ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริษัทจำกัด

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริษัทจำกัด-, *บริษัทจำกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริษัทจำกัด[N] company limited, See also: co., ltd.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
company, limitedบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well maybe you'd better incorporate the store.อ๋อ ถ้าอย่างนั้น คุณน่าจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด The Corporation (2003)
Incorporate?บริษัทจำกัดThe Corporation (2003)
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด The Corporation (2003)
Then these people apply for a charter as a corporation.แล้วกลุ่มคนนี้ก็ยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัด The Corporation (2003)
This government issues a charter to that corporation.รัฐบาลก็ออกใบอนุญาตให้ตั้งบริษัทจำกัดได้ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)

English-Thai: Longdo Dictionary
Pte Ltd(n) เป็นคำย่อมาจาก private company limited by share หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นชื่อย่อภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์, S. Ltd, R. corporation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limited[ADJ] บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] บริษัทจำกัด, See also: A. 株式会社,

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top