ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负面

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负面-, *负面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负面[fù miàn, ㄈㄨˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] negative; the negative side, #5,961 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Brady, how do you account for the unfortunate comment that your crusade has aroused the attacks upon me stem from a vociferous minority which happens to control the press?[CN] 布拉迪先生 那你对这场圣战 所引起的负面评论怎么看呢 那些只是一些哗众取宠的少数人 Inherit the Wind (1960)
You're gonna hear some ugly talk about this in school.[CN] 你在学校里也会听到 一些关于这事的负面新闻 To Kill a Mockingbird (1962)
I'm only hearing negative, no, no, no, no[CN] 我只听到负面的, 不,不,不,不 Reality Bites (1994)
Which means realistic. Which is negative.[CN] 这意味着现实 意味着负面 A Quiet Place in the Country (1968)
Great in its use of negative imagery more than anything else.[CN] 棒就棒在用了比其他片 还要多的负面意像 Annie Hall (1977)
An opinion that points to the negative influence of the gentle sex on my client.[CN] 此意见指出 女性对我客户的负面影响 Casanova 70 (1965)
But I suppose they call it negative selling.[CN] 但我想这算是负面表现吧? The Lineup (1958)
Well, see, I don't want no bad press.[CN] 我不想有负面报导 Fandango (1985)
The policy may have unwelcome side effects.[CN] 这个政策也许会有负面影响 The policy may have unwelcome side effects. The Bed of Nails (1982)
- They give the bank a black eye.[CN] - 他们给银行带来的负面影响 House of Strangers (1949)
I hope you gentlemen, madam, will not be influenced by this same negative bias.[CN] 我希望你们 先生们还有女士们 不会受到同样的负面偏见的影响 Inherit the Wind (1960)
Now I ask you, ladies and gentlemen, after the lawsuits and negative publicity, when the company is finally getting back on its feet, where is the wisdom in putting the Good Guy back on the market?[CN] 征求意见 女士们和先生们 在所有的诉讼和负面言论之后 公司最终决定恢复生产这个"好家伙" Child's Play 3 (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top