ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limited

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limited-, *limited*, limit, limite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limited(adj) ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited(adj) ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited(adj) บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
limited edition(n) การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต, ไม่จำกัด, ไม่บังคับ, กว้างใหญ่ไพศาล, ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
limited(adj) ถูกจำกัด, น้อย, มีขอบเขต, แคบ
unlimited(adj) ไม่จำกัด, ไม่มีขอบเขต, ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited nuclear warสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited voteการลงคะแนนเสียงแบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, Example: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Limited life assetสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด [การบัญชี]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
limited liability partner(n) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has only limited intelligence.เขามีสติปัญญาจํากัด Beneath the Planet of the Apes (1970)
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด Day of the Dead (1985)
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป Wuthering Heights (1992)
At least, I was in my old life. I'd like to be again on a limited basis.อย่างน้อยผมอยู่ในชีวิตของฉันอายุ ฉันต้องการที่จะเป็นอีกครั้งบนพื้นฐานที่ จำกัด The Shawshank Redemption (1994)
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด Don Juan DeMarco (1994)
A person of limited means.เอ่อ คนที่มีเงินจำกัดน่ะ Titanic (1997)
Would you like to try our new bacon and egg fajita for $1.29 for a limited time only?อยากลองสินค้าใหม่เบค่อนกับไข่ฟาจิตะ เพียง 1.29 เหรียญมั้ยคะ จำนวนจำกัด American Beauty (1999)
Just $1.99 for a limited time only.แค่ 1.99 เหรียญ จำนวนจำกัด American Beauty (1999)
We've got limited space. Just be patient.-ค่ะ มันใช้ไม่ได้แล้ว Rock Star (2001)
There are only a limited number of explanations.ในหลายประเทศ นี่เป็นเพียงจำนวนที่ได้รับรายงาน Signs (2002)
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด The Corporation (2003)
Cables received from English, French and German news agencies now confirm the attack was not limited to the city.มีรายงานสายด่วนจากแหล่งข่าว ของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน ต่างยืนยันพร้องกันว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ มิได้เกิดขึ้นเพียงในนิวยอร์คเท่านั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitedA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
limitedAt first their abilities are more limited than those of animals.
limitedEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
limitedHe limited the membership to twenty.
limitedHer viewpoint is limited.
limitedIt often happens that young shogi players become a little self-important, but I don't think that's something limited to the shogi world.
limitedIts limited capability has disenchanted me with computer.
limitedLast week's snow was limited to a very small area.
limitedLimited time offer to new customers only.
limitedOur knowledge on the problem is rather limited.
limitedPlayers were limited in what they could and could not do to get and keep the ball.
limitedThe number of students in the class is limited to fifteen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หจก.(n) limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อย่างจำกัด(adv) limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด(n) limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)
จำกัดจำเขี่ย(adv) limitedly, Syn. กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai Definition: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บริษัทจำกัด[børisat jamkat] (n, exp) EN: limited company ; company limited  FR: société à responsabilité limitée [ f ] ; SARL = S.A.R.L. [ f ] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[børisat mahāchon jamkat] (n, exp) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
โดยไม่จำกัด[dōi mai jamkat] (adv) EN: unlimited ; unrestricted  FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[dōi mai kamnot] (adv) EN: unlimited  FR: sans limite
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[hānghunsuan jamkat] (n, exp) EN: limited partnership
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[hunsuan jamkat] (n, exp) EN: limited partnership
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
limited
limited
limited's
limited's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limited

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ,    ] limited company; corporation #1,428 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ,  ] limited; finite #2,372 [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,    ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment) #7,286 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [ econ. ]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [ Am. ] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [ econ. ]Limited (Ltd.); private limited company [ Br. ] [Add to Longdo]
Kommanditgesellschaft { f }limited partnership [Add to Longdo]
Kommanditist { m }limited partner [Add to Longdo]
begrenzt; beschränkt { adj } | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time [Add to Longdo]
KG : Kommanditgesellschaftlimited partnership [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n, n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) #1,825 [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) #2,295 [Add to Longdo]
有限[ゆうげん, yuugen] (adj-no, adj-na, n) finite; limited; (P) #3,109 [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) #9,108 [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] (v5r, vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r, vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) #12,024 [Add to Longdo]
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r, vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P) #19,020 [Add to Longdo]
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
タイムセール[taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei [Add to Longdo]
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) { comp } tab delimited [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ld \Ld.\ n.
   The abbreviation for {limited}, term appended to the name of
   a company that is organized to give its owners limited
   liability; also abbreviated {Ltd.} It corresponds to {Inc.}
   in the United States. [Chiefly British] [abbr.]
 
   Syn: limited company, Ltd.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limit \Lim"it\ (l[i^]m"[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Limited}; p.
   pr. & vb. n. {Limiting}.] [F. limiter, L. limitare, fr.
   limes, limitis, limit; prob. akin to limen threshold, E.
   eliminate; cf. L. limus sidelong.]
   To apply a limit to, or set a limit for; to terminate,
   circumscribe, or restrict, by a limit or limits; as, to limit
   the acreage of a crop; to limit the issue of paper money; to
   limit one's ambitions or aspirations; to limit the meaning of
   a word.
   [1913 Webster]
 
   {Limiting parallels} (Astron.), those parallels of latitude
    between which only an occultation of a star or planet by
    the moon, in a given case, can occur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limited \Lim"it*ed\ (l[i^]m"[i^]t*[e^]d), a.
   Confined within limits; narrow; circumscribed; restricted;
   as, our views of nature are very limited.
   [1913 Webster]
 
   {Limited company}, a company in which the liability of each
    shareholder is limited by the number of shares he has
    taken, so that he can not be called on to contribute
    beyond the amount of his shares. [Eng.] --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limited
   adj 1: small in range or scope; "limited war"; "a limited
       success"; "a limited circle of friends" [ant:
       {limitless}, {unlimited}]
   2: subject to limits or subjected to limits [syn:
     {circumscribed}, {limited}]
   3: including only a part
   4: mediocre [syn: {limited}, {modified}]
   5: not excessive
   6: having a specific function or scope; "a special (or specific)
     role in the mission" [syn: {limited}, {special}]
   7: not unlimited; "a limited list of choices"
   n 1: public transport consisting of a fast train or bus that
      makes only a few scheduled stops; "he caught the express to
      New York" [syn: {express}, {limited}] [ant: {local}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top