ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miserly

M AY1 Z ER0 L IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miserly-, *miserly*, miser
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miserly[ADJ] ตระหนี่, See also: ขี้เหนียว, งก, Syn. frugal, stingy, Ant. generous, charitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miserly(ไม'เซอลี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่., See also: miserliness n., Syn. stingy

English-Thai: Nontri Dictionary
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตืด[ADJ] stingy, See also: miserly, niggardly, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เขามีนิสัยขี้ตืดจนคนในบ้านเบื่อกันหมดแล้ว, Thai definition: ที่มีนิสัยหวงของ ไม่อยากให้ใครง่ายๆ
ขี้เหนียว[ADJ] stingy, See also: miserly, mean, Syn. ขี้ตืด, ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, Example: นี่เธอกลายเป็นมีนิสัยขี้เหนียวไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน, Thai definition: ที่หวงไม่อยากให้ผู้อื่นง่ายๆ
ตระหนี่ถี่เหนียว[ADJ] miserly, See also: stingy, miserly, Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก, Example: เธอเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากเกินไป จนสามีเธอเบื่อ, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
ยิว[ADJ] stingy, See also: miserly, cheap, Syn. กระดูก, กระดูกขัดมัน, Thai definition: ไม่ยอมให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   FR: radin
ขี้ตระหนี่[adj.] (khītranī) EN: stingy ; miserly   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
กระดูกขัดมัน[adj.] (kradūk khat man) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious   FR: radin
ตืด[adj.] (teūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
MISERLY    M AY1 Z ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miserly    (j) mˈaɪzəliː (m ai1 z @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly [Add to Longdo]
倹吝[けんりん, kenrin] (n) miserly, stingy [Add to Longdo]
算盤高い[そろばんだかい, sorobandakai] (adj-i) calculating; miserly [Add to Longdo]
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miserly \Mi"ser*ly\ (m[imac]"z[~e]r*l[y^]), a. [From {Miser}.]
   Like a miser; very covetous; avaricious; stingy; sordid;
   niggardly.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Avaricious; niggardly; sordid; parsimonious; avaricious;
     penurious; covetous; stingy; mean. See {Avaricious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miserly
   adj 1: (used of persons or behavior) characterized by or
       indicative of lack of generosity; "a mean person"; "he
       left a miserly tip" [syn: {mean}, {mingy}, {miserly},
       {tight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top