ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bob

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bob-, *bob*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bob(vi) ผงกหัว
bob(n) สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม
bob(n) การผงกศีรษะ, Syn. nod
bob(vi) ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ
bob(vi) เคาะเบาๆ เร็วๆ
bob(vt) ผงกศีรษะ, Syn. nod
bob(n) ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง, See also: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ
bob(vt) ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น, Syn. cut
bob(n) สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข
bob(n) การศัลยกรรมจมูก (ภาษาไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bob(บอบ) { bobbed, bobbing, bobs } n. การผงกศีรษะ, ผมบ๊อบ, ทรงผมสั้นของสตรี, ผมมวย, หางม้าที่ตัดสั้น, ทุ่นตกปลา, ลูกตุ้ม, ลูกดิ่ง, การตีเบา vt., vt. ผงกศีรษะ, ผลุบโผล่, ลอย, แกว่ง, โดดขึ้นโดดลง, ลอยขึ้นมาอีก, ตัดให้สั้น, ตัดผมบ๊อบ, พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่, ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่ ๆ
bobberyn. ความวุ่นวาย , ความโกลาหล,
bobbinn. หลอดด้าย, กระสวย, หลอดสายไฟ, โครงสายม้วน
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน, ฮึกเหิม
bobble { bobbledn. การกระโดดขึ้นลง, ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง, รับพลาด, เตะพลาด
bobbles }n. การกระโดดขึ้นลง, ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง, รับพลาด, เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง, ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง, รับพลาด, เตะพลาด
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobby pinn. กิ๊บ, เข็มปักผม

English-Thai: Nontri Dictionary
bob(n) การผงกศีรษะ, ผมบ๊อบ, การตัดผมสั้น, ลูกตุ้ม, ลูกดิ่ง
bob(vt) ผงกศีรษะ, โดดขึ้นลง, ผลุบโผล่, ตีเบาๆ, ตัดให้สั้น
bobbery(adj) โกลาหล, วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล, ความวุ่นวาย
bobbin(n) หลอดด้าย, กระสวย
BOBBY bobby pin(n) กิ๊บ, ปิ่นปักผม
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bobinทุ่นลอย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bob(n, vi, slang) ผู้หญิงอ้วน, มีเซ็ก, blowjob, เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา

WordNet (3.0)
bob(n) a hair style for women and children; a short haircut all around
bob(n) a hanging weight, especially a metal ball on a string
bob(n) a small float usually made of cork; attached to a fishing line, Syn. bobber, cork, bobfloat
bob(n) a short abrupt inclination (as of the head)
bob(v) move up and down repeatedly
bob(v) cut hair in the style of a bob
bobbin(n) a winder around which thread or tape or film or other flexible materials can be wound, Syn. spool, reel
bobble(n) the momentary juggling of a batted or thrown baseball
bobby(n) an informal term for a British policeman
bobbysoxer(n) an adolescent girl wearing bobby socks (common in the 1940s), Syn. bobby-socker

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Bob

v. i. 1. To have a short, jerking motion; to play to and fro, or up and down; to play loosely against anything. “Bobbing and courtesying.” Thackeray. [ 1913 Webster ]

2. To angle with a bob. See Bob, n., 2 & 3. [ 1913 Webster ]

He ne'er had learned the art to bob
For anything but eels. Saxe. [ 1913 Webster ]


To bob at an apple,
cherry, etc.
to attempt to bite or seize with the mouth an apple, cherry, or other round fruit, while it is swinging from a string or floating in a tug of water.
[ 1913 Webster ]

Bob

n. [ An onomatopoetic word, expressing quick, jerky motion; OE. bob bunch, bobben to strike, mock, deceive. Cf. Prov. Eng. bob, n., a ball, an engine beam, bunch, blast, trick, taunt, scoff; as, a v., to dance, to courtesy, to disappoint, OF. bober to mock. ] 1. Anything that hangs so as to play loosely, or with a short abrupt motion, as at the end of a string; a pendant; as, the bob at the end of a kite's tail. [ 1913 Webster ]

In jewels dressed and at each ear a bob. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. A knot of worms, or of rags, on a string, used in angling, as for eels; formerly, a worm suitable for bait. [ 1913 Webster ]

Or yellow bobs, turned up before the plow,
Are chiefest baits, with cork and lead enow. Lauson. [ 1913 Webster ]

3. A small piece of cork or light wood attached to a fishing line to show when a fish is biting; a float. [ 1913 Webster ]

4. The ball or heavy part of a pendulum; also, the ball or weight at the end of a plumb line. [ 1913 Webster ]

5. A small wheel, made of leather, with rounded edges, used in polishing spoons, etc. [ 1913 Webster ]

6. A short, jerking motion; act of bobbing; as, a bob of the head. [ 1913 Webster ]

7. (Steam Engine) A working beam. [ 1913 Webster ]

8. A knot or short curl of hair; also, a bob wig. [ 1913 Webster ]

A plain brown bob he wore. Shenstone. [ 1913 Webster ]

9. A peculiar mode of ringing changes on bells. [ 1913 Webster ]

10. The refrain of a song. [ 1913 Webster ]

To bed, to bed, will be the bob of the song. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

11. A blow; a shake or jog; a rap, as with the fist. [ 1913 Webster ]

12. A jeer or flout; a sharp jest or taunt; a trick. [ 1913 Webster ]

He that a fool doth very wisely hit,
Doth very foolishly, although he smart,
Not to seem senseless of the bob. Shak. [ 1913 Webster ]

13. A shilling. [ Slang, Eng. ] Dickens. [ 1913 Webster ]

Bob

v. t. [ imp. & p. p. Bobbed p. pr. & vb. n. Bobbing. ] [ OE. bobben. See Bob, n. ] 1. To cause to move in a short, jerking manner; to move (a thing) with a bob. “He bobbed his head.” W. Irving. [ 1913 Webster ]

2. To strike with a quick, light blow; to tap. [ 1913 Webster ]

If any man happened by long sitting to sleep . . . he was suddenly bobbed on the face by the servants. Elyot. [ 1913 Webster ]

3. To cheat; to gain by fraud or cheating; to filch. [ 1913 Webster ]

Gold and jewels that I bobbed from him. Shak. [ 1913 Webster ]

4. To mock or delude; to cheat. [ 1913 Webster ]

To play her pranks, and bob the fool,
The shrewish wife began. Turbervile. [ 1913 Webster ]

5. To cut short; as, to bob the hair, or a horse's tail. [ 1913 Webster ]

Bobac

‖n. (Zool.) The Poland marmot (Arctomys bobac). [ 1913 Webster ]

Bobance

n. [ OF. bobance, F. bombance, boasting, pageantry, fr. L. bombus a humming, buzzing. ] A boasting. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Bobber

n. One who, or that which, bobs. [ 1913 Webster ]

Bobbery

n. [ Prob. an Anglo-Indian form of Hindi bāp re O thou father! (a very disrespectful address). ] A squabble; a tumult; a commotion; a noisy disturbance; as, to raise a bobbery. [ Low ] Halliwell. [ 1913 Webster ]

Bobbin

n. [ F. bobine; of uncertain origin; cf. L. bombus a humming, from the noise it makes, or Ir. & Gael. baban tassel, or E. bob. ] 1. A small pin, or cylinder, formerly of bone, now most commonly of wood, used in the making of pillow lace. Each thread is wound on a separate bobbin which hangs down holding the thread at a slight tension. [ 1913 Webster ]

2. A spool or reel of various material and construction, with a head at one or both ends, and sometimes with a hole bored through its length by which it may be placed on a spindle or pivot. It is used to hold yarn or thread, as in spinning or warping machines, looms, sewing machines, etc. [ 1913 Webster ]

3. The little rounded piece of wood, at the end of a latch string, which is pulled to raise the latch. [ 1913 Webster ]

4. (Haberdashery) A fine cord or narrow braid. [ 1913 Webster ]

5. (Elec.) A cylindrical or spool-shaped coil or insulated wire, usually containing a core of soft iron which becomes magnetic when the wire is traversed by an electrical current. [ 1913 Webster ]


Bobbin and fly frame, a roving machine. --
Bobbin lace, lace made on a pillow with bobbins; pillow lace.
[ 1913 Webster ]

Bobbinet

n. [ Bobbin + net. ] A kind of cotton lace which is wrought by machines, and not by hand. [ Sometimes written bobbin net. ] [ 1913 Webster ]

The English machine-made net is now confined to point net, warp net, and bobbin net, so called from the peculiar construction of the machines by which they are produced. Tomlinsom. [ 1913 Webster ]

Bobbinwork

n. Work woven with bobbins. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bob...บ๊อบ... Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Bob?บ๊อบ? Alone (2014)
All coaches must sign teams in before approaching bob run.โค้ชทุกคนจะต้องมาลงชื่อทีม ก่อนไปที่ทางแข่ง Cool Runnings (1993)
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก Cool Runnings (1993)
They'd probably make us drink cider and bob for apples.พวกเค้าอาจจะหา น้ำแอบเปิ้ลกับแอปเปิ้ลให้เรากินได้. Hocus Pocus (1993)
Bob developed this rash under his arms.Bob มีผื่นแบบนี้ขึ้นใต้แขน Squeeze (1993)
Bob's whole personality...นิสัยทั้งหมดของ Bob... Squeeze (1993)
Bob would get so angry.Bob เป็นโกรธมาก... Squeeze (1993)
Bob was always a patriot first.Bob ชอบเป็นอาสาสมัครคนแรก Squeeze (1993)
- Yeah, he's about as European as fuckin' English Bob.- ใช่เขาเป็นเรื่องเป็นยุโรปเป็นไอ้ภาษาอังกฤษบ๊อบ Pulp Fiction (1994)
Bob, how are you doing? How's the wife treating you?บ๊อบ, วิธีการที่คุณทำอะไร วิธีการของการรักษาภรรยาของคุณได้อย่างไร The Shawshank Redemption (1994)
Just an unbelievably horrible story, Bob.เป็นเรื่องสยองขวัญที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบ็อบ In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bobAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
bobAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
bobAs a child, Bob lived in Boston.
bobAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
bobAs is usual, Bob came to school late this morning.
bobAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
bobBill can run faster than Bob.
bobBill is not as tall as Bob.
bobBob and I are great friends.
bobBob and Mary play the recorder.
bobBob and Tom are brothers.
bobBob asked the teacher some questions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลุบๆ โผล่ๆ(v) bob up and down, See also: duck, hop, bounce, waggle, Syn. กะผลุบกะโผล่, ผลุบโผล่, Example: สองศีรษะผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตรงหน้าประตู, Thai Definition: อาการที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น
ผมบ๊อบ(n) bob, See also: bobbed hair, Syn. บ๊อบ, ทรงบ๊อบ, Example: ผมบ๊อบเป็นทรงที่อยู่ในความนิยมนานเนื่องจากดูแลรักษาง่าย, Thai Definition: ทรงผมผู้หญิงที่ตัดปลายด้านหลังให้เสมอกัน ยาวราวระดับต้นคอ, Notes: (อังกฤษ)
ผลุบโผล่(adv) bob up and down, See also: duck, jump about, move up, up and down, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ลูกชายดำน้ำผลุบโผล่อยู่เป็นนาน, Thai Definition: อย่างที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น, จมๆ ลอยๆ
ตุ้ม(n) bob, See also: knob, pendant, Syn. ลูกตุ้ม, Example: ก่อนจะตกปลาเราต้องเลือกตุ้มให้เหมาะกับสายเบ็ดด้วย, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ของที่มีลักษณะกลมๆ ห้อยลงมา
กระสวย(n) shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai Definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อบ[bøp] (n) EN: bob
ฟิล์มหนัง[fīm nang] (n) EN: film  FR: film [ m ] ; bobine [ f ]
ฟิล์มภาพยนตร์[fīm phāpphayon] (n) EN: film  FR: film [ m ] ; bobine [ f ]
คำโกหก[kham kōhok] (n) EN: lie  FR: mensonge [ m ] ; fausse nouvelle [ f ] ; bobard [ m ] (fam.) ; menterie [ f ] (vx)
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [ f ] ; bruit [ m ] ; bobard [ m ] (fam.)
ขด[khot] (n) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl  FR: bobine [ m ]
ขด[khot] (v) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind  FR: bobiner ; enrouler
กลุ่ม[klum] (n) EN: [ classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons ]  FR: [ classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes ]
กระสวย[krasūay] (n) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle  FR: navette [ f ]
กรอ[krø] (v) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine  FR: enrouler ; bobiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bob
bobb
bobe
bobo
bob's
bobak
bobbi
bobbo
bobby
bobek

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bob
bob
bobs
Bobby
bobby
bobbed
bobbin
bobbies
bobbing
bobbins

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲍勃・马利[Bào bó· Mǎ lì, ㄅㄠˋ ㄅㄛˊ· ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ,      /     ] Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bob { m } [ sport ]bob; bobsleigh [Add to Longdo]
Bobolink { m } [ ornith. ]Bobolink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡馬;雄馬[ぼば(牡馬);おうま;おま;おすうま, boba ( osuuma ); ouma ; oma ; osuuma] (n) male horse #5,739 [Add to Longdo]
ボブ[bobu] (n) bob; (P) #7,645 [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
ぴくっと[pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[pikuri] (adv-to, adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[pekon ; pekori ; pekorin] (adv, adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ぼぼ[bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
カボベルデ[kaboberude] (n) Cape Verde [Add to Longdo]
コイルボビン[koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]
コンボボックス[konbobokkusu] (n) { comp } combo box [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
部分実体[ぶぶんじったい, bubunjittai] subobject [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top