หรือคุณหมายถึง thriftleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thriftless

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thriftless-, *thriftless*, thriftles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thriftless[N] ซึ่งไม่ประหยัด, Syn. lavish, negligent, extravagant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thriftless(ธริฟ'ลิส) adj. ไม่ประหยัด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีความหมาย, See also: thriftlessness n., Syn. improvident

English-Thai: Nontri Dictionary
thriftless(adj) สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ไม่ประหยัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thriftlessIt is not wise, nor in the long run is it kind, to tax the thrifty for the thriftless.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thriftless    (j) θrˈɪftləs (th r i1 f t l @ s)
thriftlessly    (a) θrˈɪftləsliː (th r i1 f t l @ s l ii)
thriftlessness    (n) θrˈɪftləsnəs (th r i1 f t l @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thriftless \Thrift"less\, a.
   Without thrift; not prudent or prosperous in money affairs.
   -- {Thrift"less*ly}, adv. -- {Thrift"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thriftless
   adj 1: careless of the future

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top