Search result for

กว้าง

(79 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กว้าง-, *กว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้าง[ADV] widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป
กว้าง[V] be wide, See also: be broad, be vast, Syn. กว้างขวาง, Ant. แคบ, คับแคบ, Example: ถนนในหมู่บ้านกว้างมาก
กว้าง[N] width, See also: broad, extensiveness, Syn. ด้านกว้าง, Ant. ยาว, Example: ที่ดินผืนนี้มีด้านกว้างเท่าไหร่, Thai definition: ด้านที่คู่กับด้านยาว
กว้าง[ADV] extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง
กว้างไกล[ADJ] widespread, See also: wide, panorama-viewed, Syn. กว้าง, Example: ห้องโถงใหญ่ติดผนังกระจกใสเห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว
กว้างขวาง[V] be well-known, See also: be famous, Example: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก, Thai definition: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
กว้างขวาง[ADJ] liberal, See also: open-minded, Syn. เผื่อแผ่, Example: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ
กว้างขวาง[V] be broad, See also: be vast, be large, Syn. กว้าง, Ant. แคบ, คับแคบ, Example: เนื้อที่สำหรับปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยากว้างขวางมาก
กว้างใหญ่[V] be roomy, See also: be wide, be spacious, Syn. กว้าง, กว้างขวาง, Ant. คับแคบ, Example: เราสามารถสำรวจได้เท่านี้เอง เพราะพื้นที่มันกว้างใหญ่มาก ไม่สามารถสำรวจได้หมด
กว้างใหญ่[ADJ] vast, See also: large, immense, Syn. กว้าง, กว้างขวาง, Ant. คับแคบ, Example: ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปลาบึกอาศัยอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กว่าง(กฺว่าง) น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae ตัวผู้มีเขาที่หลังอก ตัวเมียไม่มีเขา เช่น ชนิด Xylotrupes gideon Linn. ตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า กว่างโซ้งหรือกว่างชน มีเขาที่หลังอกยื่นยาวเป็นจะงอยเรียวไปทางด้านหน้าและโค้งลง ตรงปลายเป็น ๒ แฉก กับที่หัวมีเขาเล็กยื่นออกไปเป็นเขาเดี่ยว โค้งขึ้นคล้ายนอแรด แต่ปลายแยกเป็น ๒ แฉก ตัวผู้ที่มีขนาดย่อมมีเขาสั้นเรียก กว่างกิหรือกว่างแซม ตัวเมียไม่มีเขาเรียก กว่างแม่หรือกว่างอีลุ่ม.
กว้าง(กฺว้าง) น. ด้านสั้นที่คู่กับด้านยาว.
กว้าง(กฺว้าง) ว. ไม่แคบ, แผ่ออกไป.
กว้างขวางก. แผ่ออกไปมาก, ใหญ่โต, เช่น มีเนื้อที่กว้างขวาง
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.
กว้างใหญ่ก. แผ่ออกไปไกล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stays mainly in the plain.ส่วนใหญ่อยู่ในทุ่งกว้าง New Haven Can Wait (2008)
I'm grateful.ฉันใจกว้าง ทำตามประสงค์ของเธอ Not Cancer (2008)
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
Big mug shot smile.ยิ้มกว้างๆซิ Last Resort (2008)
Scans and X-rays vary widely.สแกนและเอ็กซ์เรย์ ก็กว้างเกินไป Last Resort (2008)
Let's show big smiles.งั้นยิ้มกว้างๆหน่อย Akai ito (2008)
According to our scans, there seems to be a larger open area in the center of the shipจากการสแกนของเรา ดูเหมือนกับว่าจะมี พื้นที่โล่งกว้าง ทางตอนกลางของยาน Destroy Malevolence (2008)
Clear your mind, young one, and you will see the path.เปิดใจให้กว้าง เด็กน้อย แล้วเจ้าจะเห็นวิถีทาง Shadow of Malevolence (2008)
Scissors match the width and depth of the wound.กรรไกรนี่มีความกว้างและลึกตรงกันกับบาดแผล And How Does That Make You Kill? (2008)
My loving father gave me his credit card and said...พ่อผู้ใจกว้างจ่ายค่าบัตรเครดิตทั้งหมดให้ฉันและพูดว่า Scandal Makers (2008)
Oh, your nostrils are enlarged.โอ้ รูจมูกนายเริ่มกว้างแล้วนะ Beethoven Virus (2008)
- God bless you, you're very generous.- พระเจ้าคุ้มครอง นายช่างใจกว้างมากเลย The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious   FR: large ; spatieux ; vaste
กว้าง[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: broad ; vaste ; large   FR: ample ; large
กว้างปีก[v. exp.] (kwāng pīk) FR: étendre les ailes
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed   FR: large

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้าง
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample[ADJ] ใหญ่, See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
blanket[ADJ] ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
bluff[ADJ] กว้างและสูงชัน
broad[ADJ] กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow
broad[ADJ] กว้างขวาง, See also: กว้าง, ครอบคลุม
broaden out[PHRV] ขยาย (ขนาดหรือเนื้อที่), See also: กว้างขึ้น (เนื้อที่)
commodious[ADJ] กว้างขวาง, Syn. roomy, spacious
cosmic[ADJ] กว้างใหญ่ไพศาล, Syn. vast, huge
extensive[ADJ] กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
far-flung[ADJ] กว้างไกล, See also: กว้างใหญ่, Syn. distant, vast, wide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
ascot(แอส'คอท) n. ผ้าพันคอมหรือเน็คไทขนาดกว้างที่แผ่ให้เห็นใต้คาง (scarf or necktie)
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
breadth(n) ความกว้าง
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Upscale (adj ) กว้างขวาง ที่มีขนาดใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
広い[ひろい, hiroi] (adj) กว้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
großzügig(adj) ใจกว้าง
breit(adj) กว้าง
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, See also: S. ausdehnen
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

French-Thai: Longdo Dictionary
locaux(n) |m, pl.| บริเวณกว้าง, พื้นที่โล่งกว้าง เช่น des locaux pour les activités libres des élèves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top