ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chauffeur

SH OW0 F ER1   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chauffeur-, *chauffeur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chauffeur[VT] ขับรถให้, Syn. drive around
chauffeur[N] คนขับรถยนต์, See also: โชเฟอร์, Syn. cabdriver, driver, licensed operator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่

English-Thai: Nontri Dictionary
chauffeur(n) คนขับรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My chauffeur didn't even come to work yet!- ก็คนขับรถยังไม่มาเลยน่ะสิ Episode #1.7 (2013)
George, isn't there a chauffeur or something in the front seat?จอร์จ, ไม่ใช่ว่าคนขับรถ หรือซักอย่างนั่งอยู่เบาะหน้าหรอ ? Caught (2013)
Since I've apparently been sent from Rome to Germany to chauffeur you, and since Mrs. F isn't exactly a chatterbox, would you care to tell me what we're doing?ผมถูกจากกรุงโรมมาที่ เยอรมัน เพื่อมารับคุณ แล้วคุณนายเอฟก็ไม่ได้บอกอะไร We All Fall Down (2012)
- that saw the Green Hornet and his chauffeur in a fistfight with gang members in South Central.มีพยาน 3 คน เห็นกรีนฮอร์เนตกับคนขับรถ ต่อยกับแก๊งค้ายาในเซาท์เซ็นทรัล The Green Hornet (2011)
Josh, can you have the chauffeur pick us up at the back, please?โจส์ คุณมีเด็กส่งของไหม? ช่วยไปเอามาให้หน่อย Tower Heist (2011)
Winslow chauffeurs VIP clients to the club.วินส์โลว์ให้คนขับรถไปรับ /Nลูกค้าวีไอพีมาที่คลับ Backstopped (2011)
You're not a vending machine, but you're also not my chauffeur or my baby-sitter anymore.คุณไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นสักหน่อย แต่คุณก็ไม่ใช่คนขับรถ หรือพี่เลี้ยงเด็กอีกต่อไปแล้วนะ Never Letting Go (2011)
I'm sorry. My chauffeur has no sense of community.ขอโทษนะคะ คนขับรถฉันเข้าสังคมไม่ค่อยจะเก่ง Farewell Letter (2011)
Uh, could you have your, uh, chauffeur over hereเรียกคนขับรถคุณมาทางนี้ได้ไหม Farewell Letter (2011)
Just him, his credit card, and his chauffeur Walter.แค่เขากับบัตรเครดิตของเขา และวอลเตอร์เป็นคนขับรถให้เขา Hermanos (2011)
But what happened to our chauffeur Mr. Park?ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถปาร์คคะ ? Episode #1.8 (2010)
Director Shin has to go somewhere quickly right now, but I can't contact the chauffeur service, maybe because it's lunch.ผู้จัดการชิมต้องรีบไปที่นึงตอนนี้ แต่ฉันติดต่อคนขับรถไม่ได้เลย อาจจะเป็นเพราะว่าเค้าทานข้าวเที่ยง Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chauffeurA chauffeur sat in front.
chauffeurThe chauffeur will be on duty after 3 o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ[N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป
คนรถ[N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count unit: คน
นักขับรถ[N] driver, See also: chauffeur, motorist, Count unit: คน
พขร.[N] chauffeur, See also: driver, Syn. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ[N] chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชเฟอร์[n.] (chōfoē) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)   FR: chauffeur (inf.) [m]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
คนขับรถ[n.] (khonkhaprot) EN: driver (vehicle)   FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
ผู้ขับ [n. exp.] (phū khap) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับขี่ [n. exp.] (phū khapkhī) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
สารถี[n.] (sārathī) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur   FR: chauffeur [m] ; charretier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUFFEUR    SH OW0 F ER1
CHAUFFEUR    SH OW1 F ER0
CHAUFFEURS    SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEURS    SH OW1 F ER0 Z
CHAUFFEUR'S    SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEUR'S    SH OW1 F ER0 Z
CHAUFFEURED    SH OW0 F ER1 D
CHAUFFEURED    SH OW1 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauffeur    (n) ʃˈoufər (sh ou1 f @ r)
chauffeurs    (n) ʃˈoufəz (sh ou1 f @ z)
chauffeured    (n) ʃoufˈɜːʳrd (sh ou f @@1 r d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司机[sī jī, ㄙ ㄐㄧ, / ] chauffeur; driver, #1,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauffeur {m}chauffeur [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
運ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur [Add to Longdo]
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) driver; chauffeur; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chauffeur \Chauf`feur"\, n. [F., lit., stoker.]
   1. [pl.] (F. Hist.) Brigands in bands, who, about 1793,
    pillaged, burned, and killed in parts of France; -- so
    called because they used to burn the feet of their victims
    to extort money.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. One who manages the running of an automobile or limousine;
    esp., the paid operator of a motor vehicle.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chauffeur
   n 1: a man paid to drive a privately owned car
   v 1: drive someone in a vehicle [syn: {drive around},
      {chauffeur}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chauffeur /ʃofœʀ/ 
  chauffeur; driver

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 chauffeur
  chauffeur; driver(ŝoforo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 chauffeur /ʃofør/
  1. driver
  2. driver
  3. chauffeur; driver

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top