ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -佳-, *佳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[佳, jiā, ㄐㄧㄚ] good, auspicious; beautiful; delightful
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,583

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì jiā, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, ] optimum; optimal; peak, #1,701 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #2,555 [Add to Longdo]
[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, ] Canon (Japanese company), #10,205 [Add to Longdo]
[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman, #14,974 [Add to Longdo]
[jiā jié, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] festive day; holiday, #15,853 [Add to Longdo]
[qiàn jiā, ㄑㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] suboptimal; subpar; not good enough, #16,965 [Add to Longdo]
[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty, #17,169 [Add to Longdo]
木斯[Jiā mù sī, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ, ] Kiamusze or Jiamusi, city and prefecture in Heilongjiang, #41,589 [Add to Longdo]
[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, ] beautiful, #41,854 [Add to Longdo]
[Hú Jiā, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Hu Jia (1974-), PRC dissident human rights activist, #41,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (adj-na,n) beautiful; good; excellent [Add to Longdo]
[かえん, kaen] (n) congratulatory banquet [Add to Longdo]
[かきゃく, kakyaku] (n) good visitor [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) beautiful view [Add to Longdo]
[かげつ, kagetsu] (n) good month; bright moon [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) good words [Add to Longdo]
肴;嘉肴[かこう, kakou] (n) delicacy; rare treat; good-eating fish [Add to Longdo]
[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whom the gods love die young.才子多病、人薄命。
Keiko is studying furiously.子ががりがり勉強している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mika.[JA] 助けて! - 美 47 Ronin (2013)
- Kolja.[CN] -可 War and Peace (1956)
Yoshiko, lend her that jersey, hanging upstairs.[JA] あっ じゃ 子 上に あのジャージ干してあるからさ あれ貸してあげなよ God's Left Hand, Devil's Right Hand (2006)
Lord Asano's daughter, Mika, saw it too.[JA] 浅野の娘 美もまた それを見た 47 Ronin (2013)
It got honorable mention. Splendid.[CN] 这张照片还得最推荐奖 The Seven Year Itch (1955)
I'm afraid it's going to be pretty dull. I mean, my writing will make it so.[CN] 这将会是一本相当枯燥的书 但这是因为我的写作技巧不 The End of the Affair (1955)
Kai was determined to repay the love he received from Mika and her father, whatever the cost.[JA] そして魁は 美と父の 愛に報いようと思った どんな犠牲を払おうとも 47 Ronin (2013)
Good bye Marochka.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}再见,玛廖 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Hey! I found a samurai![CN] 我找到一个身手极的武士 Seven Samurai (1954)
Sit Marousia.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}坐下,玛卢 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
That one week is gonna cost me my best photographer and you a big assignment.[CN] 是呀 我最好的摄影师没法工作 你会错过一次极的任务 去哪儿 Rear Window (1954)
Yoshiko! Izumi! Breakfast![JA] 子 イズミちゃん ご飯できたわよ God's Left Hand, Devil's Right Hand (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] GUT, SCHOEN [Add to Longdo]
[かじん, kajin] schoene_Frau [Add to Longdo]
人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[かさく, kasaku] gutes_Stueck, gutes_Werk, ausgezeichnete_Arbeit [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] interessanter_Teil (eines Gesch.), interessanter_Hoehepunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top