Search result for

*行*

(380 entries)
(0.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -行-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中央銀[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀
猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n) การภาคทัณฑ์
[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ
[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน
[きゅうこう, kyuukou] (n) รถด่วน
[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว
日本銀[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[ほこう, hokou] (n) การเดิน
[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย
政学[ぎょうせいがく, gyouseigaku] (n) รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ
[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
連れて[つれていく, tsureteiku] (vt) พา(คน)ไป
自由[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
[どうこう, doukou] การไปด้วย
[はっこう, hakkou] (vi) การออก(สิ่งพิมพ์)
[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
[すいこう, suikou] การทำให้บรรลุลุล่วง, การปฎิบัติให้สำเร็จ
き場[いきば, ikiba] (n) ikiba] (n) place to go, destination
俺に会いたがったら 地獄にけ Baby[ore ni ai tagattara jigoku ni ike Baby] นรก
[そこう, sokou] พฤติกรรม
き成り[いきなり, ikinari] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด
錯誤[しこうさくご, shikousakugo] (n) การลองผิดลองถูก
実力使[じつりょくこうし, jitsuryokukoushi] (phrase ) ใช้กำลัง
善い[よいおこない, yoiokonai] (n ) กุศลกรรม
[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n ) ธนาคาร
きます[いきます, ikimasu, ikimasu , ikimasu] (vt ) ไป
[ひこうき, hikouki, hikouki , hikouki] (n ) เครื่องบิน
[きょうこう, kyoukou, kyoukou , kyoukou] (n ) รถด่วน
商業銀[しょうぎょうぎんこう, shougyouginkou] ธนาคารพาณิชย์
委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน
けず[いけず, ikezu] (ภาษาถิ่นโอซาก้า) ใจร้าย ชอบกลั่นแกล้ง
方向[しんこうほうこう, shinkouhoukou] เป้าหมายที่จะก้าวไป จุดหมายที่เราจะก้าวไป ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
[いっこう, ikkou] Thai: ทั้งขบวน
[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
持って[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
[ゆくえ, yukue] Thai: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่ English: whereabouts
[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
東京[とうきょういき, toukyouiki] Thai: (รถเมล์หรือรถไฟ)สายที่ไปโตเกียว English: Tokyo-bound
[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
[はっこうしょ, hakkousho] Thai: สำนักพิมพ์
[ゆく, yuku] Thai: ใช้เขียนเป็นฮิรางานะเท่านั้น
[ゆく, yuku] Thai: เดิน
[ゆく, yuku] Thai: ผ่าน
[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane
[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
[つうこう, tsuukou] Thai: ผ่านไปมา
[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing
き方[いきかた, ikikata] Thai: ทางไป(ยังจุดหมาย)
[はっこう, hakkou] Thai: ตีพิมพ์(ออกจำหน่าย)
[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยมไปทั่ว English: to flourish
[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular
[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport
なう[おこなう, okonau] Thai: ทำงานต่อเนื่อง จนจบงาน English: to carry out

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[行, xíng, ㄒㄧㄥˊ] to go, to walk, to move; professional
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  亍 (chù ㄔㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To take small steps 亍 with one's feet 彳,  Rank: 53
[街, jiē, ㄐㄧㄝ] street, road, thoroughfare
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,101
[衡, héng, ㄏㄥˊ] to measure, to weigh; to consider, to judge
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A big 大 horn 角; 行 provides the pronunciation,  Rank: 1,340
[衔, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  钅 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 2,328
[衍, yǎn, ㄧㄢˇ] to overflow; to spread out
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 going in all directions 行,  Rank: 2,437
[衙, yá, ㄧㄚˊ] public office; official residence
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  吾 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] go,  Rank: 2,769
[衢, qú, ㄑㄩˊ] highway; thoroughfare, intersection
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  瞿 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 4,387
[珩, háng, ㄏㄤˊ] central gem; crown jewel
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 5,315
[桁, héng, ㄏㄥˊ] the cross-beams of a roof
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 5,380
[術, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  术 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Professional 行 skills 术; 术 also provides the pronunciation,  Rank: 5,534
[衛, wèi, ㄨㄟˋ] to guard, to protect, to defend
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  韋 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 6,090
[鸻, héng, ㄏㄥˊ] plover, wading bird
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A wading 行 bird 鸟; 鸟 also provides the pronunciation,  Rank: 6,392
[荇, xìng, ㄒㄧㄥˋ] a water plant, Nymphoides peltalum
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 6,456
[衖, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 6,468
[衝, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  重 (zhòng ㄓㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] go,  Rank: 7,057
[衕, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] To walk 行 with 同 someone; 同 also provides the pronunciation,  Rank: 9,136
[銜, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,599
[鴴, héng, ㄏㄥˊ] plover, wading bird
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A wading 行 bird 鳥; 鳥 also provides the pronunciation,  Rank: 9,689
[绗, háng, ㄏㄤˊ] to quilt
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 9,735
[筕, háng, ㄏㄤˊ] woven bamboo mat
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[絎, háng, ㄏㄤˊ] to quilt
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[衚, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線をく) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線をく;良い線をく;好い線を[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線く;良い線く;好い線[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いって来る;って来る;ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
うまくやってく;旨くやって[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
うまくく(P);上手くいく(P);上手くく;旨くいく;旨く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
しっくり[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
しつつなう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
ないとけない(P);無いといけない;無いとけない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないとけません;無いといけません;無いとけません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないとけない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないとけない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
はって[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
はやり目;流り目;流目;流[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
みずほ銀[みずほぎんこう, mizuhoginkou] (n) Mizuho Bank [Add to Longdo]
やってく;遣って[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
ゆうちょ銀(P);郵貯銀[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ゆうちょ銀を除く;郵貯銀を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank [Add to Longdo]
よい旅[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
よそき(P);余所[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
アウトオブオーダー実[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アクセス方式実プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アジア開発銀[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]
アメリカ輸出入銀[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]
イングランド銀[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実[エナジーセーブのそくじじっこう, enaji-se-bu nosokujijikkou] (n) {comp} quick energy saver [Add to Longdo]
オリエント急[オリエントきゅうこう, oriento kyuukou] (n) Orient express [Add to Longdo]
オンライン銀業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities [Add to Longdo]
[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
コード進[コードしんこう, ko-do shinkou] (n) chord progression (music) [Add to Longdo]
コマンド[コマンドぎょう, komando gyou] (n) {comp} command line [Add to Longdo]
コマンド引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument [Add to Longdo]
[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ステータス[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] (n) {comp} status line [Add to Longdo]
スパイ[スパイこうい, supai koui] (n) espionage [Add to Longdo]
ゼロ[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] (n) {comp} zero matrix [Add to Longdo]
ソフト[ソフトぎょうまつ, sofuto gyoumatsu] (n) {comp} soft line terminator [Add to Longdo]
[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ダイオキシン法施規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins [Add to Longdo]
[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ツェッペリン飛[ツェッペリンひこうせん, tsuepperin hikousen] (n) Zeppelin airship [Add to Longdo]
テクシーで[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot [Add to Longdo]
デバッグ[デバッグぎょう, debaggu gyou] (n) {comp} debugging line [Add to Longdo]
デモ[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]
変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese) [Add to Longdo]
[ヌぎょう, nu gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "nu"; "na" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ノミ為;呑み[ノミこうい(ノミ為);のみこうい(呑み為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional, #381 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do, #381 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct, #381 [Add to Longdo]
[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; business, #492 [Add to Longdo]
[yín háng, ˊ ㄏㄤˊ, / ] bank, #538 [Add to Longdo]
[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
[jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] to hold (a meeting, ceremony etc), #580 [Add to Longdo]
[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run, #886 [Add to Longdo]
[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, / ] publish; issue, #1,317 [Add to Longdo]
[yùn xíng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in motion; to move; to run, #1,542 [Add to Longdo]
[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable, #2,268 [Add to Longdo]
[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold, #2,408 [Add to Longdo]
[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]
[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中央銀|中央银); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀|中国人民银), #2,836 [Add to Longdo]
[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] to fulfill (one's obligations); to carry out (a task); to implement (an agreement); to perform, #3,200 [Add to Longdo]
[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] aviation; flying, #3,347 [Add to Longdo]
[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] travel, #3,422 [Add to Longdo]
[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #3,680 [Add to Longdo]
[tuī xíng, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, ] to put into effect; to carry out, #3,722 [Add to Longdo]
商业银[shāng yè yín háng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] commercial bank, #3,864 [Add to Longdo]
[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ, / ] to travel along a route (of vehicles etc), #4,154 [Add to Longdo]
[zì xíng, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] voluntary; autonomous; by oneself; self-, #4,441 [Add to Longdo]
[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] party; delegation, #4,826 [Add to Longdo]
[xiàn xíng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in effect; in force, #4,959 [Add to Longdo]
[tóng háng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, ] person of the same profession; of the same trade, occupation or industry, #5,122 [Add to Longdo]
[tóng xíng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] journey together, #5,122 [Add to Longdo]
[pái háng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ, ] seniority; ranking, #5,164 [Add to Longdo]
[xíng rén, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] pedestrian, #5,663 [Add to Longdo]
使[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ, 使] exercise (a right etc), #5,739 [Add to Longdo]
[xíng zǒu, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ, ] walk, #5,820 [Add to Longdo]
[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, ] travel agency, #6,058 [Add to Longdo]
[qiáng xíng, ㄑㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] to force; to break, #6,761 [Add to Longdo]
[xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] a journey; the course of a journey; the distance traveled; a trajectory; an itinerary; a route; the course (of history), #6,805 [Add to Longdo]
[tōng xíng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] to go through; a passage through; in general use; a pass or laissez-passer; a license (to a computer account), #6,842 [Add to Longdo]
[háng zhǎng, ㄏㄤˊ ㄓㄤˇ, / ] bank president, #7,038 [Add to Longdo]
[xíng li, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, ] luggage, #7,309 [Add to Longdo]
[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, ] procession, #7,340 [Add to Longdo]
中国银[Zhōng guó Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of China, #7,520 [Add to Longdo]
[shī xíng, ㄕ ㄒㄧㄥˊ, ] to put in place; put into practice; take effect, #7,538 [Add to Longdo]
[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
[xiān xíng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, ] to precede others; in advance, #7,704 [Add to Longdo]
[bù xíng le, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙, ] on the point of death; dying, #8,211 [Add to Longdo]
[zàn xíng, ㄗㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] provisional, #8,231 [Add to Longdo]
[kě xíng, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ, ] feasible, #8,309 [Add to Longdo]
[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, ] crime; offense, #8,420 [Add to Longdo]
[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Beat it.どっかけ。
I'm coming.今、くわ。 [F]
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために医者にきなさい。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛物体のことだと思う」
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅記」を読んだことがありますか。
He suggested to me that we should go.「さあきましょう」と彼は私に言った。
"Where have you been?" "I've been to the barber's."「どこへってきたのですか」「床屋へってきたところです」
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへってきましたか」「友人を見送りに駅へってきました」
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまでかれるのですか」「私はシカゴに向かっています」
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその公園にきましたか」「バスできました」
"Why aren't you going?" "Because I don't want to."「なぜかないの」「きたくないからさ」
"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."「ニューヨークへったことがありますか」「ええ2、3度ったことがあります」
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう我慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこにくから。」
"May I go with you?" "By all means."「一緒にってもいいですか」「どうぞ」
"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".「映画にきませんか」「ええきましょう」
"Where have you been?" "I've been to the dentist."「何処にっていたの?」「歯医者にっていたのだ」
She said to me, 'I'll go out and buy cookies.'「外へってクッキーを買ってくるわ」、と彼女は私に言った。 [F]
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が今、流っている。
"Performed" is the right word.った」というのは適切な言葉だ。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私は森の中に小熊を探しにくつもりはない」と兄がいった。
"I'm going to Hawaii next week." "Really?"「私は来週ハワイへくつもりよ」「ほんと?」
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今日います」と先生は言った。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室に旨くき着くことができる」と彼は考えた。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜日に映画を見にくのはどうですか」「きたいですね」
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と銀強盗は叫んだ。
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛機に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
"Do you like traveling?" "So I do."「旅が好きですか」「その通りです」
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅の費用としては十分だろう。
There's many a slip between the cup and the lip. [Proverb]100里をく者は99里を半ばとする。 [Proverb]
Let's begin with the fifth line on page 10.10ページの5目をみなさい。
On condition you are back by ten o'clock, you may go to the dance.10時までに帰ってくるならば、ダンスにってもよい。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミきの電車を乗り過ごしてしまいます。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀と埼玉銀は合併してあさひ銀になった。
I can walk to school in ten minutes.10分で学校まで歩いてける。
Eleven o'clock is good for me.11時でしたらけます。
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめにこうとも君の親切を決して忘れないでしょう。 [M]
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流は胸の部分を強調していた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見にった。
It happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.1984年の8月、私は仕事でたまたま沖縄にく事になった。
Does the 19 bus go to Main Street?19番バスはメイン大通りへきますか。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルもかないうちに雨が降り出した。
A new dictionary has been projected.1冊の新しい辞書の発が計画されている。
I will come to you in an hour.1時間して君のところにきます。 [M]
I would like to travel alone.1人で旅がしたいものだ。
I go shopping every other day.1日おきに買い物にく。
How often do you go scuba diving in a year?1年にどれくらい頻繁にスキューバダイビングにきますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw it a while ago, Nanaka.[CN] 可以 完稿之前决定好就 Values (2017)
Thank you.[CN] 本周的销售排 Appeal (2017)
Was it really done by the crazy fan?[JA] 熱狂的なファンの犯... ですか Reason (2017)
Are there girls as good as her at the whorehouse you go to?[JA] あんたのってる ソープランドにもいる? (美波)このレベルの子 (慎)えっ? Values (2017)
Maybe to you they are.[CN] 虽然这么说有点失礼 但就算是畅销作家的女儿 也是个外人吧 Appeal (2017)
You were wrong![CN] 我真的很抱歉 你怎么抱歉都 哈维 Mudmare (2017)
What happens if he puts everything into it but it's boring?[CN] 进最后冲刺 Absolute (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日われた 開 菜々果さんの葬儀告別式に Reason (2017)
INVITATION[CN] 您父亲被执死刑后 小说似乎要再版了 Ready (2017)
One round at a time, one day at a time, one step at a time.[CN] 肯定不 CounterPunch (2017)
Who's that?[CN] 谨慎地 有时强硬地 驱使她们有所 Confrontation (2017)
I mean, Natsume is the author of I Am a Cat ![CN] 跟这人同名太乏味了 不 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Unfortunately, she's just too powerful for me."[CN] 你继承了他的为 对吧? Emotions (2017)
Okay, I'll get going.[JA] じゃ 先 ってるよ? Ready (2017)
All right, I'm leaving now.[JA] (美波)はいはい 今 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm going to clean the bathroom.[JA] お風呂掃除にってきます Absolute (2017)
Soon I'ma get tired of it and not go back.[JA] またきたくなくなる CounterPunch (2017)
It's all right. Just go, Kitano.[JA] 北野君 いいからって Choices (2017)
And the problem is, the rest of the world is way ahead of us.[JA] 世界は我々より 先をっている CounterPunch (2017)
I just realized that when you make your way up, you gotta start stepping it up.[JA] 気づいたよ 成長するには動あるのみ CounterPunch (2017)
With your permission, I shall participate in the selection.[CN] 这个奖项常年以来都是由 相同的委员进审查 Appeal (2017)
I thought you needed it for the ID.[JA] IDの発は? CounterPunch (2017)
Can you please pass these around?[CN] 她确实是外人 不过她读过的小说可是我们的好几倍 Appeal (2017)
Why not? It's not a big deal.[CN] 不 我有喜欢的人了 Choices (2017)
What they say about a fighter when he's, like, he got all the talent but he ain't in shape?[CN] 我觉得自己能 CounterPunch (2017)
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.[JA] いろいろな場所にって たくさんの人の生き方を 自分の目で見てみたいなって Emotions (2017)
A glimpse of the future.[CN] 阿尔是这最好的顾问 CounterPunch (2017)
Do you have anything to say about the execution of Tatsuyuki Michima?[JA] 道間達之さんの刑が 執されたことについて 何かひと言ありますか? Ready (2017)
Mind your own business. I don't need your lip.[JA] (美波) うるっさいわね 言われなくてもくわよ Values (2017)
Get him, Pete![JA]  CounterPunch (2017)
Make her disappear.[JA] 方不明にしてください Emotions (2017)
Mr. Hanaki insists on seeing her again.[CN] (每周销售排榜) Affection (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的正式发表 来进现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
- You are, like, the big brother.[CN] 我们的不 CounterPunch (2017)
What, I can't fight?[JA] 続不可能だと? CounterPunch (2017)
But what separates us is there are people who can activate it... and become champion.[JA] だが その信念を 動に移せた者だけが チャンピオンになれる CounterPunch (2017)
THE CURSED HOUSE![CN] 在今日举的开菜菜果的告别式上 Reason (2017)
Yes, I have been.[JA] ちゃんとってるよ Values (2017)
But then came the sanctioning bodies, organizations that created their own championship belts and received sanctioning fees from the fighters wearing them.[CN] 他向他承诺过 必须履承诺 差不多是这样吧 CounterPunch (2017)
I decided to legally change my name and become a new person, new attitude, new way of life.[CN] 去旅 离开过美国 CounterPunch (2017)
So, where is the cause of all this bullshit?[JA] で 迷惑の元凶は どこってんの? Affection (2017)
I'm so hungry![CN] 不啦 这不是规则吗? Affection (2017)
Do you know how many people go missing every year in Japan?[JA] あんた知ってる? 日本で毎年 何人の人間が 方不明になってるか Absolute (2017)
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.[JA] 死刑判決を受けた 道間達之(たつゆき)死刑囚の刑が 昨日 執されました Ready (2017)
Mr. Michima?[CN] 对于道间达之先生被执死刑 您能说句话吗? Ready (2017)
The person who is best at telling lies... will be the last to survive.[CN] 虽说对方身为外人 做得算是不错了 Absolute (2017)
Get going.[JA] 先 ってろ Emotions (2017)
Well, well, well.[CN] 毕竟是这么杰出的作品 演员阵容一定要够豪华才 Confrontation (2017)
But that's what happens when you play around and you take shit for granted.[CN] 给我买栋房子 买辆车 再买个岛 吗? CounterPunch (2017)
People believe her murder was caused by jealousy.[JA] ファンの嫉妬による犯という 説も出てますが Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーブの即時実[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
コマンド[コマンドぎょう, komando gyou] command line [Add to Longdo]
コマンド引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]
ステータス[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
ゼロ[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]
ソフト[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
デバッグ[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line [Add to Longdo]
ハード[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator [Add to Longdo]
パラメタ化された実可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ビュー写像変換[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix [Add to Longdo]
ビュー方向変換[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
[いこう, ikou] switching over (vs), migration [Add to Longdo]
[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
印字後送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space [Add to Longdo]
印字前送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]
き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing [Add to Longdo]
き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode [Add to Longdo]
き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
画素進方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
解釈実[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈実プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
文字[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] newline character [Add to Longdo]
拡大[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] augmented matrix [Add to Longdo]
強制改[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
係数[けいすうぎょうれつ, keisuugyouretsu] coefficient matrix [Add to Longdo]
継続[けいぞくぎょう, keizokugyou] continuation line [Add to Longdo]
の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
現在の実[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
現在番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number [Add to Longdo]
[ぎょう, gyou] line [Add to Longdo]
の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch [Add to Longdo]
ベクトル[ぎょうベクトル, gyou bekutoru] row vector [Add to Longdo]
位置[ぎょういち, gyouichi] line number [Add to Longdo]
印字装置[ぎょういんじそうち, gyouinjisouchi] line printer [Add to Longdo]
間隔[ぎょうかんかく, gyoukankaku] line spacing [Add to Longdo]
起点[ぎょうきてん, gyoukiten] line home position [Add to Longdo]
始端[ぎょうしたん, gyoushitan] home position of line [Add to Longdo]
方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
数カウンタ[ぎょうすうかうんた, gyousuukaunta] linage-counter [Add to Longdo]
先指示コード[ぎょうせきしじコード, gyousekishiji ko-do] routing code [Add to Longdo]
送り幅[ぎょうおくりはば, gyouokurihaba] line spacing [Add to Longdo]
端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっこう, ikkou] eine_Zeile [Add to Longdo]
[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
[しゅぎょう, shugyou] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] Gewalt, Gewalttat, Verbrechen, -Mord [Add to Longdo]
[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
団体旅[だんたいりょこう, dantairyokou] Gruppenreise [Add to Longdo]
[しっこう, shikkou] Vollstreckung, Vollziehung [Add to Longdo]
猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]
[やこう, yakou] Nachtzug [Add to Longdo]
[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
宇宙旅[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
宇宙飛[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
[じっこう, jikkou] verwirklichen, in_die_Tat_umsetzen [Add to Longdo]
[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]
[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
[じょこう, jokou] langsam_fahren [Add to Longdo]
[きゅうこう, kyuukou] Eilzug [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
[なりゆき, nariyuki] Verlauf, Fortgang [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
新婚旅[しんこんりょこう, shinkonryokou] Hochzeitsreise [Add to Longdo]
[しこう, shikou] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
[りょこう, ryokou] Reise [Add to Longdo]
[りょこうしゃ, ryokousha] Reisender [Add to Longdo]
未刊[みかんこう, mikankou] unveroeffentlicht [Add to Longdo]
[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]
[りゅうこうか, ryuukouka] Schlager [Add to Longdo]
[はんこう, hankou] Verbrechen [Add to Longdo]
犯で[げんこうはんで, genkouhande] auf_frischer_Tat [Add to Longdo]
[はっこう, hakkou] herausgeben, publizieren [Add to Longdo]
直情径[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
[とっこう, tokkou] gute_Tat [Add to Longdo]
[きこう, kikou] Reisebeschreibung, Reisebericht [Add to Longdo]
[きこうぶん, kikoubun] Reisbeschreibung, Reisebericht [Add to Longdo]
[ぞっこう, zokkou] Fortsetzung [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Auffuehrung, Schau [Add to Longdo]
[だこう, dakou] gewunden, maeandrig [Add to Longdo]
[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
[だい, dai] Zeile, durchfuehren [Add to Longdo]
[おこなう, okonau] durchfuehren [Add to Longdo]
き先[いきさき, ikisaki] Reiseziel, Aufenthaltsort [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ぎょうれつ, gyouretsu] -Zug, Prozession, Schlange [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top