ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limited company

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limited company-, *limited company*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limited companyn. บริษัทจำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK) [Add to Longdo]
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [Add to Longdo]
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] (n) (See 合同会社) limited company; company structure for small businesses, abolished in 2006 (YK) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limited \Lim"it*ed\ (l[i^]m"[i^]t*[e^]d), a.
   Confined within limits; narrow; circumscribed; restricted;
   as, our views of nature are very limited.
   [1913 Webster]
 
   {Limited company}, a company in which the liability of each
    shareholder is limited by the number of shares he has
    taken, so that he can not be called on to contribute
    beyond the amount of his shares. [Eng.] --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limited company
   n 1: a company that is organized to give its owners limited
      liability [syn: {limited company}, {Ltd.}, {Ld.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top