ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徒-, *徒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[徒, tú, ㄊㄨˊ] disciple, follower; only, merely; in vain
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  走 (zǒu ㄗㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To walk 走 in someone's footsteps 彳,  Rank: 1,060

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄨˊ, ] apprentice; disciple, #7,404 [Add to Longdo]
[dǎi tú, ㄉㄞˇ ㄊㄨˊ, ] evil person who commits crimes, #6,887 [Add to Longdo]
有期[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]
[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, ] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent, #13,731 [Add to Longdo]
[tú bù, ㄊㄨˊ ㄅㄨˋ, ] to travel on foot, #14,932 [Add to Longdo]
[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, ] believer, #21,876 [Add to Longdo]
无期[wú qī tú xíng, ㄨˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] life imprisonment, #22,635 [Add to Longdo]
[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit, #22,779 [Add to Longdo]
[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] disciple; follower of a religion, #23,145 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とほ, toho] (vt) เดินเท้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[と, to] (adj-na,n) vain; futile; transient; frivolous [Add to Longdo]
[と, to] (n) (arch) (See 五刑) imprisonment (for one to three years) [Add to Longdo]
[と, to] (n) party; set; gang [Add to Longdo]
;士;歩;歩;歩行[かち, kachi] (n) (1) foot soldier (Edo period); samurai on foot; (2) (, 歩, 歩, 歩行 only) (arch) (See 歩) going on foot; walking [Add to Longdo]
し心[あだしごころ, adashigokoro] (n) fickle heart [Add to Longdo]
となる[あだとなる, adatonaru] (exp) (id) Good intentions can backfire [Add to Longdo]
ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming [Add to Longdo]
に;らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly [Add to Longdo]
花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content [Add to Longdo]
競走[ときょうそう, tokyousou] (n) foot race [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A student was run over by a car on the Basin Street.1人の生がベイスン通りで車にひかれた。
A few students were left behind.2、3人の生が取り残された。
Out of the students, only one had read that book.20人の生のうちたった一人しかその本を読んだことがなかった。
There is a wide gap in the opinions between the two students.2人の生の意見には大きな隔たりがある。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生が短いスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
No less than 40 percent of students go on to university.40%もの生が大学に進学する。
More than 40 percent of students go on to university.40%以上の生が大学に進学する。
How many pupils are there in your class?あなたのクラスには何人の生がいますか。
How many students are there in your school?あなたの学校には何人の生がいますか。
Your students have given us new hope.あなたの生たちは私たちに新しい希望を与えてくれた。
Your student called me.あなたの生は私に電話をした。
Are you a student of a private high school?あなたは、私立高校の生ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find out if we got any prints on Danny Leggett, a New York gangster.[CN] 找找我们有没有丹尼·莱格特的指纹 一个纽约的歹 'G' Men (1935)
YES, one of the colored students.[JA] そう 黒人生だ 急いで! The Intruder (1962)
We have a problem with one of our students.[JA] 生に問題が起こった The Intruder (1962)
Stop calling us names. Why do you call us a band?[JA] そんな呼び方をするな 何故俺達が党だ? Tikhiy Don (1957)
See if you have prints on Danny Leggett, a New York gangster. Please, a hunch.[CN] 看看有没有丹尼·莱格特的指纹 一个纽约的歹 我有预感 'G' Men (1935)
Traitor.[CN] 叛 Trojan Horse (2013)
10 negroes went to Caxton highschool and sat with the white children.[JA] 黒人たちが キャクストン高校に入り... 白人生と共に 席に着いた The Intruder (1962)
Often when we made an arrest we had to walk into a rain of hoodlum machine-gun fire though we were forbidden by law to carry a revolver.[CN] 为了逮捕罪犯 我们经常要冲进 暴的枪林弹雨中 尽管法律不允许我们携带枪支 'G' Men (1935)
Traitors.[CN] 叛 Downfall (2004)
With a white girl.[JA] 白人女生と一緒に? The Intruder (1962)
- As a matter of fact, I talked to quite a few Buddhists recently.[JA] 実は最近 仏教とよく話すんだ The Manster (1959)
We are not a pack, but citizens comitted.[JA] 我々は暴ではなく 市民の会だ The Intruder (1962)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[と, to] zu_Fuss, Begleiter, -leer, nutzlos [Add to Longdo]
[ととう, totou] -Bande, Clique, Verschwoerer [Add to Longdo]
[とろう, torou] vergebliche_Muehe, vergebliche_Anstrengung [Add to Longdo]
[としゅ, toshu] mit_leeren_Haenden, Frei-, mittellos [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top