ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avocation

AE2 V AH0 K EY1 SH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avocation-, *avocation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avocation[N] งานอดิเรก, See also: งานว่าง, Syn. hobby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานอดิเรก[N] hobby, See also: avocation, Syn. งานว่าง, Example: งานอดิเรกของผมคือการสะสมนาฬิกา, Thai definition: กิจกรรมที่ทำเป็นพิเศษในเวลาว่าง

CMU English Pronouncing Dictionary
AVOCATION AE2 V AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avocation (n) ˌævəkˈɛɪʃən (a2 v @ k ei1 sh @ n)
avocations (n) ˌævəkˈɛɪʃənz (a2 v @ k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenbeschäftigung {f} | Nebenbeschäftigungen {pl}avocation | avocations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
余技[よぎ, yogi] (n) avocation; hobby [Add to Longdo]
余業[よぎょう, yogyou] (n) side line; avocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avocation \Av`o*ca"tion\, n. [L. avocatio.]
   1. A calling away; a diversion. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Impulses to duty, and powerful avocations from sin.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which calls one away from one's regular employment or
    vocation.
    [1913 Webster]
 
       Heaven is his vocation, and therefore he counts
       earthly employments avocations.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       By the secular cares and avocations which accompany
       marriage the clergy have been furnished with skill
       in common life.            --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the word is applied to the smaller
      affairs of life, or occasional calls which summon a
      person to leave his ordinary or principal business.
      Avocation (in the singular) for vocation is usually
      avoided by good writers.
      [1913 Webster]
 
   3. pl. Pursuits; duties; affairs which occupy one's time;
    usual employment; vocation.
    [1913 Webster]
 
       There are professions, among the men, no more
       favorable to these studies than the common
       avocations of women.         --Richardson.
    [1913 Webster]
 
       In a few hours, above thirty thousand men left his
       standard, and returned to their ordinary avocations.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       An irregularity and instability of purpose, which
       makes them choose the wandering avocations of a
       shepherd, rather than the more fixed pursuits of
       agriculture.             --Buckle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avocation
   n 1: an auxiliary activity [syn: {avocation}, {by-line},
      {hobby}, {pursuit}, {sideline}, {spare-time activity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top