ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

post

P OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -post-, *post*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
postpartum hemorrhage(n) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด

English-Thai: Longdo Dictionary
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX
poster boy(n, phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
post(prf) ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
post(n) เสา, See also: เสาปัก, Syn. pillar, stake, stud
post(n) เสาประตู (กีฬา), Syn. doorpost
post(vt) แจ้ง, See also: บันทึกลงในบัญชี
post(vt) ประกาศ
post(n) ที่มั่น, See also: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน
post(n) สถานี, See also: สถานที่ทำงาน
post(n) ตำแหน่ง, See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่, Syn. appointment, assighment
post(vt) จัดให้ทำงาน
post(vt) จัดกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
post(โพสทฺ) n. เสา, หลัก, ตำแหน่ง, หน้าที่, ที่มั่น, การไปรษณีย์, ไปรษณียภัณฑ์, เที่ยวเมล์, ที่ทำการไปรษณีย์, vt. ปิดประกาศ, ประกาศ, ประจาน, จัดกำลัง, แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์, ส่งจดหมาย, ย้าย, แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว, เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง, โดยทางไปรษณีย์, โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
post cardโปสต์การ์ด, ไปรษณียบัตร
post officeที่ทำการไปรษณีย์, กรมไปรษณีย์., See also: post-office adj.
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย, การชันสูตรศพ, ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem, after death
post-natal(โพสทฺเน'เทิล) adj. หลังเกิด
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
postal(โพส'เทิล) adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์หรือการไปรษณีย์
postal cardn. ไปรษณียบัตร, โปสต์การ์ด
postbox(โพสทฺ'บอคซฺ) n. ตู้ไปรษณีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
post(vt) วางกำลัง, ประจำตำแหน่ง, ส่งทางไปรษณีย์, ปิดประกาศ
POST post card(n) ไปรษณียบัตร, โปสการ์ด
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์, กรมไปรษณีย์
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์, แสตมป์
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์, เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
POSTAL postal order(n) ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์, ธนาณัติ
postbox(n) ตู้ไปรษณีย์
poster(n) ป้ายประกาศ, ใบโฆษณา, ป้ายโฆษณา, ประกาศแจ้งความ, ภาพโปสเตอร์
posterior(adj) ภายหลัง, ด้านหลัง, ข้างหลัง, อยู่ในสมัยหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postหลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post๑. ไปรษณีย์๒. ตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post๑. ปิดประกาศ๒. ไปรษณีย์๓. ตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post (L.)หลัง, ภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post crown; dowel crownครอบฟันติดเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
post diem (L.)ภายหลังวัน (ที่กำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post facto (L.)ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post hoc (L.)ดังต่อไปนี้, หลังจากนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Post - frontal fogหมอกเกิดตามหลังแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Post and core techniqueโพสต์ แอนด์ คอร์ เทคนิค [TU Subject Heading]
Post cureการให้ความร้อนและ/หรือการฉายรังสี ซึ่งจะทำหลังจากการวัลคาไนซ์แล้ว เพื่อเพิ่มสมบัติของยางให้ดีขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Post Ministerial Conferencesการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา " เป็นการประชุมที่มีขึ้นหลังการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่าง- ประเทศอาเซียน ปัจจุบันประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจา 10 ประเทศ/กลุ่มประเทศ " [การทูต]
Post Neo-Natal Mortalityภาวะการตายของทารกอายุระหว่างหนึ่งเดือน-หนึ่ง ปีบริบูรณ์, Example: ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุสี่สัปดาห์ หรือหนึ่งเดือนขึ้นไป แต่เสียชีวิตก่อนที่เด็กทารกจะมีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Post-communismแนวคิดหลังลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Post-conviction remediesการแก้ไขความเสียหายหลังการตัดสิน [TU Subject Heading]
Post-Enumeration Surveyการสำรวจหลังการสำมะโน, Example: เป็นการสำรวจหลังการทำสำมะโนเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความแม่นตรงและความครบถ้วนของการแจงนับ [สิ่งแวดล้อม]
Post-impressionism (Art)ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
post-reproductiveวัยหลังเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่พ้นระยะสืบพันธุ์แล้ว  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
post term infant(n) ทารกที่คลอดเกินกำหนด คือ คลอดหลังจากอายุครรภ์ 42 สัปดาห์
post-haste(adv) เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
postgame(n, vt, slang) ภายหลัง; มักใช้เรียกสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นอีก หลังจากทำไปแล้ว ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There were two at the post office.มีที่ทำการไปรษณีย์สองแห่ง Idemo dalje (1982)
But he holds a sensitive security post in the Pentagon.แต่เขาเป็นคนดูแลด้านความปลอดภัย ในเพนตากอนนะ Clue (1985)
No. I work in our post office.เปล่าครับ ผมทำงานที่ไปรษณีย์น่ะ A Short Film About Love (1988)
This is a state post office!ที่นี่คือที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐนะคะ A Short Film About Love (1988)
Apart from loving me and working in the post office, what do you do?นอกจากเธอรักฉันและทำงานที่ไปรษณีย์แล้ว เธอทำอะไรอีก? A Short Film About Love (1988)
I work at the post office.ผมทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์ A Short Film About Love (1988)
Finally after a few weeks, my mother went to the post office to complain.ในที่สุด ผ่านไปหลายอาทิตย์ แม่ผม ไปที่ไปรษณีย์เพื่ออธิบาย Goodfellas (1990)
Thank God I already prepped him on the Emily Post of Chinese manners.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเตรียมตัวเขา ในเรื่องมารยาทของคนจีนเอาไว้แล้ว The Joy Luck Club (1993)
Sergeant, establish a recon post downstairs.จ่า ตั้งกองทัพตรงขั้นบันไดที. Toy Story (1995)
Goes to the Porvoo post office twice a day for Terek's mail which arrives general delivery.เขาไปรับจดหมายให้เทเร็ค ที่โพว์วูไปรษณีย์ 2 ครั้งต่อวัน The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
post2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
postA cat was sharpening its claws against a post.
postAccept a high post in the government.
postA cultural heritage is handed down to posterity.
postA friend of mine asked me to send her a postcard.
postA game postponed with rain.
postAll of these picture postcards are mine.
postAn important post was given Tom.
postA notice about the next meeting was posted on the door.
postAre you going to send this by parcel post?
postA secretarial post is open.
postA strike disrupted the postal system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทส่งท้าย(n) postscript, Example: บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
ป.ล.(n) postscript, Syn. ปัจฉิมลิขิต, Thai Definition: เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
ปณ.(n) post office, See also: P.O., PO, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์
พีเอ็ม(n) p.m., See also: post meridiem, Syn. หลังเที่ยงวัน
ตู้จดหมาย(n) postbox, See also: mailbox
ใบปิดประกาศ(n) poster, Syn. โปสเตอร์, Example: ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน, Count Unit: แผ่น, ใบ
อนุชน(n) next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
เลื่อนเวลา(v) postpone, See also: adjourn, delay, suspend, put off, defer, Syn. เลื่อน, Example: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเลื่อนเวลาออกไปหากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต, Thai Definition: ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม
มองเสี้ยว(n) posture assumed by a masked actor, Thai Definition: ท่าโขนท่าหนึ่ง
ผัดวันประกันพรุ่ง(v) postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai Definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
ใบปิด[baipit] (n) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบปิดหนัง[baipit nang] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดภาพยนตร์[baipit phāpphayon] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดประกาศ[baipit prakāt] (n, exp) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]
ใบธนาณัติ[bai thanānat] (n, exp) FR: mandat postal [ m ]
บางกอกโพสต์[Bāngkøk Phōt] (tm) EN: Bangkok Post  FR: Bangkok Post [ m ]
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บุรุษไปรษณีย์[burut praisanī] (n) EN: postman ; mailman (Am.)  FR: facteur [ m ] ; postier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POST P OW1 S T
POSTS P OW1 S T S
POSTEN P OW1 S T AH0 N
POSTLE P AA1 S T AH0 L
POSTAL P OW1 S T AH0 L
POSTMA P OW1 S T M AH0
POSTEL P AA1 S T AH0 L
POSTED P OW1 S T IH0 D
POST'S P OW1 S T S
POSTER P OW1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
post (v) pˈoust (p ou1 s t)
post- (j) poust- (p ou s t -)
posts (v) pˈousts (p ou1 s t s)
postal (j) pˈoustl (p ou1 s t l)
posted (v) pˈoustɪd (p ou1 s t i d)
poster (n) pˈoustər (p ou1 s t @ r)
postwar (n) poustwˈɔːr (p ou s t w oo1 r)
postage (n) pˈoustɪʤ (p ou1 s t i jh)
postbag (n) pˈoustbæg (p ou1 s t b a g)
postbox (n) pˈoustbɒks (p ou1 s t b o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公告[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement #1,911 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] post (office); mail #2,793 [Add to Longdo]
职务[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties #3,419 [Add to Longdo]
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, / ] posture; situation #4,882 [Add to Longdo]
职位[zhí wèi, ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] post; office; position #5,582 [Add to Longdo]
邮政[yóu zhèng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] postal #5,830 [Add to Longdo]
姿势[zī shì, ㄗ ㄕˋ, 姿 / 姿] posture; position #6,533 [Add to Longdo]
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, / ] poster; playbill; notice #8,258 [Add to Longdo]
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations #10,482 [Add to Longdo]
产后[chǎn hòu, ㄔㄢˇ ㄏㄡˋ, / ] postnatal #11,562 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์
Postleitzahl(n) |die, pl. Postleitzahlen| รหัสไปรษณีย์
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graduiertenkolleg { n }post graduate programme [Add to Longdo]
Kartengruß { m }post card [Add to Longdo]
Pfostenstandspur { f }post shadow; post-pit [Add to Longdo]
Pfostenverkeilung { f }post packing [Add to Longdo]
Pfosten-Riegelkonstruktion { f }post and mullion construction [Add to Longdo]
Post { f } | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Post { f }mailing [Add to Longdo]
Postamt { n }post office [Add to Longdo]
Postanweisung { f }money order [Add to Longdo]
Postanschrift { f }; Postadresse { f }postal address; post address; mailing address [ Am. ] [Add to Longdo]
Postauftrag { m }postal order [Add to Longdo]
Postausgangsbuch { n }outgoing post book [Add to Longdo]
Postbeamte { m, f }; Postbeamtin { f }post office clerk; postal work; postal clerk [ Am. ] [Add to Longdo]
Postbetrug { m }mail fraud [Add to Longdo]
Postcheck { m }postal cheque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[はしら, hashira] (n) (1) pillar; post; (2) support; prop; mainstay; (suf, ctr) (3) counter for buddhas, gods, nobles, etc.; (P) #279 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n, n-suf) (1) use; service; role; (2) post; position; (3) scoring combination (e.g. in mahjong, card games, etc.); hand; (P) #287 [Add to Longdo]
郵便[ゆうびん, yuubin] (n) mail; postal service; (P) #520 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) { math } field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) #521 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) #629 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n, n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) #1,730 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
局留[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]
逓信[ていしん, teishin] Postwesen_und_Fernmeldewesen_und, Transportwesen [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] POST [Add to Longdo]
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku] Postamt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheth \Sheth\, n.
   The part of a plow which projects downward beneath the beam,
   for holding the share and other working parts; -- also called
   {standard}, or {post}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post- \Post-\ (p[=o]st). [L. post behind, after; cf. Skr.
   pa[,c]c[=a]behind, afterwards.]
   A prefix signifying behind, back, after; as, postcommissure,
   postdot, postscript.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, a. [F. aposter to place in a post or position,
   generally for a bad purpose.]
   Hired to do what is wrong; suborned. [Obs.] --Sir E. Sandys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, n. [AS., fr. L. postis, akin to ponere, positum, to
   place. See {Position}, and cf. 4th {Post}.]
   1. A piece of timber, metal, or other solid substance, fixed,
    or to be fixed, firmly in an upright position, especially
    when intended as a stay or support to something else; a
    pillar; as, a hitching post; a fence post; the posts of a
    house.
    [1913 Webster]
 
       They shall take of the blood, and strike it on the
       two side posts and on the upper doorpost of the
       houses.                --Ex. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Then by main force pulled up, and on his shoulders
       bore,
       The gates of Azza, post and massy bar. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unto his order he was a noble post.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Post, in the sense of an upright timber or strut, is
      used in composition, in such words as king-post,
      queen-post, crown-post, gatepost, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The doorpost of a victualer's shop or inn, on which were
    chalked the scores of customers; hence, a score; a debt.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When God sends coin
       I will discharge your post.      --S. Rowlands.
    [1913 Webster]
 
   {From pillar to post}. See under {Pillar}.
 
   {Knight of the post}. See under {Knight}.
 
   {Post hanger} (Mach.), a bearing for a revolving shaft,
    adapted to be fastened to a post.
 
   {Post hole}, a hole in the ground to set the foot of a post
    in.
 
   {Post mill}, a form of windmill so constructed that the whole
    fabric rests on a vertical axis firmly fastened to the
    ground, and capable of being turned as the direction of
    the wind varies.
 
   {Post and stall} (Coal Mining), a mode of working in which
    pillars of coal are left to support the roof of the mine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, n. [F. poste, LL. posta station, post (where horses
   were kept), properly, a fixed or set place, fem. fr. L.
   positus placed, p. p. of ponere. See {Position}, and cf.
   {Post} a pillar.]
   1. The place at which anything is stopped, placed, or fixed;
    a station. Specifically:
    (a) A station, or one of a series of stations, established
      for the refreshment and accommodation of travelers on
      some recognized route; as, a stage or railway post.
    (b) A military station; the place at which a soldier or a
      body of troops is stationed; also, the troops at such
      a station.
    (c) The piece of ground to which a sentinel's walk is
      limited.
      [1913 Webster]
 
   2. A messenger who goes from station; an express; especially,
    one who is employed by the government to carry letters and
    parcels regularly from one place to another; a letter
    carrier; a postman.
    [1913 Webster]
 
       In certain places there be always fresh posts, to
       carry that further which is brought unto them by the
       other.                --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
       I fear my Julia would not deign my lines,
       Receiving them from such a worthless post. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An established conveyance for letters from one place or
    station to another; especially, the governmental system in
    any country for carrying and distributing letters and
    parcels; the post office; the mail; hence, the carriage by
    which the mail is transported.
    [1913 Webster]
 
       I send you the fair copy of the poem on dullness,
       which I should not care to hazard by the common
       post.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Haste or speed, like that of a messenger or mail carrier.
    [Obs.] "In post he came." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. One who has charge of a station, especially of a postal
    station. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He held office of postmaster, or, as it was then
       called, post, for several years.   --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   6. A station, office, or position of service, trust, or
    emolument; as, the post of duty; the post of danger.
    [1913 Webster]
 
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A size of printing and writing paper. See the Table under
    {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   {Post and pair}, an old game at cards, in which each player a
    hand of three cards. --B. Jonson.
 
   {Post bag}, a mail bag.
 
   {Post bill}, a bill of letters mailed by a postmaster.
 
   {Post chaise}, or {Post coach}, a carriage usually with four
    wheels, for the conveyance of travelers who travel post.
    
 
   {Post day}, a day on which the mall arrives or departs.
 
   {Post hackney}, a hired post horse. --Sir H. Wotton.
 
   {Post horn}, a horn, or trumpet, carried and blown by a
    carrier of the public mail, or by a coachman.
 
   {Post horse}, a horse stationed, intended, or used for the
    post.
 
   {Post hour}, hour for posting letters. --Dickens.
 
   {Post office}.
    (a) An office under governmental superintendence, where
      letters, papers, and other mailable matter, are
      received and distributed; a place appointed for
      attending to all business connected with the mail.
    (b) The governmental system for forwarding mail matter.
 
   {Postoffice order}. See {Money order}, under {Money}.
 
   {Post road}, or {Post route}, a road or way over which the
    mail is carried.
 
   {Post town}.
    (a) A town in which post horses are kept.
    (b) A town in which a post office is established by law.
      
 
   {To ride post}, to ride, as a carrier of dispatches, from
    place to place; hence, to ride rapidly, with as little
    delay as possible.
 
   {To travel post}, to travel, as a post does, by relays of
    horses, or by keeping one carriage to which fresh horses
    are attached at each stopping place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n.
   {Posting}.]
   1. To attach to a post, a wall, or other usual place of
    affixing public notices; to placard; as, to post a notice;
    to post playbills.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's
      office, or in some public place, upon which legal
      notices were displayed. This way of advertisement has
      not entirely gone of use.
      [1913 Webster]
 
   2. To hold up to public blame or reproach; to advertise
    opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to
    post one for cowardice.
    [1913 Webster]
 
       On pain of being posted to your sorrow
       Fail not, at four, to meet me.    --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a
    sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant,
    . . . or to get him posted." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to
    the ledger; as, to post an account; to transfer, as
    accounts, to the ledger.
    [1913 Webster]
 
       You have not posted your books these ten years.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted
    with the details of a subject; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Thoroughly posted up in the politics and literature
       of the day.              --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I,
    venturously, post off so great a business?" --Baxter.
 
   {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. i. [Cf. OF. poster. See 4th {Post}.]
   1. To travel with post horses; figuratively, to travel in
    haste. "Post seedily to my lord your husband." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And post o'er land and ocean without rest. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Man.) To rise and sink in the saddle, in accordance with
    the motion of the horse, esp. in trotting. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, adv.
   With post horses; hence, in haste; as, to travel post.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 post
   n 1: the position where someone (as a guard or sentry) stands or
      is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post";
      "a sentry station" [syn: {post}, {station}]
   2: military installation at which a body of troops is stationed;
     "this military post provides an important source of income
     for the town nearby"; "there is an officer's club on the
     post" [syn: {military post}, {post}]
   3: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   4: an upright consisting of a piece of timber or metal fixed
     firmly in an upright position; "he set a row of posts in the
     ground and strung barbwire between them"
   5: United States aviator who in 1933 made the first solo flight
     around the world (1899-1935) [syn: {Post}, {Wiley Post}]
   6: United States female author who wrote a book and a syndicated
     newspaper column on etiquette (1872-1960) [syn: {Post},
     {Emily Post}, {Emily Price Post}]
   7: United States manufacturer of breakfast cereals and Postum
     (1854-1914) [syn: {Post}, {C. W. Post}, {Charles William
     Post}]
   8: any particular collection of letters or packages that is
     delivered; "your mail is on the table"; "is there any post
     for me?"; "she was opening her post" [syn: {mail}, {post}]
   9: a pole or stake set up to mark something (as the start or end
     of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the
     corner of the lot was indicated by a stake" [syn: {post},
     {stake}]
   10: the system whereby messages are transmitted via the post
     office; "the mail handles billions of items every day"; "he
     works for the United States mail service"; "in England they
     call mail `the post'" [syn: {mail}, {mail service}, {postal
     service}, {post}]
   11: the delivery and collection of letters and packages; "it
     came by the first post"; "if you hurry you'll catch the
     post"
   v 1: affix in a public place or for public notice; "post a
      warning"
   2: publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news
     on the bulletin board"
   3: assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him
     in Timbuktu"
   4: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}]
   5: display, as of records in sports games
   6: enter on a public list
   7: transfer (entries) from one account book to another [syn:
     {post}, {carry}]
   8: ride Western style and bob up and down in the saddle in
     rhythm with a horse's trotting gait
   9: mark with a stake; "stake out the path" [syn: {stake},
     {post}]
   10: place so as to be noticed; "post a sign"; "post a warning at
     the dump" [syn: {post}, {put up}]
   11: cause to be directed or transmitted to another place; "send
     me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's
     written" [syn: {mail}, {post}, {send}]
   12: mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman"
     [syn: {post}, {brand}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 post
  v.
 
   To send a message to a {mailing list} or {newsgroup}. Distinguished in
   context from mail; one might ask, for example: ?Are you going to post the
   patch or mail it to known users??
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 POST
     Power-On Self-Test
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 post
  after; behind

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 post
  mail; post

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 post /pɔst/
  mail

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Post /pɔst/ 
  mail; mailing; post

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Post... /pɔst/
  postal

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 post /pɔst/
  1. pole; post; stanchion; stake
  2. post
  3. mail; post

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 post
  mail; post

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top