ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deploy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deploy-, *deploy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deploy(vt) เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. array, mobilize
deployment(n) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. stretching, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deploy(ดิพลอย') { deployed, deploying, deploys } v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน, จัดให้เหมาะสม, เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deployment(n) การแปรแถว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deploy a team at the hotel... and personally check their coms every 30 minutes.และเช็ควิทยุเขาทุก ๆ 30 นาที Heat (1995)
Starck, deploy the umbilicus. Smitty, fire up the boards in the war room.สตาร์คต่อท่อเชื่อมยาน สมิธตี้ ตั้งแผนบังคับในห้องยุทธการ Event Horizon (1997)
Deploy the Musketeers. Guard all the passages.จัดกำลังเฝ้าทางเข้าออกทุกจุด The Man in the Iron Mask (1998)
Deploy defensive formation. Take him down.จัดแผนการป้องกัน ฆ่ามันทิ้งซ่ะ Resident Evil: Apocalypse (2004)
If I depress this button here, it would deploy a weapon far more deadly than yours.ถ้ากดปุ่ม มันจะปล่อยอาวุธร้ายแรงออกไป Around the World in 80 Days (2004)
Take us to 10, 000 feet and deploy countermeasures.พาเราไปที่ 10, 000 ฟุต แล้วปรับขบวนเพื่อการตอบโต้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Sergeant Major Fury, message the armored unit and immediately deploy the tank groups within the city.จ่าสิบเอกฟูรี่ ส่งข้อความไปหากองทัพ บอกว่าให้นำรถถังมาที่นี่เดี๋ยวนี้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Deploy the fleet. Have the cruisers protect the transports.แปรแถวเป็นหน้ากระดาน ให้ฝูงยานช่วยป้องกันการเดินทาง Star Wars: The Clone Wars (2008)
To do that, we need to know how they would deploy something that big.จะทำอย่างนั้นได้ เราต้องรู้ว่า พวกมันทำเรื่องใหญ่อย่างนี้ได้ยังไง Mayhem (2008)
If we are to strike Jolbon, we must swiftly deploy as well.ถ้าเราโจมตีโชบุล, เราต้องเตรียมการอย่างรวดเร็ว The Kingdom of the Winds (2008)
You have 10 minutes to procure and deploy bio and chemical weapons.** ตุณมีเวลา 10นาทีในการปฎิบัติการ ** และปล่อยอาวุธเคมีชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
Deploy the war chariot!ปล่อยรถศึก ! Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deployThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรขบวน(v) deploy, See also: variate the row, Syn. แปรแถว, จัดแถว, กระจายแถว, Example: นักเรียนที่ร่วมขบวนเดินพาเหรดต่างแปรขบวนได้อย่างดงาม, Thai Definition: กระจายแถวเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะต่างๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deploy
deploys
deployed
deploying
deployable
deployment
deployments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deploy
deploys
deployed
deploying
deployment
deployments

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n, vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) #1,912 [Add to Longdo]
派遣[はけん, haken] (n, vs) dispatch; despatch; deployment; (P) #2,123 [Add to Longdo]
配備[はいび, haibi] (n, vs) deploy; deployment; (P) #5,645 [Add to Longdo]
疎開[そかい, sokai] (n, vs) dispersal; evacuation; deployment; (P) #14,465 [Add to Longdo]
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment [Add to Longdo]
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land [Add to Longdo]
散開[さんかい, sankai] (n, vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal [Add to Longdo]
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deploy \De*ploy"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Deployed}; p. pr. &
   vb. n. {Deploying}.] [F. d['e]ployer; pref. d['e]? = d['e]s
   (L. dis) + ployer, equiv. to plier to fold, fr. L. plicare.
   See {Ply}, and cf. {Display}.] (Mil.)
   To open out; to unfold; to spread out (a body of troops) in
   such a way that they shall display a wider front and less
   depth; -- the reverse of ploy; as, to deploy a column of
   troops into line of battle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deploy \de*ploy"\, v. t.
   To place (people or other resources) into a position so as to
   be ready to for action or use.
   [PJC] Deploy

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deploy \De*ploy"\, Deployment \De*ploy"ment\, n. (Mil.)
   The act of deploying; a spreading out of a body of men in
   order to extend their front. --Wilhelm.
   [1913 Webster]
 
      Deployments . . . which cause the soldier to turn his
      back to the enemy are not suited to war. --H. L. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deploy
   v 1: place troops or weapons in battle formation
   2: to distribute systematically or strategically; "The U.S.
     deploys its weapons in the Middle East"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top