Search result for

*留*

(242 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -留-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほりゅうち、horyuuchi] (n ) reservation, reserve

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩まり(Yield) = 98%

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りゅうねん, ryuunen] การเรียนซ้ำชั้น
[りゅうがく, ryuugaku] ศึกษาต่อต่างประเทศ
学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
[くらめ, kurame] (name ) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู , See also: R. 福冈

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 554
[溜, liū, ㄌㄧㄡ] to slip, to slide, to glide; slippery
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,923
[瘤, liú, ㄌㄧㄡˊ] tumor, lump, goiter
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 2,141
[榴, liú, ㄌㄧㄡˊ] pomegranate
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 2,644
[遛, liú, ㄌㄧㄡˊ] to walk, to stroll
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 4,552
[馏, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 饣; 留 also provides the pronunciation,  Rank: 4,700
[镏, liú, ㄌㄧㄡˊ] to distill; lutetium; surname
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 钅 still 留; 留 also provides the pronunciation,  Rank: 4,951
[熘, liū, ㄌㄧㄡ] to steam, to stir-fry
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 5,417
[籀, zhòu, ㄓㄡˋ] to read, to recite; a style of calligraphy
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 writing 留 with a bamboo ⺮ brush,  Rank: 6,220
[骝, liú, ㄌㄧㄡˊ] a legendary horse
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 6,427
[鹠, liú, ㄌㄧㄡˊ] owl
Radical: Decomposition: 留 (liú ㄌㄧㄡˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,349
[鎦, liú, ㄌㄧㄡˊ] to distill; lutetium; surname
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 still 留; 留 also provides the pronunciation
[餾, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 飠; 留 also provides the pronunciation
[騮, liú, ㄌㄧㄡˊ] a legendary horse
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[鶹, liú, ㄌㄧㄡˊ] owl
Radical: Decomposition: 留 (liú ㄌㄧㄡˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌多(ateji);以呂波歌多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
お高くまる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お目にまる;お目にとまる;御目にまる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
けた上げ保加算機;桁上げ保加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎめる[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
ぱちんめ;ぱちん[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n,vs) dissuasion from resigning or leaving [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n,vs) bequest [Add to Longdo]
[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
[いりゅうぶん, iryuubun] (n) heir's distributive share [Add to Longdo]
引き止める(P);引止める(io)(P);引きめる[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
駅止め;駅[えきどめ, ekidome] (n) delivery of freight to a station [Add to Longdo]
駅前[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]
押しめる;押しとどめる[おしとどめる, oshitodomeru] (v1,vt) to stop [Add to Longdo]
歌ガルタ;歌加[うたガルタ(歌ガルタ);うたがるた(歌加多), uta garuta ( uta garuta ); utagaruta ( uta ka ryuu ta )] (n) (1) cards with stanzas of waka written on them; (2) card-matching game played with these cards [Add to Longdo]
多(ateji);骨牌;加多(ateji);嘉太(ateji)[かるた;カルタ, karuta ; karuta] (n) (uk) playing cards (por [Add to Longdo]
海外在邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas [Add to Longdo]
海外学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
外国人学生[がいこくじんりゅうがくせい, gaikokujinryuugakusei] (n) foreign (exchange) student; international student [Add to Longdo]
[けいりゅう, keiryuu] (n) music suspension [Add to Longdo]
乾溜;乾[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation [Add to Longdo]
官費[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]
官費学生[かんぴりゅうがくせい, kanpiryuugakusei] (n) student studying abroad at government expense [Add to Longdo]
[きりゅう, kiryuu] (n,vs) temporary residence; sojourn [Add to Longdo]
[きりゅうしゃ, kiryuusha] (n) temporary resident [Add to Longdo]
[きりゅうち, kiryuuchi] (n) one's temporary residence [Add to Longdo]
気にもめない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気にめる) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of [Add to Longdo]
気にめる;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
記憶にとどめる;記憶にめる[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
[きょりゅう, kyoryuu] (n,vs) residence; reside [Add to Longdo]
[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre [Add to Longdo]
[いるす, irusu] (n) pretending to be out [Add to Longdo]
守を使う[いるすをつかう, irusuwotsukau] (exp,v5u) to pretend to be out [Add to Longdo]
[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
[きょりゅうみん, kyoryuumin] (n) a resident [Add to Longdo]
共同居[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] (n) general delivery; counter collection; poste restante; (P) [Add to Longdo]
めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] (n) {comp} poste restante address [Add to Longdo]
め;玉止め;玉どめ[たまどめ, tamadome] (n) French knot [Add to Longdo]
靴下止め(iK);靴下め;靴下[くつしたどめ, kutsushitadome] (n) garters; suspenders [Add to Longdo]
;繋[けいりゅう, keiryuu] (n,vs) mooring; anchorage [Add to Longdo]
撃ち止める(P);打ち止める;打ちめる;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ちめる, 打止める, 打める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ちめる, 打止める, 打める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
原級にめる[げんきゅうにとどめる, genkyuunitodomeru] (exp,v1) to keep (a student) back (to repeat a grade) [Add to Longdo]
現金書[げんきんかきとめ, genkinkakitome] (n) registered mail [Add to Longdo]
呼び止める;呼びめる[よびとめる, yobitomeru] (v1,vt) to challenge; to call somebody to halt [Add to Longdo]
交換[こうかんりゅうがく, koukanryuugaku] (n) (See 交換学生) (student) exchange; study abroad [Add to Longdo]
交換学生[こうかんりゅうがくせい, koukanryuugakusei] (n) exchange student [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; confinement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve, #1,038 [Add to Longdo]
[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, ] remain, #1,714 [Add to Longdo]
[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance), #3,239 [Add to Longdo]
[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over, #5,117 [Add to Longdo]
[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad, #5,512 [Add to Longdo]
[liú gěi, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ, / ] to set aside for, #5,945 [Add to Longdo]
[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] to leave one's comments; to leave a message, #7,384 [Add to Longdo]
[liú yì, ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, ] to take care; mindful, #7,596 [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant, #8,902 [Add to Longdo]
学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student, #8,920 [Add to Longdo]
[yí liú, ㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] (leave or be a) legacy; left over; hand down (to next generation), #9,593 [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] to detain (a prisoner); to keep sb in custody, #9,611 [Add to Longdo]
[zhì liú, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] be detained, #12,449 [Add to Longdo]
[liú shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ, ] to stay behind to take care of things, #12,922 [Add to Longdo]
[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly, #13,763 [Add to Longdo]
[liú niàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˋ, ] to keep as a souvenir; to recall fondly, #13,821 [Add to Longdo]
[wǎn liú, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to persuade sb to stay, #14,278 [Add to Longdo]
[liú cún, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ, ] to keep; to preserve; extant; to remain (from the past), #16,584 [Add to Longdo]
[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, ] detain; hold in custody, #17,463 [Add to Longdo]
[dòu liú, ㄉㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, ] stay at; stopover at, #19,094 [Add to Longdo]
[liú xīn, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ, ] to keep a lookout; careful, #19,258 [Add to Longdo]
[shōu liú, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ, ] to offer shelter; to have sb in one's care, #19,838 [Add to Longdo]
[liú shén, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄣˊ, ] (idiom) "Take care to..."; "Be careful of...", #20,905 [Add to Longdo]
[liú zhì, ㄌㄧㄡˊ ㄓˋ, ] to retain one's job, #27,635 [Add to Longdo]
[liú rèn, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄣˋ, ] to remain in office; to hold on to one's job, #30,425 [Add to Longdo]
[liú yáng, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄤˊ, ] to study abroad (old term); same as 學|学, #30,826 [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] residence; to reside, #31,539 [Add to Longdo]
[liú yǐng, ㄌㄧㄡˊ ˇ, ] to take photos as a souvenir; a souvenir photo, #31,730 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià liú qíng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] lit. start off leniently (成语 saw); please do not be too strict with me; Do not judge me too harshly.; Look favorably on my humble efforts., #32,416 [Add to Longdo]
[liú qíng, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] to relent (to spare sb's feelings); to show mercy or forgiveness; to forbear; lenient, #37,685 [Add to Longdo]
[liú yòng, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄥˋ, ] to continue in employment; to hold on to one's job; to continue using, #39,448 [Add to Longdo]
[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings), #40,160 [Add to Longdo]
[zì liú dì, ㄗˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧˋ, ] private plot allocated to an individual on a collective farm, #40,884 [Add to Longdo]
[liú zhēn, ㄌㄧㄡˊ ㄓㄣ, / ] a needle held inserted in an acupoint, #41,115 [Add to Longdo]
宿[liú sù, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨˋ, 宿] to put up a guest; to stay overnight, #41,860 [Add to Longdo]
[liú dài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄞˋ, ] to leave sth for later; to postpone (work, a decision etc), #42,226 [Add to Longdo]
[jū liú suǒ, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, ] detention center; prison, #42,503 [Add to Longdo]
[tí liú, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to withdraw (money) and retain it, #47,043 [Add to Longdo]
[liú jí, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˊ, ] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course, #52,448 [Add to Longdo]
一手[liú yī shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄧ ㄕㄡˇ, ] to hold back a trick; not to divulge all one's trade secrets, #56,456 [Add to Longdo]
[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, ] please stay; no need to see me out, #58,253 [Add to Longdo]
[liú zhù, ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨˋ, / ] to keep stationed (of troops); to remain as a garrison, #62,635 [Add to Longdo]
声机[liú shēng jī, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] gramophone, #65,315 [Add to Longdo]
[liú kōng, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄨㄥ, ] leave blank spaces in writing, #66,247 [Add to Longdo]
言簿[liú yán bù, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 簿] visitor's book, #66,784 [Add to Longdo]
[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] reluctant to leave, #68,860 [Add to Longdo]
余地[liú yú dì, ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] room for maneuver; to leave a margin for error, #69,773 [Add to Longdo]
后路[liú hòu lù, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄡˋ ㄌㄨˋ, / ] to leave oneself a way out, #71,530 [Add to Longdo]
[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] a legacy; to bequeath (to later generations), #77,190 [Add to Longdo]
[mí liú, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] seriously ill and about to die, #81,100 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人学生がその大学に入学が許された。
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家を訪ねたが、彼は守だった。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることを心にめよ。
I'm sorry my father is out.あいにく父は今守です。
I am sorry father is out.あいにく父は守です。
I'm sorry my mother is not at home.あいにく母は守です。
A man who wanted to see you came while you were out.あなたに会いたいと言う人が、あなたの守中に来ました。
The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.アジアからの学生は日本語同様に英語も話す。
A Mr Jones came while you were out.あなたの守の間にジョーンズさんとおっしゃる方が来られました。
I have to put down your new address.あなたの新しい住所を書きめなくては。
I will write down your name and address.あなたの名前と住所を書きめておきましょう。
I'll look after your child while you are away.あなたの守中は、私がお子さんの世話をします。
I've been to Italy on a study abroad program.イタリアに学していたことがあります。
Change buses at that stop.あの停所でバスを乗り換えなさい。
Don't take any notice of those rude boys.あんな不作法な少年たちのことなど気にめるな。
You should buy an answering machine.あなたは守番電話を買うべきだ。
While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.あの人たちが休暇で守にしている間、隣の人たちが犬の面倒をみてやった。
Well, my family's away and I can't afford to do much.いやあ、家族は守だし、あんまりたいしたことは出来ないのさ。
Whenever I call, he is out.いつ電話しても彼は守にしている。
Whenever you may call on him, you will find that he is out.いつ彼を訪ねても彼は守だろう。
I cannot leave home even for a moment.うっかり守にできない。
I mean this money for your study abroad.このお金はお前の外国学にあてるつもりだ。
Something else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.ここで意しなければいけないことは、ウイルスが繁殖するスピードが速いという点である。
In all likelihood we shall be away for a few days.おそらくわれわれは数日守をするでしょう。
I will look after your cat while you are away.守中あなたの猫を世話して上げましょう。
A gentleman called in your absence, sir.守中に男の方がお見えになった。
While they are away, let's take care of their cat.守中の猫の世話をして上げましょう。
Please bear this fact in mind.この事実を心にめておいて下さい。
This lesson should be kept in mind.この教訓は記憶にめておくべきだ。
This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.このプロジェクトは去年あるパーティーでナプキンに書きめた草案から生まれた。
Take a no. 5 bus at this bus stop.この停所から5番目のバスに乗りなさい。
I'd like to have this parcel registered.この小包を書にしたいのですが。
You had better get this letter registered for fear it should be lost.この手紙は紛失すると行けないから、書にするがよい。
I want to have this letter registered.この手紙を書にしたい。
I want this letter registered.この手紙を書にしてもらいたい。
The scholarship enabled him to study abroad.この奨学金のおかげで彼は学できた。
The last time I called him, he was out.この前に電話したときは彼は守でした。
This clasp won't fasten.この金がどうしてもかからない。
This document is for your eyes only.この文書はあなたのお目にだけめていただきたい。
Please write this it down.これを書きめて下さい。
I would like to send this by register registered mail.これを書でお願いします。
How many days will it take if I send this as registered mail?これを書で送ると何日くらいかかりますか。
Jim stayed with us while he was in Japan as an exchange student.ジムは交換学生として日本にいたとき、私たちの家に滞在した。
We will leave this question aside for the moment.さしあたりこの問題は保としよう。
Jane offered to take care of our children when we were out.ジェインは私たちが守のとき子供たちの世話をしてくれると申し出た。
He might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.しかし、彼は違った大きさや色の木製のめくぎを見たことはあるかもしれない。
That's why he did not go overseas to study.そういうわけで、彼は海外学しなかった。
A Mr Smith came to see you during your absence.スミスさんとか言う人があなたの守の間に訪ねてきました。
Excuse me, I have to get off at the next stop.すみません、次の停所で降りなければならないのです。
Though I went to see her all the way in the rain, she was out.せっかく雨の中を会いに行ったのに彼女は守だった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed and produce less excretions.[JA] スーパーピッグは 大きく美しいだけでなく 環境への影響も 最小限にめます エサや排泄物が 少ないだけでなく Okja (2017)
It was met by chance[CN] 只要大叔在我身边 The Villainess (2017)
[man 5] Look up, people. Look.[CN] 關於飛機劃過天際 下波浪般的軌跡 有許多瘋狂理論 Malarkey! (2017)
Someone also wants to say sorry for not being around lately.[JA] 守にしがちだったから 謝りたい Salesmen Are Like Vampires (2017)
We believe it's likely due to the clamp failure in the lab, which caused a temporary change of air pressure in Calvin's box.[JA] おそらくラボのめ具の故障による カルヴィンの箱の空気圧の変化のため Life (2017)
You are gonna show me that you understand by bringing the balance of what you owe tomorrow.[JA] 保はない 明日 不足分を補充し 理解したと示せ Bury Me Here (2017)
- Well, as it happens, my nine-year-old daughter was at home on her own expecting the window cleaner.[JA] その時は 9歳の娘が守番していて Sexy Rollercoasters (2017)
I wish I could read it now.[CN] 但《飘忽不定的情感》 是一部会名青史的作品 Appeal (2017)
This is reservation property.[JA] そこはインディアン居地です The Space Between Us (2017)
IF IT IS, I THINK THIS IS THE END OF ONE.[CN] 但说真的 死亡给我们什么?  ()
What's going on?[CN] 遗憾的是 他现在不能或者不想说话 所以 请下详细 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
She is also from prison to do[CN] 要么在这里等死 The Villainess (2017)
The queen is gone.[JA] 女王は守だ The Spoils of War (2017)
Attention.. Attention in detention![JA] 注目 勾された君たち Power Rangers (2017)
We're not going to stay and wait for the Americans to find us.[JA] アメリカ人が我々を見つけるのを まって待つつもりはない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
I gotta go away for a few days. Okay?[JA] 数日守にするが いいか? Logan (2017)
What the hell are you talking about?[CN] 哈维已经明确的告诉我 你不想让我帮你住他们 -但是有些话... Divide and Conquer (2017)
Yeah.[CN] 拉斐尔 我把屏幕在你家了吗?  ()
Is registered as unknown. Warriors give, let him understand.[JA] 保、暴漢どもに面通しだ Attraction (2017)
- Hi. Um... I was just gonna leave you a message.[JA] また守電かと思った Feed (2017)
Stay still, okay?[JA] まだまる,大丈夫? 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
That's impossible. He's under arrest.[JA] それは不可能よ 彼は拘中よ The Flag House (2017)
We won't be coming back here.[CN] 我们在想会不会是你们家养的猫 就收它了 Disbanded (2017)
We might have to put Rebecca on hold... - ...until we find that vaccine.[JA] ワクチンを見つけるまで レベッカは保 Resident Evil: Vendetta (2017)
But would she have had time to stab him and stage the crime scene?[CN] 我查过他是寡夫,老婆三年前死于船难,下一个女儿。 The Impossible Murder (2017)
And Lola...[CN] 我的意识层面 还没觉得这件事是可能的 那只是专为我的角色保的虚构幻想  ()
-Do you want me to hold it there?[CN] 幫忙意一下風好嗎? Malarkey! (2017)
It was the thought of him walking away again, I don't know what happened to me. I just got so angry.[CN] 我想你知道,你已经把你最青春的年华在这个岛上,跟一个不是你首选的人生活。 这一次你绝对不会放弃追求幸福的机会。 The Impossible Murder (2017)
When he's done uptown, you think he's gonna stop at 14th street?[JA] アップタウンを手にいれたヤツが 14番街まででまると思うか? John Wick: Chapter 2 (2017)
-AND NOT HUGGING, FOR EXAMPLE.[CN] 但这些下来的人呢?  ()
Stopping someone from going upstairs to end their life.[JA] 人生を終わらせるのを止めるために 誰かを階段で引きめたりする違いだ The Discovery (2017)
He's a harmless kid accused of terrible things that he didn't do, alone in a cell.[JA] 害のない子供で やってもないことで告訴されてる 置場にひとりぼっちよ The Man in the Basement (2017)
I am no longer dressing myself simply to not be naked.[CN] (我喜欢哭过后睫毛膏下的印记)  ()
People used to say: "Wow, you've done so much work, 40 years' worth."[CN] -那就把书在这里  ()
No, of course not.[CN] 可是 玄关会下犯人的指纹吧? Ready (2017)
"We're really sorry, but the doctor's not in."[JA] "お気の毒に 先生は守です" After Porn Ends 2 (2017)
Pretty cool. So, how--? Okay.[CN] 不過印度如今必須面對 戰勝這疾病所下的後遺症 印度每個人都認識 患有小兒麻痺症的人 無論是阿姨、舅舅還是親戚 Do Some Shots, Save the World (2017)
Like if it caught the eye of a prominent person.[JA] 例えば 誰か著名な方の 目にまったり Confrontation (2017)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.[CN] 虽然不知道有什么原因 但她说要把遗产全给我 Disbanded (2017)
Chief, I can find the murderer now.[CN] 了她就是了祸害 The Village of No Return (2017)
And he knew the result of you killing him would not only mean the woman he loved going to prison...[CN] 只要足够努力尝试,就一定能说服他下。 The Impossible Murder (2017)
It's the most violent thing I've seen happen to a woman that was shot in color.[CN] 这个给克里斯洛克 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
-Yeah.[CN] 我可以把这种东西在你身体里吗?  ()
Too cold, you might have contrail, but you also need to have moisture in the sky.[CN] 為何有些凝結尾在空中停30分鐘 -有些卻停好幾個小時? Malarkey! (2017)
But I guess he's not home.[JA] でも守じゃ仕方ないわね A Dog's Purpose (2017)
Just put monkey.[CN] 你們醒來後我們有紀錄,都好說 Louis C.K. 2017 (2017)
You are my wife![CN] 妳们有什么值得恋的 The Village of No Return (2017)
A clamp. It failed.[JA] め金だ しっかり掛けてなかった Life (2017)
I got busted with that gang, and Conlin came into my cell.[JA] ギャングと警察に捕まって コンリンが置場に来た The Man in the Basement (2017)
It's as though you read my mind.[CN] 也需要编目过程 我专门给了你 Mudmare (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ保加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
通知付き局[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]
配信保[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery [Add to Longdo]
[ほりゅう, horyuu] pending [Add to Longdo]
エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area [Add to Longdo]
守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
[よくりゅう, yokuryuu] Internierung, Gefangenschaft [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] -Haft, Verhaftung [Add to Longdo]
[かきとめ, kakitome] Einschreiben [Add to Longdo]
まる[とまる, tomaru] bleiben, sich_niederlassen [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]
[りゅうがく, ryuugaku] Studium_im_Ausland [Add to Longdo]
[るす, rusu] Abwesenheit (von zu Hause) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top