Search result for

*留*

(192 entries)
(0.1262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-留-, *留*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほりゅうち、horyuuchi] (n ) reservation, reserve

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩まり(Yield) = 98%

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りゅうねん, ryuunen] การเรียนซ้ำชั้น
[りゅうがく, ryuugaku] ศึกษาต่อต่างประเทศ
学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
[くらめ, kurame] (name ) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู , See also: R. 福冈

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[榴, liú, ㄌㄧㄡˊ] pomegranate
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[溜, liū, ㄌㄧㄡ] to slip, to slide, to glide; slippery
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[熘, liū, ㄌㄧㄡ] to steam, to stir-fry
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: []
[瘤, liú, ㄌㄧㄡˊ] tumor, lump, goiter
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[籀, zhòu, ㄓㄡˋ] to read, to recite; a style of calligraphy
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 writing 留 with a bamboo ⺮ brush
[遛, liú, ㄌㄧㄡˊ] to walk, to stroll
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[鎦, liú, ㄌㄧㄡˊ] to distill; lutetium; surname
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 still 留; 留 also provides the pronunciation
[镏, liú, ㄌㄧㄡˊ] to distill; lutetium; surname
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 钅 still 留; 留 also provides the pronunciation
[餾, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 飠; 留 also provides the pronunciation
[馏, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 饣; 留 also provides the pronunciation
[騮, liú, ㄌㄧㄡˊ] a legendary horse
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[骝, liú, ㄌㄧㄡˊ] a legendary horse
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[鶹, liú, ㄌㄧㄡˊ] owl
Radical: Decomposition: 留 (liú ㄌㄧㄡˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鹠, liú, ㄌㄧㄡˊ] owl
Radical: Decomposition: 留 (liú ㄌㄧㄡˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌多(ateji);以呂波歌多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
お高くまる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お目にまる;お目にとまる;御目にまる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
けた上げ保加算機;桁上げ保加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎめる[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
ぱちんめ;ぱちん[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n,vs) dissuasion from resigning or leaving [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n,vs) bequest [Add to Longdo]
[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
[いりゅうぶん, iryuubun] (n) heir's distributive share [Add to Longdo]
引き止める(P);引止める(io)(P);引きめる[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
駅止め;駅[えきどめ, ekidome] (n) delivery of freight to a station [Add to Longdo]
駅前[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]
押しめる;押しとどめる[おしとどめる, oshitodomeru] (v1,vt) to stop [Add to Longdo]
歌ガルタ;歌加[うたガルタ(歌ガルタ);うたがるた(歌加多), uta garuta ( uta garuta ); utagaruta ( uta ka ryuu ta )] (n) (1) cards with stanzas of waka written on them; (2) card-matching game played with these cards [Add to Longdo]
多(ateji);骨牌;加多(ateji);嘉太(ateji)[かるた;カルタ, karuta ; karuta] (n) (uk) playing cards (por [Add to Longdo]
海外在邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas [Add to Longdo]
海外学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
外国人学生[がいこくじんりゅうがくせい, gaikokujinryuugakusei] (n) foreign (exchange) student; international student [Add to Longdo]
[けいりゅう, keiryuu] (n) music suspension [Add to Longdo]
乾溜;乾[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation [Add to Longdo]
官費[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]
官費学生[かんぴりゅうがくせい, kanpiryuugakusei] (n) student studying abroad at government expense [Add to Longdo]
[きりゅう, kiryuu] (n,vs) temporary residence; sojourn [Add to Longdo]
[きりゅうしゃ, kiryuusha] (n) temporary resident [Add to Longdo]
[きりゅうち, kiryuuchi] (n) one's temporary residence [Add to Longdo]
気にもめない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気にめる) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of [Add to Longdo]
気にめる;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
記憶にとどめる;記憶にめる[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
[きょりゅう, kyoryuu] (n,vs) residence; reside [Add to Longdo]
[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre [Add to Longdo]
[いるす, irusu] (n) pretending to be out [Add to Longdo]
守を使う[いるすをつかう, irusuwotsukau] (exp,v5u) to pretend to be out [Add to Longdo]
[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
[きょりゅうみん, kyoryuumin] (n) a resident [Add to Longdo]
共同居[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] (n) general delivery; counter collection; poste restante; (P) [Add to Longdo]
めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] (n) {comp} poste restante address [Add to Longdo]
め;玉止め;玉どめ[たまどめ, tamadome] (n) French knot [Add to Longdo]
靴下止め(iK);靴下め;靴下[くつしたどめ, kutsushitadome] (n) garters; suspenders [Add to Longdo]
;繋[けいりゅう, keiryuu] (n,vs) mooring; anchorage [Add to Longdo]
撃ち止める(P);打ち止める;打ちめる;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ちめる, 打止める, 打める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ちめる, 打止める, 打める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
原級にめる[げんきゅうにとどめる, genkyuunitodomeru] (exp,v1) to keep (a student) back (to repeat a grade) [Add to Longdo]
現金書[げんきんかきとめ, genkinkakitome] (n) registered mail [Add to Longdo]
呼び止める;呼びめる[よびとめる, yobitomeru] (v1,vt) to challenge; to call somebody to halt [Add to Longdo]
交換[こうかんりゅうがく, koukanryuugaku] (n) (See 交換学生) (student) exchange; study abroad [Add to Longdo]
交換学生[こうかんりゅうがくせい, koukanryuugakusei] (n) exchange student [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; confinement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
3時に彼の家を訪ねたが、彼は守だった。I went to his house at 3 o'clock but he was out.
3人の中国人学生がその大学に入学が許された。Three Chinese students were admitted to the college.
40にして人生はまだ半分残っていることを心にめよ。Bear in mind that half one's life is lived after forty.
あいにく父は今守です。I'm sorry my father is out.
あいにく父は守です。I am sorry father is out.
あいにく母は守です。I'm sorry my mother is not at home.
アジアからの学生は日本語同様に英語も話す。The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.
あなたに会いたいと言う人が、あなたの守中に来ました。A man who wanted to see you came while you were out.
あなたの新しい住所を書きめなくては。I have to put down your new address.
あなたの名前と住所を書きめておきましょう。I will write down your name and address.
あなたの守の間にジョーンズさんとおっしゃる方が来られました。A Mr Jones came while you were out.
あなたの守中は、私がお子さんの世話をします。I'll look after your child while you are away.
あなたは守番電話を買うべきだ。You should buy an answering machine.
あの人たちが休暇で守にしている間、隣の人たちが犬の面倒をみてやった。While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.
あの停所でバスを乗り換えなさい。Change buses at that stop.
あんな不作法な少年たちのことなど気にめるな。Don't take any notice of those rude boys.
イタリアに学していたことがあります。I've been to Italy on a study abroad program.
いつ電話しても彼は守にしている。Whenever I call, he is out.
いつ彼を訪ねても彼は守だろう。Whenever you may call on him, you will find that he is out.
いやあ、家族は守だし、あんまりたいしたことは出来ないのさ。Well, my family's away and I can't afford to do much.
うっかり守にできない。I cannot leave home even for a moment.
おそらくわれわれは数日守をするでしょう。In all likelihood we shall be away for a few days.
守中あなたの猫を世話して上げましょう。I will look after your cat while you are away.
守中に男の方がお見えになった。A gentleman called in your absence, sir.
守中の猫の世話をして上げましょう。While they are away, let's take care of their cat.
ここで意しなければいけないことは、ウイルスが繁殖するスピードが速いという点である。Something else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.
このお金はお前の外国学にあてるつもりだ。I mean this money for your study abroad.
このプロジェクトは去年あるパーティーでナプキンに書きめた草案から生まれた。This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.
この教訓は記憶にめておくべきだ。This lesson should be kept in mind.
この事実を心にめておいて下さい。Please bear this fact in mind.
この手紙は紛失すると行けないから、書にするがよい。You had better get this letter registered for fear it should be lost.
この手紙を書にしたい。I want to have this letter registered.
この手紙を書にしてもらいたい。I want this letter registered.
この奨学金のおかげで彼は学できた。The scholarship enabled him to study abroad.
この小包を書にしたいのですが。I'd like to have this parcel registered.
この前に電話したときは彼は守でした。The last time I called him, he was out.
この停所から5番目のバスに乗りなさい。Take a no. 5 bus at this bus stop.
この文書はあなたのお目にだけめていただきたい。This document is for your eyes only.
この金がどうしてもかからない。This clasp won't fasten.
これを書きめて下さい。Please write this it down.
これを書でお願いします。I would like to send this by register registered mail.
これを書で送ると何日くらいかかりますか。How many days will it take if I send this as registered mail?
さしあたりこの問題は保としよう。We will leave this question aside for the moment.
ジェインは私たちが守のとき子供たちの世話をしてくれると申し出た。Jane offered to take care of our children when we were out.
しかし、彼は違った大きさや色の木製のめくぎを見たことはあるかもしれない。He might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
ジムは交換学生として日本にいたとき、私たちの家に滞在した。Jim stayed with us while he was in Japan as an exchange student.
スミスさんとか言う人があなたの守の間に訪ねてきました。A Mr Smith came to see you during your absence.
すみません、次の停所で降りなければならないのです。Excuse me, I have to get off at the next stop.
せっかく雨の中を会いに行ったのに彼女は守だった。Though I went to see her all the way in the rain, she was out.
そういうわけで、彼は海外学しなかった。That's why he did not go overseas to study.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance) [Add to Longdo]
剧目[bǎo liú jù mù, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ, / ] repertory; stock (in theater) [Add to Longdo]
[bǎo liú qū, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] a reservation (for an ethnic minority) [Add to Longdo]
[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over [Add to Longdo]
剃发[tì fà liú biàn, ㄊㄧˋ ㄈㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to shave the head but keep the queue [Add to Longdo]
半保复制[bàn bǎo liú fù zhì, ㄅㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] semiconservative replication [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] residence; to reside [Add to Longdo]
[jū liú zhèng, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] residence permit [Add to Longdo]
[Tún liú, ㄊㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, ] (N) Tunliu (place in Shanxi) [Add to Longdo]
[mí liú, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] seriously ill and about to die [Add to Longdo]
[Zhì liú jì, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] Silurian (geological period 440-417m years ago) [Add to Longdo]
根纳[Ài liú gēn nà, ㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄣ ㄋㄚˋ, / ] Eriugena, John Scottus (c. 810-880) Irish poet, theologian, and philosopher of Neoplatonism [Add to Longdo]
手下[shǒu xià liú qíng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] lit. start off leniently (成语 saw); please do not be too strict with me; Do not judge me too harshly.; Look favorably on my humble efforts. [Add to Longdo]
[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, ] detain; hold in custody [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] to detain (a prisoner); to keep sb in custody [Add to Longdo]
[jū liú suǒ, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, ] detention center; prison [Add to Longdo]
[wǎn liú, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to persuade sb to stay [Add to Longdo]
[tí liú, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to withdraw (money) and retain it [Add to Longdo]
[shōu liú, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ, ] to offer shelter; to have sb in one's care [Add to Longdo]
[shōu liú suǒ, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, ] barrack [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant [Add to Longdo]
[zhì liú, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] be detained [Add to Longdo]
无保[wú bǎo liú, ˊ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] without reservation; not holding anything back; unconditional [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve [Add to Longdo]
一手[liú yī shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄧ ㄕㄡˇ, ] to hold back a trick; not to divulge all one's trade secrets [Add to Longdo]
[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, ] remain [Add to Longdo]
[liú rèn, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄣˋ, ] to remain in office; to hold on to one's job [Add to Longdo]
[liú zuò, ㄌㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to set apart [Add to Longdo]
[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] a legacy; to bequeath (to later generations) [Add to Longdo]
[liú bié, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] a departing gift; a souvenir on leaving; a poem to mark one's departure [Add to Longdo]
[Liú bà, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄚˋ, / ] (N) Liuba (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
[liú cún, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ, ] to keep; to preserve; extant; to remain (from the past) [Add to Longdo]
存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]
[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad [Add to Longdo]
学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student [Add to Longdo]
[liú shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ, ] to stay behind to take care of things [Add to Longdo]
宿[liú sù, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨˋ, 宿] to put up a guest; to stay overnight [Add to Longdo]
尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, ] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department) [Add to Longdo]
尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, ] loose ends; to leave matters unresolved [Add to Longdo]
[liú yǐng, ㄌㄧㄡˊ ˇ, ] to take photos as a souvenir; a souvenir photo [Add to Longdo]
[liú dài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄞˋ, ] to leave sth for later; to postpone (work, a decision etc) [Add to Longdo]
后路[liú hòu lù, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄡˋ ㄌㄨˋ, / ] to leave oneself a way out [Add to Longdo]
[liú xīn, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ, ] to keep a lookout; careful [Add to Longdo]
[liú niàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˋ, ] to keep as a souvenir; to recall fondly [Add to Longdo]
[liú qíng, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] to relent (to spare sb's feelings); to show mercy or forgiveness; to forbear; lenient [Add to Longdo]
[liú yì, ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, ] to take care; mindful [Add to Longdo]
[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly [Add to Longdo]
[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings) [Add to Longdo]
成儿[liú chéng r, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄖ˙, / ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings) [Add to Longdo]
[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, ] please stay; no need to see me out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ保加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
通知付き局[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]
配信保[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery [Add to Longdo]
[ほりゅう, horyuu] pending [Add to Longdo]
エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area [Add to Longdo]
守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
[よくりゅう, yokuryuu] Internierung, Gefangenschaft [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] -Haft, Verhaftung [Add to Longdo]
[かきとめ, kakitome] Einschreiben [Add to Longdo]
まる[とまる, tomaru] bleiben, sich_niederlassen [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]
[りゅうがく, ryuugaku] Studium_im_Ausland [Add to Longdo]
[るす, rusu] Abwesenheit (von zu Hause) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top