ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

job

JH AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -job-, *job*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
blow job(slang) โอฐกาม, Syn. oral sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
job(n) การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง), Syn. theft, crime
job(n) ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่, Syn. duty, responsibility
job(n) งาน, See also: อาชีพ, การทำมาหากิน, Syn. occupation, profession, career
job(n) งาน, See also: ชิ้นงาน, Syn. task, assignment
job(vt) มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
jobby(sl) ขี้, See also: อึ, อุจจาระ
job lot(idm) ของสะสมที่มีคุณภาพหลากหลาย
jobbery(n) การทุจริต, See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว
jobless(adj) ตกงาน, See also: ว่างงาน, Syn. unemployed, idle, out of work, Ant. employed, busy
Job's comforter(idm) คนที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อต้องการจะปลอบหรือช่วยเหลือคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job casen. กล่องใส่ตัวพิมพ์,ที่ใส่ตัวพิมพ์
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
job holdern. ผู้มีงานทำ,ผู้มีอาชีพ,ข้าราชการ
job hoppingn. การเปลี่ยนอาชีพ,การเปลี่ยนงาน
job huntern. ผู้หางานทำ
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย,งานเหมา,งานรับจ้าง
job's-tearsn. ต้นเดือย,ลูกเดือย

English-Thai: Nontri Dictionary
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
job(vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
SNOW snow job(n) การโป้ปด,การโกหก,การยกเมฆ,การปั้นน้ำเป็นตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jobงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jobงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job control languageภาษาควบคุมงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job control language (JCL)ภาษาควบคุมงาน (เจซีแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job evaluationการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job managementการจัดการงาน [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job mobilityการเปลี่ยนงาน, การเคลื่อนที่ทางงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job queueคิวงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job scheduler๑. โปรแกรมจัดลำดับงาน๒. ผู้จัดลำดับงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jobงาน [คอมพิวเตอร์]
Jobงาน [การบัญชี]
Job analysisการวิเคราะห์งาน [TU Subject Heading]
Job cardใบสั่งงาน [การบัญชี]
Job costต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job costingวิธีต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job creationการสร้างงาน [TU Subject Heading]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว Rebecca (1940)
You know, Max, I'm getting fed up with my job as a motorcar salesman.รู้มั้ย เเม็กซ์ฉันชักเริ่มเบื่องานเซลล์แมน ขายรถของฉันแล้วล่ะ Rebecca (1940)
- We have a job to do. Now let's do it.- เรามีงานที่ต้องทำ ตอนนี้ขอทำมัน 12 Angry Men (1957)
But when I'm paid I always see the Job through.แต่ถ้าฉันจ่าย ...ฉันคอยมองหางานอยู่ตลอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You did a good Job for me.นายทำได้ดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Those with a rope around their neck and the people who have the Job of doing the cutting.พวกหนึ่งมีเชือกคล้องรอบคอ อีกพวกมีหน้าที่ ตัดเชือก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Ernest, I want you to take your troop of musketeers and go and do this job for me.ที่จะใช้ทหารของคุณ ทหารถือ ปืนคาบศิลา และไปและทำงานนี้สำหรับฉัน How I Won the War (1967)
It's a dangerous job and it's an important job.มันเป็นงานที่อันตราย และเป็นงานที่สำคัญ สามวันถัดไป How I Won the War (1967)
Good job I saw that.งานที่ดีฉันเห็นว่า งานที่ดี ใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
There's a job to be done and precious little time.และเวลาที่มีค่าน้อยในการที่จะ ทำมัน How I Won the War (1967)
I know there are others doing jobs in this war that are more glamorous.ฉันรู้ว่ามีคนอื่น ๆ ที่ทำงาน ในสงครามครั้งนี้ที่มีเสน่ห์มาก ขึ้น How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jobAbility to operate a computer is critical for this job.
jobA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
jobAfter her maternity leave, she resumed her old job.
jobAfter I had finished the job, I went to bed.
jobAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
jobAfter losing his job he went through a very difficult time.
jobAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
jobAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
jobAim very proud of the job I chose myself.
jobA job is not merely a means to earn a living.
jobA lot of jobs are done by computers.
jobA lot of people applied for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งงาน(n) vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count Unit: ตำแหน่ง, Thai Definition: ฐานะทางการงาน
ว่างงาน(adj) unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai Definition: ที่ไม่มีงานทำ
งานการ(n) work, See also: job, employment, occupation, profession, business, Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ, Example: เมื่อใดที่ลูกเรียนจบมีงานการที่มั่นคง พ่อแม่ก็สบายใจ, Count Unit: งาน, Thai Definition: กิจการที่ทำ
ลูกเดือย(n) Job's tears, Example: ชาวญี่ปุ่นนิยมกินลูกเดือยต้มเป็นอันมาก
เดือย(n) Job's tears, Example: อาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่ เผือก เดือย กลอย มัน กระเทียมดอง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coix lachryma-jobi Linn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นและใบคล้ายต้นข้าวโพด แต่ใบสั้นกว่า ผลกลมหรือยาวรี สีขาว เหลือง หรือน้ำเงิน พันธุ์ที่เปลือกหุ้มอ่อนใช้ทำเป็นอาหารและเหล้า พันธุ์ที่เปลือกหุ้มแข็ง เรียก เดือยหิน ใช้ทำเครื่องประดับ
ชิ้นงาน(n) work, See also: job, Syn. ผลงาน, งาน, Example: บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายชิ้นงาน, Count Unit: ชิ้น
การฝึกงาน(n) job training, See also: apprenticing, skill development, Syn. การฝึกหัดงาน, Example: การฝึกงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อไปในอนาคต, Thai Definition: การสอนให้ทำงานจนทำได้
การสมัครงาน(n) job application, See also: applying for a job, Example: เขาขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสมัครงาน
การงาน(n) work, See also: job, duty, business, Syn. การทำงาน, งาน, กิจธุระ, ธุรกิจ, Example: ไพโรจน์เป็นคนที่เอาใจใส่การงานดี, Thai Definition: กิจการที่ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
ได้งานทำ[dāi ngān tham] (v, exp) EN: get a job ; find work
เดือย[deūay] (n) EN: Job's Tears
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
จัดระบบงาน[jat rabop ngān] (v, exp) EN: systematize a job
กำหนดหน้าที่[kamnot nāthī] (v, exp) EN: allot work ; assign a job  FR: assigner un travail
การ[kān] (n) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act  FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การหมุนเวียนงาน[kān munwīen ngān] (n, exp) EN: job rotation

CMU English Pronouncing Dictionary
JOB JH AA1 B
JOB JH OW1 B
JOBE JH OW1 B
JOBS JH AA1 B Z
JOB'S JH OW1 B Z
JOB'S JH AA1 B Z
JOBES JH OW1 B Z
JOBS' JH AA1 B Z
JOBIN JH OW1 B IH0 N
JOBST JH AA1 B S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Job (n) ʤˈoub (jh ou1 b)
job (v) ʤˈɒb (jh o1 b)
Jobs (n) ʤˈoubz (jh ou1 b z)
jobs (v) ʤˈɒbz (jh o1 b z)
jobbed (v) ʤˈɒbd (jh o1 b d)
jobber (n) ʤˈɒbər (jh o1 b @ r)
jobbers (n) ʤˈɒbəz (jh o1 b @ z)
jobbery (n) ʤˈɒbəriː (jh o1 b @ r ii)
jobbing (v) ʤˈɒbɪŋ (jh o1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession, #1,216 [Add to Longdo]
乔布斯[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ, / ] Jobs (name), #13,729 [Add to Longdo]
求职者[qiú zhí zhě, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ ㄓㄜˇ, / ] job applicant, #16,662 [Add to Longdo]
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, ] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley, #37,336 [Add to Longdo]
约伯[Yuē bó, ㄩㄝ ㄅㄛˊ, / ] Job (name); Book of Job in the Old Testament, #190,181 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzidenzdruck {m}job printing [Add to Longdo]
Anforderungsprofil {n}job profile [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Beruf {m}; Tätigkeit {f}; Stellung {f} | Arbeit ohne Ende | ein schweres Stück Arbeitjob | a never-ending job | a tough job [Add to Longdo]
Arbeitsanforderung {f}job specification [Add to Longdo]
Arbeitsplatzabbau {m}job losses [Add to Longdo]
Arbeitsplatzbewertung {f}job evaluation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrotation {f}job rotation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzsuche {f}job hunting [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel {m}; Stellenwechsel {m}job change; change of job [Add to Longdo]
Arbeitsschritt {m} | Arbeitsschritte {pl}job step; step of a procedure; individual operation | job steps; steps of a procedures; individual operations [Add to Longdo]
Arbeitssuche {f}job search [Add to Longdo]
Arbeitsvorbereitung {f}job preparation schedules [Add to Longdo]
Arbeitswirkungsgrad {m}job efficiency [Add to Longdo]
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
アナル舐め[アナルなめ, anaru name] (n) (col) (See アニリングス) anilingus; analingus; rimming; rimjob [Add to Longdo]
アルサロ[arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
アルバイト[arubaito] (n,vs) (1) (See パート・3,パートタイム) part-time job (ger [Add to Longdo]
オージェーティー[o-jie-tei-] (n) (See オンザジョブトレーニング) on-the-job training; OJT [Add to Longdo]
オフザジョブトレーニング[ofuzajobutore-ningu] (n) off-the-job training [Add to Longdo]
オンザジョブトレーニング[onzajobutore-ningu] (n) on-the-job training [Add to Longdo]
オンラインでの求職活動[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) {comp} on-line job-hunting [Add to Longdo]
グッジョブ;グッドジョブ[gujjobu ; guddojobu] (int) (col) good job [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ[じょぶ, jobu] job [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System [Add to Longdo]
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
序文[じょぶん, jobun] Vorwort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[o^]b), n. [Prov. E. job, gob, n., a small piece of
   wood, v., to stab, strike; cf. E. gob, gobbet; perh.
   influenced by E. chop to cut off, to mince. See {Gob}.]
   [1913 Webster]
   1. A sudden thrust or stab; a jab.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of chance or occasional work; any definite work
    undertaken in gross for a fixed price; as, he did the job
    for a thousand dollars.
    [1913 Webster]
 
   3. A public transaction done for private profit; something
    performed ostensibly as a part of official duty, but
    really for private gain; a corrupt official business.
    [1913 Webster]
 
   4. Any affair or event which affects one, whether fortunately
    or unfortunately. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. A situation or opportunity of work; as, he lost his job.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. A task, or the execution of a task; as, Michelangelo did a
    great job on the David statue.
    [PJC]
 
   7. (Computers) A task or coordinated set of tasks for a
    multitasking computer, submitted for processing as a
    single unit, usually for execution in background. See {job
    control language}.
    [PJC]
 
   Note: Job is used adjectively to signify doing jobs, used for
      jobs, or let on hire to do jobs; as, job printer; job
      master; job horse; job wagon, etc.
      [1913 Webster]
 
   {By the job}, at a stipulated sum for the work, or for each
    piece of work done; -- distinguished from {time work}; as,
    the house was built by the job.
 
   {Job lot}, a quantity of goods, usually miscellaneous, sold
    out of the regular course of trade, at a certain price for
    the whole; as, these articles were included in a job lot.
    
 
   {Job master}, one who lest out horses and carriages for hire,
    as for family use. [Eng.]
 
   {Job printer}, one who does miscellaneous printing, esp.
    circulars, cards, billheads, etc.
 
   {Odd job}, miscellaneous work of a petty kind; occasional
    work, of various kinds, or for various people.
 
   {to do a job on}, to harm badly or destroy. [slang]
 
   {on the job}, alert; performing a responsibility well.
    [slang]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\, v. i.
   1. To do chance work for hire; to work by the piece; to do
    petty work.
    [1913 Webster]
 
       Authors of all work, to job for the season. --Moore.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek private gain under pretense of public service; to
    turn public matters to private advantage.
    [1913 Webster]
 
       And judges job, and bishops bite the town. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To carry on the business of a jobber in merchandise or
    stocks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[=o]b), n.
   The hero of the book of that name in the Old Testament; the
   prototypical patient man.
   [1913 Webster]
 
   {Job's comforter}.
   (a) A false friend; a tactless or malicious person who, under
     pretense of sympathy, insinuates rebukes.
   (b) A boil. [Colloq.]
 
   {Job's news}, bad news. --Carlyle.
 
   {Job's tears} (Bot.), a kind of grass ({Coix Lacryma}), with
    hard, shining, pearly grains.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[o^]b), v. t. [imp. & p. p. {Jobbed} (j[o^]bd); p.
   pr. & vb. n. {Jobbing}.]
   [1913 Webster]
   1. To strike or stab with a pointed instrument. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust in, as a pointed instrument. --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   3. To do or cause to be done by separate portions or lots; to
    sublet (work); as, to job a contract.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) To buy and sell, as a broker; to purchase of
    importers or manufacturers for the purpose of selling to
    retailers; as, to job goods.
    [1913 Webster]
 
   5. To hire or let by the job or for a period of service; as,
    to job a carriage. --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 job
   n 1: the principal activity in your life that you do to earn
      money; "he's not in my line of business" [syn:
      {occupation}, {business}, {job}, {line of work}, {line}]
   2: a specific piece of work required to be done as a duty or for
     a specific fee; "estimates of the city's loss on that job
     ranged as high as a million dollars"; "the job of repairing
     the engine took several hours"; "the endless task of
     classifying the samples"; "the farmer's morning chores" [syn:
     {job}, {task}, {chore}]
   3: a workplace; as in the expression "on the job";
   4: an object worked on; a result produced by working; "he held
     the job in his left hand and worked on it with his right"
   5: the responsibility to do something; "it is their job to print
     the truth"
   6: the performance of a piece of work; "she did an outstanding
     job as Ophelia"; "he gave it up as a bad job"
   7: a damaging piece of work; "dry rot did the job of destroying
     the barn"; "the barber did a real job on my hair"
   8: a state of difficulty that needs to be resolved; "she and her
     husband are having problems"; "it is always a job to contact
     him"; "urban problems such as traffic congestion and smog"
     [syn: {problem}, {job}]
   9: a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith
     in God in spite of afflictions that tested him
   10: any long-suffering person who withstands affliction without
     despairing
   11: (computer science) a program application that may consist of
     several steps but is a single logical unit
   12: a book in the Old Testament containing Job's pleas to God
     about his afflictions and God's reply [syn: {Job}, {Book of
     Job}]
   13: a crime (especially a robbery); "the gang pulled off a bank
     job in St. Louis" [syn: {caper}, {job}]
   v 1: profit privately from public office and official business
   2: arranged for contracted work to be done by others [syn:
     {subcontract}, {farm out}, {job}]
   3: work occasionally; "As a student I jobbed during the semester
     breaks"
   4: invest at a risk; "I bought this house not because I want to
     live in it but to sell it later at a good price, so I am
     speculating" [syn: {speculate}, {job}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Job /dʒɔp/ 
  job

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top