หรือคุณหมายถึง thriftineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thriftiness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thriftiness-, *thriftiness*, thriftines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thriftiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thriftiness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we've all heard that Mrs Arness has a penchant for thriftiness.เราได้ยินมาว่านางอาร์เนส มีใจรักในทางตระหนี่ถี่เหนียว Bringing Down the House (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประหยัด[N] saving, See also: economy, thriftiness, Syn. ความมัธยัสถ์, ความกระเหม็ดกระแหม่, ความตระหนี่, Ant. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Example: ความประหยัดที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในวันนี้, Thai definition: การใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparsamkeit {f}thriftiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thriftiness \Thrift"i*ness\, n.
   The quality or state of being thrifty; thrift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thriftiness
   n 1: frugality in the expenditure of money or resources; "the
      Scots are famous for their economy" [syn: {economy},
      {thriftiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top