Search result for

(54 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -給-, *給*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうりょう, kyuuryou] (n) เงินเดือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
与体系[きゅうよたいけい, kyuuyotaikei] (n ) โครงสร้างเงินเดือน รูปแบบเงินเดือน
[きゅうよ, kyuuyo] (n ) เงินเดือน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[給, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (n) (obsc) wage; recompense [Add to Longdo]
う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
[たまえ, tamae] (aux-v) (uk) (male) (See 下さい) please (imperative form of an auxiliary verb, suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish [Add to Longdo]
[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) feeding (an animal) [Add to Longdo]
[きゅうき, kyuuki] (n) air supply; aeration [Add to Longdo]
[きゅうきん, kyuukin] (n) (one's) pay; wages [Add to Longdo]
金相撲[きゅうきんずもう, kyuukinzumou] (n) match that determines if a rikishi will have more wins than losses [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きゅうげん, kyuugen] (n) supply source [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] to supply; provide [Add to Longdo]
给予[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ, / ] accord; give; show (respect) [Add to Longdo]
给以[gěi yǐ, ㄍㄟˇ ㄧˇ, / ] give; grant [Add to Longdo]
给定[gěi dìng, ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] given; stated in advanced; an assumption [Add to Longdo]
给与资格[gěi yǔ zī gé, ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualify [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll see to it that you have a raise after the first year.1年たったらあなたが昇するように取り計らいましょう。
After spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.3週間仕事を捜して、やっと料のよい仕事を見つけた。
The salary will be raised from April.4月から料があがる。
Our rates increased in April.4月に料があがりました。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に比例して料が払われます。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら料を支払うかは、あなたの腕次第ですね。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの与は一定の基本に販売手数料が加算されます。
Is your salary keeping up with inflation?あなたの料はインフレに追いつきますか。
Is your salary adequate to support your family?あなたの料は家族を養うのに十分ですか。
What are you going to do with your first pay?あなたの初めての料をどうするつもりですか。
You are richer than I am because your pay is double my pay.あなたは料が私の2倍なので、私よりもお金持ちです。
Are you content with your present salary?あなたは現在の料に満足していますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With a refueling stop in southern Russia.[JA] 油のため南ロシアに行った The Covenant (2017)
Then, perhaps you should get food enterally until you don't feel sick anymore.[JA] 平気になるまで 経鼻栄養補をすべきだな Feed (2017)
I can get you in.[CN] 我就會說"你他媽的快我" Louis C.K. 2017 (2017)
Some people raise their kids religiously and that covers it.[CN] 有一次我幫孩子煮晚餐 了我女兒一碗湯 Louis C.K. 2017 (2017)
I'm Chinese-er than a motherfucker.[CN] 總統先生,還我們11!" Louis C.K. 2017 (2017)
Is that what this is? Walshy, he can't sack me for that.[JA] この食事代を引けば 料はマイナスだな The Widow Maker (2017)
I've gone off on vacation somewhere, off the grid.[JA] 休みにどこかに消えてしまう 自自足だ The Flag House (2017)
So now he has to live on $1,000 a month that USOC gives him.[JA] オリンピック委員会から 月1000ドル支されるが CounterPunch (2017)
Luckily, it wasn't bad timing for an enforced sabbatical from the business as I'd recently branched out into movie distribution.[JA] 新しい事業があるから 有休暇も悪くない 映画の配 Close Encounters (2017)
That really is the reason. I hate dicks. Penises are very disgusting to me.[CN] 我做你看,這是含著雞雞20秒 Louis C.K. 2017 (2017)
These dogs are beaten every day.[CN] 他們會放一隻獨眼狗你看 Louis C.K. 2017 (2017)
Well-trained and well-provisioned.[JA] - 訓練を受けて食料を供されている The Queen's Justice (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きゅうそう, kyuusou] feed [Add to Longdo]
電線[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] versorgen [Add to Longdo]
[きゅうよ, kyuuyo] Versorgung [Add to Longdo]
[きゅうりょう, kyuuryou] Gehalt [Add to Longdo]
[きゅうすい, kyuusui] Wasserversorgung [Add to Longdo]
水栓[きゅうすいせん, kyuusuisen] Hydrant, Wasserhahn [Add to Longdo]
油所[きゅうゆじょ, kyuuyujo] Tankstelle [Add to Longdo]
油所[きゅうゆじょ, kyuuyujo] Tankstelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top