Search result for

rifts

(495 entries)
(0.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rifts-, *rifts*, rift
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rifts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rifts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rift[N] ความแตกร้าว, See also: ความแตกแยก, Syn. breach, rupture
drift[N] กองดิน, See also: กองหิมะ, Syn. heap, stack, mound
drift[N] การเบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง
drift[N] ความหมาย, See also: ใจความ, Syn. meaning, message
drift[N] แนวทาง, See also: แนว, แนวโน้ม
drift[VI] เร่ร่อน, See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. roam, wander, ramble
drift[N] แรงผลักดัน
drift[VI] ลอย, See also: ปลิว, ล่องลอย, Syn. breeze, flit, sail, float
drift[VI] หลง, See also: หลงทาง, พลัดหลง, Syn. digress, depart, Ant. advance
adrift[ADJ] ซึ่งไม่มีจุดหมาย, See also: คว้าง, เคว้งคว้าง, Syn. directionless
adrift[ADJ] ลอยไป, See also: ล่องลอย, Syn. drifting
thrift[N] ความประหยัด, See also: ความมัธยัสถ์
thrifty[ADJ] ประหยัด, See also: มัธยัสถ์, Syn. economical, saving, frugal
drift in[PHRV] ถูกพัดพาไป, See also: พาไป
drift in[PHRV] มาถึงอย่างเป็นทาการ
drift off[PHRV] ถูกพัดหรือพาให้ห่างออกไปอย่างชาๆ (โดยลม, กระแสน้ำ), See also: พาไป, Syn. drift away
drift out[PHRV] ถูกพัดหรือพาไป (โดยกระแสน้ำ)
go adrift[PHRV] ล่องลอยไปอย่างอิสระ, See also: ลอยออกไป
go adrift[PHRV] ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
snowdrift[N] กองหิมะ, Syn. snowpack, snowfield
drift away[PHRV] ถูกพัดหรือพาให้ห่างออกไปอย่างช้าๆ (โดยลม, กระแสน้ำ), Syn. drift off
drift away[PHRV] เริ่ม (คิด,รู้สึก) ต่างกัน
set adrift[PHRV] ปล่อยให้ลอยไป, Syn. turn adrift
thriftless[N] ซึ่งไม่ประหยัด, Syn. lavish, negligent, extravagant
drift along[PHRV] ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
drift along[PHRV] ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต), See also: ล่องลอย
drift apart[PHRV] พลัดกัน, See also: แยกจากกัน
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป
spendthrift[N] คนฟุ่มเฟือย, See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย, Syn. prodigal, squanderer, wastrel, Ant. tightwad
spendthrift[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious
short shrift[N] ช่วงเวลาสั้นๆ ในการพิจารณา
drift towards[PHRV] ถูกพัดหรือพาไปยัง, See also: พัดเข้าหา
drift towards[PHRV] เข้าสู่ทีละน้อย, See also: เคลื่อนเข้าหาทีละน้อย
rift in the lute[IDM] ความผิดเล็กน้อยที่จะนำไปสู่ความผิดที่ใหญ่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน,มุมบินเอียง
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
driftblot(ดริฟท'โบลท) n. แหลอย,สลักผูก,
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
grifter(กริฟ'เทอะ) n. คนโกง,คนหลอกลวง
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
star driftn. ดาวตก
thrift(ธริฟทฺ) n. ความประหยัด,ความมัธยัสถ์,ความตระหนี่,พืชไม้ดอกจำพวก Armeria,การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว, Syn. saving,economy
thriftless(ธริฟ'ลิส) adj. ไม่ประหยัด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีความหมาย, See also: thriftlessness n., Syn. improvident
thrifty(ธริฟ'ที) adj. ประหยัด,ตระหนี่,รู้จักเก็บเงิน,ขี้เหนียว,เจริญเติบโต., See also: thrifitly adv. thriftiness n., Syn. frugal

English-Thai: Nontri Dictionary
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
rift(vt) ทำให้ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้เป็นช่อง
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป
snowdrift(n) กองหิมะ
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
thrift(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,การประหยัด
thriftless(adj) สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ไม่ประหยัด
thrifty(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ขี้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riftความแตกร้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratified driftตะกอนธารน้ำแข็งแสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
median valley; central valley; mid-ocean riftหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-ocean rift; central valley; median valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental displacement; continental driftทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental drift; continental displacementทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
central valley; median valley; mid-ocean riftหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
driftน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drift๑. การพัดลอยละล่องไป๒. ตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drift eliminatorแผงเกล็ดกันน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driftingการบังคับเลี้ยวไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
glacial deposit; glacial driftตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glacial drift; glacial depositตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
genetic driftความไม่แน่นอนทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unstratified drift; tillตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Festschriftหนังสือที่ระลึก

Festsch<b>rift</b>
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกหนังสือที่ระลึก

คำว่า Festschrift นั้น เป็นคำในภาษาเยอรมัน โดย Fest คือ "festival" หมายถึง เทศกาล และ rSchift คือ "writing" หมายถึง การเขียน [1]

หนังสือที่ระลึก เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นมักเป็นความเรียงหรือคำกล่าวของบุคคลหรือนักวิชาการที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้อาจจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด การฉลองครบรอบปี งานศพ เป็นต้น

เนื้อหาหลักภายในหนังสือที่ระลึกมักเป็นการรวบรวมผลงานเด่นของบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อบอกเล่าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ ภารกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์หรือเผยแพร่มักเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่ได้รับเกียรติที่มีความใกล้ชิด

ตัวอย่าง หนังสือที่ระลึก

กรมไปรษณีย์โทรเลข. สืบศักดิ์ศรีการไปรษณีย์โทรคมนาคมไทย : หนังสือที่ระลึก 120 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2547.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที 30 กันยายน พ.ศ.2530. [กรุงเทพ] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2530.

นรนิติ เศรษฐบุตร. หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed May 28, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

patentschriftสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของประเทศเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continental driftทวีปเลื่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thrift institutionsสถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Drifting Snow พริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป
เกิดเนื่องจากหิมะถูกลมพัดพาลอยละล่องไปสูงจาก พื้นดินเล็กน้อย ไม่เกิน 6 ฟุต ทัศนวิสัยในแนวระดับสายตาพอมองเห็นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Drifting snow and blowing snowพริ้วหิมะ และหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป [อุตุนิยมวิทยา]
Snow - driftกองหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting or blowing dust or sandฝุ่น หรือทรายพัดฟุ้ง ฝุ่น หรือทรายพัดลอยละล่อง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting dust or drifting sandฝุ่นฟุ้ง หรือทรายฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
drift velocityความเร็วลอยเลื่อน, ความเร็วเฉลี่ยซึ่งอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในตัวนำ  เป็นความเร็วต่ำมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mesial Driftการบิดมาทางด้านหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A writer.Ein Schriftsteller. The Lost Weekend (1945)
Writer.-Schriftsteller. The Medusa Touch (1978)
Regulations.Vorschriften. The House on Carroll Street (1988)
Writer.Schriftsteller. Pretty Dead (2011)
You know, you're drifting dangerously close to cocky.- คิดเหรอว่านายจะไม่เจอปัญหา? - คิดว่าฉันทำได้น่า. Committed (2008)
Yes. And also, we inject bubbles into the cyst and follow where they drift.ใช่เราสามารถฉีดฟองอากาศไปที่ซีส\ และดูว่ามันไปอยู่ที่ไหน Birthmarks (2008)
Last month a drifter swallowed a bunch of pills and died.เดือนที่แล้ว นกนางแอ่นเป็นโรคตาย Heartbreak Library (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
drifting.ลอยเท้งเต้ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When you drifted on the verge of death...ตอนที่แม่ วนเวียนใหล้จะตาย... Episode #1.7 (2008)
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ Episode #1.7 (2008)
You get my drift?เข้าใจใช่มั้ย Body of Lies (2008)
He was in the company of some drifter;เขาเคยอยู่กับชายเร่ร่อนคนหนึ่ง เราส่งคนออกไปตามหาชายคนนั้นอยู่ Changeling (2008)
For at Ieast part of that time in the company of an as yet unidentified drifter;แล้วช่วงเวลาที่เขาอยู่กับชายเร่ร่อนคนนั้น ที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร Changeling (2008)
Years ago, from driftwood.หลายปีก่อน, ทำจากไม้ลอยน้ำมาติดฝั่ง Nights in Rodanthe (2008)
Fine, then. It's you and Mom. You're drifting out to sea.งั้นก็ได้ นี่คือเธอและแม่ พวกเธอถูกโยนลงทะเล Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm not sure why I'm taking this personally, but why are Reggie and I drifting out to sea?แม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องยุ่งเรื่องส่วนตัวนี่ แต่ว่า ทำไมแม่กับเร็จจี้ ถึงถูกโยนลงทะเล Dead Like Me: Life After Death (2009)
My mom bought me this exact one from a thrift store.แม่ฉันก็ซื้อให้แบบนี้เหมือนกันอันนึง จากร้านของเก่า Confessions of a Shopaholic (2009)
Probably paid half what you paid, not that they often shop at thrift stores.อาจจะซื้อราคาครึ่งนึง คุณละ ไม่ใช่นะ พวกเขาชอบซื้อของโจร Confessions of a Shopaholic (2009)
It seems to be drifting towards the center of the territory.ดูเหมือนว่าจะลอยไป ศูนย์กลางของพื้นที่นี้. District 9 (2009)
I've got this sizzling slice of ass from the temp services under the desk taking dictation, if you get my drift.ผมจะมีสาวก้นงอนมากมายมาคอยบริการตลอด แม้กระทั่งใต้โต๊ะทำงาน ถ้าคุณเข้าใจความหมายของฉัน I Lied, Too. (2009)
You've drifted. Stay present.คุณล่ิองลอย จงอยู่กับปัจจุบัน New York Sucks (2009)
And then they just drift away into nothing.แล้วจากนั้นตาเขาก็เลื่อนลอยคว้างไป Public Enemies (2009)
This is what we do, Natalie. We take people at their most fragile and we set them adrift.นี่คือสิ่งที่เราทำ นาตาลี เราจัดการผู้คนในเวลาที่ พวกเขาเปราะบางที่สุด ลอยแพเขา Up in the Air (2009)
They often blame each other,and they drift apart.พวกเขามักจะโทษกันและกัน และตีตัวออกห่าง A Shade of Gray (2009)
Y-you get the drift.คุณ เ่อ่อ คุณหน้าเสีย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The rift between you and Clay... you knew about Donna the whole time.รอยร้าวระหว่างนายกับเคลย์... ตลอดเวลานายรู้เรื่องดอนน่าดี Service (2009)
They drift into your life, then they drift back out again.พวกเขาลอยเข้ามาในชีวิตคุณ แล้วพวกเขาก็ลอยออกไปอีกครั้ง Today Is the Day: Part 1 (2009)
A man named William Madlock was run off the road that night by a car that drifted into his lane.ในคืนนั้นผู้ชายคนหนึ่งชื่อวิลเลียม แมดล็อค ขับรถตกถนนเพราะมีรถเบี่ยงออกนอกเส้นทางมายังเลนที่เขาขับอยู่ Roadkill (2009)
You're not the only woman to say that tonight, if you catch my drift.คุณไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดียว ที่ต้องพูดอย่างนั้นในคืนนี้ ถ้าคณจะลงเรือลำเดียวกันกับผม The Pickle Jar (2009)
While others less fortunate might be forever cast adrift,ขณะที่พวกโชคร้ายอาจลอยคว้างตลอดกาล Slack Tide (2009)
Well,in layman's terms, drifting in and out of consciousness is better than fully comatose.ว่าง่ายๆ ก็คือ สลึมสลือก็ยังดีกว่าโคมาเต็มขั้น Being Alive (2009)
"that was released from deep within the earth as a result of crustal rifting."ที่ถูกปลดปล่อย มาจากใต้โลก อันเป็นผลจากรอยเลื่้อน ของเปลือกโลก 137 Sekunden (2009)
But when walter crew asked me to stroll with him down to the capitol, i say,"of course,walter." you get my drift?แต่วอเตอร์ขอให้เดินมาเป็นเพื่อน ที่ศาลากลางนี่ ฉันไม่สามารถปฏิเสธได้ เข้าใจมั้ยว่าทำไม The Scarlet Letter (2009)
* but who decides which route we take * * as people drift into a dream world ** but who decides which route we take * * as people drift into a dream world * Pilot (2009)
The deeper the addiction, the more extreme the rift, like, uh, Jekyll and Hyde.ยิ่งเสพติดมากเท่าไร ยิ่งมี แตกต่างสุดขั้วไปเท่านั้น เหมือนเออ 'เจคิล' และ 'ไฮด์' Dream Logic (2009)
You're drifting away from dan and your family,เธอถอยห่างออกจากแดนและครอบครัวเธอ The Grandfather: Part II (2009)
# Pools of sorrow, waves of joy # # are drifting through my open mind ## Pools of sorrow, waves of joy # # are drifting through my open mind # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- What, living in trailers, drifting from town to town?อะไรกันล่ะ ใช้ชีวิตอยู่บน รถเทรลเลอร์ เคลื่อนจาก เมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
I'm sorry, I got bored and drifted off.โทษที ฉันเบื่อเลยใจลอยน่ะ The Cornhusker Vortex (2009)
I sense them drifting away.ข้าสัมผัสได้ว่าพวกเขาจากไปแล้ว Weapons Factory (2009)
Just like that, like drifting in a street race,ในเวลานั้น Postman to Heaven (2009)
I'm quite persistent, you know. You get my drift?เธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนดื้อ เข้าใจใช่มั้ย My Fair Lady (2009)
You're drifting out of touch, doc.นายห่างความเป็นคนออกไปทุกที Watchmen (2009)
Her damp embrace had prevented me from drifting beyond reach.Her damp embrace had prevented me from drifting beyond reach. Watchmen (2009)
With anticipated wind patterns, the fallout drift would head south.ฝุ่นปรมาณูจะลงใต้ Watchmen (2009)
Adrift, my darkest imaginings welled up unchecked spilling from brain to heart like black ink impossible to remove.Adrift, my darkest imaginings welled up unchecked... ...spilling from brain to heart like black ink... ...impossible to remove. Watchmen (2009)
Bloody little daylight in the daylight, if you catch my drift.แสงสว่างสาดส่องมายามเปื้อนเลือด แน่จริงมาหาฉันสิ The Bang Bang Club (2010)
You're drifting away.คุณกำลังค่อยๆ ดำดิ่งไป Frankie & Alice (2010)
You're drifting away.คุณกำลังค่อยๆ ดำดิ่งไป Frankie & Alice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riftWaves of joy drift through my opened heart.
riftIt is not wise, nor in the long run is it kind, to tax the thrifty for the thriftless.
riftDrifting off to sleep again, the same dream returned, three times in all.
riftJane used to be one of my best friends at school but we've drifted apart over the past few years.
riftThe raft has drifted far off from the shore.
riftThe boat drifted down the stream.
riftHe is thrifty, not to say stingy.
riftThe ice may drift considerable distances each day.
riftThe smell of various foodstuffs drifted up from the lunch box.
riftThe mast broke and our ship went adrift.
riftThe drift of the current is to the south.
riftThe wind drifted the snow.
riftMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
riftA small income obliges us to thrift.
riftWhen we awoke, we were adrift on the open sea.
riftThe speaker laid stress on the need for thrift.
riftThe girl had grown up without any money and when she married she became a spendthrift.
riftThe boat drifted about on the sea.
riftHe drifted aimlessly through life.
riftThe wind drifted the sand.
riftThe boat was drifting in the ocean.
riftI felt so good as I lazed in the sunshine that I drifted off to sleep.
riftThrift is alien to my nature.
riftThe ships was drifting at the mercy of the waves.
riftPractice thrift!
riftMaybe, but I can't catch the drift of even simple situations.
riftThrough the white and drifted snow.
riftThe boat drifted out to sea.
riftThey drifted down the river.
riftOur boat drifted to shore on the tide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยคว้าง[V] float, See also: adrift, Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง, Ant. จมลง, จมดิ่ง, Example: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน, Thai definition: ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ไม่มีจุดหมาย[V] have no aim, See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต, Thai definition: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ไม่มีจุดหมาย[ADV] adrift, See also: aimlessly, driftingly, afloat, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Thai definition: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ล่อง[V] float, See also: drift, go downstream, Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย, Example: เรือสำเภาทำหน้าที่บรรทุกสินค้าล่องไปมาระหว่างจีนกับสยาม, Thai definition: ลงมาตามน้ำ
ล่อง[V] float, See also: wander, drift, waft, follow the wind, Syn. ล่องลม, ลอยลม, Example: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ, Thai definition: ไปตามลม
ล่องลอย[V] float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอย[V] soar, See also: float, drift, move gently, bob, glide, sail, Syn. ล่องลอย, ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: บอลลูนลูกนี้ถูกนำออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึงสองชั่วโมง, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอยน้ำ[V] float on the water, See also: drift on the water, Ant. จมน้ำ, Example: ปอดมีน้ำหนักเบาและมีรูพรุนเต็มไปหมดจึงลอยน้ำ
แล่น[V] sail, See also: float, drift, glide, bob, Syn. ลอย, Example: อิรักถล่มกองเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านอ่าวเปอร์เซียช่วงที่สงครามอิรัก-อิหร่านทวีความรุนแรงมากขึ้น, Thai definition: ลอยน้ำไป, ขับเคลื่อนไปบนผิวน้ำ
ซัดเซพเนจร[V] wander, See also: tramp, roam, rove, drift, Syn. ร่อนเร่พเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
เขม็ดแขม่[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, Syn. อดออม, มัธยัสถ์, ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: คุณนายบ้านนี้เขม็ดแขม่เหลือเกินไม่ยอมเสียเงินซื้ออะไรง่ายๆ, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
เคว้ง[V] drift, See also: float, wander, Syn. คว้างเคว้ง, เคว้งคว้าง, ลอยเคว้ง, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เราไม่ได้ตั้งเป้าไว้มากแต่ควรตั้งแนวไว้บางอย่างเพื่อไม่ไห้เคว้งเสียเลยทีเดียว
เคว้งคว้าง[V] drift, See also: float, wander, Syn. คว้าง, คว้างเคว้ง, เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เมื่อครอบครัวแตกแยกเด็กๆ ก็เคว้งคว้างไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร, Thai definition: อาการที่หมุนลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
เคว้งคว้าง[ADV] adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
มัธยัสถ์[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, be economical, Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: เราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างประหยัด, Notes: (สันสกฤต)
มัธยัสถ์[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, be economical, Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: เราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างประหยัด, Notes: (สันสกฤต)
ลอยแพ[V] be adrift on a raft, See also: float on a raft, Example: เด็กทารกถูกลอยแพไปตามแม่น้ำ, Thai definition: เอาลงแพแล้วปล่อยให้ลอยไป
ลอยละล่อง[V] drift, See also: float, wander, waft, Syn. ลอย, ล่องลอย, Example: ดอกหญ้าลอยละล่องขึ้นไปตามกระแสลมที่พัดผ่าน, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในอากาศ
ลอยลำ[V] float, See also: drift, Syn. ลอย, ลอยน้ำ, Example: เรือรบของสหรัฐลอยลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยลิ่ว[V] drift, See also: float, waft, Syn. ลอย, ลอยละล่อง, Example: เขาง้างเท้าออกแรงเตะจนลูกฟุตบอลลอยลิ่วไปยังกลุ่มเด็กที่นั่งดูอยู่, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
สุรุ่ยสุร่าย[ADJ] prodigal, See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: เพราะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจึงต้องมาเสียใจภายหลังทีไม่มีเงินเก็บเลย, Thai definition: ที่จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
ตระหนี่[V] be greedy, See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious, Syn. งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาตระหนี่ความรู้ต่อเพื่อนๆ ในห้อง จึงไม่มีใครชอบเขา, Thai definition: แสดงอาการหวง ไม่อยากให้ง่ายๆ
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
เติ่ง[ADV] adrift, See also: in the lurch, Syn. ค้างเติ่ง, Example: โครงการของเขายังคงค้างเติ่งอยู่ที่ในกระทรวง, Thai definition: อาการที่ค้างอยู่นานเกินควร
บาดหมาง[V] have dissension, See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged, Syn. ขัดแย้ง, ผิดใจ, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนั้นเริ่มบาดหมางกันในสมัยเจ้าสิริบุญสาร, Thai definition: โกรธเคืองกันเพราะเห็นไม่ตรงกัน, หมองใจกัน
รอยร้าว[N] rift, See also: cleavage, Example: ความแตกแยกระหว่างรัฐบาลกลางกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ขยายรอยร้าวระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางให้มากยิ่ง, Thai definition: เค้า หรือท่าทีแห่งการแตกแยก
รอยแตก[N] crack, See also: fracture, fissure, rift, Example: ลมฝนที่ชอนเข้ามาตามรอยแตกของฝากระดานหอบเอากลิ่นโชยมาบางเบา, Count unit: รอย
รอยร้าว[N] crack, See also: rift, cleft, cleavage, Example: โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม
ระแหง[N] crack (in the ground), See also: fissure, rift, Syn. รอยแยก, รอยแตก, Thai definition: รอยแยกขนาดแคบๆ ของแผ่นดินเป็นต้นที่แตกออกจากกัน
ระเหระหน[V] roam, See also: drift, wander, rove, Syn. เร่ร่อน, ร่อนเร่, ระเหหน, Example: หลังการผลัดอำนาจเขาต้องระเหระหนอยู่ในต่างประเทศนับสิบปี, Thai definition: ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, ไม่เป็นที่เป็นทาง, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่
ประหยัด[V] economize, See also: save, be thrifty, be frugal, be economical, Syn. ออม, อดออม, มัธยัสถ์, เขียม, Example: ผู้คนต่างทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและรู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้า, Thai definition: ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
เฉวียน[ADV] hover, See also: flatteringly, driftingly, Syn. เวียน, วนเวียน, ฉวัดเฉวียน, Example: พวกแมลงต่างๆ บินเฉวียนเวียนวนไปมาอย่างน่าดูน่าชม
ซัดเซ[V] wander, See also: roam, drift, stroll, wander about, Syn. ซัดเซพเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai definition: เที่ยวไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่
กระเบียดกระเสียร[V] economize, See also: save, be frugal, be economical, be thrifty, Syn. ประหยัด, Example: ถ้าเขารู้จักกระเบียดกระเสียรก็จะช่วยลดปัญหาหนี้สินได้บ้าง
กระเหม็ดกระแหม่[V] economize, See also: be thrifty, be frugal, be economical, save, cut back, tighten one's belt, Syn. ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้ผมต้องพากเพียรและกระเหม็ดกระแหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
คว้างเคว้ง[ADV] adrift, See also: aimlessly, randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้าง, Example: ลมอุ่นพัดกลีบดอกปลิวคว้างเคว้งไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
เท้งเต้ง[ADV] driftingly, See also: floatingly, Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่, Example: เขาปล่อยกระทงให้ลอยเท้งเต้งในน้ำ
เท้งเต้ง[V] drift, See also: float, sway, hover, Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่
ลอย[V] drift (from job to job), See also: drift (from place to place), Syn. ลอยชาย, Thai definition: ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง
ความประหยัด[N] saving, See also: economy, thriftiness, Syn. ความมัธยัสถ์, ความกระเหม็ดกระแหม่, ความตระหนี่, Ant. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Example: ความประหยัดที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในวันนี้, Thai definition: การใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
ลอย[V] drift (from job to job), See also: drift (from place to place), Syn. ลอยชาย, Thai definition: ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty   FR: économiser
เขียม[adj.] (khīem) EN: thrifty ; frugal ; economical   FR: économe ; économique
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress   FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: drift ; be absent minded   
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft   FR: flotter ; surnager
ลอยคว้าง[v.] (løikhwāng) EN: float ; adrift   
ลอยละล่อง[v. exp.] (løi la long) EN: drift; float; wander; waft   
ลอยลิ่ว[v.] (løiliu) EN: drift ; float ; waft   
ลอยน้ำ[v. exp.] (løi nām) EN: float on the water ; drift on the water   FR: flotter sur l'eau
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft   
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind   FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift   
ไม่มีจุดหมาย[v.] (mai mī jutmāi) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift   FR: ne pas avoir de but
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutmāi) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat   
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical   FR: économiser
ระแหง[n.] (rahaēng) EN: crack ; fissure ; rift   FR: fissure [f] ; crevasse [f] ; craquelure [f] ; lézarde [f]
รอยร้าว[n.] (røirāo) EN: crack ; rift ; cleft ; cleavage   FR: fente [f] ; fêlure [f]
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from   FR: se débarrasser
ธนาคารออมสิน[n. exp.] (thanākhān ømsin) EN: savings bank ; thrift (Am.)   FR: caisse d'épargne [f]
ทฤษฎีทวีปจร[n. exp.] (thritsadī thawīp jøn) EN: theory of continental drift   
เติบ[adj.] (toēp) EN: large-handed ; open-handed ; prodigal ; spendthrift   FR: prodigue ; dépensier

CMU English Pronouncing Dictionary
RIFT    R IH1 F T
DRIFT    D R IH1 F T
RIFTS    R IH1 F T S
ADRIFT    AH0 D R IH1 F T
THRIFT    TH R IH1 F T
SHRIFT    SH R IH1 F T
DRIFTS    D R IH1 F T S
THRIFTY    TH R IH1 F T IY0
THRIFTS    TH R IH1 F S
DRIFTER    D R IH1 F T ER0
DRIFTED    D R IH1 F T AH0 D
THRIFTS    TH R IH1 F T S
DRIFTNET    D R IH1 F T N EH2 T
THRIFTS'    TH R IH1 F S
THRIFTS'    TH R IH1 F T S
THRIFT'S    TH R IH1 F T S
SEADRIFT    S IY1 D R IH2 F T
DRIFTERS    D R IH1 F T ER0 Z
DRIFTING    D R IH1 F T IH0 NG
DRIFTWOOD    D R IH1 F T W UH2 D
THRIFTIER    TH R IH1 F T IY0 ER0
VANDEGRIFT    V AE1 N D AH0 G R IH2 F T
VANDERGRIFT    V AE1 N D ER0 G R IH2 F T
CREDITHRIFT    K R EH2 D AH0 TH R IH1 F T
SPENDTHRIFT    S P EH1 N D TH R IH2 F T
VANDERGRIFT'S    V AE1 N D ER0 G R IH2 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rift    (n) (r i1 f t)
drift    (v) (d r i1 f t)
rifts    (n) (r i1 f t s)
adrift    (j) (@1 d r i1 f t)
drifts    (v) (d r i1 f t s)
shrift    (n) (sh r i1 f t)
thrift    (n) (th r i1 f t)
drifted    (v) (d r i1 f t i d)
drifter    (n) (d r i1 f t @ r)
thrifty    (j) (th r i1 f t ii)
driftage    (n) (d r i1 f t i jh)
drifters    (n) (d r i1 f t @ z)
drifting    (v) (d r i1 f t i ng)
drift-ice    (n) - (d r i1 f t - ai s)
drift-net    (n) - (d r i1 f t - n e t)
snowdrift    (n) (s n ou1 d r i f t)
spindrift    (n) (s p i1 n d r i f t)
thriftier    (j) (th r i1 f t i@ r)
thriftily    (a) (th r i1 f t i l ii)
drift-nets    (n) - (d r i1 f t - n e t s)
drift-wood    (n) - (d r i1 f t - w u d)
snowdrifts    (n) (s n ou1 d r i f t s)
thriftiest    (j) (th r i1 f t i i s t)
thriftless    (j) (th r i1 f t l @ s)
rift-valley    (n) - (r i1 f t - v a1 l ii)
spendthrift    (n) (s p e1 n d th r i f t)
rift-valleys    (n) - (r i1 f t - v a1 l i z)
spendthrifts    (n) (s p e1 n d th r i f t s)
thriftlessly    (a) (th r i1 f t l @ s l ii)
thriftlessness    (n) (th r i1 f t l @ s n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about

German-Thai: Longdo Dictionary
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
schriftlich(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเขียน, (การสอบ)โดยการเขียนตอบ, See also: A. mündlich,
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift,
Anschrift(n) |die, pl. Anschriften| ที่อยู่, See also: S. Adresse,
Zeitschrift(n) |die, pl. Zeitschriften| นิตยสาร, See also: S. Magazin,
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abschrift {f}manuscript [Add to Longdo]
Abschrift {f} | Abschriften {pl}transcript | transcripts [Add to Longdo]
Abschrift {f}; Umschrift {f} | Abschriften {pl}; Umschriften {pl}transcription | transcriptions [Add to Longdo]
Abschrift {f}; Exemplar {n} | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Abdrift {m}; Abtrift {f} [naut.]leeway [Add to Longdo]
Abtrift {f}; Abdrift {f}; Versetzung {f}; Kursversetzung {f} [naut.]drift; drift from course [Add to Longdo]
Abdriftkorrektur {f}drift correction [Add to Longdo]
Adresse {f}; Anschrift {f} | Adressen {pl}address | addresses [Add to Longdo]
Adressfeld {n}; Adressenfeld {n}; Anschriftsfeld {n}address field [Add to Longdo]
Adresskennzeichen {n}; Anschriftenkennzeichen {n}address identification [Add to Longdo]
Adressteil {m}; Adressenteil {m}; Anschriftsteil {m}address part [Add to Longdo]
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Amtsdruckschriften {pl}government documents [Add to Longdo]
Angelvorschriften {pl}fishing regulations [Add to Longdo]
Anklageschrift {f}; Klageschrift {f} | Anklageschriften {pl}bill; bill of indictment | bills of indictment [Add to Longdo]
Anmeldevorschriften {pl}application requirements [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Vorschrift {f}; Verordnung {f}; Festlegung {f}regulation [Add to Longdo]
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations [Add to Longdo]
Aufschrift {f}; Aufschriftschild {n}inscription [Add to Longdo]
Ausbildungsrichtlinien {pl}; Ausbildungsvorschriften {pl}training rules [Add to Longdo]
Ausgabe {f}; Nummer {f} (einer Zeitschrift)issue [Add to Longdo]
Auslegeschrift {f}examined and published application [Add to Longdo]
Austreiber {m}drift punch [Add to Longdo]
Bauvorschrift {m}building regulation [Add to Longdo]
Bebauungsvorschriften {pl}zoning regulations [Add to Longdo]
Befehl {m}; Vorschrift {f} | Befehle {pl}; Vorschriften {pl} | angewandter Befehlinstruction | instructions | applied instruction [Add to Longdo]
Beichte {f} | Beichten {pl}shrift | shrifts [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller Vorschriftensubject to all regulations [Add to Longdo]
Beschriftung {f}; Kennzeichnung {f} | Beschriftungen {pl}; Kennzeichnungen {pl}lettering; marking | letterings; markings [Add to Longdo]
Beschriftungsfolie {f}labelling foil [Add to Longdo]
Beschriftungseinrichtung {f}marking device [Add to Longdo]
Beschriftungssatz {m}labelling kit [Add to Longdo]
Beschriftungsschablone {f}labelling template [Add to Longdo]
Betriebsvorschriften {pl}company regulations [Add to Longdo]
doppelseitiges Bild in der Mitte einer Zeitschriftcentrefold [Br.]; centerfold [Am.] [Add to Longdo]
Bildunterschrift {f}caption; legend [Add to Longdo]
Blindenschrift {f}; Brailleschrift {f} | Bücher in Blindenschriftbraille | braille books [Add to Longdo]
Blindenschrift {f}embossed printing [Add to Longdo]
Blockschrift {f}block letters [Add to Longdo]
Breitschrift {f}wide font [Add to Longdo]
Bummler {m} | Bummler {pl}drifter | drifters [Add to Longdo]
Chiffre {f}; Chiffrenummer {f} (in Anzeigen) | Chiffrenummern {pl} | Zuschriften unter Chiffrebox number | box numbers | reply quoting box number [Add to Longdo]
Denkschrift {f} | Denkschriften {pl}memoir | memoirs [Add to Longdo]
Denkschrift {f}expose [Add to Longdo]
Diätvorschrift {f} | Diätvorschriften {pl}dietary | dietaries [Add to Longdo]
Dienst {m}; Service {m} | Dienste {pl} | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Dienstvorschrift {f}service regulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
ウェイジドリフト[, ueijidorifuto] (n) wage drift [Add to Longdo]
ドリフター[, dorifuta-] (n) drifter [Add to Longdo]
ドリフト[, dorifuto] (n) drift [Add to Longdo]
ドリフト・ダイブ;ドリフトダイブ[, dorifuto . daibu ; dorifutodaibu] (n) drift dive [Add to Longdo]
リフト[, rifuto] (n) (1) lift; (2) rift; (P) [Add to Longdo]
遺伝的浮動[いでんてきふどう, identekifudou] (n) genetic drift [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
雲間[くもま, kumoma] (n) rift between clouds [Add to Longdo]
海流瓶[かいりゅうびん, kairyuubin] (n) drift bottle [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
帰趨[きすう, kisuu] (n,vs) tendency; trend; drift [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift [Add to Longdo]
勤倹の風[きんけんのふう, kinkennofuu] (n) custom (habit) of diligence and thrift [Add to Longdo]
勤倹貯蓄[きんけんちょちく, kinkenchochiku] (n) thrift and saving [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]
倹しい[つましい, tsumashii] (adj-i) thrifty; economical [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] (adj-na,n,vs,adj-no) thrift; economy; frugality; (P) [Add to Longdo]
倹約家[けんやくか, kenyakuka] (n) thrifty person; economist [Add to Longdo]
倹約令[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance [Add to Longdo]
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift [Add to Longdo]
始末屋[しまつや, shimatsuya] (n) thrifty person [Add to Longdo]
旨(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) (旨 only) purport; gist; drift; meaning; (P) [Add to Longdo]
時流[じりゅう, jiryuu] (n) fashion (current) of the times; general drift of affairs; (P) [Add to Longdo]
色ずれ;色ズレ[いろずれ(色ずれ);いろズレ(色ズレ), irozure ( shoku zure ); iro zure ( shoku zure )] (n) color drift; color shift; color registration error [Add to Longdo]
人足寄場[にんそくよせば, ninsokuyoseba] (n) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period) [Add to Longdo]
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up [Add to Longdo]
吹き流す;吹流す[ふきながす, fukinagasu] (v5s,vt) (See 吹き流し) to blow along (in the wind); to set adrift [Add to Longdo]
吹き溜まり(P);吹き溜り[ふきだまり, fukidamari] (n) (1) drift of snow or leaves; (2) hangout for drifters; (P) [Add to Longdo]
切れ間[きれま, kirema] (n) interval; break; rift (in clouds) [Add to Longdo]
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P) [Add to Longdo]
節倹[せっけん, sekken] (n,vs) economy; thrift [Add to Longdo]
雪溜まり[ゆきだまり, yukidamari] (n) snowdrift [Add to Longdo]
大陸移動説[たいりくいどうせつ, tairikuidousetsu] (n) theory of continental drift [Add to Longdo]
地溝[ちこう, chikou] (n) rift valley [Add to Longdo]
潮の流れ[しおのながれ, shiononagare] (n) sweep of the tide; drift of the tide; tidal current [Add to Longdo]
締まり屋[しまりや, shimariya] (n,adj-no) thrifty person; becoming steady [Add to Longdo]
転流[てんりゅう, tenryuu] (n,vs) (1) translocation; (2) drift [Add to Longdo]
内部分裂[ないぶぶんれつ, naibubunretsu] (n) internal disunity; internal division; internal rift [Add to Longdo]
入坑[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) entrance into drift or pit [Add to Longdo]
反間苦肉[はんかんくにく, hankankuniku] (n) stratagem for causing a rift in the enemy camp by using a seditious plot [Add to Longdo]
飛砂[ひさ, hisa] (n) (See 飛雪) blown sand; sand blow; sand drift (by the wind) [Add to Longdo]
飛雪[ひせつ, hisetsu] (n) blizzard; snowdrift [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
漂う小舟[ただようこぶね, tadayoukobune] (n) drifting boat [Add to Longdo]
漂わす[ただよわす, tadayowasu] (v5s,vt) to set adrift; to let loose; to cut loose [Add to Longdo]
漂砂[ひょうさ, hyousa] (n) drift sand [Add to Longdo]
漂失[ひょうしつ, hyoushitsu] (n,vs) drifting away (and going lost) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, ] spendthrift and foolish; sb with more money than sense [Add to Longdo]
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, / ] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral [Add to Longdo]
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] drifting aimlessly all over the place (成语 saw) [Add to Longdo]
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works. [Add to Longdo]
大裂谷[dà liè gǔ, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] great rift valley [Add to Longdo]
大陆漂移[dà lù piāo yí, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄠ ㄧˊ, / ] continental drift [Add to Longdo]
败家子[bài jiā zǐ, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ, / ] spendthrift; wastrel; prodigal [Add to Longdo]
东非大地堑[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]
东非大裂谷[Dōng Fēi dà liè gǔ, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, ] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant [Add to Longdo]
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life [Add to Longdo]
浮动[fú dòng, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to float and drift; unstable [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless [Add to Longdo]
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] to float; to drift [Add to Longdo]
漂泊[piāo bó, ㄆㄧㄠ ㄅㄛˊ, ] to drift (in the tide); to rove; to lead a wandering existence; drifter; wanderer [Add to Longdo]
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, ] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial [Add to Longdo]
漂移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, ] drift (electrical) [Add to Longdo]
漂荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, / ] to drift [Add to Longdo]
漂游[piāo yóu, ㄆㄧㄠ ㄧㄡˊ, / ] drift [Add to Longdo]
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, ] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail) [Add to Longdo]
疏远[shū yuǎn, ㄕㄨ ㄩㄢˇ, / ] to drift apart; to become estranged; to alienate; estrangement [Add to Longdo]
节俭[jié jiǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] thrifty; penny-pinching [Add to Longdo]
裂口[liè kǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] breach; split; rift; vent (volcanic crater) [Add to Longdo]
裂罅[liè xià, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, ] rift; crevice; fissure [Add to Longdo]
裂谷[liè gǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] rift valley [Add to Longdo]
裂谷热病毒[liè gǔ rè bìng dú, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Rift Valley fever virus [Add to Longdo]
讨生活[tǎo shēng huó, ㄊㄠˇ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, / ] to eke out a living; to live from hand to mouth; to drift aimlessly [Add to Longdo]
游离[yóu lí, ㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] to disassociate; to drift away; to leave (a collective); free (component) [Add to Longdo]
非洲大裂谷[Fēi zhōu dà liè gǔ, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] Great East African rift valley [Add to Longdo]
韦格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳 [Add to Longdo]
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift [Add to Longdo]
飘动[piāo dòng, ㄆㄧㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] to float; to drift [Add to Longdo]
飘拂[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, / ] to drift lightly [Add to Longdo]
飘散[piāo sàn, ㄆㄧㄠ ㄙㄢˋ, / ] to waft (through the air); to drift [Add to Longdo]
飘泊[piāo bó, ㄆㄧㄠ ㄅㄛˊ, / ] to drift; to lead a wandering existence; also written 漂泊 [Add to Longdo]
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, / ] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind [Add to Longdo]
飘移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, / ] to drift [Add to Longdo]
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, / ] graceful; elegant; to drift; to float [Add to Longdo]
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless [Add to Longdo]
魏格纳[Wèi gé nà, ㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドリフト[どりふと, dorifuto] drift [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱筆[らんぴつ, ranpitsu] fluechtige_Schrift, schlechte_Schrift [Add to Longdo]
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
作家[さっか, sakka] Schriftsteller, Dichter [Add to Longdo]
入札[にゅうさつ, nyuusatsu] Angebot, schriftliches_Angebot [Add to Longdo]
和文[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
国字[こくじ, kokuji] Schrift_eines_Landes, jap.Schriftzeichen [Add to Longdo]
字体[じたい, jitai] Schriftart, Type [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] GESETZ, VORSCHRIFT [Add to Longdo]
怠業[たいぎょう, taigyou] Sabotage, "Dienst_nach_Vorschrift" [Add to Longdo]
投書[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
投書欄[とうしょらん, toushoran] (Spalte mit) Leserzuschriften [Add to Longdo]
拓本[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
招待状[しょうたいじょう, shoutaijou] schriftliche_Einladung [Add to Longdo]
文書[ぶんしょ, bunsho] Schriftstueck, Dokument [Add to Longdo]
文筆[ぶんぴつ, bunpitsu] Schriftstellerei [Add to Longdo]
文語[ぶんご, bungo] Schriftsprache [Add to Longdo]
文通[ぶんつう, buntsuu] Schriftverkehr, Briefwechsel [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
条例[じょうれい, jourei] Vorschrift, Satzung, Verordnung, Ordnung [Add to Longdo]
清書[せいしょ, seisho] Reinschrift [Add to Longdo]
漢字[かんじ, kanji] Kanji, sino-japanisches_Schriftzeichen [Add to Longdo]
点字[てんじ, tenji] Blindenschrift [Add to Longdo]
璽書[じしょ, jisho] Schriftstueck_mit_kaiserlichem_Siegel [Add to Longdo]
[が, ga] Strich (eines Schriftzeichens) [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]
碑銘[ひめい, himei] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]
筆名[ひつめい, hitsumei] Schriftstellername [Add to Longdo]
編集[へんしゅう, henshuu] Redaktion, Schriftleitung, Herausgabe [Add to Longdo]
署名[しょめい, shomei] Unterschrift, Autogramm, Unterzeichnung [Add to Longdo]
聖書[せいしょ, seisho] Heilige_Schrift, Bibel [Add to Longdo]
自筆[じひつ, jihitsu] eigene_Handschrift, Autogramm [Add to Longdo]
落款[らっかん, rakkan] Unterschrift_und_Siegel [Add to Longdo]
著書[ちょしょ, chosho] (literarisches) Werk, Buch, Schrift [Add to Longdo]
著述家[ちょじゅつか, chojutsuka] Schriftsteller [Add to Longdo]
表音文字[ひょうおんもじ, hyouonmoji] Lautzeichen, Lautschrift [Add to Longdo]
表題[ひょうだい, hyoudai] Titel, Ueberschrift [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] Ueberschrift, Schlagzeile [Add to Longdo]
規則[きそく, kisoku] Regel, Vorschrift [Add to Longdo]
規定[きてい, kitei] Bestimmung, Vorschrift, Verordnung [Add to Longdo]
規律[きりつ, kiritsu] Regel, Vorschrift [Add to Longdo]
[けん, ken] (jap.Leseart chines.Schriftzeichen), LEHRE [Add to Longdo]
[し, shi] AUFSCHREIBEN, REGISTRIEREN, ZEITSCHRIFT [Add to Longdo]
誌上[しじょう, shijou] in_einer_Zeitschrift [Add to Longdo]
誌面[しめん, shimen] Seite_einer_Zeitschrift [Add to Longdo]
誓文[せいもん, seimon] schriftlicher_Eid [Add to Longdo]
謄本[とうほん, touhon] Abschrift, -Kopie [Add to Longdo]
走り書き[はしりがき, hashirigaki] fliessende_Schrift, fluechtige_Schrift [Add to Longdo]
速記[そっき, sokki] Kurzschrift, Stenographie [Add to Longdo]
週刊[しゅうかん, shuukan] Wochenschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top