ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*訪*

   
185 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -訪-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[訪, fǎng, ㄈㄤˇ] to visit; to inquire, to ask
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,848

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
访问[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] pay a visit (to); to access; to interview, #2,178 [Add to Longdo]
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / ] inquire; seek; visit, #3,146 [Add to Longdo]
走访[zǒu fǎng, ㄗㄡˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to visit; to travel to, #7,067 [Add to Longdo]
专访[zhuān fǎng, ㄓㄨㄢ ㄈㄤˇ, 访 / ] exclusive interview, #8,390 [Add to Longdo]
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit, #9,899 [Add to Longdo]
拜访[bài fǎng, ㄅㄞˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit; call on, #10,071 [Add to Longdo]
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country, #15,997 [Add to Longdo]
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] seek by inquiry or search; search; call on; visit, #19,506 [Add to Longdo]
回访[huí fǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] (pay a) return visit, #20,772 [Add to Longdo]
寻访[xún fǎng, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] to inquire after; to look for (sb), #26,452 [Add to Longdo]
互访[hù fǎng, ㄏㄨˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] exchange visits, #26,849 [Add to Longdo]
访客[fǎng kè, ㄈㄤˇ ㄎㄜˋ, 访 / ] visit, #34,474 [Add to Longdo]
访问量[fǎng wèn liàng, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 访 / ] (web counter) hits, #37,026 [Add to Longdo]
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] interviewer, #56,787 [Add to Longdo]
顺访[shùn fǎng, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] to visit in passing, #141,355 [Add to Longdo]
缉访[jī fǎng, ㄐㄧ ㄈㄤˇ, 访 / ] to search and enquire, #667,463 [Add to Longdo]
答访[dá fǎng, ㄉㄚˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] to return a visit, #978,423 [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
介质访问控制层[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄘㄥˊ, 访 / ] MAC layer [Add to Longdo]
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 访 / ] participant in a survey; an interviewee; those questioned [Add to Longdo]
国事访问[guó shì fǎng wèn, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] state visit [Add to Longdo]
媒体访问控制[méi tǐ fǎng wèn kòng zhì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Media Access Control; MAC [Add to Longdo]
实地访视[shí dì fǎng shì, ㄕˊ ㄉㄧˋ ㄈㄤˇ ㄕˋ, 访 / ] onsite visit [Add to Longdo]
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] investigative reporter [Add to Longdo]
正在中国访问[zhèng zài Zhōng guó fǎng wèn, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] during a trip to China [Add to Longdo]
见访[jiàn fǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] your visit (honorific); you honor me with your visit [Add to Longdo]
访俄[fǎng é, ㄈㄤˇ ㄜˊ, 访 / ] visit Russia [Add to Longdo]
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访 / ] access method [Add to Longdo]
访问美国[fǎng wèn Měi guó, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 访 / ] to visit the United States; a trip to the US [Add to Longdo]
访师求学[fǎng shī qiú xué, ㄈㄤˇ ㄕ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 访 / ] to seek a teacher desiring to study [Add to Longdo]
访港[fǎng gǎng, ㄈㄤˇ ㄍㄤˇ, 访 / ] visitor to Hong Kong [Add to Longdo]
访华[fǎng huá, ㄈㄤˇ ㄏㄨㄚˊ, 访 / ] visit China [Add to Longdo]
谒访[yè fǎng, ㄧㄝˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] to pay one's respects; to visit (ancestral grave) [Add to Longdo]
走亲访友[zǒu qīn fǎng yǒu, ㄗㄡˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄤˇ ㄧㄡˇ, 访 / ] to visit one's friends and relations [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうもん, houmon] (vt) เดินทางไปเยือน
[ほうにち, hounichi] (vt) มาเยือนญี่ปุ่น
[ほうちょう, houchou] (vt) เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ
[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らいほう, raihou] (n) การมาเยือน
[らいほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
ねる[たずねる, tazuneru] Thai: เยี่ยม English: to visit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうほう, ouhou] (n,vs) visit; interview [Add to Longdo]
家庭[かていほうもん, kateihoumon] (n) home visitation (esp. a teacher visiting a student's home); home visit; house call [Add to Longdo]
戸別[こべつほうもん, kobetsuhoumon] (n,vs,adj-no) door-to-door visit; door-to-door canvassing; door-to-door canvasing; (P) [Add to Longdo]
公式[こうしきほうもん, koushikihoumon] (n,adj-no) official visit [Add to Longdo]
[さいほう, saihou] (n,vs) revisit [Add to Longdo]
問率[さいほうもんりつ, saihoumonritsu] (n) revisit rate (e.g. for WWW sites); visitor retention rate [Add to Longdo]
相互[そうごほうもん, sougohoumon] (n) mutual visitation; reciprocal visits [Add to Longdo]
[たんぼう, tanbou] (n,vs) searching; hunting for news story; journalist; (P) [Add to Longdo]
表敬[ひょうけいほうもん, hyoukeihoumon] (n) courtesy call [Add to Longdo]
病院をれる[びょういんをおとずれる, byouinwootozureru] (exp,v1) to visit (someone) in hospital [Add to Longdo]
[とぶらい, toburai] (n) (arch) visit; visiting [Add to Longdo]
[おとなう, otonau] (v5u,vi) (1) (uk) to visit; (2) (arch) (original meaning) to make a noise [Add to Longdo]
ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) to visit; (P) [Add to Longdo]
[おとずれ, otozure] (n) (1) visit; call; (2) arrival (e.g. of spring); advent; coming; appearance; (3) news; tidings; word; (P) [Add to Longdo]
れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]
[ほうおう, houou] (n,vs) visit to Europe; (P) [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n) visit to Korea [Add to Longdo]
[ほうきゃく, houkyaku] (n) visitor; guest [Add to Longdo]
[ほうちゅう, houchuu] (n,vs) visit to China; (P) [Add to Longdo]
[ほうにち, hounichi] (n,vs) visit to Japan; (P) [Add to Longdo]
[ほうひ, houhi] (n,vs) visit to the Philippines [Add to Longdo]
[ほうべい, houbei] (n,vs) visit to America; (P) [Add to Longdo]
[ほうもん, houmon] (n,vs,adj-no) call; visit; (P) [Add to Longdo]
問看護[ほうもんかんご, houmonkango] (n) home nursing; home care [Add to Longdo]
問客[ほうもんきゃく, houmonkyaku] (n) caller; visitor [Add to Longdo]
問者[ほうもんしゃ, houmonsha] (n) visitor [Add to Longdo]
問着[ほうもんぎ, houmongi] (n) semi-formal kimono for women; visiting (gala) dress [Add to Longdo]
問販売[ほうもんはんばい, houmonhanbai] (n,adj-no) door-to-door selling [Add to Longdo]
[ほうろ, houro] (n,vs) visit to Russia [Add to Longdo]
問う(P);[とう, tou] (v5u-s,vt) (1) to ask; to question; to inquire; (2) to charge (i.e. with a crime); to accuse; (3) to care (about); (4) without regard to (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
友人をねる[ゆうじんをたずねる, yuujinwotazuneru] (exp,v1) to call on a friend [Add to Longdo]
[らいほう, raihou] (n,vs) visit; call; (P) [Add to Longdo]
[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller [Add to Longdo]
[れきほう, rekihou] (n,vs) round of calls; tour of visitation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two weeks ago I visited Disneyland for the first time.2週間前に初めてディズニーランドをれた。
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家をねたが、彼は留守だった。
No less than fifty thousand people visited there.5万人もの人々がそこをれた。
I picked a most unfortunate time to visit him.あいにくの時にねてしまった。
I'll call on you at your office tomorrow.あす事務所にあなたをおねしましょう。
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.アトランタ問の際には、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
You will find a hearty welcome here whenever you call.あなたがいつねてもここでは心から歓迎されるでしょう。
Either you or I should visit her.あなたか私のどちらかが彼女を問するべきだ。
There was the woman who was visited while you are sleeping.あなたが寝ている間に問された女性がいました。
Please visit as soon as you get into town.あなたが町に来たらすぐにねてください。
I am looking forward to visiting your school.あなたの学校を問するのを楽しみにしています。
Your visit has cheered him.あなたの問で彼は元気になりました。
Would you like to visit the United States?あなたはアメリカをれたいですか。
When did you visit New York?あなたはいつニューヨークをれましたか。
Are you going to pay a visit to China this fall?あなたはこの秋中国をれるつもりですか。
Which city are you going to visit first?あなたはどの都市を最初にれるつもりですか。
Did you visit the Tower of London?あなたはロンドンタワーをれましたか。
How often did you visit Kyoto?あなたは何回京都をれましたか。
Have you ever visited Kyoto?あなたは今までに京都をれたことがありますか。
Did you visit the Tokyo Tower?あなたは東京タワーをれましたか。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を公式に問した。
A certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.ある戸別問のセールスマンがお人好しの老婦人を馬鹿にして大金を持ち逃げした。
When I first visit a country, I always try to share a meal with the people there.ある国を初めてれると、私はいつも決まってそこの人たちと食事を共にするように心がけています。
Some animals can sense the coming of a storm.ある種の動物は嵐のれを感じ取る事ができる。
I visited my uncle in the country one day.ある日、私は田舎の叔父をねた。
One day I visited my aunt.ある日私は叔母をねた。
One day I visited an old friend.ある日私は旧友を問した。
One day she and I visited an old friend.ある日彼女と私は旧友を問した。
England is a country that I've wanted to visit for a long time.イギリスは、長い間私が問したいと思っていた国です。
Did you ever visit Italy?イタリアをれたことはありますか。
Why don't you come by some time after ten?いつか10時以降にねてこられませんか。
On his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.イタリア旅行で彼はいくつか景勝の地として有名な都市、例えば、ナポリやフローレンスをれた。
I don't know when I'll get around to visiting you.いつあなたを問できるか分からない。
When can I visit you?いつおねできますか。
I'd like to come around to your house sometime.いつかあなたの家をねたい。
May I call on you some day?いつかあなたを問してもいいですか。
I'd like to visit your country some day.いつかお国をれたいものです。
Call at my office at any time.いつでも私のオフィスをねなさい。
Whenever you may call on him, you will find that he is out.いつ彼をねても彼は留守だろう。
Whenever you may call on him, you will find him at his desk.いつ彼を問しても、彼は机に向かっているでしょう。
This is the first time I have visited England.イングランドをれるのはこれが初めてです。
It was not until I visited Australia that I realized how small Japan was.オーストラリアを問してはじめて、日本がなんと小さな国かがわかった。
My uncle called on a woman.おじさんは女の人を問した。
What a feast we had when we visited my aunt!叔母さんをねた時はすごいごちそうだったね。
I had never seen a windmill until I visited the Netherlands.オランダを問するまで、風車を見たことがなかった。
Mr. Brown a friend from Oregon, will visit us tomorrow.オレゴンの友人のブラウン氏があす私たちをねてきます。
You may call on me whenever you like.お好きな時にいつでもねて下さって結構です。
I regret the delay in writing to you to thank you for your hospitality on my visit to your country.お礼を申し上げるのが遅くなりましたが、貴国問の際にはお世話になりました。
I visited him, whom I had not seen for years.かれをねましたが、彼には何年も会っていませんでした。
A Mr Williams came to see you yesterday.きのうウィリアムズさんとかいう人がねてきました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother, brother, and I, the royalty of Tenebrae had all welcomed their visit.[JA] 母、兄、私、Tenebraeのロイヤルティ... すべての彼らの問を歓迎していました。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
"Upon the request of some of them are character name."[CN] 「本片根據真實談個案改編」 Lazy Hazy Crazy (2015)
It pleases me to see you, old friend.[JA] 問をうれしく思うぞ Rock in the Road (2017)
Still, it's something to talk about in the interview.[CN] 不管怎樣 還是值得在採中說說的 Steve Jobs (2015)
Dar adal paid me a surprise visit[JA] ダール・アダールが 突然ねてきたの The Flag House (2017)
When that hard work, that difficult work is done, the seas are calmed, meaning that the workers can now begin to relax.[JA] 大変な作業が終わったあとは 海が静まり ようやく ひと休みする時間がれる Barbecue (2017)
Today marks the first time I've visited your fair berg.[JA] 今日は私がれた記念すべき日になるでしょう Election Day (2016)
REMOTE ACCESS[CN] 遠程問: Hitman: Agent 47 (2015)
...would be visiting a secret military installation in the Ottoman empire.[JA] オスマン帝国の秘密軍事施設を 問すると Wonder Woman (2017)
A visitor for you.[CN] -巴克尼,有 La Poison (1951)
Hello. Sure, I'll take a survey.[CN] 你好,行,我有空做電 Mr. Peabody & Sherman (2014)
Today, I call upon the Senate Antitrust Subcommittee to investigate The Circle.[JA] 今日、上院反トラスト委員会を問した サークルを調査するため The Circle (2017)
Did he speak to you about your interview? Yes.[CN] -他提起你的那段採了嗎? La Poison (1951)
The Director's asked me to debrief you on your recent visit to the West Bank.[JA] 最近のあなたのヨルダン川西岸地区への 問について局長から報告依頼があるの Imminent Risk (2017)
Steve, you piss off Chrisann, she's gonna stand in the lobby and give 335 interviews, and you, pal, will be longing for the halcyon days of Dan Kottke.[CN] 史蒂夫 你要是惹毛了克裏斯安 她就會站在走廊裏接受335次採 然後 兄弟 你 就知道丹 科特克採時你有多幸福了 Steve Jobs (2015)
You're visiting your cousins here.[JA] 君はいとこをねて来てここにいる The Day in Question (2016)
I gave Time magazine full access.[CN] 我給了時代雜誌全權問權限 Steve Jobs (2015)
And then you came knocking on my door, as if you could read my mind.[JA] そして あなたが 私をねて来ました 私の心を 読んだかのように The Zookeeper's Wife (2017)
Thought I'd stop by, introduce myself, see if you need anything.[CN] 我想來拜一下 Thought I'd stop by, 介紹一下 看你有沒有什么需要 introduce myself, see if you need anything. The Woods (2015)
the interview you gave to the radio the night before last has had the worst possible effect, I won't conceal it from you.[CN] 前天晚上你所接受的廣播採 社會影響惡劣 La Poison (1951)
And you might have visited him in prison.[CN] 就算他進了監獄 你照樣可以探他啊 And you might have visited him in prison. Green Room (2015)
When the Long Night comes again,[JA] 長き夜が再びれれば The Queen's Justice (2017)
Hi, Ed. NSA wanted to impress the Japanese, show them our reach.[CN] 但然後客出現時,我就要暫停 Snowden (2016)
It's like we pretend that death isn't coming.[JA] 死はれないと思い込む Feed (2017)
I visited their headquarters a few days ago.[JA] 数日前 本部をねたの Justice League Dark (2017)
-That's Zach Braff.[CN] 我們拜過企業 Earth Is a Hot Mess (2017)
I've got dar adal waiting outside -- unscheduled.[JA] ダールを外に待たせてるの 突然の問よ The Flag House (2017)
However, in an exclusive interview,[CN] 然而 在一次獨家專 Steve Jobs (2015)
Visiting band hurt one of ours.[CN] 來樂隊傷了我們的人 Visiting band hurt one of ours. Green Room (2015)
"visiting Valentino's tomb.[CN] 拜了瓦倫蒂諾的墓穴 Flicker (2015)
It would be a shitstorm of epic proportions if the FBI, or any other three-letter acronym, were to discover your presence here as anything other than a friendly familial visit.[CN] 要是FBI或其它三個字的機構 發現妳不是來拜親友 那屎可就要滿天飛了 Extraction (2015)
I do not consider it suitable for you to visit Windward House.[CN] 我覺得你去拜溫德沃別墅不合適 The Uninvited (1944)
So I went to Vivid, I went to Wicked, and I went to VCA, and made exorbitant requests.[JA] ヴィヴィッド ウィキット VCAをねて 法外なお願いしたの After Porn Ends 2 (2017)
I pray we are able to take away much from this visit.[JA] 私たちはこの問から多くを奪うことができます祈ります。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
So, you took her to see George Washington?[CN] 你就帶她去拜華盛頓? Mr. Peabody & Sherman (2014)
This visitor comes armed to destroy my city.[CN] 這個來者是武裝而來 要毀了我的城市 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
But I'm across town at a place I always dreamed of reaching.[JA] その一方で私は街の 反対側をれていた CounterPunch (2017)
"Visitor," maybe?[JA] "ビジター・visitor(問者)" だろ? The Discovery (2017)
to visit a dying parent.[JA] 瀕死の親をれるが The Discovery (2017)
And we had to go door-to-door.[JA] そして我々は戸別問しなければならなかった。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Maybe I'm visiting an old friend.[CN] 好吧,也許我在拜老朋友 Extraction (2015)
To receive you in my office would have attracted attention and, to tell the whole story, at 5:00 I have to be at the house of Mrs. de Mongerond who lives across the street.[CN] 那麼重視我的來,謝謝 五點我約了人 La Poison (1951)
And so, I set myself the task of finding it.[JA] それをれるのを自分の課業とした Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
"Others believed the wordless visitor is something else... something not of this Earth."[CN] 另有人認為那沉默的拜者是別的... 并不屬于這世界的生物 Flicker (2015)
Elsewhere, the Swan family Beano was underway and nothing says quality time like a visit to the spot where it all began.[JA] 別の場所ではスワン家が 家族の起源を ねる道中だった Close Encounters (2017)
Well, we have protocol for visitors at the DEO, Supergirl.[JA] DEOに入るには、問者のための 手順があるわ。 スーパーガール。 Worlds Finest (2016)
But they asked you to talk.[CN] 但他們讓你接受採 Steve Jobs (2015)
I don't know what bullshit he hauled your way, but he never visited my father in the hospital.[JA] 知らないわ でたらめよ 担がれたのね 兄は病院に父をねてきたことなど決して無かった The Discovery (2017)
But, um, it does look like[JA] でも問は The Flag House (2017)
But you said he visited you today.[JA] でも今日ねてきたんでしょ The Man in the Basement (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たんぼう, tanbou] Erkundigung, Nachforschung [Add to Longdo]
[らいほう, raihou] Besuch [Add to Longdo]
ねる[たずねる, tazuneru] besuchen [Add to Longdo]
れる[おとずれる, otozureru] besuchen [Add to Longdo]
[ほうもん, houmon] Besuch [Add to Longdo]
[ほうきゃく, houkyaku] Besucher, -Gast [Add to Longdo]
[ほうにち, hounichi] Besuch_in_Japan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top