ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戀-, *戀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戀, liàn, ㄌㄧㄢˋ] love; to yearn for, to long for
Radical: Decomposition: 䜌 (luán ㄌㄨㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to feel attached to; long for; love, #3,218 [Add to Longdo]
恋爱[liàn ài, ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] (romantic) love; in love; to have an affair, #2,721 [Add to Longdo]
失恋[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] lover; sweetheart, #7,491 [Add to Longdo]
初恋[chū liàn, ㄔㄨ ㄌㄧㄢˋ, / ] first love, #9,566 [Add to Longdo]
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
迷恋[mí liàn, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to be infatuated with; to indulge in, #12,428 [Add to Longdo]
留恋[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly, #13,763 [Add to Longdo]
眷恋[juàn liàn, ㄐㄩㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to miss; to long for; to remember with longing; yearning, #20,287 [Add to Longdo]
爱恋[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to, #20,633 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm in love.[CN] 我愛了 À Nous la Liberté (1931)
Dear, fellow, if you hadn't made yourself so attractive to Miss Kendall that she fell for you...[CN] 親愛的朋友... 若不是你讓自己如此吸引著坎多小姐 使她迷上你... North by Northwest (1959)
Yes, there's nothing to keep us here.[CN] 對,這裏沒什麼好留 Lolita (1962)
They're not.[CN] - 他們沒有 Les Visiteurs du Soir (1942)
If you're in love, show me[CN] 如果你要愛,表現給我看 My Fair Lady (1964)
I didn't know they were in love.[CN] - 我不知道他們愛了 Les Visiteurs du Soir (1942)
You're not giving anything up, there's nothing here to keep you.[CN] 你不必放棄任何事 因為這裏沒什麼能讓你留 Lolita (1962)
You know, if I'm not careful, I'll die an old maid.[CN] 而且 爸爸 如果我再不愛 我會一個人死掉 The Executioner (1963)
But I couldn't help being crazy for you.[JA] でも、どうしようもないくらい、君に恋をしてしまった 我卻如此受不住的迷 Cape No. 7 (2008)
How do you know my wife is in love?[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}你怎麼知道我妻子 Le Trou (1960)
There is nothing to stay for, Colonel.[CN] 上校,沒什麼好留 The Train (1964)
I've been in love before.[JA] 恋愛したことないわけじゃないけど 我不是沒談過 Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top