ่งชีวิต\ ต่อปากต่อคำกับผู้หญิงคนนี้ Adverse Events (2008)
Your biopsy results are negative.ผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นลบ Lucky Thirteen (2008)
I need two units of O-negative, stat!ฉันต้องการเลือด โอ เน็กกาตีฟ 2 ยูนิต Joy (2008)
Leukemia has false negatives all the time.การตรวจพลาดผลเป็นลบ มีตลอดเวลา Joy (2008)
Why do you need to negate everything?ทำไมคุณมองโลก\ ในแง่ร้ายไปหมด Joy (2008)
Gram stain was negative.ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ. Emancipation (2008)
You paged me with negative test results?คุณเพจเรียกผมเพราะผลตรวจเป็นลบหรือ Emancipation (2008)
Tests-Negative, or you wouldn't be here.ผลตรวจที่เป็นลบ หรือไม่ก็ใช้ตอนคุณไม่อยู่ที่นี่ Last Resort (2008)
While you try and negotiate a hostage tradeขณะที่คุณพยายามเจรจา แลกเปลี่ยนตัวประกัน Last Resort (2008)
House, we're not negotiating with you.เฮาส์.. เราไม่ต่อรองกับคุณ Last Resort (2008)
Actually, we're through negotiating.อััััััััััััััััััันที่จริงเราไม่เจรจาแล้ว Last Resort (2008)
Negotiation's over.การเจรจาจบลงแล้ว Last Resort (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
Perhaps now, begin negotiations we can.ทีนี้ คงจะได้เวลาคุยกันแล้วกระมัง Ambush (2008)
I cannot negotiate with sorcerers.ข้าไม่สามารถเจรจากับพ่อมดได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
- wanted to negotiate a treaty.-ต้องการเจรจา Destroy Malevolence (2008)
Maybe it is worth more than we negotiated.บางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าที่เราได้เจรจากันไว้ Downfall of a Droid (2008)
Negative, negative.ไม่นะ ไม่นะ Rookies (2008)
Negative. And it's not in CODIS either.ไม่ตรงกัน ในระบบเก็บข้อมูลดีเอ็นเอก็ไม่ตรง And How Does That Make You Kill? (2008)
Scanners are negative, General.เครื่องสแกนไม่พบอะไรครับ ท่านนายพล Lair of Grievous (2008)
Meesa knowing meesa be big help with the negotiations.ข้าซ่าคิดว่าข้าซ่าอาจจะ มีประโยชน์สำหรับการเจรจา Bombad Jedi (2008)
Let us negotiateเรามาเจรจากันดีกว่า Cloak of Darkness (2008)
It appears you are in no position to negotiate after all, Padawanจะว่าไปแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่อยู่ในฐานะ ที่จะเจรจานะ พาดาวัน Cloak of Darkness (2008)
The leader of a band of renegade sorcerers sworn to bring down the King.หัวหน้ากลุ่ม พ่อมดที่ต้องการ จะล้มล้างกษัตริย์ To Kill the King (2008)
That is why I am searching for you to negotiateนั่นเป็นเหตุให้ข้าตามหาเจ้า เพื่อทำการเจรจาต่อรอง Iljimae (2008)
If he does have copies of the photos and negatives there, they will be hidden.ถ้าเขาไม่ได้ก็อปปี้รูปไว้ และไม่ได้ปฏิเสธว่าอยู่ที่นั่น พวกเขาคงจะซ่อนไว้ The Bank Job (2008)
But.. when we go through shocks to the system... there is often a repression of negative feelings.แต่,เมื่อเวลาคนเราผ่าน เหตุการณ์ช๊อคกับระบบ.. บ่อยครั้งที่มันจะแสดง ความรู้สึกตรงกันข้าม Passengers (2008)
I must apologize for leaving Gotham in the middle of our negotiations.ผมต้องขอโทษด้วย ที่ออกจากกอธแฮมมากลางคัน The Dark Knight (2008)
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ The Dark Knight (2008)
Negative. He's on an ice fishing trip in Glacier Bay.ไม่มาหรอก เขาไปตกปลาในน้ำแข็งที่อ่าวเกลเซียร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
That blond negro they got on there, he had me in stitches.ไอ้มืดหัวทองที่พวกเขาเชิญมา เขาทำให้ฉันนั่งติดจอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I know that you can´t fake a Polaroid. There´s no negative.แน่นอน ใช้ polaroid ไง มันไม่มี negative Shutter (2008)
It´s on the negatives. Then why didn´t we see anything in the Polaroids?งั้นทำไมไม่เห็นตอนถ่ายเทสอะ Shutter (2008)
How can you neglect your guest and eat on your own?คุณละเลยแขกของคุณ แล้ว กินคนเดียว ได้ยังไง? Episode #1.7 (2008)
In Korea, I'll have to depend on your help to negotiate business with directors.ในเกาหลี, ฉันต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ ของคุณในการต่อรองกับผ.อ. Episode #1.8 (2008)
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Body of Lies (2008)
What I need you to fully understand is that these people, they do not wanna negotiate.สิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือ พวกนี้ไม่ได้ต้องการเจรจา Body of Lies (2008)
Well, it wasn't a bargain, because no one's gonna negotiate with you for me.ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่มีใครเจรจากับแกเพื่อฉันหรอก Body of Lies (2008)
There will be no negotiation, but not because you say so.ถ้าไม่มีการเจรจา คงไม่ใช่เพราะแกหรอก Body of Lies (2008)
We must adjust your negativity, mature you, and put it all into action.เราต้องปรับปรุงข้อด้อย เสริมข้อเด่นและดึงมันออกมาใช้ The Love Guru (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
Are you still negotiating a pre-nup?แต่ ยังต่อรองเรื่องสินสมรสอยู่อีกเหรอครับ Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negI blame him for our failure in the negotiations.
negHe neglected to write her.
negThanks to television, boys and girls are apt to neglect reading books.
negMultilateral trade negotiations ran aground over import quotas.
negThe accident stemmed from her negligence.
negI regret having neglected my health.
negMy proposal met with a negative.
negThere was some monkey business going on when they were negotiating that last contract; money passed under the table.
negThe accident was due to the negligence of the caretaker.
negThe outlook was negative.
negThe negotiation has entered upon a serious phase.
negThe lazy frequently neglects his duties.
negShe then proceeded to negotiate with her bank.
negThey succeeded in the negotiation.
negLet go of your negative outlook on life.
negThe tuberculin reaction was negative.
negDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
negThe boy had bad teeth because he neglected to brush them.
negThey negotiate with their employer about their wages.
negDivorce tends to be associated with a negative image.
negThe first session of the trade negotiations is at ten o'clock tomorrow morning.
negThe negotiations stepped into a crucial phase.
negHe taxed me with neglect of duty.
negWe negotiated with the president about our working hours.
negI cannot, however, neglect his warning.
negThe hero, as a child, suffered from parental neglect.
negI don't like a negative sort of man.
negHe took great pains in the negotiation.
negWe have a good negotiator on the staff.
negHe regret having neglected his studies in his school days.
negHe neglected his duties.
negHe blamed his son for neglecting his duty.
negThe negotiation is off.
negHe is negligent of his duties.
negThey are negotiating to reach a satisfactory compromise.
negHis job is to negotiate with foreign buyers.
negThese children are neglected by their parents.
negI neglected to note it in my calendar.
negI had a glimpse into the negative side of his character.
negI'm displeased at your negligence.
negHe commented on his unsuccessful business negotiation.
negBoth countries entered into peace negotiations.
negJapan feels it got shafted in the negotiations.
negThis sort of structure is called a double negative, but in effect it shows affirmation.
negThey take this negative way of protesting against adult domination.
negThe two countries will negotiate a settlement to the crisis.
negHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.
negI negotiated with the travel agent about the ticket price.
negHe is neglecting his research these days.
negThe labor union is negotiating with the owners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
ทอดธุระ[V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
ไม่สน[V] be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
โดยประมาท[ADV] in negligence, See also: by negligence, Example: สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมวลได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถโดยประมาท
เผอเรอ[V] be careless, See also: be heedless, be neglectful, Syn. เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ลบ[ADJ] negative, Syn. ติดลบ, Ant. บวก, Example: เรื่องนี้เราควรพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบ, Thai definition: ที่เป็นไปในทางร้าย ทางไม่ดี
ละเลย[V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
วางธุระ[V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
หลวม[V] be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
ปล่อยทิ้ง[V] neglect, See also: skimp, omit, be remiss, Syn. ละเลย, Example: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
ขี้ประติ๋ว[ADJ] trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai definition: ไม่สำคัญ
ไม่ลืม[V] not forget, See also: not neglect, not omit, Syn. ไม่ลืมเลือน, Example: เขาไม่ลืมที่จะดึงเพื่อนร่วมรุ่นเข้ามารับตำแหน่งด้วย, Thai definition: อยู่ในความทรงจำ, สามารถระลึกได้อยู่เพราะเอาใจใส่
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
ผู้เจรจา[N] negotiator, See also: mediator, intermediary, moderator, Example: ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้เจรจากับญาติผู้ป่วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่พูดจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อตกลงบางอย่างกัน อย่างเป็นทางการ
พลั้งเผลอ[V] be careless, See also: be negligent, be incautious, be inconsiderate, be thoughtless, Syn. เผอเรอ, พลั้งพลาด, Example: แค่เธอพลั้งเผลอไปครั้งเดียวก็อาจติดโรคได้, Thai definition: เผอเรอจนผิดพลาดไป
เพิกเฉย[V] ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
ขั้วลบ[N] cathode, See also: negative electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ, ขั้วนิเสธ, Ant. ขั้วบวก, Example: เมื่อมีแสงส่องถูกขั้วลบจะเกิดอิเล็กตรอนและจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวก, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
คำสรรเสริญ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
เงาะ[N] Negrito, See also: Semang, Syn. คนป่า, ซาไก, เซมัง, Example: ฉันเคยเห็นพวกเงาะที่จังหวัดสตูล, Count unit: คน, Thai definition: คนป่าพวกหนึ่ง รูปร่างต่ำเตี้ย ตัวดำ ผมหยิก อยู่ในตระกูลนิกริโต (Negrito) อยู่ในแหลมมลายู เรียกตัวเองว่า กอย ได้แก่พวกเซมัง และซาไก หรือเซนอยม โดยปริยายเรียกคนที่มีรูปร่างเช่นนั้น
ปล่อยปละละเลย[V] neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai definition: ไม่เอาใจใส่
เผอเรอ[V] be careless, See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent, Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ
เผลอใจ[V] be unconscious, See also: to be careless, to be negligent, Example: เพราะเขาเผลอใจไปกับเธอมากเกิน เขาจึงทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิด, Thai definition: ไม่ทันยับยั้งใจ
มึนชา[V] be cool, See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส, Example: คนไทยวันนี้ยังมึนชากับภาวการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเฉยเมยไม่มีแก่ใจ
เปรี้ยวจี๊ด[V] very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai definition: มีรสเปรี้ยวจัด
แปรพักตร์[V] depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง
เรื้อ[V] neglect, See also: be out of practice, Syn. ห่าง, ห่างเหิน, Thai definition: ห่างเหินเสียนาน
เลินเล่อ[V] be careless, See also: be heedless, be negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, เผอเรอ, Example: พยาบาลเลินเล่อทำรายชื่อที่อยู่บนข้อมือคนไข้หลุด, Thai definition: ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
เลินเล่อ[ADJ] careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
สะเพร่า[V] be careless, See also: be negligent, neglect, be heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ถ้าคุณสะเพร่าคุณก็จะไม่มีวันได้ดี, Thai definition: อาการที่ทำอย่างลวกๆ, หวัดๆ, ขาดความรอบคอบ
สะเพร่า[ADJ] careless, See also: negligent, heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: อาจารย์ไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาเป็นคนสะเพร่า
สะเพร่า[ADV] carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว
อาจาด[N] Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar, Example: สะเต๊ะของเมืองซีอานไม่มีน้ำจิ้ม และอาจาด มีแค่เนื้อย่างเฉยๆ, Thai definition: ของกินแก้เลี่ยนปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม แช่น้ำส้ม หรือน้ำกระเทียมดอง
หรอก[END] particle used after a negative statement to make the sense milder, Syn. ดอก, Example: พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี้คืออะไรหรอก, Thai definition: คำลงท้ายแสดงการปฏิเสธของข้อความข้างหน้า
ตั๋วเงินคลัง[N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ,ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ตัวโกง[N] villain, See also: negative role, negative character, Syn. ตัวร้าย, Example: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด, Thai definition: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
ต่อรอง[V] bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ตั๋วเงินคลัง[N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ต่อ[V] bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
เจรจา[V] negotiate, See also: converse, discuss, talk, confer, Syn. พูด, พูดจา, สนทนา, Example: เราต้องเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนน้อมไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดี, Thai definition: พูดจากันอย่างเป็นทางการ
ทอดทิ้ง[V] neglect, See also: abandon, desert, forsake, Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่เอาใจใส่, ไม่รับผิดชอบ, Ant. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: แม่ใจร้ายทอดทิ้งลูกสาววัย 5 เดือน ให้อยู่กับพี่สาววัย 5 ขวบตามลำพัง
ทรุดโทรม[V] be declined, See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill, Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ, Ant. เจริญขึ้น, ดีขึ้น, Example: บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด
ทำหูทวนลม[V] pay no attention, See also: be negligent, Syn. เฉยเมย, ไม่รับรู้, Example: เขามักชอบทำหูทวนลม ทำให้คนอื่นไม่อยากร่วมงานกับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ด้านลบ[adj.] (dān lop) EN: negative   FR: négatif
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment
ดุลการค้าเสียเปรียบ[n. exp.] (dun kānkhā sīaprīep) EN: negative balance of trade   
ดุลการค้าติดลบ[n. exp.] (dun kānkhā titlop) EN: negative balance of trade   
ฝ่ายค้าน[n.] (fāikhān) EN: opposition   FR: opposition [f] ; côté négatif [m]
ฟิล์ม[n.] (fīm) EN: film ; negative film   FR: film [m] ; pellicule [f] ; négatif [m]
ห้ามเปลี่ยนมือ[adj.] (hām plīenmeū) EN: not negotiable   
จำนวนจริงลบ[n. exp.] (jamnūan jing lop) EN: negative real number   FR: nombre réel négatif [m]
จำนวนลบ[n. exp.] (jamnūan lop) EN: negative number   FR: nombre négatif [m]
จำนวนเต็มลบ[n. exp.] (jamnūan tem lop) EN: negative integer   FR: entier négatif [m]
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā) EN: negotiate   FR: négocier
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation   FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การประชุมเจรจา[n. exp.] (kān prachum jēnrajā = kān prachum jēnjā) EN: negotiating conference   FR: table de négociations [f]
การประมาท[n.] (kān pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
การสละ[n.] (kān sala) EN: abandonment   FR: abnégation [f]
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
การเสริมแรงทางลบ[n. exp.] (kān soēm raēng thāng lop) EN: negative reinforcement   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค่าอิเลกโตรเนกาติวิตี้[n. exp.] (khā ilēktrōnēkātiwitī) EN: electronegativity   FR: électronégativité [f]
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook   FR: exclure ; sauter ; négliger
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khaoruam kān jēnrajā) EN: take part in negotiations   FR: prendre part à une réunion de négociation
ขี้ผง[adj.] (khīphong) EN: trivial; insignificant; unimportant   FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
ขั้วลบ[n.] (khūa lop) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode   FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]
คู่เจรจา[n. exp.] (khū jērajā) EN: negotiating party   
ความละเลย[n.] (khwām laloēi) EN: neglect ; negligence   FR: négligence [f]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ความเพิกเฉย[n.] (khwām phoēkchoēi) EN: neglect   FR: incurie [f]
ความประมาท[n.] (khwām pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
ความประมาททางอาญา[n. exp.] (khwām pramāt thāng āyā) EN: criminal negligence   
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial   FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[adj.] (krajøi) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little   FR: insignifiant
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละเลยหน้าที่[v. exp.] (laloēi nāthī) EN: abdicate   FR: négliger ses obligations
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent   FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé

CMU English Pronouncing Dictionary
NEG    N EH1 G
NEGS    N EH1 G Z
NEGRO    N IY1 G R OW0
NEGUS    N IY1 G AH0 S
NEGRI    N EH1 G R IY0
NEGEV    N EH1 G EH2 V
NEGRIN    N EH1 G R IH2 N
GENEGO    G EH1 N AH0 G OW2
GENEGO    JH EH1 N AH0 G OW0
GENEGO    JH IY1 IY1 EH1 N IY1 JH IY1 OW1
NEGATE    N IH0 G EY1 T
NEGARA    N EH0 G AA1 R AH0
NEGLIA    N EH1 G L IY0 AH0
NEGROS    N IY1 G R OW0 Z
NEGLEY    N EH1 G L IY0
NEGRON    N EH1 G R AH0 N
RENEGE    R AH0 N IH1 G
NEGENT    N EH1 JH AH0 N T
NEGENT    N EH1 G AH0 N T
NEGLECT    N AH0 G L EH1 K T
NEGROID    N IY1 G R OY0 D
NEGROES    N IY1 G R OW0 Z
NEGATED    N AH0 G EY1 T AH0 D
NEGATES    N AH0 G EY1 T S
VENEGAS    V EH1 N IH0 G AH0 Z
RENEGAR    R EH1 N IH0 G ER0
WINEGAR    W IH1 N IH0 G ER0
VANEGAS    V AE0 N IY1 G AH0 Z
BANEGAS    B AE1 N IH0 G AH0 Z
DONEGAN    D AA1 N IH0 G AE0 N
DUNEGAN    D AH1 N AH0 G AE0 N
FINEGAN    F IH1 N IH0 G AE0 N
SINEGAL    S IH1 N IH0 G AH0 L
VINEGAR    V IH1 N AH0 G ER0
HENEGAR    HH EH1 N IH0 G ER0
NEGRETE    N EH1 G R IY2 T
SENEGAL    S EH2 N AH0 G AO1 L
BINEGAR    B IH1 N IH0 G ER0
PINEGAR    P IH1 N IH0 G ER0
NEGRONI    N EH2 G R OW1 N IY0
RENEGED    R AH0 N IH1 G D
NEGLECTS    N IH0 G L EH1 K T S
CARNEGIE    K AA1 R N AH0 G IY0
DELNEGRO    D EH2 L N EH1 G R OW0
RENEGADE    R EH1 N AH0 G EY2 D
FINEGOLD    F AY1 N G OW2 L D
HENEGHAN    HH EH0 N EH1 G HH AH0 N
RENEGING    R AH0 N IH1 G IH0 NG
KORNEGAY    K AO1 R N IH0 G EY0
NEGATRON    N EH1 G AH0 T R AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Negro    (n) (n ii1 g r ou)
Negus    (n) (n ii1 g @ s)
negus    (n) (n ii1 g @ s)
negate    (v) (n i1 g ei1 t)
renege    (v) (r i1 n ei1 g)
Donegal    (n) (d o1 n i g oo l)
Negress    (n) (n ii1 g r e s)
Negroes    (n) (n ii1 g r ou z)
Negroid    (n) (n ii1 g r oi d)
Neguses    (n) (n ii1 g @ s i z)
Senegal    (n) (s e2 n i g oo1 l)
negated    (v) (n i1 g ei1 t i d)
negates    (v) (n i1 g ei1 t s)
neglect    (v) (n i1 g l e1 k t)
reneged    (v) (r i1 n ei1 g d)
reneges    (v) (r i1 n ei1 g z)
renegue    (v) (r i1 n ei1 g)
vinegar    (n) (v i1 n i g @ r)
Carnegie    (n) (k a r n ei1 g ii)
Negroids    (n) (n ii1 g r oi d z)
negating    (v) (n i1 g ei1 t i ng)
negation    (n) (n i1 g ei1 sh @ n)
negative    (v) (n e1 g @ t i v)
neglects    (v) (n i1 g l e1 k t s)
negligee    (n) (n e1 g l i zh ei)
renegade    (v) (r e1 n i g ei d)
reneging    (v) (r i1 n ei1 g i ng)
renegued    (v) (r i1 n ei1 g d)
renegues    (v) (r i1 n ei1 g z)
vinegars    (n) (v i1 n i g @ z)
vinegary    (j) (v i1 n i g @ r ii)
Negresses    (n) (n ii1 g r e s i z)
negatived    (v) (n e1 g @ t i v d)
negatives    (v) (n e1 g @ t i v z)
neglected    (v) (n i1 g l e1 k t i d)
negligees    (n) (n e1 g l i zh ei z)
negligent    (j) (n e1 g l i jh @ n t)
negotiate    (v) (n i1 g ou1 sh i ei t)
panegyric    (n) (p a2 n i jh i1 r i k)
renegaded    (v) (r e1 n i g ei d i d)
renegades    (v) (r e1 n i g ei d z)
reneguing    (v) (r i1 n ei1 g i ng)
wineglass    (n) - (w ai1 n - g l aa s)
Montenegro    (n) (m o n t @ n ii1 g r ou)
Monegasque    (n) (m o2 n @ g a1 s k)
Senegalese    (n) (s e2 n i g @ l ii1 z)
abnegation    (n) (a2 b n i g ei1 sh @ n)
negatively    (a) (n e1 g @ t i v l ii)
negativing    (v) (n e1 g @ t i v i ng)
neglectful    (j) (n i1 g l e1 k t f @ l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)
玉葱[たまねぎ, tamanegi] (n) หอมหัวใหญ่
ネギ[ねぎ, negi] (n) ต้นหอม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お願いいたします[onegaiitashimasu], onegaiitashimasu]] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก) , See also: S. お願い致します,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
願う[ねがう, negau] Thai: ปรารถนา English: to desire
願う[ねがう, negau] Thai: ขอร้อง English: to request
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtrünnige {m,f}; Abtrünniger | Abtrünnigen {pl}; Abtrünnigerenegade | renegades [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste [Add to Longdo]
Apfelessig {m}cider vinegar [Add to Longdo]
Auswuchs {m} (negativ)negative spin-off [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}negative impact [Add to Longdo]
Erfolglosigkeit {f}negativeness [Add to Longdo]
Essig {m}vinegar [Add to Longdo]
Fahrlässigkeit {f} | grobe Fahrlässigkeit {f} | den Vorwurf grober Fahrlässigkeit erhebennegligence | gross negligence | to allege criminal negligence [Add to Longdo]
Friedensverhandlung {f}peace negotiation [Add to Longdo]
Gernegroß {m}whippersnapper [Add to Longdo]
Gipfel...; Spitzen...; ... auf höchster Ebene | Verhandlungen auf höchster Ebene | Spitzenpolitiker {m}top-level | top-level negotiations | top-level politician [Add to Longdo]
Hauptverhandlung {f}main-negotiation [Add to Longdo]
HIV-negativ {adj}HIV-negative [Add to Longdo]
Körperverletzung {f} | fahrlässige Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [Am.] | malicious wounding [Add to Longdo]
Kräuteressig {m}aromatic vinegar [Add to Longdo]
Lobredner {m}panegyrist [Add to Longdo]
Lobschrift {f}panegyric [Add to Longdo]
Manege {f}manege [Add to Longdo]
Maschine geschrieben; maschinegeschriebentyped [Add to Longdo]
Minnegesang {m}; Minnesang {m} [mus.]minnesong [Add to Longdo]
Minuspol {m}negative pole [Add to Longdo]
NICHT-Schaltung {f}negator [Add to Longdo]
Nachlässigkeit {f} | Nachlässigkeiten {pl}negligence | negligences [Add to Longdo]
Nachlässigkeiten {pl}neglectfulness [Add to Longdo]
Nebensächlichkeit {f}negligibility [Add to Longdo]
Negation {f} | Negationen {pl}negation | negations [Add to Longdo]
Negationszeichen {n}not sign [Add to Longdo]
Negative {n}negative [Add to Longdo]
Negativität {f}negativism [Add to Longdo]
Negativität {f}negativity [Add to Longdo]
Negativschlagzeilen {pl}negative headlines [Add to Longdo]
Neger {m} | Neger {pl}negro | negroes [Add to Longdo]
Neger {pl}blackamoors [Add to Longdo]
Neger {m} (verächtlich) | Neger {pl} (verächtlich)nigger | niggers [Add to Longdo]
Negerin {f} | Negerinnen {pl}negress | negresses [Add to Longdo]
Negertanz {m}cakewalk [Add to Longdo]
Neglige {n}; Negligee {n}neglige; negligee [Add to Longdo]
Parlamentär {m}; Parlamentärin {f}peace envoy; negotiator [Add to Longdo]
Radsturz {m}; Sturz {m} | Radstürze {pl} | fehlerhafter Sturz | negativer Sturz | positiver Sturzcamber | cambers | faulty camber | negative camber | positive camber [Add to Longdo]
Renegat {m}; Renegatin {f}renegate; turncoat [Add to Longdo]
Renegatentum {n}apostasy [Add to Longdo]
Schweinegeld {n} [ugs.]megabucks [slang] [Add to Longdo]
Stornobuchung {f}negative booking [Add to Longdo]
Überläufer {m} | Überläufer {pl}renegade | renegades [Add to Longdo]
Unterhändler {m}; Unterhändlerin {f}; Vermittler {m}; Vermittlerin {f} | Unterhändler {pl}; Vermittler {pl}negotiator | negotiators [Add to Longdo]
Unterhandlung {f}negotiation [Add to Longdo]
Unwesentlichkeit {f}negligibleness [Add to Longdo]
Verhandlung {f} | Verhandlungen {pl} | mit jdm. Verhandlungen aufnehmen über etw. | in Verhandlungen tretennegotiations {pl} | negotiations | to start negotiations with sb. about sth. | to enter negotiations [Add to Longdo]
Verhandlung {f}; Verhandeln {n}negotiation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]
お願いごと;お願い事[おねがいごと, onegaigoto] (n) request [Add to Longdo]
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P) [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
これと言った[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
これと言って[これといって, koretoitte] (exp) (See これと言った) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しか[, shika] (prt) only (used with a negative verb); nothing but; (P) [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
じっとり[, jittori] (adv,vs) damp; moist (negative nuance) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative) [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
てんから[, tenkara] (adv) (1) from the start; (2) (with negative verb) not at all [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
どれにも[, dorenimo] (exp) none (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
どれ一つ[どれひとつ, dorehitotsu] (exp) not one (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no, #13 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, / ] (negative prefix for verbs); have not; not, #95 [Add to Longdo]
[wú, ˊ, ] (cantonese) negation (of a verb), #1,193 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
证券[zhèng quàn, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] (financial) securities; negotiable securities, #1,266 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] to forget; to overlook; to neglect, #1,564 [Add to Longdo]
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, / 調] to coordinate; to harmonize; negotiation, #1,799 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] lose; negative (math. etc); to bear; to carry (on one's back), #1,988 [Add to Longdo]
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] always; at all times; never (if used in negative sentence), #2,046 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge, #2,139 [Add to Longdo]
谈判[tán pàn, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, / ] to negotiate; negotiation; conference, #2,467 [Add to Longdo]
[yīn, , / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
[wù, ˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect, #4,698 [Add to Longdo]
[fǒu, ㄈㄡˇ, ] to negate; to deny; not, #4,986 [Add to Longdo]
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, / ] neglect; ignore, #5,047 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] idle; lazy; negligent; careless, #5,138 [Add to Longdo]
忽略[hū, ㄏㄨlu:e4, ] to forget about; to neglect; to omit by mistake, #5,148 [Add to Longdo]
否定[fǒu dìng, ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to negate; negative (answer), #5,831 [Add to Longdo]
负面[fù miàn, ㄈㄨˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] negative; the negative side, #5,961 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] to depend on; reliance; to renege (on promise); to disclaim; to rat (on debts); to blame sb else, #6,226 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, ] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect, #7,183 [Add to Longdo]
说好[shuō hǎo, ㄕㄨㄛ ㄏㄠˇ, / ] to come to an agreement; to complete negotiations, #7,405 [Add to Longdo]
消极[xiāo jí, ㄒㄧㄠ ㄐㄧˊ, / ] negative; passive; inactive, #7,618 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation, #9,848 [Add to Longdo]
入世[rù shì, ㄖㄨˋ ㄕˋ, ] to join the WTO; cf China joined WTO in 2003, after 15 years' negotiations, #9,966 [Add to Longdo]
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc), #10,260 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, / ] disrespect; neglect; slight, #10,340 [Add to Longdo]
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction, #11,946 [Add to Longdo]
交涉[jiāo shè, ㄐㄧㄠ ㄕㄜˋ, ] to negotiate; relating to, #12,855 [Add to Longdo]
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, ] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent, #13,731 [Add to Longdo]
积压[jī yā, ㄐㄧ ㄧㄚ, / ] to overstock; backlog; accumulation of neglected work; arrears of work, #13,831 [Add to Longdo]
商议[shāng yì, ㄕㄤ ㄧˋ, / ] to negotiate; discussion; proposal, #14,032 [Add to Longdo]
疏忽[shū hū, ㄕㄨ ㄏㄨ, ] neglect; negligence, #15,963 [Add to Longdo]
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition, #16,010 [Add to Longdo]
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, ] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless, #17,225 [Add to Longdo]
失职[shī zhí, ㄕ ㄓˊ, / ] to lose one's job; unemployment; not to fulfil one's obligations; to neglect one's job; dereliction of duty, #17,540 [Add to Longdo]
落空[luò kōng, ㄌㄨㄛˋ ㄎㄨㄥ, ] to omit; to neglect, #17,652 [Add to Longdo]
微不足道[wēi bù zú dào, ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ, ] negligible; insignificant, #17,965 [Add to Longdo]
渺小[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, ] minute; tiny; negligible; insignificant, #18,561 [Add to Longdo]
释怀[shì huái, ㄕˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to release (tension); relief (from suspense); to dispel (usu. with negative, unable to forget), #19,110 [Add to Longdo]
黑山[Hēi shān, ㄏㄟ ㄕㄢ, ] Montenegro, former Yugoslavia; Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #20,045 [Add to Longdo]
怠慢[dài màn, ㄉㄞˋ ㄇㄢˋ, ] to slight; to neglect, #20,715 [Add to Longdo]
马虎[mǎ hu, ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, / ] careless; sloppy; negligent; skimpy, #20,889 [Add to Longdo]
相提并论[xiāng tí bìng lùn, ㄒㄧㄤ ㄊㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss two disparate things together (成语 saw); to mention on equal terms; to place on a par with; (often with negatives: impossible to mention X in the same breath as Y), #21,057 [Add to Longdo]
漠视[mò shì, ㄇㄛˋ ㄕˋ, / ] to ignore; to neglect; to treat with contempt, #21,242 [Add to Longdo]
荒废[huāng fèi, ㄏㄨㄤ ㄈㄟˋ, / ] to abandon (cultivated fields); no longer cultivated; to lie waste; wasted; to neglect (one's work or study), #23,135 [Add to Longdo]
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] lax; negligent, #23,601 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[ねげーと, nege-to] negate (vs) [Add to Longdo]
ネゴシエート[ねごしえーと, negoshie-to] negotiation (vs) [Add to Longdo]
自然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
折衝[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
否定[ひてい, hitei] negation (vs), NOT operation [Add to Longdo]
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK) [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition [Add to Longdo]
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
負の符号入力[ふのふごうにゅうりょく, funofugounyuuryoku] negative entry [Add to Longdo]
負の符号表示[ふのふごうひょうじ, funofugouhyouji] negative indication [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price) [Add to Longdo]
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation [Add to Longdo]
陰性[いんせい, insei] negative- [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
寝苦しい[ねぐるしい, negurushii] schlafhindernd, schlecht_schlafen [Add to Longdo]
打ち消し[うちけし, uchikeshi] Verneinung, Negation [Add to Longdo]
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] negativ, passiv [Add to Longdo]
[かげ, kage] NEGATIV, VERBORGEN, SCHATTEN, GEHEIMNIS [Add to Longdo]
陰性[いんせい, insei] negativ, verborgen, latent [Add to Longdo]
陰陽[いんよう, inyou] Yin_und_Yang, das_Positive_und_Negative [Add to Longdo]
願う[ねがう, negau] bitten, beten, wuenschen [Add to Longdo]
黒人[こくじん, kokujin] Schwarzer, Neger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top