ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economical

EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K AH0 L   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economical-, *economical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economical[ADJ] ประหยัด, See also: มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระเเหม่, Syn. frugal, prudent, thrifty
economically[ADV] ในเชิงเศรษฐกิจ, See also: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์, Syn. frugally, sparingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
uneconomical(อัน'อิคะนอม'มอคัล) adj. ไม่ประหยัด

English-Thai: Nontri Dictionary
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economically active populationประชากรที่ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economically inactive populationประชากรที่ไม่ได้ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economical Statusภาวะเศรษฐกิจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย Wrong Turn (2003)
What America needs is an environmentally friendly, logistically feasible, and economically responsible alternative fuel source.สิ่งที่อเมริกาต้องการ ก็คือแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เลือกแหล่งขนส่งที่เป็นไปได้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Dublin in the mid-'70s was really economically very challenged.กรุงดับลินในช่วงกลางยุค '70 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเลย It Might Get Loud (2008)
Lately, however, they've decided that it's more economical just to kidnap traveling young women.ล่าสุดนี้ยังไงก็ตามพวกมันตัดสินใจ\ ที่จะทำให้เป็นการประหยัดมากขึ้น .... Taken (2008)
You've economically emasculated your husband to such a point that he's afraid to want you.คุณได้ทำให้ประสิทธิภาพ ของน้องชายแฟนคุณเสื่อม ..โดยทางอ้อมเลยนะ นั่นทำให้เขาไม่กล้านอนกับคุณ The Ugly Truth (2009)
An architect must be economical in his use of space, so, well done.พื้นที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด อืม ใช้ได้ๆ Definitions (2009)
But it can be economical.ถ้ามัธยัสถ์ก็ว่าไปอย่าง Investigative Journalism (2010)
I need 200 pounds per week to make this economically viable.ผมต้องการยาไอซ์อาทิตย์ละ 200 ปอนด์ เพื่อใช้สิ่งนี้ในทางศักยภาพทางเศรษฐกิจ Más (2010)
And it's very economically developed for the region.แถมกำลังพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นกันยกใหญ่ The End of the World as We Knew It (2011)
We do have some more economical alternatives.เรายังมีตัวเลือกที่ ประหยัดกว่านั้นครับ Taking Account (2011)
So, spacious... and economical.กว้างขวาง... และราคาประหยัด Episode #18.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economicalA housewife should be economical.
economicalA small car is more economical than a large one.
economicalA small car is very economical.
economicalBesides being economical, it's fun.
economicalExpensive things often prove more economical in the long run.
economicalHe is economically independent of his parents.
economicalHe is not economically independent of his parents.
economicalHis economical backing is secure.
economicalI am economically independent of my parents.
economicalI'm economically independent of my parents.
economicalIt is important to think over what you will do, to pursue your studies economically, and effectively.
economicalIt's more economical to go by bus instead of taking a taxi.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเศรษฐกิจ[ADJ] economical, Example: ค่าเงินเอเชียหลายสกุลผันผวนหนักในปี 2543 เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ
เบียดกรอ[ADV] economically, Syn. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟื่อย, สุรุ่ยสุร่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย
เชิงเศรษฐกิจ[ADJ] economical

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chaijāi yāng ramatrawang) EN: be economical   
เขียม[adj.] (khīem) EN: thrifty ; frugal ; economical   FR: économe ; économique
ในเชิงเศรษฐกิจ[adv.] (nai choēng sētthakit) EN: economically   
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical   FR: économiser
ประหยัด[adj.] (prayat) EN: economical   FR: économique
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical   FR: à bas prix ; bon marché
อย่างประหยัด[adv.] (yāng prayat) EN: economically   FR: économiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMICAL    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K AH0 L
ECONOMICAL    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K AH0 L
ECONOMICALLY    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0
ECONOMICALLY    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economical    (j) ˌiːkənˈɒmɪkl (ii2 k @ n o1 m i k l)
economically    (a) ˌiːkənˈɒmɪkliː (ii2 k @ n o1 m i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お徳[おとく, otoku] (n) economical [Add to Longdo]
エコノミカル[, ekonomikaru] (adj-na,n) economical [Add to Longdo]
安上がり(P);安上り[やすあがり, yasuagari] (adj-na) (See 安い・1) cheap; economical; (P) [Add to Longdo]
割安(P);割り安[わりやす, wariyasu] (adj-na,n,adj-no) economical; comparatively cheap; (P) [Add to Longdo]
経済性向上[けいざいせいこうじょう, keizaiseikoujou] (n) more economical [Add to Longdo]
経済的[けいざいてき, keizaiteki] (adj-na) economic; economical; (P) [Add to Longdo]
倹しい[つましい, tsumashii] (adj-i) thrifty; economical [Add to Longdo]
倹素[けんそ, kenso] (adj-na,n) economical and simple [Add to Longdo]
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically) [Add to Longdo]
省エネ[しょうエネ, shou ene] (n) (abbr) (See 省エネルギー) energy conservation; economical use of energy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Economic \E`co*nom"ic\ (?; 277), Economical \E`co*nom"ic*al\, a.
   [F. ['e]conomique, L. oeconomicus orderly, methodical, Gr. ?
   economical. See {Economy}.]
   1. Pertaining to the household; domestic. "In this economical
    misfortune [of ill-assorted matrimony.]" --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to domestic economy, or to the management of
    household affairs.
    [1913 Webster]
 
       And doth employ her economic art
       And busy care, her household to preserve. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Managing with frugality; guarding against waste or
    unnecessary expense; careful and frugal in management and
    in expenditure; -- said of character or habits.
    [1913 Webster]
 
       Just rich enough, with economic care,
       To save a pittance.          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   4. Managed with frugality; not marked with waste or
    extravagance; using the minimum of time or effort or
    resources required for effectiveness; frugal; -- said of
    acts; saving; as, an economical use of money or of time;
    an economic use of home heating oil. [WordNet sense 3]
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   5. of or pertaining to the national or regional economy;
    relating to political economy; relating to the means of
    living, or the resources and wealth of a country; relating
    to the production or consumption of goods and services of
    a nation or region; as, economic growth; economic
    purposes; economical truths; an economic downturn.
    [1913 Webster]
 
       These matters economical and political. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       There was no economical distress in England to
       prompt the enterprises of colonization. --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
       Economic questions, such as money, usury, taxes,
       lands, and the employment of the people. --H. C.
                          Baird.
    [1913 Webster]
 
   6. Regulative; relating to the adaptation of means to an end.
    --Grew.
    [1913 Webster]
 
   7. of or pertaining to economics. economic theory
    [WordNet 1.5]
 
   8. profitable. Opposite of {uneconomic}. [WordNet sense 4]
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   9. avoiding waste; as, an economical meal. Opposite of
    {wasteful}.
 
   Syn: frugal, scotch, sparing, stinting, thrifty.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Economical is the usual form when meaning frugal,
      saving; economic is the form commonly used when meaning
      pertaining to the management of a household, or of
      public affairs.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economical
   adj 1: using the minimum of time or resources necessary for
       effectiveness; "an economic use of home heating oil"; "a
       modern economical heating system"; "an economical use of
       her time" [syn: {economic}, {economical}]
   2: of or relating to an economy, the system of production and
     management of material wealth; "economic growth"; "aspects of
     social, political, and economical life" [syn: {economic},
     {economical}]
   3: avoiding waste; "an economical meal"; "an economical
     shopper"; "a frugal farmer"; "a frugal lunch"; "a sparing
     father and a spending son"; "sparing in their use of heat and
     light"; "stinting in bestowing gifts"; "thrifty because they
     remember the great Depression"; "`scotch' is used only
     informally" [syn: {economical}, {frugal}, {scotch},
     {sparing}, {stinting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top