Search result for

แคบ

(52 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคบ-, *แคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคบ[V] be narrow, See also: be not wide, be small in width, Ant. กว้าง, Example: ถนนในซอยจะแคบกว่าถนนสายหลักเพราะพื้นที่น้อย, Thai definition: มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคบว. มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง เช่น บ้านแคบ ความรู้แคบ.
แคบน. อานม้า เช่น สรรพแคบหมอนทองห้อยภู่พราย (ยวนพ่าย). (เทียบ ข. แคบ ว่า เบาะ, อานม้า).
แคบก. ขลิบ เช่น ล้วนอลงกฎด้วยอลงการ เบาะลอออานแคบคำ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
แคบหมูน. หนังหมูหรือหนังหมูติดมันทอดให้พองและกรอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chabazite แคบาไซต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - เป็นประโยชน์ในการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Circle of willis, the vessels are narrow.Circle of Willis ... . เส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
Narrow for you, normal for him.แคบสำหรับคุณ ปกติสำหรับเค้า Adverse Events (2008)
Combine that with those narrow vessels,ประกอบกับอาการเส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
What he asked next would narrowed that down.คราวหน้าถ้าเขาถามอะไรตีวงให้แคบลง Birthmarks (2008)
Great, we'll start him on immediate treatment for all kinds of garbage.เราจะรักษาเขาทันที สำหรับขยะต่างๆ คุณทำให้แคบลงได้ในแลป Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
That definitely narrows down the search. Thank you.ช่วยให้การค้นหาแคบลงเลย ขอบคุณครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
I feel claustrophobic.ผมเป็นโรคกลัวที่แคบ And How Does That Make You Kill? (2008)
I feel claustrophobic.ผมรู้สึกว่ากลัวที่แคบ And How Does That Make You Kill? (2008)
When I was nineteen, I attempted to become the first woman ever to swim the English Channel.เมือตอนฉัน อายุ 19 ฉันพยายามที่จะกลายเป้น ผู้หญิงคนแรก ที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The only way in or out of here is on that one skinny bridge you came in on.และทางออกทางเดียว ก็คือไอ้สะพานแคบๆที่แกเข้ามานั่นหล่ะ Death Race (2008)
Too tight.มันแคบเกิน Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
แคบลง[v. exp.] (khaēp long) FR: rétrécir
แคบหมู[n. exp.] (khaēp mū) EN: pork cracklings   FR: couenne de porc rissolée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairsbreadth[ADJ] แคบที่สุด, See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
hair's-breadth[ADJ] แคบที่สุด, See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
not enough room to swing a cat[IDM] มีพื้นที่ไม่เพียงพออย่างมาก, See also: แคบมาก
minute[ADJ] เล็กมาก, See also: แคบมาก, Syn. microscopic, tiny, Ant. large, huge
narrow[ADJ] แคบ
poky[ADJ] เล็กเกินไป, See also: แคบเกินไป
strait[ADJ] แคบ, Syn. confined, narrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบ
fiord(n) อ่าวแคบ
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
狭い[せまい, semai] (adj) แคบ

German-Thai: Longdo Dictionary
eng(adj) แคบ (ทาง), See also: schmal
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top