ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drifter

D R IH1 F T ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drifter-, *drifter*
English-Thai: Nontri Dictionary
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drifters.คนแปลกหน้า First Blood (1982)
Just another smartass drifter.เพียงหนึ่งคนเร่ร่อน First Blood (1982)
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย First Blood (1982)
Look at those stars. What a show. Here are The Drifters.มองดวงดาวอันเจิดจรัส แล้วรับฟังผลงานเพลงจาก เดอะดริฟ Dirty Dancing (1987)
The first drifters invented drifting out here in the mountains by feeling it.ผู้ที่ "ดริฟท์" คนแรก คิดค้นการ "ดริฟท์" ห่างไปจากนี้บนภูเขา ด้วยความรู้สึก The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Every once in a blue moon, a college kid or drifter will sneak in through the window for a good night's sleep.คืนนี้มันค่อนข้างมืด, พวกนักศึกษาหรือพวกแก๊งซิ่ง... ...อาจจะแอบงัดหน้าต่าง เข้าไปก็ได้. Vacancy (2007)
Last month a drifter swallowed a bunch of pills and died.เดือนที่แล้ว นกนางแอ่นเป็นโรคตาย Heartbreak Library (2008)
He was in the company of some drifter;เขาเคยอยู่กับชายเร่ร่อนคนหนึ่ง เราส่งคนออกไปตามหาชายคนนั้นอยู่ Changeling (2008)
For at Ieast part of that time in the company of an as yet unidentified drifter;แล้วช่วงเวลาที่เขาอยู่กับชายเร่ร่อนคนนั้น ที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร Changeling (2008)
Uh, unattached drifter christmas?คริสมาสต์แบบพเนจรไม่ผูกมัดไง My Bloody Valentine (2010)
So she's a drifter.งั้นหล่อนก็เป็นคนพเนจร Mixology Certification (2010)
- What is he, a drifter? - No.เขาเป็นอะไรหน่ะ พวกเรร่อนหรือไง / เปล่า No Strings Attached (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIFTER    D R IH1 F T ER0
DRIFTERS    D R IH1 F T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drifter    (n) drˈɪftər (d r i1 f t @ r)
drifters    (n) drˈɪftəz (d r i1 f t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bummler {m} | Bummler {pl}drifter | drifters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリフター[, dorifuta-] (n) drifter [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
人足寄場[にんそくよせば, ninsokuyoseba] (n) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period) [Add to Longdo]
吹き溜まり(P);吹き溜り[ふきだまり, fukidamari] (n) (1) drift of snow or leaves; (2) hangout for drifters; (P) [Add to Longdo]
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drifter
   n 1: a wanderer who has no established residence or visible
      means of support [syn: {vagrant}, {drifter}, {floater},
      {vagabond}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top