ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirmative

AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirmative-, *affirmative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirmative(n) ข้อความที่แสดงการยินยอม, See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative(n) คำตอบรับ, See also: คำยืนยัน
affirmative(adj) ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative(adj) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม, See also: ซึ่งเห็นพ้อง, Syn. agreeing, affirming, Ant. negative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This affirmative blacktion.คำยืนยันเรื่องคนผิวสี American History X (1998)
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย American History X (1998)
IMF Executive Director. He's an affirmative action poster boy.อีธาน, ฉันทำหน้าที่นี้ในนาม ของประเทศ Mission: Impossible III (2006)
You quit, the affirmative action goons will be all over my ass.นายไม่อยู่ ฉันก็จะโดนล้อน่ะสิ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
- Affirmative action.- พี่พลาดแล้ว The First Taste (2008)
Let's get you in a more affirmative mindset.ให้ชั้นช่วยให้แกเห็นอะไรๆกระจ่างหน่อย Five the Hard Way (2008)
I don't want any affirmative action quota bullshit.ฉันไม่ได้ต้องการคำแนะนำอะไรทั้งนั้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
How did he get into an Ivy league school? It must have been affirmative action for goths and emos.แล้วเขาเข้า ม.ไอวี่ลีก ได้ไง? Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmativeAffirmative action and busing are debated topics.
affirmativeAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
affirmativeDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
affirmativeThe answer was in the affirmative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณตอบรับ(n) affirmative sign
ประโยคบอกเล่า(n) affirmative sentence, Example: เรื่องดังกล่าวผู้แต่งเริ่มเรื่องด้วยประโยคบอกเล่า, Thai Definition: รูปประโยคชนิดแสดงเนื้อหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [ politeness marker when answering a question in the affirmative ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de réponse affirmative ]
เนอะ[noe] (x) EN: [ affirmative ending particle ]  FR: [ particule finale affirmative ]
สัญญาณตอบรับ[sanyān tøprap] (n, exp) EN: affirmative sign
ตอบรับ[tøprap] (v) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge  FR: répondre positivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFIRMATIVE AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V
AFFIRMATIVELY AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affirmative (n) ˈəfˈɜːʳmətɪv (@1 f @@1 m @ t i v)
affirmatives (n) ˈəfˈɜːʳmətɪvz (@1 f @@1 m @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] affirmative vote [Add to Longdo]
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] affirmative sentence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bejahung { f }; bejahender Satz | Bejahungen { pl }affirmative | affirmatives [Add to Longdo]
Fördermaßnahmen { pl } zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アファーマティブアクション[afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
肯定的[こうていてき, kouteiteki] (adj-na) affirmative [Add to Longdo]
賛成票[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye [Add to Longdo]
然り;爾り[しかり, shikari] (int) (1) yes; yea; aye; affirmative; (vr, vi) (2) (arch) to be so [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirmative \Af*firm"a*tive\, a. [L. affirmativus: cf. F.
   affirmatif.]
   1. Confirmative; ratifying; as, an act affirmative of common
    law.
    [1913 Webster]
 
   2. That affirms; asserting that the fact is so; declaratory
    of what exists; answering "yes" to a question; -- opposed
    to {negative}; as, an affirmative answer; an affirmative
    vote.
    [1913 Webster]
 
   3. Positive; dogmatic. [Obs.] --J. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Lysicles was a little by the affirmative air of
       Crito.                --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   4. (logic) Expressing the agreement of the two terms of a
    proposition.
    [1913 Webster]
 
   5. (Alg.) Positive; -- a term applied to quantities which are
    to be added, and opposed to {negative}, or such as are to
    be subtracted.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirmative \Af*firm"a*tive\, n.
   1. That which affirms as opposed to that which denies; an
    affirmative proposition; that side of question which
    affirms or maintains the proposition stated; -- opposed to
    {negative}; as, there were forty votes in the affirmative,
    and ten in the negative.
    [1913 Webster]
 
       Whether there are such beings or not, 't is
       sufficient for my purpose that many have believed
       the affirmative.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A word or phrase expressing affirmation or assent; as,
    yes, that is so, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affirmative
   adj 1: affirming or giving assent; "an affirmative decision";
       "affirmative votes" [syn: {affirmative}, {affirmatory}]
       [ant: {negative}]
   2: expecting the best; "an affirmative outlook" [syn:
     {affirmative}, {optimistic}]
   3: expressing or manifesting praise or approval; "approbative
     criticism"; "an affirmative nod" [syn: {approving},
     {affirmative}, {approbative}, {approbatory}, {plausive}]
   n 1: a reply of affirmation; "he answered in the affirmative"
      [ant: {negative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top