ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprentice

AH0 P R EH1 N T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprentice-, *apprentice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice(n) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
apprentice(n) ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
apprentice to(phrv) ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน, เด็กฝึกงาน, ผู้เรียนรู้, ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด, ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน, การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน, ลูกมือฝึกหัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Howl was the last apprentice I ever took on.ฮาล์วเป็นศิษย์คนสุดท้ายที่ฉันฝึก Howl's Moving Castle (2004)
Once, when she was just a miko (an apprentice Geisha), she fell clean off her wooden shoes.ครั้งหนึ่ง ตอนเธอเป็นเกอิชามือใหม่ เธอพลาดตกจากรองเท้าไม้ Memoirs of a Geisha (2005)
I was a miko now, an apprentice Geisha.อยู่ใต้หลังหน้ากากสีขาวและริมฝีปากสีแดง ตอนนี้ฉันเป็นมิโกะ ลูกศิษย์ของเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
Friends, we have the pleasure to witness the debut of another apprentice Geisha, cheers!ขอบคุณค่ะ เพื่อนๆทุกคน พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มาร่วมกับการเปิดตัว ลูกศิษย์คนใหม่ของเกอิชา ดื่ม! Memoirs of a Geisha (2005)
I can't just put that aside for my apprentice insultข้าไม่อาจหลีกเลี่ยง ที่จะปกป้องคนของข้า Fearless (2006)
I was an apprentice in an upholstery shop when I was a teenager.ผมเคยฝึกงานในร้านทำเบาะ สมัยผมเป็นวัยรุ่น It Might Get Loud (2008)
But when you decide to join us, my apprentice will contact me.หากฝ่าบาทมีประสงค์จะร่วมมือกับข้าฯเมื่อใด รับสั่งมากับคนของข้าฯได้เลย Ambush (2008)
My apprentices sometimes go to these bars and clubs.ลูกศิษย์ของผมก็ไปบางครั้ง ที่บาร์และคลับเหล่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We hired an apprentice a while back.คนประหลาด แม้แต่ในวงการนี้ Cold Comfort (2009)
The Sorcerer's Apprentice by Paul Dukas... a symphony inspired by a Goethe poem of the same name.The Sorcerer's Apprentice ของ Dukas ซิมโฟนีที่ไ้ด้รับแรงบันดาลใจจาก กลอนของกวีเกอเธ่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
An apprentice is ordered by his master to do various chores.ที่ว่าด้วยพ่อมดฝึกหัดทำตามคำสั่งของนาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Sorcerer's Apprentice is very fitting. I can't wait!เพลงนี้เนื้อหาสนุกมากๆ อยากเล่นจังเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticeApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
apprenticeMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกงาน(v) apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai Definition: สอนให้ทำงานจนทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[chang feukhat] (n, exp) EN: apprentice [ m ]
ช่างหัดใหม่[chang hat mai] (n, exp) EN: apprentice
ฝึกงาน[feukngān] (v) EN: apprentice ; train
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [ m ]
ผู้ฝึกหัดงาน[phū feukhat ngān] (n, exp) EN: apprentice ; trainee
ผู้ฝึกงาน[phūfeukngān] (n) EN: apprentice ; trainee ; learner  FR: apprenti [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPRENTICE AH0 P R EH1 N T AH0 S
APPRENTICE AH0 P R EH1 N T IH0 S
APPRENTICED AH0 P R EH1 N T AH0 S T
APPRENTICES AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z
APPRENTICESHIP AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprentice (v) ˈəprˈɛntɪs (@1 p r e1 n t i s)
apprenticed (v) ˈəprˈɛntɪst (@1 p r e1 n t i s t)
apprentices (v) ˈəprˈɛntɪsɪz (@1 p r e1 n t i s i z)
apprenticeship (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, ] apprentice; disciple, #7,404 [Add to Longdo]
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrling { m } | Lehrlinge { pl }apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrlingssystem { n }; Lehrlingsausbildungssystem { n }apprentice system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n, vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1, vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉, 舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprentice \Ap*pren"tice\, n. [OE. apprentice, prentice, OF.
   aprentis, nom. of aprentif, fr. apprendare to learn, L.
   apprendere, equiv. to apprehendere, to take hold of (by the
   mind), to comprehend. See {Apprehend}, {Prentice}.]
   1. One who is bound by indentures or by legal agreement to
    serve a mechanic, or other person, for a certain time,
    with a view to learn the art, or trade, in which his
    master is bound to instruct him.
    [1913 Webster]
 
   2. One not well versed in a subject; a tyro.
    [1913 Webster]
 
   3. (Old law) A barrister, considered a learner of law till of
    sixteen years' standing, when he might be called to the
    rank of serjeant. [Obs.] --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprentice \Ap*pren"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Apprenticed}; p.
   pr. & vb. n. {Apprenticing}.]
   To bind to, or put under the care of, a master, for the
   purpose of instruction in a trade or business.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprentice
   n 1: works for an expert to learn a trade [syn: {apprentice},
      {learner}, {prentice}]
   v 1: be or work as an apprentice; "She apprenticed with the
      great master"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top