ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bacchanal

B AH0 K EY1 N AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacchanal-, *bacchanal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacchanal[N] งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์, Syn. carnival, celebration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mi Bacchanal es su Bacchanal. {*spa? }คนของผมคือคนของคุณ Faes Wide Shut (2013)
- Now when you say Bacchanal ...- คนของคุณ... Faes Wide Shut (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACCHANAL B AH0 K EY1 N AH0 L
BACCHANAL B AE1 K IH0 N AH0 L
BACCHANALIA B AE2 K AH0 N EY1 L Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacchanal (n) bˈækənəl (b a1 k @ n @ l)
bacchanals (n) bˈækənəlz (b a1 k @ n @ l z)
bacchanalian (j) bˌækənˈɛɪlɪəʳn (b a2 k @ n ei1 l i@ n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacchanal \Bac"cha*nal\, a. [L. Bacchanalis. See {Bacchanalia}.]
   1. Relating to Bacchus or his festival.
    [1913 Webster]
 
   2. Engaged in drunken revels; drunken and riotous or noisy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacchanal \Bac"cha*nal\ (b[a^]k"k[.a]*nal), n.
   1. A devotee of Bacchus; one who indulges in drunken revels;
    one who is noisy and riotous when intoxicated; a carouser.
    "Tipsy bacchanals." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The festival of Bacchus; the bacchanalia.
    [1913 Webster]
 
   3. Drunken revelry; an orgy.
    [1913 Webster]
 
   4. A song or a dance in honor of Bacchus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacchanal
   adj 1: used of riotously drunken merrymaking; "a night of
       bacchanalian revelry"; "carousing bands of drunken
       soldiers"; "orgiastic festivity" [syn: {bacchanalian},
       {bacchanal}, {bacchic}, {carousing}, {orgiastic}]
   n 1: someone who engages in drinking bouts [syn: {drunken
      reveler}, {drunken reveller}, {bacchanal}, {bacchant}]
   2: a drunken reveller; a devotee of Bacchus [syn: {bacchant},
     {bacchanal}]
   3: a wild gathering involving excessive drinking and promiscuity
     [syn: {orgy}, {debauch}, {debauchery}, {saturnalia}, {riot},
     {bacchanal}, {bacchanalia}, {drunken revelry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top