ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

travail

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -travail-, *travail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
travail(n) งานหนัก, See also: ความลำบาก
travail(vi) ตรากตรำทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
travail(ทระเวล') n., vi. (ทำ, ได้รับ) งานยากลำบาก, งานตรากตรำ, ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก, การคลอดลูก, ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony, pain, toil, labour, toil

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very fit, in spite of all his travails;ดูแข็งแรงดีมาก ถ้าเทียบกับความลำบากที่เขาผ่านมาก Changeling (2008)
Travails d'amour, mes amis.Travails d'amour, mes amis. The Beginning in the End (2010)
I cannot abide a reality where you are the chosen navigator over a son of the South who has successfully negotiated the travails and vagaries of journeys both real and virtual.ฉันไม่สามารถยอมรับความจริง ที่เธอจะเป็นคนกำหนดเส้นทาง แทนฉันผู้ซึ่งเป็นคนแถบนี้ และพาพวกเราเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาว Us (2014)
An end to travail.เลิกดิ้นรนไขว่คว้า Risen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [ m ]
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
หางานทำ[hā ngān tham] (v, exp) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
กรรมาชีพ[kammāchīp] (n) EN: worker ; labourer ; working class  FR: travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; prolétaire [ m, f ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
กรรมกร[kammakøn] (adj) EN: labour  FR: ouvrier ; travailliste
กรรมกรไร้งาน[kammakøn rai ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [ m ] ; sans emploi [ m ]
กรรมกรที่เกษียณ[kammakøn thī kasīen] (n, exp) EN: retired worker  FR: ouvrier retraité [ m ] ; travailleur retraité [ m ]
กรรมกรว่างงาน[kammakøn wāng ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [ m ] ; sans emploi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
travail
travails

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
travail
travails

WordNet (3.0)
effort(n) use of physical or mental energy; hard work, Syn. travail, elbow grease, exertion, sweat
labor(v) work hard, Syn. fag, grind, travail, labour, toil, drudge, dig, moil
parturiency(n) concluding state of pregnancy; from the onset of contractions to the birth of a child, Syn. travail, confinement, labour, lying-in, labor, childbed

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Travail

n. [ F. travail; cf. Pr. trabalh, trebalh, toil, torment, torture; probably from LL. trepalium a place where criminals are tortured, instrument of torture. But the French word may be akin to L. trabs a beam, or have been influenced by a derivative from trabs (cf. Trave). Cf. Travel. ] 1. Labor with pain; severe toil or exertion. [ 1913 Webster ]

As everything of price, so this doth require travail. Hooker. [ 1913 Webster ]

2. Parturition; labor; as, an easy travail. [ 1913 Webster ]

Travail

‖n. [ Cf. F. travail, a frame for confining a horse, or OF. travail beam, and E. trave, n. Cf. Travail, v. i. ] Same as Travois. [ Webster 1913 Suppl. ]

Travail

v. i. [ imp. & p. p. Travailed p. pr. & vb. n. Travailing. ] [ F. travailler, OF. traveillier, travaillier, to labor, toil, torment; cf. Pr. trebalhar to torment, agitate. See Travail, n. ] 1. To labor with pain; to toil. [ Archaic ] “Slothful persons which will not travail for their livings.” Latimer. [ 1913 Webster ]

2. To suffer the pangs of childbirth; to be in labor. [ 1913 Webster ]

Travail

v. t. To harass; to tire. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

As if all these troubles had not been sufficient to travail the realm, a great division fell among the nobility. Hayward. [ 1913 Webster ]

Travailous

a. Causing travail; laborious. [ Obs. ] Wyclif. -- Trav"ail*ous*ly, adv. [Obs.] Wyclif. [1913 Webster]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtswehen { pl }; Wehen { pl } | in den Wehen liegen; wWehen habentravail [ old ] | to travail [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
大患[たいかん, taikan] (n) serious illness; travails [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top