ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

job

JH AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -job-, *job*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
blow job(slang) โอฐกาม, Syn. oral sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
job(n) การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง), Syn. theft, crime
job(n) ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่, Syn. duty, responsibility
job(n) งาน, See also: อาชีพ, การทำมาหากิน, Syn. occupation, profession, career
job(n) งาน, See also: ชิ้นงาน, Syn. task, assignment
job(vt) มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
jobby(sl) ขี้, See also: อึ, อุจจาระ
job lot(idm) ของสะสมที่มีคุณภาพหลากหลาย
jobbery(n) การทุจริต, See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว
jobless(adj) ตกงาน, See also: ว่างงาน, Syn. unemployed, idle, out of work, Ant. employed, busy
Job's comforter(idm) คนที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อต้องการจะปลอบหรือช่วยเหลือคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job(จอบ) { jobbed, jobbing, jobs } n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา, งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำง
job casen. กล่องใส่ตัวพิมพ์, ที่ใส่ตัวพิมพ์
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
job descriptionn. ลักษณะงาน, ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
job holdern. ผู้มีงานทำ, ผู้มีอาชีพ, ข้าราชการ
job hoppingn. การเปลี่ยนอาชีพ, การเปลี่ยนงาน
job huntern. ผู้หางานทำ
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย, งานเหมา, งานรับจ้าง
job's-tearsn. ต้นเดือย, ลูกเดือย

English-Thai: Nontri Dictionary
job(n) การงาน, งานเหมา, งานชิ้น, ภาระหน้าที่
job(vt) ขายส่ง, ให้เช่า, เหมาให้ทำ, มอบงาน
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง, ผู้ขายหุ้น, ผู้ทำงานเหมา
SNOW snow job(n) การโป้ปด, การโกหก, การยกเมฆ, การปั้นน้ำเป็นตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jobงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jobงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job control languageภาษาควบคุมงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job control language (JCL)ภาษาควบคุมงาน (เจซีแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job evaluationการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job managementการจัดการงาน [ ใช้ในโอเอส ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job mobilityการเปลี่ยนงาน, การเคลื่อนที่ทางงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job queueคิวงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job scheduler๑. โปรแกรมจัดลำดับงาน๒. ผู้จัดลำดับงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jobงาน [คอมพิวเตอร์]
Jobงาน [การบัญชี]
Job analysisการวิเคราะห์งาน [TU Subject Heading]
Job cardใบสั่งงาน [การบัญชี]
Job costต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job costingวิธีต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job creationการสร้างงาน [TU Subject Heading]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว Rebecca (1940)
You know, Max, I'm getting fed up with my job as a motorcar salesman.รู้มั้ย เเม็กซ์ฉันชักเริ่มเบื่องานเซลล์แมน ขายรถของฉันแล้วล่ะ Rebecca (1940)
- We have a job to do. Now let's do it.- เรามีงานที่ต้องทำ ตอนนี้ขอทำมัน 12 Angry Men (1957)
But when I'm paid I always see the Job through.แต่ถ้าฉันจ่าย ...ฉันคอยมองหางานอยู่ตลอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You did a good Job for me.นายทำได้ดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Those with a rope around their neck and the people who have the Job of doing the cutting.พวกหนึ่งมีเชือกคล้องรอบคอ อีกพวกมีหน้าที่ ตัดเชือก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Ernest, I want you to take your troop of musketeers and go and do this job for me.ที่จะใช้ทหารของคุณ ทหารถือ ปืนคาบศิลา และไปและทำงานนี้สำหรับฉัน How I Won the War (1967)
It's a dangerous job and it's an important job.มันเป็นงานที่อันตราย และเป็นงานที่สำคัญ สามวันถัดไป How I Won the War (1967)
Good job I saw that.งานที่ดีฉันเห็นว่า งานที่ดี ใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
There's a job to be done and precious little time.และเวลาที่มีค่าน้อยในการที่จะ ทำมัน How I Won the War (1967)
I know there are others doing jobs in this war that are more glamorous.ฉันรู้ว่ามีคนอื่น ๆ ที่ทำงาน ในสงครามครั้งนี้ที่มีเสน่ห์มาก ขึ้น How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jobAbility to operate a computer is critical for this job.
jobA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
jobAfter her maternity leave, she resumed her old job.
jobAfter I had finished the job, I went to bed.
jobAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
jobAfter losing his job he went through a very difficult time.
jobAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
jobAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
jobAim very proud of the job I chose myself.
jobA job is not merely a means to earn a living.
jobA lot of jobs are done by computers.
jobA lot of people applied for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งงาน(n) vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count Unit: ตำแหน่ง, Thai Definition: ฐานะทางการงาน
ว่างงาน(adj) unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai Definition: ที่ไม่มีงานทำ
งานการ(n) work, See also: job, employment, occupation, profession, business, Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ, Example: เมื่อใดที่ลูกเรียนจบมีงานการที่มั่นคง พ่อแม่ก็สบายใจ, Count Unit: งาน, Thai Definition: กิจการที่ทำ
ลูกเดือย(n) Job's tears, Example: ชาวญี่ปุ่นนิยมกินลูกเดือยต้มเป็นอันมาก
เดือย(n) Job's tears, Example: อาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่ เผือก เดือย กลอย มัน กระเทียมดอง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coix lachryma-jobi Linn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นและใบคล้ายต้นข้าวโพด แต่ใบสั้นกว่า ผลกลมหรือยาวรี สีขาว เหลือง หรือน้ำเงิน พันธุ์ที่เปลือกหุ้มอ่อนใช้ทำเป็นอาหารและเหล้า พันธุ์ที่เปลือกหุ้มแข็ง เรียก เดือยหิน ใช้ทำเครื่องประดับ
ชิ้นงาน(n) work, See also: job, Syn. ผลงาน, งาน, Example: บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายชิ้นงาน, Count Unit: ชิ้น
การฝึกงาน(n) job training, See also: apprenticing, skill development, Syn. การฝึกหัดงาน, Example: การฝึกงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อไปในอนาคต, Thai Definition: การสอนให้ทำงานจนทำได้
การสมัครงาน(n) job application, See also: applying for a job, Example: เขาขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสมัครงาน
การงาน(n) work, See also: job, duty, business, Syn. การทำงาน, งาน, กิจธุระ, ธุรกิจ, Example: ไพโรจน์เป็นคนที่เอาใจใส่การงานดี, Thai Definition: กิจการที่ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
ได้งานทำ[dāi ngān tham] (v, exp) EN: get a job ; find work
เดือย[deūay] (n) EN: Job's Tears
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
จัดระบบงาน[jat rabop ngān] (v, exp) EN: systematize a job
กำหนดหน้าที่[kamnot nāthī] (v, exp) EN: allot work ; assign a job  FR: assigner un travail
การ[kān] (n) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act  FR: tâche [ f ] ; action [ f ] ; activité [ f ] ; occupation [ f ] ; affaire [ f ] ; ouvrage [ m ]
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [ m ] ; stage [ m ] ; formation [ f ]
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [ f ] ; réduction d'effectifs [ f ]
การหมุนเวียนงาน[kān munwīen ngān] (n, exp) EN: job rotation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOB JH AA1 B
JOB JH OW1 B
JOBE JH OW1 B
JOBS JH AA1 B Z
JOB'S JH OW1 B Z
JOB'S JH AA1 B Z
JOBES JH OW1 B Z
JOBS' JH AA1 B Z
JOBIN JH OW1 B IH0 N
JOBST JH AA1 B S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Job (n) ʤˈoub (jh ou1 b)
job (v) ʤˈɒb (jh o1 b)
Jobs (n) ʤˈoubz (jh ou1 b z)
jobs (v) ʤˈɒbz (jh o1 b z)
jobbed (v) ʤˈɒbd (jh o1 b d)
jobber (n) ʤˈɒbər (jh o1 b @ r)
jobbers (n) ʤˈɒbəz (jh o1 b @ z)
jobbery (n) ʤˈɒbəriː (jh o1 b @ r ii)
jobbing (v) ʤˈɒbɪŋ (jh o1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task #80 [Add to Longdo]
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession #1,216 [Add to Longdo]
乔布斯[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ, / ] Jobs (name) #13,729 [Add to Longdo]
求职者[qiú zhí zhě, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ ㄓㄜˇ, / ] job applicant #16,662 [Add to Longdo]
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, ] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley #37,336 [Add to Longdo]
约伯[Yuē bó, ㄩㄝ ㄅㄛˊ, / ] Job (name); Book of Job in the Old Testament #190,181 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzidenzdruck { m }job printing [Add to Longdo]
Anforderungsprofil { n }job profile [Add to Longdo]
Arbeit { f }; Beruf { m }; Tätigkeit { f }; Stellung { f } | Arbeit ohne Ende | ein schweres Stück Arbeitjob | a never-ending job | a tough job [Add to Longdo]
Arbeitsanforderung { f }job specification [Add to Longdo]
Arbeitsplatzabbau { m }job losses [Add to Longdo]
Arbeitsplatzbewertung { f }job evaluation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse { pl }job requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrotation { f }job rotation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzsuche { f }job hunting [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel { m }; Stellenwechsel { m }job change; change of job [Add to Longdo]
Arbeitsschritt { m } | Arbeitsschritte { pl }job step; step of a procedure; individual operation | job steps; steps of a procedures; individual operations [Add to Longdo]
Arbeitssuche { f }job search [Add to Longdo]
Arbeitsvorbereitung { f }job preparation schedules [Add to Longdo]
Arbeitswirkungsgrad { m }job efficiency [Add to Longdo]
Arztberuf { m } | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n, vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
アナル舐め[アナルなめ, anaru name] (n) (col) (See アニリングス) anilingus; analingus; rimming; rimjob [Add to Longdo]
アルサロ[arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
アルバイト[arubaito] (n, vs) (1) (See パート・3, パートタイム) part-time job (ger [Add to Longdo]
オージェーティー[o-jie-tei-] (n) (See オンザジョブトレーニング) on-the-job training; OJT [Add to Longdo]
オフザジョブトレーニング[ofuzajobutore-ningu] (n) off-the-job training [Add to Longdo]
オンザジョブトレーニング[onzajobutore-ningu] (n) on-the-job training [Add to Longdo]
オンラインでの求職活動[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) { comp } on-line job-hunting [Add to Longdo]
グッジョブ;グッドジョブ[gujjobu ; guddojobu] (int) (col) good job [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ[じょぶ, jobu] job [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System [Add to Longdo]
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
序文[じょぶん, jobun] Vorwort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[o^]b), n. [Prov. E. job, gob, n., a small piece of
   wood, v., to stab, strike; cf. E. gob, gobbet; perh.
   influenced by E. chop to cut off, to mince. See {Gob}.]
   [1913 Webster]
   1. A sudden thrust or stab; a jab.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of chance or occasional work; any definite work
    undertaken in gross for a fixed price; as, he did the job
    for a thousand dollars.
    [1913 Webster]
 
   3. A public transaction done for private profit; something
    performed ostensibly as a part of official duty, but
    really for private gain; a corrupt official business.
    [1913 Webster]
 
   4. Any affair or event which affects one, whether fortunately
    or unfortunately. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. A situation or opportunity of work; as, he lost his job.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. A task, or the execution of a task; as, Michelangelo did a
    great job on the David statue.
    [PJC]
 
   7. (Computers) A task or coordinated set of tasks for a
    multitasking computer, submitted for processing as a
    single unit, usually for execution in background. See {job
    control language}.
    [PJC]
 
   Note: Job is used adjectively to signify doing jobs, used for
      jobs, or let on hire to do jobs; as, job printer; job
      master; job horse; job wagon, etc.
      [1913 Webster]
 
   {By the job}, at a stipulated sum for the work, or for each
    piece of work done; -- distinguished from {time work}; as,
    the house was built by the job.
 
   {Job lot}, a quantity of goods, usually miscellaneous, sold
    out of the regular course of trade, at a certain price for
    the whole; as, these articles were included in a job lot.
    
 
   {Job master}, one who lest out horses and carriages for hire,
    as for family use. [Eng.]
 
   {Job printer}, one who does miscellaneous printing, esp.
    circulars, cards, billheads, etc.
 
   {Odd job}, miscellaneous work of a petty kind; occasional
    work, of various kinds, or for various people.
 
   {to do a job on}, to harm badly or destroy. [slang]
 
   {on the job}, alert; performing a responsibility well.
    [slang]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\, v. i.
   1. To do chance work for hire; to work by the piece; to do
    petty work.
    [1913 Webster]
 
       Authors of all work, to job for the season. --Moore.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek private gain under pretense of public service; to
    turn public matters to private advantage.
    [1913 Webster]
 
       And judges job, and bishops bite the town. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To carry on the business of a jobber in merchandise or
    stocks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[=o]b), n.
   The hero of the book of that name in the Old Testament; the
   prototypical patient man.
   [1913 Webster]
 
   {Job's comforter}.
   (a) A false friend; a tactless or malicious person who, under
     pretense of sympathy, insinuates rebukes.
   (b) A boil. [Colloq.]
 
   {Job's news}, bad news. --Carlyle.
 
   {Job's tears} (Bot.), a kind of grass ({Coix Lacryma}), with
    hard, shining, pearly grains.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[o^]b), v. t. [imp. & p. p. {Jobbed} (j[o^]bd); p.
   pr. & vb. n. {Jobbing}.]
   [1913 Webster]
   1. To strike or stab with a pointed instrument. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust in, as a pointed instrument. --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   3. To do or cause to be done by separate portions or lots; to
    sublet (work); as, to job a contract.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) To buy and sell, as a broker; to purchase of
    importers or manufacturers for the purpose of selling to
    retailers; as, to job goods.
    [1913 Webster]
 
   5. To hire or let by the job or for a period of service; as,
    to job a carriage. --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 job
   n 1: the principal activity in your life that you do to earn
      money; "he's not in my line of business" [syn:
      {occupation}, {business}, {job}, {line of work}, {line}]
   2: a specific piece of work required to be done as a duty or for
     a specific fee; "estimates of the city's loss on that job
     ranged as high as a million dollars"; "the job of repairing
     the engine took several hours"; "the endless task of
     classifying the samples"; "the farmer's morning chores" [syn:
     {job}, {task}, {chore}]
   3: a workplace; as in the expression "on the job";
   4: an object worked on; a result produced by working; "he held
     the job in his left hand and worked on it with his right"
   5: the responsibility to do something; "it is their job to print
     the truth"
   6: the performance of a piece of work; "she did an outstanding
     job as Ophelia"; "he gave it up as a bad job"
   7: a damaging piece of work; "dry rot did the job of destroying
     the barn"; "the barber did a real job on my hair"
   8: a state of difficulty that needs to be resolved; "she and her
     husband are having problems"; "it is always a job to contact
     him"; "urban problems such as traffic congestion and smog"
     [syn: {problem}, {job}]
   9: a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith
     in God in spite of afflictions that tested him
   10: any long-suffering person who withstands affliction without
     despairing
   11: (computer science) a program application that may consist of
     several steps but is a single logical unit
   12: a book in the Old Testament containing Job's pleas to God
     about his afflictions and God's reply [syn: {Job}, {Book of
     Job}]
   13: a crime (especially a robbery); "the gang pulled off a bank
     job in St. Louis" [syn: {caper}, {job}]
   v 1: profit privately from public office and official business
   2: arranged for contracted work to be done by others [syn:
     {subcontract}, {farm out}, {job}]
   3: work occasionally; "As a student I jobbed during the semester
     breaks"
   4: invest at a risk; "I bought this house not because I want to
     live in it but to sell it later at a good price, so I am
     speculating" [syn: {speculate}, {job}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Job /dʒɔp/ 
  job

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top