ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*limited*

L IH1 M AH0 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: limited, -limited-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limited(adj) ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited(adj) ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited(adj) บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
unlimited(adj) ไร้ขีดจำกัด, See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต, Syn. limitless, measureless, Ant. limited
limited edition(n) การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต, ไม่จำกัด, ไม่บังคับ, กว้างใหญ่ไพศาล, ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
limited(adj) ถูกจำกัด, น้อย, มีขอบเขต, แคบ
unlimited(adj) ไม่จำกัด, ไม่มีขอบเขต, ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited nuclear warสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited voteการลงคะแนนเสียงแบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited-slip differential; nonslip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sex-limited๑. -เพศเดียว๒. เฉพาะเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-limited-จำกัดตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amalgamation of limited companiesการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchy, limitedปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company, limitedบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonslip differential; limited-slip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war, limitedสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, Example: เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, Example: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Limited life assetสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด [การบัญชี]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]
Public limited companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Capacity Limitedขีดจำกัด [การแพทย์]
Distensibility, Limitedความยืดหยุ่นจำกัด [การแพทย์]
Fever, Self-Limitedไข้หายไปเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
limited liability partner(n) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
unlimitedly(adv) โดยไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has only limited intelligence.เขามีสติปัญญาจํากัด Beneath the Planet of the Apes (1970)
My experience is limited.ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้ The Little Prince (1974)
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด Day of the Dead (1985)
Then they get them on the 20th Century Limited...แล้วพวกนั้นก็จะส่ง ข้อมูลของศตวรรษที่ 20ให้... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป Wuthering Heights (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
I'm selling limited-edition prints. 20 dollars.ฉันขายภาพถ่าย ที่มีจำนวนจำกัด นี่ 20 ดอลล่าร์ Squeeze (1993)
At least, I was in my old life. I'd like to be again on a limited basis.อย่างน้อยผมอยู่ในชีวิตของฉันอายุ ฉันต้องการที่จะเป็นอีกครั้งบนพื้นฐานที่ จำกัด The Shawshank Redemption (1994)
I would say that he has a rather limited, uncreative way of looking at the situation.ผมก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างแคบ และไม่สร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์ Don Juan DeMarco (1994)
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด Don Juan DeMarco (1994)
My experience of such things is limited.ประสบการณ์ของเราในเรื่องนี้ ยังมีไม่มากพอ Seven Years in Tibet (1997)
A person of limited means.เอ่อ คนที่มีเงินจำกัดน่ะ Titanic (1997)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
Would you like to try our new bacon and egg fajita for $1.29 for a limited time only?อยากลองสินค้าใหม่เบค่อนกับไข่ฟาจิตะ เพียง 1.29 เหรียญมั้ยคะ จำนวนจำกัด American Beauty (1999)
Just $1.99 for a limited time only.แค่ 1.99 เหรียญ จำนวนจำกัด American Beauty (1999)
We've got limited space. Just be patient.-ค่ะ มันใช้ไม่ได้แล้ว Rock Star (2001)
There are only a limited number of explanations.ในหลายประเทศ นี่เป็นเพียงจำนวนที่ได้รับรายงาน Signs (2002)
Hey, Dr. claw, check this out... an unlimited supply of bowling shirts.เฮ้ดร.คลอว์ ดูนี่สิ... แหล่งเสื้อโบว์ลิ่งที่ไม่จำกัด Inspector Gadget 2 (2003)
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด The Corporation (2003)
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด The Corporation (2003)
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด The Corporation (2003)
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด 50 First Dates (2004)
Cables received from English, French and German news agencies now confirm the attack was not limited to the city.มีรายงานสายด่วนจากแหล่งข่าว ของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน ต่างยืนยันพร้องกันว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ มิได้เกิดขึ้นเพียงในนิวยอร์คเท่านั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
We think everything is separate. Limited. I'm over here.เช่นผมอยู่ทางนี้คุณอยู่ทางโน้น ซึ่งก็จริง I Heart Huckabees (2004)
Some of these are limited...พวกนี้บางอันก็หายาก... Shaun of the Dead (2004)
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You don't think mine are limited to writing cheques, do you?นายคงไม่คิดว่าฉันทำเป็นแค่เขียนเช็ค ใช่ไม๊? National Treasure (2004)
Well, lan has nearly unlimited resources.ก็ เอียนมีข้อมูลเกือบไม่จำกัด. National Treasure (2004)
With free mobile-to-mobile and unlimited nights and weekendsีโทรเข้ามือถือฟรีตลอด ไม่จำกัดชั่วโมงกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์ Saving Face (2004)
Now I have an unlimited supply.ตอนนี้ ฉันมีไม่จำกัดแล้ว. Fantastic Four (2005)
As my mother used to say, a meal is only limited by your imagination.อย่างที่แม่ผมพูดเสมอ อาหารถูกจำกัดโดยจินตนาการของคุณ. Transporter 2 (2005)
Humourless poppycocks, in my limited experience.ไม่มีอารมณ์ขัน เหลวไหล จากประสบการณ์อันน้อยนิดของฉัน Pride & Prejudice (2005)
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."ความรู้มีวงจำกัด แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้" Compulsion (2005)
And I have to decide which cases we're going to devote our very limited resources to.และผมต้องเลือก ว่าคดีไหนที่ควรเข้าไปช่วย ภายใต้เงื่อนไขด้านบุคลากรของเรา Cute Poison (2005)
My new phone has unlimited call time. So, let's talk long.โปรใหม่โทรเท่าไรก็ได้ มาคุยกันให้คุ้มเหอะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด Episode #1.3 (2006)
What would you do if you had such limited time to send a message?คุณจะทำยังไงถ้าคุณมีเวลา ไม่มากนักที่จะเขียนข้อความ? The Da Vinci Code (2006)
-Limited radius.Is she aIive or is she dead? Deja Vu (2006)
She only has a limited supply of air, Jeff, and if you want to get her back, you'll have to play a game.เธอมีอากาศเหลืออีกไม่มี เจฟ และ ถ้าคุณต้องการเธอกลับ คุณต้องเล่นอีกเกมส์ Saw III (2006)
We're in a college bar full of unlimited booze and pussy, and we're sitting at the bar talking about high-school parties.เรากำลังอยู่ในบาร์ของมหาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยเหล้าและจิ๋ม แต่เรากับมาพูดกันเรื่องงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Fujii-san you are always so straight but I think that that's a very limited womanฟูจิซังคุณเป็นคนตรงไปตรงมา แต่ฉันคิดว่านั่นล่ะคือขีดจำกัดมากๆ ของผู้หญิง Sapuri (2006)
His time left in office is limited.เวลาในตำแหน่งของเขาใกล้จะหมดแล้ว Heavenly Forest (2006)
Two bedrooms, two baths, limited water views...สองห้องนอน สองห้องน้ำ วิวเห็นทะเลด้วย Waiting to Exhale (2007)
This regressive syndrome may be limited to the mice.นี้ซินโดรมถอยหลังอาจ จำกัด ให้กับหนู Sex Trek: Charly XXX (2007)
It is a limited edition of...มันเป็นรุ่นที่ผลิดขึ้นมาโดยเฉพาะของ... . Live Free or Die Hard (2007)
A woman alone with limited wind...ผู้หญิงคนเดียว ผู้มีจำกัด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Well, some of them are, but they're limited edition replicas.ดีบางคนก็มี, แต่พวกเขากำลัง แบบจำลองรุ่นที่ จำกัด Balls of Fury (2007)
Kindly sponsored by Deals Travel Limitedสนับสนุนโดยบริษัทดีลทราเวลลิมิเต็ด Mr. Bean's Holiday (2007)
Victor is out there somewhere with unlimited power.วิคเตอร์ก็อยู่ที่ไหนซักแห่ง กับพลังที่ไร้ขีดจำกัด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
You seem to be limited by your language, Mr Sen.เหมือนคุณจะถูกจำกัด เรื่องภาษานะครับ ครูเซน Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitedA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
limitedAt first their abilities are more limited than those of animals.
limitedEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
limitedHe limited the membership to twenty.
limitedHer viewpoint is limited.
limitedIt often happens that young shogi players become a little self-important, but I don't think that's something limited to the shogi world.
limitedIts limited capability has disenchanted me with computer.
limitedLast week's snow was limited to a very small area.
limitedLimited time offer to new customers only.
limitedNever mind that. More importantly, if we don't go soon the time-limited sales will finish.
limitedOur knowledge on the problem is rather limited.
limitedPlayers were limited in what they could and could not do to get and keep the ball.
limitedThe number of students in the class is limited to fifteen.
limitedThe number of tickets was limited.
limitedThe resources of the earth are limited.
limitedThe use of space must be limited to non-military purposes as far as Japan's involvement is concerned.
limitedThis edition is limited to seven thousand copies.
limitedThis limited express is bound for Sendai.
limitedTo do him justice, he did his best with his limited men and supplies.
limitedUntil Manet painted this picture his female nudes were limited to goddesses.
limitedWe have limited financial resources.
limitedWe should make the best of the limited natural resources we have.
limitedWhat's the track for the limited express?
limitedYou should make the best of your limited time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน(adv) limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
บขส.(n) The Transport Company Limited, Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทจำกัด(n) company limited, See also: co., ltd.
หจก.(n) limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โดยไม่จำกัด(adv) unlimited, Syn. โดยไม่กำหนด, Example: ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา, Thai Definition: อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
อย่างจำกัด(adv) limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
คับแคบ(adj) narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai Definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
สุดกำลัง(adv) all-out, See also: unlimitedly, Syn. เต็มที่, เต็มกำลัง, Example: เขาวิ่งสุดกำลังเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้, Thai Definition: อย่างสุดความพยายามหรือสุดความสามารถที่มีอยู่
เฉพาะ(v) be specific, See also: be particular, be peculiar to, be limited, Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว, Ant. โดยรวม, Example: ที่นั่งตรงนี้เขาเฉพาะไว้สำหรับพระภิกษุและคนชราเท่านั้น
เฉพาะที่(adj) particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่
จำเพาะ(v) be particular, See also: be specific, be limited, Syn. ุเฉพาะ, เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง, Example: ทำไมผู้อำนวยการถึงจำเพาะเลือกคุณยุวดีไปรับตำแหน่งเลขานุการิณี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด(n) limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)
ความยืดหยุ่น(n) unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai Definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด
จำกัดจำเขี่ย(adv) limitedly, Syn. กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai Definition: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บริษัทจำกัด[børisat jamkat] (n, exp) EN: limited company ; company limited  FR: société à responsabilité limitée [ f ] ; SARL = S.A.R.L. [ f ] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[børisat mahāchon jamkat] (n, exp) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
โดยไม่จำกัด[dōi mai jamkat] (adv) EN: unlimited ; unrestricted  FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[dōi mai kamnot] (adv) EN: unlimited  FR: sans limite
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[hānghunsuan jamkat] (n, exp) EN: limited partnership
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[hunsuan jamkat] (n, exp) EN: limited partnership
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดจำเขี่ย[jamkat-jamkhīa] (adv) EN: limitedly
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [ f ]
จำกัดระยะเวลา[jamkat raya wēlā] (n, exp) EN: limited period  FR: durée limitée [ f ] ; période limitée [ f ] ; limité dans le temps
จำกัดสินใช้[jamkat sinchai] (n, exp) EN: limited liabitily
จำเพาะ[jamphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be limited  FR: centrer ; axer
การเข้าใจตื้น ๆ[kān khaojai teūn-teūn] (n, exp) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted  FR: étroit ; exigu
ไม่จำกัด[mai jamkat] (adj) EN: unlimited ; unrestricted  FR: illimité ; indéfini
พื้นที่จำกัด[pheūnthī jamkat] (n, exp) EN: limited space
สุดกำลัง[sut kamlang] (adv) EN: with all one's energy ; with all one's strength ; all-out ; unlimitedly  FR: de toutes ses forces ; avec toute son énergie

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIMITED L IH1 M AH0 T AH0 D
LIMITED L IH1 M IH0 T IH0 D
LIMITED'S L IH1 M AH0 T AH0 D Z
LIMITED'S L IH1 M IH0 T IH0 D Z
UNLIMITED AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D
UNLIMITED AH0 N L IH1 M IH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limited (v) lˈɪmɪtɪd (l i1 m i t i d)
delimited (v) dˈiːlˈɪmɪtɪd (d ii1 l i1 m i t i d)
unlimited (j) ˈʌnlˈɪmɪtɪd (uh1 n l i1 m i t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation #1,428 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite #2,372 [Add to Longdo]
无限[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded #3,222 [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to #4,887 [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment) #7,286 [Add to Longdo]
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha) #27,304 [Add to Longdo]
无限期[wú xiàn qī, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, / ] unlimited (time) duration #29,550 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] park; to limit; be limited to #52,694 [Add to Longdo]
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, / ] all the rage for a time; grand fashion for a limited time #69,318 [Add to Longdo]
笨鸟先飞[bèn niǎo xiān fēi, ㄅㄣˋ ㄋㄧㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄈㄟ, / ] lit. the clumsy bird flies early (成语 saw); fig. to work hard to compensate for one's limited abilities #94,536 [Add to Longdo]
绵力[mián lì, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / 綿] one’s limited power (humble expr.) #108,665 [Add to Longdo]
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, ] boundless; unlimited #202,199 [Add to Longdo]
目光如豆[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, / ] short-sighted; limited vision #332,782 [Add to Longdo]
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]
只限于[zhǐ xiàn yú, ㄓˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] to be limited to [Add to Longdo]
小范围[xiǎo fàn wéi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] small-scale; local; to a limited extent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktiengesellschaft { f } (AG) [ econ. ]public limited company (PLC) [ Br. ] [Add to Longdo]
Allmacht { f }all-pervading power; unlimited might [Add to Longdo]
Angebot { n } | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Auflage { f }; Ausgabe { f } (eines Buches) | Auflagen { pl }; Ausgaben { pl } | aktualisierte Ausgabe { f } | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage { f } | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe { f }edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Begehbarkeit { f } | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility [Add to Longdo]
Endlichkeit { f }limitedness [Add to Longdo]
Frist { f }; Laufzeit { f } | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [ econ. ]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [ Am. ] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [ econ. ]Limited (Ltd.); private limited company [ Br. ] [Add to Longdo]
Kommanditgesellschaft { f }limited partnership [Add to Longdo]
Kommanditist { m }limited partner [Add to Longdo]
begrenzen; beschränken; einschränken; limitieren (auf) | begrenzend; beschränkend; einschränkend; limitierend | begrenzt; beschränkt; eingeschränkt; limitiertto limit (to) | limitting | limited [Add to Longdo]
begrenzt; beschränkt { adj } | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time [Add to Longdo]
begrenztdelimited [Add to Longdo]
begrenzt { adv }limitedly [Add to Longdo]
eingeschränktlimited [Add to Longdo]
schrankenlos { adj }boundless; unbounded; limitless; unlimited [Add to Longdo]
unbefristetunlimited [Add to Longdo]
unbegrenzt { adj } | unbegrenzter | am unbegrenztestenunlimited | more unlimited | most unlimited [Add to Longdo]
unbegrenzt { adv }unlimitedly [Add to Longdo]
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter HaftungLLC; Ltd. : limited liability company [Add to Longdo]
KG : Kommanditgesellschaftlimited partnership [Add to Longdo]
mbH : mit beschränkter Haftungwith limited liability [Add to Longdo]
mit beschränkter Haftungltd. : limited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
タイムセール[taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei [Add to Longdo]
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) { comp } tab delimited [Add to Longdo]
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
リミテッド(P);リミティッド[rimiteddo (P); rimiteiddo] (adj-na, adj-no) limited; (P) [Add to Longdo]
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
寡聞[かぶん, kabun] (adj-na, n) limited information [Add to Longdo]
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P) [Add to Longdo]
局地戦争[きょくちせんそう, kyokuchisensou] (n) limited (scale) war [Add to Longdo]
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
限り有る[かぎりある, kagiriaru] (exp) finite; limited [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] (v5r, vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r, vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
限性遺伝[げんせいいでん, genseiiden] (n) sex-limited inheritance [Add to Longdo]
限定出版[げんていしゅっぱん, genteishuppan] (n) limited publication [Add to Longdo]
限定戦争[げんていせんそう, genteisensou] (n) limited war [Add to Longdo]
限定版[げんていばん, genteiban] (n) limited edition [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) { comp } limited warranties [Add to Longdo]
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) limited partnership [Add to Longdo]
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK) [Add to Longdo]
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership [Add to Longdo]
三聖[さんせい, sansei] (n) (1) any of a number of lists of three enlightened men, including (but not limited to) [Add to Longdo]
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r, vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
私雨[わたくしあめ, watakushiame] (n) (obsc) limited amount of rain which falls off to a certain region [Add to Longdo]
初回仕様限定盤[しょかいしようげんていばん, shokaishiyougenteiban] (n) (See 初回生産限定盤) first-run limited edition technical recording [Add to Longdo]
初回生産限定盤[しょかいせいさんげんていばん, shokaiseisangenteiban] (n) first-run limited edition production recording [Add to Longdo]
少ない時間[すくないじかん, sukunaijikan] (n) limited time [Add to Longdo]
新快速[しんかいそく, shinkaisoku] (n) limited express (train, faster than an express) [Add to Longdo]
随意契約[ずいいけいやく, zuiikeiyaku] (n) negotiated contract; limited tender contract [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) { comp } unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] (n) { comp } limited entry table [Add to Longdo]
制限戦争[せいげんせんそう, seigensensou] (n) (See 限定戦争) limited war [Add to Longdo]
浅学寡聞[せんがくかぶん, sengakukabun] (n) shallow learning and limited information; ignorant and badly informed [Add to Longdo]
浅学非才;浅学菲才[せんがくひさい, sengakuhisai] (n) one's lack of learning or ability; shallow learning and limited ability [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] (n) { comp } bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] (n) { comp } bandlimited signal [Add to Longdo]
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) [Add to Longdo]
特急列車[とっきゅうれっしゃ, tokkyuuressha] (n) limited express train [Add to Longdo]
特別急行[とくべつきゅうこう, tokubetsukyuukou] (n) limited express train [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] (n) { comp } delimited scope statement [Add to Longdo]
被補助人[ひほじょじん, hihojojin] (n) person subject to a limited guardianship [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] (n) { comp } limited warranties [Add to Longdo]
補助人[ほじょにん, hojonin] (n) limited guardian [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) [Add to Longdo]
枕芸者[まくらげいしゃ, makurageisha] (n) (1) geisha whose talents are limited to the bedroom; (2) (See 枕探し) geisha who steals money from sleeping travellers [Add to Longdo]
無限責任[むげんせきにん, mugensekinin] (n) unlimited liability [Add to Longdo]
無制限供給[むせいげんきょうきゅう, museigenkyoukyuu] (n) unlimited supply [Add to Longdo]
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ld \Ld.\ n.
   The abbreviation for {limited}, term appended to the name of
   a company that is organized to give its owners limited
   liability; also abbreviated {Ltd.} It corresponds to {Inc.}
   in the United States. [Chiefly British] [abbr.]
 
   Syn: limited company, Ltd.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limit \Lim"it\ (l[i^]m"[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Limited}; p.
   pr. & vb. n. {Limiting}.] [F. limiter, L. limitare, fr.
   limes, limitis, limit; prob. akin to limen threshold, E.
   eliminate; cf. L. limus sidelong.]
   To apply a limit to, or set a limit for; to terminate,
   circumscribe, or restrict, by a limit or limits; as, to limit
   the acreage of a crop; to limit the issue of paper money; to
   limit one's ambitions or aspirations; to limit the meaning of
   a word.
   [1913 Webster]
 
   {Limiting parallels} (Astron.), those parallels of latitude
    between which only an occultation of a star or planet by
    the moon, in a given case, can occur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limited \Lim"it*ed\ (l[i^]m"[i^]t*[e^]d), a.
   Confined within limits; narrow; circumscribed; restricted;
   as, our views of nature are very limited.
   [1913 Webster]
 
   {Limited company}, a company in which the liability of each
    shareholder is limited by the number of shares he has
    taken, so that he can not be called on to contribute
    beyond the amount of his shares. [Eng.] --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limited
   adj 1: small in range or scope; "limited war"; "a limited
       success"; "a limited circle of friends" [ant:
       {limitless}, {unlimited}]
   2: subject to limits or subjected to limits [syn:
     {circumscribed}, {limited}]
   3: including only a part
   4: mediocre [syn: {limited}, {modified}]
   5: not excessive
   6: having a specific function or scope; "a special (or specific)
     role in the mission" [syn: {limited}, {special}]
   7: not unlimited; "a limited list of choices"
   n 1: public transport consisting of a fast train or bus that
      makes only a few scheduled stops; "he caught the express to
      New York" [syn: {express}, {limited}] [ant: {local}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top