ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chauffeur

SH OW0 F ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chauffeur-, *chauffeur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chauffeur(vt) ขับรถให้, Syn. drive around
chauffeur(n) คนขับรถยนต์, See also: โชเฟอร์, Syn. cabdriver, driver, licensed operator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauffeur(โช'เฟอะ, โชเฟอ') { chauffeured, chauffeuring, chauffeurs } n.คนขับรถแท็กซี่ -vt., vi. ขับรถแท๊กซี่

English-Thai: Nontri Dictionary
chauffeur(n) คนขับรถ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have the chauffeur pick me up by the orchard.มีคนขับรถรับฉันขึ้นโดยสวนผลไม้ The Birdcage (1996)
We have been through more chauffeurs in the last six months.เราได้รับเกียรติผ่านมากขึ้นในช่วงหกเดือน The Birdcage (1996)
I'm the chauffeur for the Democratic Party.ผมเป็นคนขับรถ ของงานรวมพลประชาธิปไตย Christmas in August (1998)
Sometimes he acted as the chauffeur too.บางครั้งเขาก็จะเป็นคนขับรถด้วย Confession of Pain (2006)
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร Taken (2008)
I don't have to chauffeur him around anymore.ผมไม่ต้องขับรถไปส่งเขาอีกแล้ว The Pirate Solution (2009)
The chauffeur was taking you to the embassy.โชเฟอร์พาคุณไปสถานทูตนี่ Belles de Jour (2010)
That's his chauffeur Peter Russo with three bullets in him.นั่นคนขับรถเขา ชื่อ ปีเตอร์ รัสโซ กับ3รูกระสุนที่อก Red Sky at Night (2010)
Chauffeur Kang must always follow Mo Ne around;ให้คนขับรถคัง คอยตามดูโมเนด้วยนะ Episode #1.3 (2010)
Tell Chauffeur Kang not to follow me around;บอกคนขับรถคัง ว่าให้เลิกตามฉันไปไหนมาไหนได้แล้วนะ Episode #1.3 (2010)
She's sick of the chauffeur following her around.ดูเหมือนว่า คนขับรถคัง จะทำให้เธอรำคาญแล้วละ Episode #1.3 (2010)
I'll go. I'll contact the chauffeur services.ดิฉันจะไปติดต่อคนขับรถให้ค่ะ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chauffeurA chauffeur sat in front.
chauffeurThe chauffeur will be on duty after 3 o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป
คนรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count Unit: คน
นักขับรถ(n) driver, See also: chauffeur, motorist, Count Unit: คน
พขร.(n) chauffeur, See also: driver, Syn. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ(n) chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชเฟอร์[chōfoē] (n) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)  FR: chauffeur (inf.) [ m ]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[chōfoē sip lø] (n, exp) FR: chauffeur de poids lourd [ m ]
คนขับรถ[khonkhaprot] (n) EN: driver (vehicle)  FR: conducteur [ m ] ; conductrice [ f ] ; chauffeur [ m ]
ผู้ขับ[phū khap] (n, exp) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [ m ] ; chauffeur [ m ]
ผู้ขับขี่[phū khapkhī] (n, exp) EN: driver ; chauffeur  FR: conducteur [ m ] ; chauffeur [ m ]
สารถี[sārathī] (n) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur  FR: chauffeur [ m ] ; charretier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHAUFFEUR SH OW0 F ER1
CHAUFFEUR SH OW1 F ER0
CHAUFFEURS SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEURS SH OW1 F ER0 Z
CHAUFFEUR'S SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEUR'S SH OW1 F ER0 Z
CHAUFFEURED SH OW0 F ER1 D
CHAUFFEURED SH OW1 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauffeur (n) ʃˈoufər (sh ou1 f @ r)
chauffeurs (n) ʃˈoufəz (sh ou1 f @ z)
chauffeured (n) ʃoufˈɜːʳrd (sh ou f @@1 r d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司机[sī jī, ㄙ ㄐㄧ,   /  ] chauffeur; driver #1,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauffeur { m }chauffeur [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
運ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur [Add to Longdo]
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) driver; chauffeur; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chauffeur \Chauf`feur"\, n. [F., lit., stoker.]
   1. [pl.] (F. Hist.) Brigands in bands, who, about 1793,
    pillaged, burned, and killed in parts of France; -- so
    called because they used to burn the feet of their victims
    to extort money.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. One who manages the running of an automobile or limousine;
    esp., the paid operator of a motor vehicle.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chauffeur
   n 1: a man paid to drive a privately owned car
   v 1: drive someone in a vehicle [syn: {drive around},
      {chauffeur}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chauffeur /ʃofœʀ/ 
  chauffeur; driver

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 chauffeur
  chauffeur; driver(ŝoforo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 chauffeur /ʃofør/
  1. driver
  2. driver
  3. chauffeur; driver

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top