ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outright

AW1 T R AY1 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outright-, *outright*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outright[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, Ant. incompletely, imperfectly
outright[ADJ] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolute, complete, total, Ant. incomplete, imperfect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outright(เอา'ไรทฺ) adj.,adv. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เต็มที่,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีการยับยั้ง,ทันที,ฉับพลัน, See also: outrightness n., Syn. downright,utter

English-Thai: Nontri Dictionary
outright(adj) ทันที,คาที่,ทั้งหมด,สิ้นเชิง,ตรงไปตรงมา
outright(adv) ทันที,ทีเดียว,ฉับพลัน,ราบคาบ,สิ้นเชิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They're giving more of a passing nod rather than an outright greeting.มันดูเหมือนบอกลา... ...มากกว่าอยากต้อนรับน่ะ The Ugly Truth (2009)
Even resort to some outright trickery.แม้แต่ใช้เล่ห์กลอย่างเต็มรูปแบบ Bargaining (2009)
That's an outright Christmas lie with all the trimmings.นั่นเป็นเรื่องโกหกที่ถูกแต่งขึ้นทั้งหมด Merry Madagascar (2009)
1.6 billion Chinese are smoking Marijuana, 26 millions are taking Methan Betamin and 11 millions are doing Heroins. An outright bonanza it is. UN says so, you see?ประชากรจีน 1.6 ล้านคนเสพกัญชา 26 ล้านคนเสพยาบ้า และ 11 ล้านคนเสพเฮโรอีน ทั้งหมดนั่นแหละคือแหล่งขุมทรัพย์มหาศาล The Man from Nowhere (2010)
At least you outright threaten me instead of choosing to lie.เปรียบเทียบกับมนุษย์พวกนั้น ถึงแม้ว่าเธอที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหากิน ก็ยังดีกว่าพวกนั้นเยอะ Episode #1.2 (2010)
I knew it back then, but he became an outright crook and came back to us.แม่จำได้แม่น แต่เขากลับเป็นคนเลวกลับมาหาพวกเรา Episode #1.15 (2010)
But stealing is an outright crime, and that's what a new rival has committed when cell phones disappeared and reappeared at the Jenny Packham Show.แต่การขโมยเป็นอาชญากรรมในทันที และนั่นคือสิ่งที่ คู่แข่งใหม่ที่มีความมุ่งมั่น เมื่อโทรศัพท์หายไป และปรากฎขึ้นใหม่ The Fasting and the Furious (2011)
Well, it's owned outright by a Robert Townsend, since 1781.มันมีชื่อเจ้าของแค่คนเดียวครับ โรเบิร์ต ทาวน์เซนต์ ตั้งแต่ปี 1781 Identity Crisis (2012)
Padma's father's being tortured, and the only way to keep him from being killed outright is to hand over a potentially lethal computer program that only I can complete.พ่อของพัดม่ากำลังถูกทรมาน วิธีเดียวที่จะช่วยได้คือ การให้โปรแกรมที่อาจมีอันตรายร้ายแรง Retribution (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outrightI had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange   

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRIGHT AW1 T R AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outright (j) ˈautraɪt (au1 t r ai t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]
即金[そっきん, sokkin] (n,adj-no) payment in full; outright purchase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outright \out"right`\ adj.
   Downright; plain; unqualified; utter; straight-out; as, an
   outright lie.
 
   Syn: flat-out, out-and-out.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outright \out"right`\, adv.
   1. Immediately; without delay; at once; as, he was killed
    outright.
    [1913 Webster]
 
   2. Completely; utterly. --Cardinal Manning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outright
   adv 1: without restrictions or stipulations or further payments;
       "buy outright"
   2: without reservation or concealment; "she asked him outright
     for a divorce"
   3: without any delay; "he was killed outright" [syn:
     {instantaneously}, {outright}, {instantly}, {in a flash}]
   adj 1: without reservation or exception [syn: {outright},
       {straight-out}, {unlimited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top