ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirmative

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirmative-, *affirmative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirmative(n) ข้อความที่แสดงการยินยอม, See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative(n) คำตอบรับ, See also: คำยืนยัน
affirmative(adj) ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative(adj) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม, See also: ซึ่งเห็นพ้อง, Syn. agreeing, affirming, Ant. negative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]

WordNet (3.0)
affirmative(n) a reply of affirmation, Ant. negative
affirmative(adj) affirming or giving assent, Syn. affirmatory, Ant. negative
affirmative(adj) expecting the best, Syn. optimistic
affirmatively(adv) in an affirmative manner
affirmativeness(n) the agreeable quality of one who assents
approving(adj) expressing or manifesting praise or approval, Syn. affirmative, approbative, plausive, approbatory

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Affirmative

a. [ L. affirmativus: cf. F. affirmatif. ] 1. Confirmative; ratifying; as, an act affirmative of common law. [ 1913 Webster ]

2. That affirms; asserting that the fact is so; declaratory of what exists; answering “yes” to a question; -- opposed to negative; as, an affirmative answer; an affirmative vote. [ 1913 Webster ]

3. Positive; dogmatic. [ Obs. ] J. Taylor. [ 1913 Webster ]

Lysicles was a little by the affirmative air of Crito. Berkeley. [ 1913 Webster ]

4. (logic) Expressing the agreement of the two terms of a proposition. [ 1913 Webster ]

5. (Alg.) Positive; -- a term applied to quantities which are to be added, and opposed to negative, or such as are to be subtracted. [ 1913 Webster ]

Affirmative

n. 1. That which affirms as opposed to that which denies; an affirmative proposition; that side of question which affirms or maintains the proposition stated; -- opposed to negative; as, there were forty votes in the affirmative, and ten in the negative. [ 1913 Webster ]

Whether there are such beings or not, 't is sufficient for my purpose that many have believed the affirmative. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. A word or phrase expressing affirmation or assent; as, yes, that is so, etc. [ 1913 Webster ]

affirmative action

n. 1. a policy of making active efforts to improve the employment or educational opportunities available to members of minority groups or women; -- achieved by employers or schools by using various techniques, but excluding the use of simple quotas or outright discrimination against white males. affirmative action is required by law for certain employers in the United States. [ PJC ]

Affirmatively

adv. In an affirmative manner; on the affirmative side of a question; in the affirmative; -- opposed to negatively. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
It's a rog, Brown. Much affirmed.ไอ้นี่สงสัยจะโง่กินจริงๆ Casualties of War (1989)
This affirmative blacktion.คำยืนยันเรื่องคนผิวสี American History X (1998)
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย American History X (1998)
This affirmative-action crap... I don't know what that's about.เนี่ยแหละยืนยันได้เลย... ฉันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร American History X (1998)
- Affirmative.วันนี้เหรอ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)
An affirmation, a prayer of thanks.การยืนยันนี้ ผู้ภาวนาทั้งหลาย Latter Days (2003)
Affirmative.รับทราบๆ Ghost in the Shell (1995)
It would be an affirmation!มันจะยืนยัน! The Birdcage (1996)
- Are you reading me? - That's affirmative.คุณกำลังอ่านฉัน? Contact (1997)
That's a big affirmative.คือการที่คุณ? นั่นเป็นใหญ่ยืนยัน Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmativeAffirmative action and busing are debated topics.
affirmativeAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
affirmativeDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
affirmativeThe answer was in the affirmative.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
affirmative
affirmatively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affirmative
affirmatives

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ,    /   ] affirmative vote [Add to Longdo]
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ,   ] affirmative sentence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bejahung { f }; bejahender Satz | Bejahungen { pl }affirmative | affirmatives [Add to Longdo]
Fördermaßnahmen { pl } zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アファーマティブアクション[afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
肯定的[こうていてき, kouteiteki] (adj-na) affirmative [Add to Longdo]
賛成票[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye [Add to Longdo]
然り;爾り[しかり, shikari] (int) (1) yes; yea; aye; affirmative; (vr, vi) (2) (arch) to be so [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top