Search result for

breeze

(64 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breeze-, *breeze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeze[N] สายลมที่พัดเบาๆ, Syn. zephyr
breeze[VI] เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
breeze in[PHRV] เดินเข้าไปหรือเข้ามาอย่างมั่นใจ, Syn. blow in
breeze through[PHRV] สอบผ่านอย่างง่ายดาย, See also: ผ่านอย่างสบาย, Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale

English-Thai: Nontri Dictionary
breeze(n) ลมเฉื่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This one here, English Breeze. Charge $40 for these.อันนี้เรียกว่าอิงลิช บรีซ พวกนี้ฉันคิด 40 เหรียญ Pineapple Express (2008)
Do you feel that gentle breeze?สัมผัสถึงลมอันแผ่วเบานั่นไหม ? Shut Down (2008)
1010 wins said the upper level of the gw was jammed, so I breezed right through the lincoln tunnel.สูญเสีย, ถูกทอดทิ้ง, น่าเวทนา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
A slight breeze.- ลมพัดมาแผ่วๆ.. The Breath (2009)
We roll like the breeze, for real.เรายกมันมายังกะสายลม จริงๆนะ Peekaboo (2009)
Sea breeze, extra pineapple.ซีบรีส เพิ่มสัปปะรด Sir Lancelot's Litter Box (2009)
It's not hot. I'm still feeling very cold from the sea breeze.ไม่เห็นจะร้อนเลย.ฉันยังรู้สึกถึงลมหนาวของทะเลอยู่เลย. Episode #1.2 (2009)
And you're like a cool breeze on a hot summer day.แล้วคุณก็เย็นเหมือนสายลมฤดูร้อน Hard-Hearted Hannah (2009)
The breeze through your hair?ความรู้สึกสดชื่น Amplification (2009)
Please, sectionals is going to be a breeze.แค่ระดับเขต สบายมาก Vitamin D (2009)
- gee, do i feel a breeze here?ให้ตายสิ ทำไมผมรู้สึกถึงลมร้อนจังเลย? Introduction to Statistics (2009)
In the summer, it's in the path of a breeze created by opening windows there.แต่ก็ไม่ใกล้เกิน จะทำให้เขาเหงื่อออกได้ พอหน้าร้อน มันก็จะทางที่ The Gorilla Experiment (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breezeAn autumn breeze begins to blow.
breezeAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
breezeBill and John like to get together once a month to shoot the breeze.
breezeI like to shoot the breeze for a while before talking business.
breezeLike a leaf in the autumn breeze.
breezeLook at the flowers trembling in take breeze.
breezeLook at those flowers trembling in the breeze.
breeze(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
breezeStop shooting the breeze and get to work!
breezeSweet scents are borne on soft breezes.
breezeThe breeze kissed her face.
breezeThe candle's flame is flickering in the soft breeze.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรีส[TM] (Brīs = Brīt) EN: Breeze   FR: Breeze [m]
ลม[n.] (lom) EN: wind ; air ; breeze   FR: vent [m] ; air [m]
ลมบก[n.] (lombok) EN: land breeze   FR: brise de terre [f]
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze   FR: souffler avec douceur
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: breeze ; draught   FR: courant d'air [m] ; brise [f]
ลมพัดเบาๆ[n.] (lom phat bao-bao) EN: breeze   FR: brise [f]
ลมทะเล[n.] (lomthalē) EN: sea breeze   FR: brise de mer [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BREEZE    B R IY1 Z
BREEZED    B R IY1 Z D
BREEZES    B R IY1 Z AH0 Z
BREEZEWAY    B R IY1 Z W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeze    (v) (b r ii1 z)
breezed    (v) (b r ii1 z d)
breezes    (v) (b r ii1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brise {f} | Brisen {pl}breeze | breezes [Add to Longdo]
Kinderspiel {n}; Spaziergang {m} (einfache Sache)breeze [Am.]; piece of cake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そよ[, soyo] (adv-to) (See そよ風) with a slight (breeze) [Add to Longdo]
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind) [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
羽風[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping [Add to Longdo]
浦風[うらかぜ, urakaze] (n) sea breeze [Add to Longdo]
温風[おんぷう, onpuu] (n) (1) warm air (e.g. from a heater); (2) (arch) spring breeze [Add to Longdo]
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type [Add to Longdo]
海軟風[かいなんぷう, kainanpuu] (n) (See 海風,陸軟風・りくなんぷう) sea breeze [Add to Longdo]
海風[かいふう;うみかぜ, kaifuu ; umikaze] (n) (See 陸風) sea breeze [Add to Longdo]
海陸風[かいりくふう, kairikufuu] (n) land and sea breeze [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和风[hé fēng, ㄏㄜˊ ㄈㄥ, / ] breeze [Add to Longdo]
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind [Add to Longdo]
轻风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeze \Breeze\, v. i.
   To blow gently. [R.] --J. Barlow.
   [1913 Webster]
 
   {To breeze up} (Naut.), to blow with increasing freshness.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeze \Breeze\, n. [F. brise; akin to It. brezza breeze, Sp.
   briza, brisa, a breeze from northeast, Pg. briza northeast
   wind; of uncertain origin; cf. F. bise, Pr. bisa, OHG. bisa,
   north wind, Arm. biz northeast wind.]
   1. A light, gentle wind; a fresh, soft-blowing wind.
    [1913 Webster]
 
       Into a gradual calm the breezes sink. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. An excited or ruffed state of feeling; a flurry of
    excitement; a disturbance; a quarrel; as, the discovery
    produced a breeze. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Land breeze}, a wind blowing from the land, generally at
    night.
 
   {Sea breeze}, a breeze or wind blowing, generally in the
    daytime, from the sea.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeze \Breeze\, n. [F. braise cinders, live coals. See
   {Brasier}.]
   1. Refuse left in the process of making coke or burning
    charcoal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Brickmaking) Refuse coal, coal ashes, and cinders, used
    in the burning of bricks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeze \Breeze\, Breeze fly \Breeze" fly`\, n. [OE. brese, AS.
   bri['o]sa; perh. akin to OHG. brimissa, G. breme, bremse, D.
   brems, which are akin to G. brummen to growl, buzz, grumble,
   L. fremere to murmur; cf. G. brausen, Sw. brusa, Dan. bruse,
   to roar, rush.] (Zool.)
   A fly of various species, of the family {Tabanid[ae]}, noted
   for buzzing about animals, and tormenting them by sucking
   their blood; -- called also {horsefly}, and {gadfly}. They
   are among the largest of two-winged or dipterous insects. The
   name is also given to different species of botflies. [Written
   also {breese} and {brize}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breeze
   n 1: a slight wind (usually refreshing); "the breeze was cooled
      by the lake"; "as he waited he could feel the air on his
      neck" [syn: {breeze}, {zephyr}, {gentle wind}, {air}]
   2: any undertaking that is easy to do; "marketing this product
     will be no picnic" [syn: {cinch}, {breeze}, {picnic}, {snap},
     {duck soup}, {child's play}, {pushover}, {walkover}, {piece
     of cake}]
   v 1: blow gently and lightly; "It breezes most evenings at the
      shore"
   2: to proceed quickly and easily

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top