ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prodigal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prodigal-, *prodigal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: ที่ใช้มากเกินจำเป็น, Syn. extravagant, wasteful
prodigality(n) การใช้มากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj., n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความสิ้นเปลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่อั้น, ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความสิ้นเปลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
prodigal(n) a recklessly extravagant consumer, Syn. squanderer, profligate
extravagant(adj) recklessly wasteful, Syn. spendthrift, profligate, prodigal

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prodigal

n. One who expends money extravagantly, viciously, or without necessity; one that is profuse or lavish in any expenditure; a waster; a spendthrift. “Noble prodigals of life.” Trench. [ 1913 Webster ]

Prodigal

a. [ L. prodigus, from prodigere to drive forth, to squander away; pro forward, forth + agere to drive; cf. F. prodigue. See Agent. ] Given to extravagant expenditure; expending money or other things without necessity; recklessly or viciously profuse; lavish; wasteful; not frugal or economical; as, a prodigal man; the prodigal son; prodigal giving; prodigal expenses. [ 1913 Webster ]

In fighting fields [ patriots ] were prodigal of blood. Dryden. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Profuse; lavish; extravagant; squandering; wasteful. See Profuse. [ 1913 Webster ]

Prodigality

n. [ F. prodigalité, L. prodigalitas. See Prodigal. ] Extravagance in expenditure, particularly of money; excessive liberality; profusion; waste; -- opposed to frugality, economy, and parsimony.“The prodigality of his wit.” Dryden. [ 1913 Webster ]

Prodigalize

v. i. To act as a prodigal; to spend liberally. Sherwood. [ 1913 Webster ]

Prodigalize

v. t. To expend lavishly. Ld. Lytton. [ 1913 Webster ]

Prodigally

adv. In a prodigal manner; with profusion of expense; extravagantly; wasteful; profusely; lavishly; as, an estate prodigally dissipated. [ 1913 Webster ]

Nature not bounteous now, but lavish grows;
Our paths with flowers she prodigally strows. Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prodigal child returns.ไอ้เด็กมือเติบกลับมาแล้วเว้ย The Matrix Revolutions (2003)
Prodigal brother returns.น้องชายใจป้ำกลับมาแล้ว Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Ah, the prodigal son returneth.You're also fired.อ๊ะ, พ่อหนุ่มจอมฟุ่มเฟือย คุณก็ถูกไล่ออก 97 Seconds (2007)
Yeah! The prodigal son returns. This is perfect!ไอ้เด็กน้อยนั่นกลับมาแล้ว ยอดเยี่ม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The prodigal son returns.ลูกที่หายไปได้กลับมาแล้ว Pathology (2008)
The prodigal daughter returns.ยัยลูกสาวตัวดีกลับมาแล้ว Seder Anything (2009)
The prodigal son returns.ฉันปล่อยนายไปแล้วนี่ Chuck Versus the Colonel (2009)
Return of the prodigal.กลับมาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย Caballo sin Nombre (2010)
The prodigal probie returns.เด็กใหม่ใจสปอร์ตกลับมาแล้ว Spider and the Fly (2010)
Yeah. The prodigal son, with ADD.ใช่สิ ผมมันลูกไม่รักดีที่เป็นไฮเปอร์ Love & Other Drugs (2010)
You're like the prodigal son returned.นี่ก็เหมือนบุตรหลงหายที่กลับมาในไบเบิ้ลแหละ I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
The prodigal son has returned.ลูกคนโปรดได้กลับมาแล้ว Ricochet Rabbit (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุยฉุยแฉก(adv) extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. มัธยัถส์, ประหยัด, Example: แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อีลุ่ยฉุยแฉก(adv) extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก, Ant. มัธยัสถ์, ประหยัด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินอีลุ่ยฉุยแฉก 850, 000 ล้านบาท เพื่อค้ำจุนค่าเงินบาทแบบลมๆ แล้งๆ, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
สุรุ่ยสุร่าย(adj) prodigal, See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: เพราะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจึงต้องมาเสียใจภายหลังทีไม่มีเงินเก็บเลย, Thai Definition: ที่จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
สุรุ่ยสุร่าย[suruisurāi] (adj) EN: extravagant ; prodigal  FR: extravagant ; prodigue
เติบ[toēp] (adj) EN: large-handed ; open-handed ; prodigal ; spendthrift  FR: prodigue ; dépensier
เติบ[toēp] (adv) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prodigal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prodigal
prodigals
prodigally
prodigality

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwender { m }; Verschwenderin { f } | Verschwender { pl }prodigal | prodigals [Add to Longdo]
verschwenderisch { adj } | verschwenderisch mit etw. umgehenprodigal | to be prodigal with sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift #15,510 [Add to Longdo]
道楽息子[どうらくむすこ, dourakumusuko] (n) prodigal son [Add to Longdo]
放蕩[ほうとう, houtou] (n, vs, adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery [Add to Longdo]
放蕩息子[ほうとうむすこ, houtoumusuko] (n) prodigal son; profligate son [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top