Search result for

saving

(102 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saving-, *saving*, sav
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saving[N] สิ่งที่เก็บไว้ (เงินหรือเวลา), See also: เงินออม, สิ่งที่สงวนไว้
saving[N] การช่วยเหลือ, See also: การช่วยชีวิต, Syn. rescuing
savings[N] เงินออม, See also: เงินสะสม
savings bank[N] ธนาคารออมสิน, Syn. bank, depository
savings bond[N] พันธบัตรรัฐบาลมีค่า 50-10,000 ดอลล่าร์
savings account[N] บัญชีเงินฝาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
savings accountn. บัญชีเงินฝากสะสม,บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
savings bankn. ธนาคารออมสิน,ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก
savings bondn. พันธบัตรรัฐบาลที่มีเงินค่าสูงถึง $10,000
timesaving(ไทม'เซวิง) adj. ประหยัดเวลา,ย่นเวลา., See also: timesaver n.

English-Thai: Nontri Dictionary
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน
savings(n) เงินออม,เงินเก็บ,เงินสะสม
SAVINGS savings bank(n) ธนาคารออมสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
savingการออม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
saving๑. การออม๒. การทำให้ปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saving clauseข้อกำหนดการยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings accountบัญชีออมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
savings bankธนาคารออมสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saving and investmentการออมกับการลงทุน [TU Subject Heading]
Savings and loan associationsสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Savings banksธนาคารออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Savings bondsพันธบัตรออมทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน Chuck in Real Life (2008)
Try saving yourself first, kid.ปกป้องตัวเองก่อนเถอะ Chuck in Real Life (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Either way, I'm saving you both a lot of unnecessary pain.คนอกหักก็เหมือนร่างไร้วิญญาณ Committed (2008)
You'd be saving her mother.คุณสามารถช่วยชิวิตแม่ของเด็กคนนี้ได้ Not Cancer (2008)
Saving lives saves money.ช่วยชีวิตได้ก็ประหยัดเงิน Adverse Events (2008)
No, saving lives costs money,ไม่ใช่... .. ช่วยชีวิตต้องใช้เงิน Adverse Events (2008)
I've been saving.ฉันก็เก็บเงินของชั้นเอง Adverse Events (2008)
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก Lucky Thirteen (2008)
He's an idiot with a messiah complex, savior to all who need saving.เขางี่เง่า ทำเป็นผู้โปรดสัตว์ ช่วยคนทุกๆคน ที่ต้องการความช่วยเหลือ Lucky Thirteen (2008)
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life.เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
savingAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
savingA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
savingA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
savingA national campaign for energy saving is underway.
savingDoctors' bills really cut into our saving.
savingGenerally speaking, saving are increasing.
savingHe added to his savings.
savingHe cleaned out his saving on betting.
savingHe deposited 100 dollars in his saving account.
savingHe is saving money for a trip abroad.
savingHe is saving money so that he may buy a motorcycle.
savingHe keeps all his savings in the bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีออมทรัพย์[N] savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count unit: บัญชี, Thai definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก
เงินนอน[N] saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
เงินสะสม[N] saving deposit, See also: saving money, Syn. เงินออม, เงินเก็บ, Example: อิรักเป็นประเทศที่มีเงินสะสมอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศสูงถึง 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ออมสิน[N] saving, Thai definition: การกระเหม็ดกระแหม่เงินทีละเล็กละน้อย แล้วนำไปฝากสถานที่ซึ่งเรียกว่า ธนาคารออมสิน
การออม[N] saving, See also: economizing, reservation, Syn. การเก็บ, การประหยัด, การสะสม, Example: ปัจจุบันประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การออมลดลง, Thai definition: การประหยัด, การเก็บหอมรอมริบ, เช่น ออมทรัพย์
การออมทรัพย์[N] saving, See also: economizing, saving money, Syn. การเก็บ, การประหยัด, การสะสม, Example: การออมทรัพย์ในอดีตของเขาส่งผลให้ปัจจุบันร่ำรวย
การเอาตัวรอด[N] saving oneself, Syn. การเอาชีวิตรอด, Example: คนเราทุกคนต้องรู้จักการเอาตัวรอดกันทั้งนั้น, Thai definition: การหลีกให้พ้นจากภัยอันตราย
การกู้ชาติ[N] saving the country, Example: การกู้ชาติในบางประเทศต้องเสียเลือดเนื้อเป็นจำนวนมาก
การแก้หน้า[N] saving one's face, See also: keeping one's face, Example: การแก้หน้าหรือกู้หน้าเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นนั้น ไม่ทำให้ครอบครัวของเขามีสภาพจิตที่ดีขึ้นมาเลย
ธนาคารออมสิน[N] the Government Saving Bank, See also: savings bank

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoenfāk ømsap) EN: savings account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsap) EN: savings account ; deposit account   FR: compte d'épargne [m]
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
การแก้หน้า[n. exp.] (kān kaē nā) EN: saving one's face ; keeping one's face   
การเก็บ[n.] (kān kep) EN: saving   FR: conservation [f] ; perception [f]
การกู้ชาติ[n. exp.] (kān kū chāt) EN: saving the country   
การประหยัด[n.] (kān prayat) EN: saving ; economy   FR: économie [f] ; épargne [f] (fig.)
การประหยัดเนื้อที่[n. exp.] (kān prayat neūathī) EN: space saving   
การประหยัดพลังงาน[n. exp.] (kān prayat phalang-ngān) EN: energy saving ; energy conservation   FR: économie d'énergie [f]
การประหยัดเวลา[n. exp.] (kān prayat wēlā) EN: time saving   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVING    S EY1 V IH0 NG
SAVINGS    S EY1 V IH0 NG Z
SAVINGS'    S EY1 V IH0 NG Z
SAVINGS'S    S EY1 V IH0 NG Z
SAVINGS'S    S EY1 V IH0 NG Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saving    (v) (s ei1 v i ng)
savings    (n) (s ei1 v i ng z)
savings-bank    (n) - (s ei1 v i ng z - b a ng k)
savings-banks    (n) - (s ei1 v i ng z - b a ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsparpotenzial {n}; Einsparpotential {n} [alt]saving potential [Add to Longdo]
Materialeinsparung {f}saving in material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱるる[, paruru] (n) Postal Savings system [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
コストセービング[, kosutose-bingu] (n) cost saving [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving [Add to Longdo]
サマータイム[, sama-taimu] (n) daylight savings time (summertime) [Add to Longdo]
セービング[, se-bingu] (n) saving [Add to Longdo]
マル財[マルざい, maru zai] (n) (See マル優) tax-exempt savings system which includes stocks and cash [Add to Longdo]
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
ライフセービング[, raifuse-bingu] (n) life-saving [Add to Longdo]
夏期時間[かきじかん, kakijikan] (n) daylight-saving time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] savings; to save; to deposit; to store; surname Chu; Taiwan pr. chu2 [Add to Longdo]
储蓄率[chǔ xù lǜ, ㄔㄨˇ ㄒㄩˋ ㄌㄩˋ, / ] savings rate [Add to Longdo]
存簿[cún bù, ㄘㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 簿] savings book; bank account passbook [Add to Longdo]
活期存款[huó qī cún kuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] savings account [Add to Longdo]
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, / ] saving gasoline; fuel economy [Add to Longdo]
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, / ] saving; to save; to use sparingly; to cut down on [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Save \Save\, v. t. [imp. & p. p. {Saved}; p. pr. & vb. n.
   {Saving}.] [OE. saven, sauven, salven, OF. salver, sauver, F.
   sauver, L. salvare, fr. salvus saved, safe. See {Safe}, a.]
   1. To make safe; to procure the safety of; to preserve from
    injury, destruction, or evil of any kind; to rescue from
    impending danger; as, to save a house from the flames.
    [1913 Webster]
 
       God save all this fair company.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He cried, saying, Lord, save me.   --Matt. xiv.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast . . . quitted all to save
       A world from utter loss.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) Specifically, to deliver from sin and its
    penalty; to rescue from a state of condemnation and
    spiritual death, and bring into a state of spiritual life.
    [1913 Webster]
 
       Christ Jesus came into the world to save sinners.
                          --1 Tim. i.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   3. To keep from being spent or lost; to secure from waste or
    expenditure; to lay up; to reserve.
    [1913 Webster]
 
       Now save a nation, and now save a groat. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To rescue from something undesirable or hurtful; to
    prevent from doing something; to spare.
    [1913 Webster]
 
       I'll save you
       That labor, sir. All's now done.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To hinder from doing, suffering, or happening; to obviate
    the necessity of; to prevent; to spare.
    [1913 Webster]
 
       Will you not speak to save a lady's blush? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To hold possession or use of; to escape loss of.
    [1913 Webster]
 
       Just saving the tide, and putting in a stock of
       merit.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To save appearances}, to preserve a decent outside; to avoid
    exposure of a discreditable state of things.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To preserve; rescue; deliver; protect; spare; reserve;
     prevent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saving \Sav"ing\ (s[=a]v"[i^]ng), prep. or conj.; but properly a
   participle.
   With the exception of; except; excepting; also, without
   disrespect to. "Saving your reverence." --Shak. "Saving your
   presence." --Burns.
   [1913 Webster]
 
      None of us put off our clothes, saving that every one
      put them off for washing.        --Neh. iv. 23.
   [1913 Webster]
 
      And in the stone a new name written, which no man
      knoweth saving he that receiveth it.   --Rev. ii. 17.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saving \Sav"ing\, a.
   1. Preserving; rescuing.
    [1913 Webster]
 
       He is the saving strength of his anointed. --Ps.
                          xxviii. 8.
    [1913 Webster]
 
   2. Avoiding unnecessary expense or waste; frugal; not lavish
    or wasteful; economical; as, a saving cook.
    [1913 Webster]
 
   3. Bringing back in returns or in receipts the sum expended;
    incurring no loss, though not gainful; as, a saving
    bargain; the ship has made a saving voyage.
    [1913 Webster]
 
   4. Making reservation or exception; as, a saving clause.
    [1913 Webster]
 
   Note: Saving is often used with a noun to form a compound
      adjective; as, labor-saving, life-saving, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saving \Sav"ing\, n.
   1. Something kept from being expended or lost; that which is
    saved or laid up; as, the savings of years of economy.
    [1913 Webster]
 
   2. Exception; reservation.
    [1913 Webster]
 
       Contend not with those that are too strong for us,
       but still with a saving to honesty.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Savings bank}, a bank in which savings or earnings are
    deposited and put at interest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saving
   adj 1: bringing about salvation or redemption from sin; "saving
       faith"; "redemptive (or redeeming) love" [syn:
       {redemptive}, {redeeming(a)}, {saving(a)}]
   2: characterized by thriftiness; "wealthy by inheritance but
     saving by constitution"- Ellen Glasgow
   n 1: an act of economizing; reduction in cost; "it was a small
      economy to walk to work every day"; "there was a saving of
      50 cents" [syn: {economy}, {saving}]
   2: recovery or preservation from loss or danger; "work is the
     deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of
     lives" [syn: {rescue}, {deliverance}, {delivery}, {saving}]
   3: the activity of protecting something from loss or danger
     [syn: {preservation}, {saving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top