ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niggardly

N IH1 G ER0 D L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niggardly-, *niggardly*, niggard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niggardly[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ขี้ตืด, ตระหนี่, Syn. grudging, scrimy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
niggardly(นิก'เกิร์ดลี) adj. ขี้เหนียว,นิดหน่อย. -adv. อย่างขี้เหนียว, See also: niggardliness n., Syn. miserly

English-Thai: Nontri Dictionary
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกขัดมัน[ADJ] stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เจ๊ลิ้มแกเป็นคนกระดูกขัดมันจะตาย ต่อรองเท่าไหร่ก็ไม่ลดราคาหรอก, Thai definition: ตระหนี่มาก
กระดูก[ADJ] stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: แม่ค้ากระดูกคนนี้ ไม่ยอมลดราคาเลย
ตังเม[์์N] stingy, See also: niggardly, miserly, frugal, mean, tight, Syn. ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, ขี้เหนียว, ขี้ตืด, Example: คนเหนียวหนืดตังเมอย่างเขาหรือจะยอมเลี้ยงใครง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   FR: radin
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
กระดูกขัดมัน[adj.] (kradūk khat man) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
ตืด[adj.] (teūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGGARDLY    N IH1 G ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niggardly    (j) nˈɪgədliː (n i1 g @ d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Niggardly \Nig"gard*ly\, adv.
   In a niggard manner.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Niggardly \Nig"gard*ly\ (n[i^]g"g[~e]rd*l[y^]), a.
   Meanly covetous or avaricious in dealing with others; stingy;
   niggard.
   [1913 Webster]
 
      Where the owner of the house will be bountiful, it is
      not for the steward to be niggardly.   --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Avaricious; covetous; parsimonious; sparing; miserly;
     penurious; sordid; stingy. See {Avaricious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 niggardly
   adj 1: petty or reluctant in giving or spending; "a niggardly
       tip" [syn: {grudging}, {niggardly}, {scrimy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top