ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carnival

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carnival-, *carnival*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carnival(n) งานเฉลิมฉลองของมวลชน, Syn. carney, carnie, festival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์, เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
carnival(n) งานรื่นเริง, งานแห่, งานฉลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-..of all carnivals and fairs.เขาเขียนยังไงบ้าง อย่าไปพะวงเลยน่ะ Big (1988)
- And arcades. Carnivals and... fairs...หมายเลขประกันสังคม Big (1988)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
And this family was at some carnival that night?ก่อนหน้านั้น ครอบครัวนี้ไปเที่ยว งานเทสกาลมา ใช่ไหม? Everybody Loves a Clown (2006)
Carnival to carnival?จากงานเทศกาลนึงไปอีกงานนึงได้ Everybody Loves a Clown (2006)
- carnival carries it around. - Great.- ขบวนจัดงานเทศกาลก็เอามันติดตัวไปด้วย Everybody Loves a Clown (2006)
The carnival today, the Bunker Brothers in '81.งานเทศกาลวันนี้ งานของบัคเกอร์ บราเธอร์ ในปี 81 Everybody Loves a Clown (2006)
THE CROTCH CARNIVAL PACKS UP AND LEAVES TOWN.เทศกาลง่ามจะเก็บของ และออกจากเมืองไป If There's Anything I Can't Stand (2007)
Now they're exposed to the glare, reflecting my darkness like some grotesque carnival mirror.ตอนนี้ ถูกเปิดเผยให้เห็น สะท้อนความดำมืดของผม เหมือนกระจกที่บิดเบี้ยวในสวนสนุก An Inconvenient Lie (2007)
My parents are sadists. And carnival freaks found him in a dumpster.พ่อแม่ผมซาดิสต์และเพี้ยน เจอเขาในถังขยะ Pilot (2007)
not to hunt down some carnival party really?ไม่ได้ถูกให้ ไปไล่ตาม งาน เทศกาลอะไรโง่ ๆ เลย จริง หรือ Next (2007)
And the next thing you know, this whole goddamn street... sorry... turns into a carnival with every holy-roller freak within a 100-mile radius lined up around the block to touch or catch a glimpse of my stucco job.และเผลอแป๊บเดียวถนนบ้านเราทั้งถนน คงกลายเป็นละครสัตว์ มีพวกเชื่องมงายในเรื่องนี้ จากรัศมีเป็นร้อยๆ ไมล์มาเข้าคิวยาว Henry Poole Is Here (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carnivalIf we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.
carnivalRio's carnival is held in February.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเทศกาล(n) carnival, Syn. เทศกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานฉลอง[ngān chaløng] (n, exp) EN: celebration ; fete ; festival ; carnival  FR: célébration [ f ] ; fête [ m ] ; festival [ m ] ; carnaval [ m ]
งานเทศกาล[ngān thētsakān] (n) EN: carnival  FR: carnaval [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
carnival
carnivals
carnival's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carnival
carnivals

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘉年华会[jiā nián huá huì, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄟˋ,     /    ] carnival [Add to Longdo]
谢肉节[xiè ròu jié, ㄒㄧㄝˋ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄝˊ,    /   ] carnival (esp. Christian) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttenrede { f }carnival speech [Add to Longdo]
Büttenredner { m }; Büttenrednerin { f }carnival speeker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーニバル[ka-nibaru] (n) carnival; (P) #12,324 [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
謝肉祭[しゃにくさい, shanikusai] (n) the carnival [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carnival \Car"ni*val\, n. [It. carnevale, prob. for older
   carnelevale, prop., the putting away of meat; fr. L. caro,
   carnis, flesh + levare to take away, lift up, fr. levis
   light.]
   1. A festival celebrated with merriment and revelry in Roman
    Gatholic countries during the week before Lent, esp. at
    Rome and Naples, during a few days (three to ten) before
    Lent, ending with Shrove Tuesday.
    [1913 Webster]
 
       The carnival at Venice is everywhere talked of.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Any merrymaking, feasting, or masquerading, especially
    when overstepping the bounds of decorum; a time of riotous
    excess. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He saw the lean dogs beneath the wall
       Hold o'er the dead their carnival   --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carnival
   n 1: a festival marked by merrymaking and processions
   2: a frenetic disorganized (and often comic) disturbance
     suggestive of a large public entertainment; "it was so funny
     it was a circus"; "the whole occasion had a carnival
     atmosphere" [syn: {circus}, {carnival}]
   3: a traveling show; having sideshows and rides and games of
     skill etc. [syn: {carnival}, {fair}, {funfair}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top