ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stingy

S T IH1 N JH IY0   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stingy-, *stingy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stingy[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. mean, parsimonious, ungenerous
stingy[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่พอเพียง, Syn. inadequate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy

English-Thai: Nontri Dictionary
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me borrow it, stingy!ขอยืมหน่อยสิ ขี้งก All About Lily Chou-Chou (2001)
Stingy.ขี้งก All About Lily Chou-Chou (2001)
- Whatever. Stingy rich jerk-อะไรกัน นายปัญญาอ่อนขี้เหนียวเอ๊ย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
So they say, the richer you're, the more you stingy will be.เหมือนที่เขาว่ากัน ยิ่งคุณรวยเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งงก My Girl (2005)
His car seemed pretty high-class. So stingy that he wouldn't pay?รถของเขาดูหรูมาก เขาไม่น่าจะไม่จ่ายนะ My Girl (2005)
Parvez, don't be stingy...ปราเวซ,อย่าขี้เหนียวไปหน่อยเลย... Namastey London (2007)
Don't get off stingy with your bullets.อย่าไปกลัวเปลืองกระสุน. Zombieland (2009)
A little stingy with their miles. I like Hertz.แต่พวกเขาเขี้ยวเรื่องระยะทางไปหน่อย ผมชอบบริการของ เฮิรทซ์ Up in the Air (2009)
A stingy guy.จิตใจคับแคบ Episode #1.7 (2009)
A stingy guy.ผู้ชายจิตใจคับแคบ Episode #1.7 (2009)
Aren't they quite stingy with the food?พวกเขาเหนียวอาหารไปหน่อยนะว่ามั้ย? Hanamizuki (2010)
Don't be stingy with the tape.อย่างกเทปสิวะ Withdrawal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stingyAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
stingyHe is not such a stingy man as he is made out to be.
stingyHe is thrifty, not to say stingy.
stingyHe is very frugal, not to say stingy.
stingyHe is very stingy with his money.
stingyHe may be rich but stingy.
stingy"My wonderful wife is so stingy that ..." "You boasting? Or complaining?"
stingyOnce upon a time there lived a stingy old man in the village.
stingyShe is a frugal, not to say stingy.
stingyShe is very frugal, not to say stingy.
stingyShylock is greedy, and what is worse, very stingy.
stingyTake back what you said about me being stingy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึ๋งหนืด[ADJ] stingy, See also: mean, miserly, Syn. ขี้เหนียว, งก, เค็ม, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: ฉายายายเป็นคนตึ๋งหนืดของเธอใครๆ ก็รู้กันไปทั่ว, Notes: (ปาก)
เหนียว[ADJ] stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว
ขี้ตืด[ADJ] stingy, See also: miserly, niggardly, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เขามีนิสัยขี้ตืดจนคนในบ้านเบื่อกันหมดแล้ว, Thai definition: ที่มีนิสัยหวงของ ไม่อยากให้ใครง่ายๆ
ขี้เหนียว[ADJ] stingy, See also: miserly, mean, Syn. ขี้ตืด, ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, Example: นี่เธอกลายเป็นมีนิสัยขี้เหนียวไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน, Thai definition: ที่หวงไม่อยากให้ผู้อื่นง่ายๆ
ตระหนี่ถี่เหนียว[ADJ] miserly, See also: stingy, miserly, Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก, Example: เธอเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากเกินไป จนสามีเธอเบื่อ, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
กระดูกขัดมัน[ADJ] stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เจ๊ลิ้มแกเป็นคนกระดูกขัดมันจะตาย ต่อรองเท่าไหร่ก็ไม่ลดราคาหรอก, Thai definition: ตระหนี่มาก
กระดูก[ADJ] stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: แม่ค้ากระดูกคนนี้ ไม่ยอมลดราคาเลย
ตังเม[์์N] stingy, See also: niggardly, miserly, frugal, mean, tight, Syn. ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, ขี้เหนียว, ขี้ตืด, Example: คนเหนียวหนืดตังเมอย่างเขาหรือจะยอมเลี้ยงใครง่ายๆ
ยิว[ADJ] stingy, See also: miserly, cheap, Syn. กระดูก, กระดูกขัดมัน, Thai definition: ไม่ยอมให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   FR: radin
ขี้ตระหนี่[adj.] (khītranī) EN: stingy ; miserly   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious   FR: avide ; goulu
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious   FR: radin
ตืด[adj.] (teūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
STINGY    S T IH1 N JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stingy    (j) stˈɪnʤiː (s t i1 n jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小气[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] stingy; petty; miserly; narrow-minded, #16,009 [Add to Longdo]
吝啬[lìn sè, ㄌㄧㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] stingy; mean; miserly, #17,561 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] stingy, #54,260 [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, ] stingy, #56,163 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] stingy, #69,501 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geizig; knauserig {adj} | geiziger; knauseriger | am geizigsten; am knauserigstenstingy | stingier; more stingy | stingiest; most stingy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち臭い;吝嗇臭い[けちくさい, kechikusai] (adj-i) mean; stingy [Add to Longdo]
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly [Add to Longdo]
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
塩っぱい[しょっぱい, shoppai] (adj-i) (1) (sl) salty; (2) stingy; (3) hoarse; (4) wearisome [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
金に汚い[かねにきたない, kanenikitanai] (exp) mean (greedy) about money; stingy [Add to Longdo]
倹吝[けんりん, kenrin] (n) miserly, stingy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stingy \Sting"y\, a.
   Stinging; able to sting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stingy \Stin"gy\, a. [Compar. {Stingier}; superl. {Stingiest}.]
   [Probably from sting, and meaning originally, stinging;
   hence, biting, nipping (of the wind), churlish, avaricious;
   or cf. E. skinch.]
   Extremely close and covetous; meanly avaricious; niggardly;
   miserly; penurious; as, a stingy churl.
   [1913 Webster]
 
      A stingy, narrow-hearted fellow that had a deal of
      choice fruit, had not the heart to touch it till it
      began to be rotten.           --L'estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stingy
   adj 1: unwilling to spend; "she practices economy without being
       stingy"; "an ungenerous response to the appeal for funds"
       [syn: {stingy}, {ungenerous}] [ant: {generous}]
   2: deficient in amount or quality or extent; "meager resources";
     "meager fare" [syn: {meager}, {meagre}, {meagerly}, {stingy},
     {scrimpy}] [ant: {ample}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top