ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

job

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -job-, *job*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
blow job(slang) โอฐกาม, Syn. oral sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
job(n) การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง), Syn. theft, crime
job(n) ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่, Syn. duty, responsibility
job(n) งาน, See also: อาชีพ, การทำมาหากิน, Syn. occupation, profession, career
job(n) งาน, See also: ชิ้นงาน, Syn. task, assignment
job(vt) มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
jobby(sl) ขี้, See also: อึ, อุจจาระ
job lot(idm) ของสะสมที่มีคุณภาพหลากหลาย
jobbery(n) การทุจริต, See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว
jobless(adj) ตกงาน, See also: ว่างงาน, Syn. unemployed, idle, out of work, Ant. employed, busy
Job's comforter(idm) คนที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อต้องการจะปลอบหรือช่วยเหลือคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job(จอบ) { jobbed, jobbing, jobs } n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา, งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำง
job casen. กล่องใส่ตัวพิมพ์, ที่ใส่ตัวพิมพ์
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
job descriptionn. ลักษณะงาน, ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
job holdern. ผู้มีงานทำ, ผู้มีอาชีพ, ข้าราชการ
job hoppingn. การเปลี่ยนอาชีพ, การเปลี่ยนงาน
job huntern. ผู้หางานทำ
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย, งานเหมา, งานรับจ้าง
job's-tearsn. ต้นเดือย, ลูกเดือย

English-Thai: Nontri Dictionary
job(n) การงาน, งานเหมา, งานชิ้น, ภาระหน้าที่
job(vt) ขายส่ง, ให้เช่า, เหมาให้ทำ, มอบงาน
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง, ผู้ขายหุ้น, ผู้ทำงานเหมา
SNOW snow job(n) การโป้ปด, การโกหก, การยกเมฆ, การปั้นน้ำเป็นตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jobงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jobงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job control languageภาษาควบคุมงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job control language (JCL)ภาษาควบคุมงาน (เจซีแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job evaluationการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job managementการจัดการงาน [ ใช้ในโอเอส ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job mobilityการเปลี่ยนงาน, การเคลื่อนที่ทางงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job queueคิวงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job scheduler๑. โปรแกรมจัดลำดับงาน๒. ผู้จัดลำดับงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jobงาน [การบัญชี]
Job analysisการวิเคราะห์งาน [TU Subject Heading]
Job cardใบสั่งงาน [การบัญชี]
Job costต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job costingวิธีต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job creationการสร้างงาน [TU Subject Heading]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Job Displacementการเตรียมหางานให้ทำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good job.ก็ดี Fermentation Family (2011)
I'm on the job, you big nabobเป็นงานของฉัน ท่านผู้มีอำนาจ ท่านไม่เคยมีเพื่อน ไม่เคยมีเพื่อน Aladdin (1992)
So, what job's perfect?รับรองว่าขัดแน่ The Bodyguard (1992)
Well, that's my job. - We're adding to your duties.หน้าที่ผมนี่ The Bodyguard (1992)
You wouldn't want this job, Ray.นายไม่อยากทำแน่ ๆ The Bodyguard (1992)
You got a job to do.ผมรู้ว่าคุณทำหน้าที่ The Bodyguard (1992)
It's the job.หน้าที่ผมนี่ The Bodyguard (1992)
I want to keep it straight in my head what my job is.ผมอยากทำเฉพาะที่เป็นหน้าที่ผม The Bodyguard (1992)
It's my job.มันเป็นหน้าที่ฉัน The Bodyguard (1992)
What a silly job this is.งานอะไรจะน่าเบื่อปานนี้ The Bodyguard (1992)
You on the job?มาทำงานเหรอ The Bodyguard (1992)
- On the job.มาทำอะไรที่นี่ ทำหน้าที่ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jobAbility to operate a computer is critical for this job.
jobA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
jobAfter her maternity leave, she resumed her old job.
jobAfter I had finished the job, I went to bed.
jobAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
jobAfter losing his job he went through a very difficult time.
jobAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
jobAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
jobAim very proud of the job I chose myself.
jobA job is not merely a means to earn a living.
jobA lot of jobs are done by computers.
jobA lot of people applied for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิ้นงาน(n) work, See also: job, Syn. ผลงาน, งาน, Example: บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายชิ้นงาน, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าที่การงาน[nāthī kān ngān] (n, exp) EN: job

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
job
job
jobe
jobs
job's
job's
jobes
jobin
jobs'
jobst

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Job
job
Jobs
jobs
jobbed
jobber
jobbers
jobbery
jobbing

WordNet (3.0)
Job(n) a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith in God in spite of afflictions that tested him
Job(n) any long-suffering person who withstands affliction without despairing
Job(n) a book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply, Syn. Book of Job
job(n) a specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee, Syn. chore, task
job(n) a workplace; as in the expression
job(n) an object worked on; a result produced by working
job(n) the responsibility to do something
job(n) the performance of a piece of work
job(n) a damaging piece of work
job(n) (computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Job

v. i. 1. To do chance work for hire; to work by the piece; to do petty work. [ 1913 Webster ]

Authors of all work, to job for the season. Moore. [ 1913 Webster ]

2. To seek private gain under pretense of public service; to turn public matters to private advantage. [ 1913 Webster ]

And judges job, and bishops bite the town. Pope. [ 1913 Webster ]

3. To carry on the business of a jobber in merchandise or stocks. [ 1913 Webster ]

Job

n. [ Prov. E. job, gob, n., a small piece of wood, v., to stab, strike; cf. E. gob, gobbet; perh. influenced by E. chop to cut off, to mince. See Gob. ] [ 1913 Webster ]

1. A sudden thrust or stab; a jab. [ 1913 Webster ]

2. A piece of chance or occasional work; any definite work undertaken in gross for a fixed price; as, he did the job for a thousand dollars. [ 1913 Webster ]

3. A public transaction done for private profit; something performed ostensibly as a part of official duty, but really for private gain; a corrupt official business. [ 1913 Webster ]

4. Any affair or event which affects one, whether fortunately or unfortunately. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

5. A situation or opportunity of work; as, he lost his job. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

6. A task, or the execution of a task; as, Michelangelo did a great job on the David statue. [ PJC ]

7. (Computers) A task or coordinated set of tasks for a multitasking computer, submitted for processing as a single unit, usually for execution in background. See job control language. [ PJC ]

☞ Job is used adjectively to signify doing jobs, used for jobs, or let on hire to do jobs; as, job printer; job master; job horse; job wagon, etc. [ 1913 Webster ]


By the job, at a stipulated sum for the work, or for each piece of work done; -- distinguished from time work; as, the house was built by the job. --
Job lot, a quantity of goods, usually miscellaneous, sold out of the regular course of trade, at a certain price for the whole; as, these articles were included in a job lot. --
Job master, one who lest out horses and carriages for hire, as for family use. [ Eng. ] --
Job printer, one who does miscellaneous printing, esp. circulars, cards, billheads, etc. --
Odd job, miscellaneous work of a petty kind; occasional work, of various kinds, or for various people. --
to do a job on, to harm badly or destroy. [ slang ] --
on the job, alert; performing a responsibility well. [ slang ]
[ 1913 Webster +PJC ]

Job

v. t. [ imp. & p. p. Jobbed p. pr. & vb. n. Jobbing. ] [ 1913 Webster ]

1. To strike or stab with a pointed instrument. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

2. To thrust in, as a pointed instrument. Moxon. [ 1913 Webster ]

3. To do or cause to be done by separate portions or lots; to sublet (work); as, to job a contract. [ 1913 Webster ]

4. (Com.) To buy and sell, as a broker; to purchase of importers or manufacturers for the purpose of selling to retailers; as, to job goods. [ 1913 Webster ]

5. To hire or let by the job or for a period of service; as, to job a carriage. Thackeray. [ 1913 Webster ]

Job

n. The hero of the book of that name in the Old Testament; the prototypical patient man. [ 1913 Webster ]


Job's comforter. (a) A false friend; a tactless or malicious person who, under pretense of sympathy, insinuates rebukes. (b) A boil. [ Colloq. ] --
Job's news, bad news. Carlyle. --
Job's tears (Bot.), a kind of grass (Coix Lacryma), with hard, shining, pearly grains.
[ 1913 Webster ]

Jobation

n. [ Prov. E. job to scold, to reprove, perh. fr. Job, the proper name. ] A scolding; a hand, tedious reproof. [ Law ] Grose. [ 1913 Webster ]

Jobber

n. 1. One who works by the job. [ 1913 Webster ]

2. A dealer in the public stocks or funds; a stockjobber. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

3. One who buys goods from importers, wholesalers, or manufacturers, and sells to retailers. [ 1913 Webster ]

4. One who turns official or public business to private advantage; hence, one who performs low or mercenary work in office, politics, or intrigue. [ 1913 Webster ]

Jobbernowl

n. [ OE. jobbernoule, fr. jobarde a stupid fellow; cf. E. noll. ] A blockhead. [ Colloq. & Obs. ] H. Taylor. [ 1913 Webster ]

Jobbery

n. 1. The act or practice of jobbing. [ 1913 Webster ]

2. Underhand management; official corruption; as, municipal jobbery. Mayhew. [ 1913 Webster ]

Jobbing

a. 1. Doing chance work or odd jobs; as, a jobbing carpenter. [ 1913 Webster ]

2. Using opportunities of public service for private gain; as, a jobbing politician. London Sat. Rev. [ 1913 Webster ]


Jobbing house, a mercantile establishment which buys from importers, wholesalers or manufacturers, and sells to retailers. [ U.S. ]
[ 1913 Webster ]

job control language

(Computers) A programming language used to specify the manner, timing, and other requirements of execution of a task or set of tasks submitted for execution, especially in background, on a multitasking computer; a programming language for controlling job{ 7 } execution. Abbreviated JCL. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ,  ] job; work; construction; task #80 [Add to Longdo]
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ,   /  ] job occupation; profession #1,216 [Add to Longdo]
乔布斯[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ,    /   ] Jobs (name) #13,729 [Add to Longdo]
求职者[qiú zhí zhě, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ ㄓㄜˇ,    /   ] job applicant #16,662 [Add to Longdo]
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ,  ] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley #37,336 [Add to Longdo]
约伯[Yuē bó, ㄩㄝ ㄅㄛˊ,   /  ] Job (name); Book of Job in the Old Testament #190,181 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzidenzdruck { m }job printing [Add to Longdo]
Anforderungsprofil { n }job profile [Add to Longdo]
Arbeit { f }; Beruf { m }; Tätigkeit { f }; Stellung { f } | Arbeit ohne Ende | ein schweres Stück Arbeitjob | a never-ending job | a tough job [Add to Longdo]
Arbeitsanforderung { f }job specification [Add to Longdo]
Arbeitsplatzabbau { m }job losses [Add to Longdo]
Arbeitsplatzbewertung { f }job evaluation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse { pl }job requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrotation { f }job rotation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzsuche { f }job hunting [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel { m }; Stellenwechsel { m }job change; change of job [Add to Longdo]
Arbeitsschritt { m } | Arbeitsschritte { pl }job step; step of a procedure; individual operation | job steps; steps of a procedures; individual operations [Add to Longdo]
Arbeitssuche { f }job search [Add to Longdo]
Arbeitsvorbereitung { f }job preparation schedules [Add to Longdo]
Arbeitswirkungsgrad { m }job efficiency [Add to Longdo]
Arztberuf { m } | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事[しごと, shigoto] (n, vs, adj-no) (1) work; job; business; occupation; employment; vocation; task; (2) { physics } work; (P) #1,420 [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1, vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) #2,845 [Add to Longdo]
起用[きよう, kiyou] (n, vs) appointment (to a position, job, etc.); being used for a role; promotion; (P) #3,117 [Add to Longdo]
走行[そうこう, soukou] (n, vs) running a wheeled vehicle (e.g. car); running to program, job, etc.; traveling; travelling; (P) #3,732 [Add to Longdo]
歴任[れきにん, rekinin] (n, vs) successive jobs; consecutive jobs; (P) #4,359 [Add to Longdo]
職名[しょくめい, shokumei] (n) official title; name of one's job #4,640 [Add to Longdo]
アルバイト[arubaito] (n, vs) (1) (See パート・3, パートタイム) part-time job (ger #7,701 [Add to Longdo]
序盤[じょばん, joban] (n) the opening(s) (e.g. in a game of go or chess); (P) #8,531 [Add to Longdo]
抜擢[ばってき, batteki] (n, vs) selection (e.g. for a job position) #9,114 [Add to Longdo]
赴任[ふにん, funin] (n, vs) moving to a different location to start a new job; (proceeding to) new appointment; (P) #9,740 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ[じょぶ, jobu] job [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System [Add to Longdo]
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
序文[じょぶん, jobun] Vorwort [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top