ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

architecture

AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -architecture-, *architecture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
architecture(n) สถาปัตยกรรม, See also: งานสถาปัตยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง, รูปแบบการก่อสร้าง, สิ่งปลูก สร้าง, ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
architecture(n) สถาปัตยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
architectureสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architecture; computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
architecture; computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architectureสถาปัตยกรรม, Example: โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Architectureสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectureสถาปัตยกรรม [การแพทย์]
Architecture and climateสถาปัตยกรรมกับภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Architecture and energy conservationสถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน [TU Subject Heading]
Architecture and societyสถาปัตยกรรมกับสังคม [TU Subject Heading]
Architecture and solar radiationสถาปัตยกรรมกับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Architecture and stateสถาปัตยกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Architecture and technologyสถาปัตยกรรมกับเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Architecture and tourismสถาปัตยกรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.ก็แค่สถาปัตยกรรมเกมเท่านั้น แค่ดาวน์โหลดจากพอดส์รอง eXistenZ (1999)
In the world of architecture there is no such thing as coincidences.ในโลกของสถาปัตยกรรม ไม่มีอะไรได้มาด้วยความบังเอิญ Operation Proposal (2007)
Freon-cooled, reconfigurable 30-teraflop architecture with modules for cryptanalysis and video processing.ระบายความร้อนแบบฟรีออน สถาปัตยกรรม 30 เทอระฟล็อบ กับหน่วยวิเคราะห์การเข้ารหัส และการประมวลผลวิดีโอ Chuck Versus the Cougars (2008)
"Radical architecture is a rejection of all formal and moral parameters."พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคือการปฏิเสธกฏเกณฑ์ และปัจจัยทางศีลธรรม" The Sunshine State (2008)
You gave up architecture after you could see?คุณยอมแพ้สถาปัตยกรรม หลังจากคุณมองเห็น Not Cancer (2008)
"The Architecture of Happiness.""สถาปัตยกรรมแห่งความสุข" 500 Days of Summer (2009)
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
The data architecture is different.โครงสร้างข้อมูลจะต่างไป Chuck Versus the Ring (2009)
This is Architecture 101.ผมศาสตราจารย์โมสบี้ Definitions (2009)
I'm sorry to bother you, Professor Mosby but this isn't Architecture 101.นี่ไม่ใช่วิชาสถาปัตยกรรม 101 นะคะ นี่วิชาเศรษฐศาสตร์ 305 ค่ะ Definitions (2009)
This is, uh, Architecture 101.นี่วิชาสถาปัตยกรรม 101 นะครับ Definitions (2009)
Buddy, I'm sure 200 architecture students and their professor all got the room wrong.และอาจารย์พร้อมใจกันมาผิดห้อง Definitions (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
architectureI call architecture frozen music.
architectureI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
architectureIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
architectureI was deeply impressed by Roman architecture.
architecturePart of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings.
architectureRome is famous for its ancient architecture.
architectureThe architecture in this part of the city is ugly.
architectureThere was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now.
architectureThey were making great progress in architecture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์(n) architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม(n) architecture
สถาปัตย์(n) architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai Definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม(n) architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
ถาวรวัตถุ(n) permanent structure, See also: architecture, permanent thing, article or building which is permanent, durable and indestr, Example: งานการกุศลครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อหาเงินสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา, Count Unit: ชนิด, ประเภท, อย่าง, Thai Definition: สิ่งที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นคง ยั่งยืน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม[kān økbaēp thāng sathāpattayakam] (n, exp) EN: architecture design
สถาปัตยกรรม[sathāpattayakam] (n) EN: architecture ; edifice ; structure  FR: architecture [ f ] ; structure [ f ]
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์[sathāpattayakam Baisaēnthai] (n, exp) EN: Byzantine architecture  FR: architecture byzantine [ f ]
สถาปัตยกรรมไบแซนทีน[sathāpattayakam Baisaēnthīn] (n, exp) EN: Byzantine architecture  FR: architecture byzantine [ f ]
สถาปัตยกรรมบาโรก[sathāpattayakam Bārōk] (n, exp) EN: Baroque architecture   FR: architecture baroque [ f ]
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[sathāpattayakam feūnfū Køthik] (n, exp) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture  FR: architecture néogothique [ f ]
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา[sathāpattayakam feūnfū Sinlapawitthayā] (n, exp) EN: Renaissance architecture
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[sathāpattayakam khlātsik] (n, exp) EN: Classical architecture   FR: architecture classique [ f ]
สถาปัตยกรรมกอธิค[sathāpattayakam Køthik] (n, exp) EN: Gothic architecture   FR: architecture gothique [ f ]
สถาปัตยกรรมกรีกโบราณ[sathāpattayakam Krīk bōrān] (n, exp) EN: Ancient Greece architecture

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARCHITECTURE AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0
ARCHITECTURES AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0 Z
ARCHITECTURE'S AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
architecture (n) ˈaːkɪtɛktʃər (aa1 k i t e k ch @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Architektur { f }; Baukunst { f } | sakrale Baukunst { f } | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
建築[けんちく, kenchiku] (n, vs) construction; architecture (of buildings); (P) #667 [Add to Longdo]
構築[こうちく, kouchiku] (n, vs) construction; architecture (systems, agreement, etc); (P) #4,117 [Add to Longdo]
体系[たいけい, taikei] (n) system; organization; organisation; architecture; (P) #4,514 [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P) #10,969 [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) { comp } Enterprise X Architecture [Add to Longdo]
オープンアーキテクチャ[o-pun'a-kitekucha] (n) { comp } open architecture [Add to Longdo]
クライアントサーバアーキテクチャ[kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) { comp } client-server architecture [Add to Longdo]
クローズドアーキテクチャ[kuro-zudoa-kitekucha] (n) { comp } closed architecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
階層アーキテクチャ[かいそうアーキテクチャ, kaisou a-kitekucha] layered architecture [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Architecture \Ar"chi*tec`ture\ (?; 135), n. [L. architectura,
   fr. architectus: cf. F. architecture. See {Architect}.]
   1. The art or science of building; especially, the art of
    building houses, churches, bridges, and other structures,
    for the purposes of civil life; -- often called civil
    architecture.
    [1913 Webster]
 
       Many other architectures besides Gothic. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   3. Construction, in a more general sense; frame or structure;
    workmanship.
    [1913 Webster]
 
       The architecture of grasses, plants, and trees.
                          --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
       The formation of the first earth being a piece of
       divine architecture.         --Burnet.
    [1913 Webster]
 
   {Military architecture}, the art of fortifications.
 
   {Naval architecture}, the art of building ships.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 architecture
   n 1: an architectural product or work
   2: the discipline dealing with the principles of design and
     construction and ornamentation of fine buildings;
     "architecture and eloquence are mixed arts whose end is
     sometimes beauty and sometimes use"
   3: the profession of designing buildings and environments with
     consideration for their esthetic effect
   4: (computer science) the structure and organization of a
     computer's hardware or system software; "the architecture of
     a computer's system software" [syn: {computer architecture},
     {architecture}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 architecture /aʀʃitɛktyʀ/ 
  architecture

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top