Search result for

จำกัด

(70 entries)
(0.061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำกัด-, *จำกัด*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำกัด    [V] limit, See also: restrict, confine, Syn. กำหนด, ขีดคั่น, Example: แหล่งการศึกษาไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันต่างๆ ในสังคม, Thai definition: กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ
จำกัดความ    [V] define, See also: give meaning of word, Syn. นิยาม, Example: เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย, Thai definition: ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย
จำกัดราคา    [V] fix the price, Syn. กำหนดราคา, Example: คุณควรจำกัดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้, Thai definition: กำหนดราคาไว้โดยเฉพาะ ไม่ให้น้อยกว่าหรือมากกว่า
จำกัดจำเขี่ย    [ADV] limitedly, Syn. กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai definition: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำกัดก. กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ เช่น จำกัดอายุ จำกัดความรู้.
จำกัดความก. ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย.
จำกัดความรับผิดชอบน. บริษัทจำกัดซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ารวมของหุ้นที่ตนถือ.
จำกัดจำเขี่ยก. จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด, กระเบียดกระเสียร.
เฉพาะจำกัด, เท่านี้, เท่านั้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confined, Moreจำกัดขอบเขตดีกว่า [การแพทย์]
Medium, Minimalจำกัดสารอาหาร [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwām rēo) EN: speed limit   FR: limitation de vitesse [f]
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamnūan) EN: limit the number of   FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดจำเขี่ย[adv.] (jamkat-jamkhīa) EN: limitedly   
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya wēlā) EN: limited period   FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākhā) EN: fix the price   FR: fixer le prix
จำกัดสินใช้[n. exp.] (jamkat sinchai) EN: limited liabitily   

English-Thai: Longdo Dictionary
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/
Pte Ltd(n) เป็นคำย่อมาจาก private company limited by share หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นชื่อย่อภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์, S. Ltd, R. corporation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound    [VT] จำกัด, See also: จำกัดขอบเขต, Syn. confine
bow down    [PHRV] จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
circumscribe    [VT] จำกัด, Syn. confine, limit
closed    [ADJ] จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล, Syn. private, restricted
confine    [VT] จำกัด
constrain    [VT] จำกัด
constrict    [VT] จำกัดการไหล (เช่น เลือด, อากาศ)
contain    [VT] จำกัด
cramp    [VT] จำกัด, Syn. confine
curb    [VT] ควบคุม, See also: จำกัดขอบเขต, ระงับ, Syn. restrain, control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bound(vt) จำกัด,กำหนดขอบเขต
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
condition(vt) วางเงื่อนไข,จำกัด,ตกลง
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confine(vt) กักขัง,จำกัดที่,ตีวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
限る[かぎる, kagiru] Thai: จำกัดอยู่แค่
限る[かぎる, kagiru] Thai: จำกัด English: to limit

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

French-Thai: Longdo Dictionary
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Are you satisfied with the result?

Go to Top