ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rupture

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rupture-, *rupture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rupture(vi) แตกออก, See also: แตก, ฉีกขาด, Syn. break, burst, tear
rupture(vt) ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. breach
rupture(vt) ทำให้แตกออก, See also: ทำให้แยกออก, Syn. break, burst, tear
rupture(n) การแตกออก, See also: การแยกออก, Syn. break, split
rupture(n) เนื้อเยื่อหรือวัยวะที่แตกออก, See also: อาการโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก
rupture(n) การแตกแยก, See also: การแตกสามัคคี, Syn. breach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rupture(รัพ'เชอะ) vt., vi., n. (การ) แตกออก, แยกออก, แตกร้าว, ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break, breach

English-Thai: Nontri Dictionary
rupture(n) ความแตกสามัคคี, ความแตกแยก, ความบาดหมางกัน
rupture(vi, vt) แตกสามัคคี, แตกหัก, โกรธกัน, บาดหมางกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruptureการฉีก, การแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rupture memberอุปกรณ์แตกตามพิกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, he panics, he ruptures his scooter.มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ ฉันหมายถึง เขาหวาดกลัว เขาฉีกขาดออก ดึงถลาไปอย่างเร็ว The Cave (2005)
Well, not so much a rupture as a spasm.ไม่ได้แตกมากเหมือนชักกระตุก Listen to the Rain on the Roof (2006)
I discovered she had stepped into the past through ruptures in time called anomalies.ผมได้ค้นพบว่าเธอได้เดินทางเข้าไปในอดีต โดยผ่านประตูมิติ Episode #2.1 (2008)
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ The Itch (2008)
The tank could rupture in less than 15 minutes.ถังสามารถทนได้ไม่ถึง 15 นาที Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You could rupture and bleed to death.คุณอาจจะโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก และเลือดออกไม่หยุดจนเสียชีวิต 4 Days Out (2009)
It may rupture any second.มันจะแตกอยู่แล้วเนี่ย Bargaining (2009)
- [ Meredith ] Nope. There was a papillary muscle rupture in the CCU, ไม่ มีคนไข้แยกกล้ามเนื้อลิ้นหัวใจที่ห้องซี.ซี.ยู. Tainted Obligation (2009)
Rupture the coolant system.- ทำลายระบบทำความเย็น Brain Invaders (2009)
Rupture the coolant system.ทำลายระบบทำความเย็น Brain Invaders (2009)
Shattering the wall between universes would rupture the fundamental constants of nature.การบดขยี้กำแพงของเอกภพ จะทำให้ควาามคงตัวของธรรมชาติสั่นครอน Peter (2010)
It could rupture whether I'm out doing what I love or I'm at home playing apples to apples with my parents.มันควรจะแยกออกเมื่อฉันออกมาข้างนอกมาทำในสิ่งที่ฉันรัก หรือให้ฉันอยู่บ้านเล่น apples to apples กับพ่อแม่ CTRL:A (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงฝัก(n) hernia, See also: rupture, Syn. กระษัยลงฝัก, ไส้เลื่อน, Thai Definition: โรคเกิดเพราะเส้นเลื่อนลงสู่อัณฑะ ทำให้อัณฑะโต
สะบั้น(v) rupture, See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder, Syn. แยกออก, ขาด, ขาดสะบั้น, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นได้ขาดสะบั้นลงแล้ว, Thai Definition: แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ไส้เลื่อน(n) hernia, See also: rupture, Syn. โรคไส้เลื่อน, Example: ท่านได้อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคไส้เลื่อน, Thai Definition: ชื่อโรคที่ลำไส้ลงมาตุงที่อัณฑะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จุดแตกหัก[jut taēkhak] (n, exp) EN: breaking point  FR: point de rupture [ m ]
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [ f ]
ไส้เลื่อน[saileūoen] (n) EN: hernia ; rupture

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rupture
ruptured
ruptures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rupture
ruptured
ruptures

Japanese-English: EDICT Dictionary
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n, adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) #11,928 [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] (n, vs) explosion; rupture; break off; (P) #16,310 [Add to Longdo]
ギロチン破断[ギロチンはだん, girochin hadan] (n) guillotine break; guillotine rupture [Add to Longdo]
ラプチャーディスク[rapucha-deisuku] (n) rupture disk (type of safety valve) [Add to Longdo]
筋断裂[きんだんれつ, kindanretsu] (n) muscle rupture; myorrhexis [Add to Longdo]
決潰[けっかい, kekkai] (n, vs) collapse; rupture [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n, vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
絶交[ぜっこう, zekkou] (n, vs) breaking off a relationship; permanent breach of friendship; rupture; (P) [Add to Longdo]
穿孔[せんこう, senkou] (n, vs) (1) perforation; punching (a hole); rupture; (2) { comp } punch [Add to Longdo]
破断[はだん, hadan] (n, vs) rupture; break; fracture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rupture \Rup"ture\ (?; 135), n. [L. ruptura, fr. rumpere, ruptum
   to break: cf. F. rupture. See {Reave}, and cf. {Rout} a
   defeat.]
   1. The act of breaking apart, or separating; the state of
    being broken asunder; as, the rupture of the skin; the
    rupture of a vessel or fiber; the rupture of a lutestring.
    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Hatch from the egg, that soon,
       Bursting with kindly rupture, forth disclosed
       Their callow young.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Breach of peace or concord between individuals; open
    hostility or war between nations; interruption of friendly
    relations; as, the parties came to a rupture.
    [1913 Webster]
 
       He knew that policy would disincline Napoleon from a
       rupture with his family.       --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Hernia. See {Hernia}.
    [1913 Webster]
 
   4. A bursting open, as of a steam boiler, in a less sudden
    manner than by explosion. See {Explosion}.
    [1913 Webster]
 
   {Modulus of rupture}. (Engin.) See under {Modulus}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fracture; breach; break; burst; disruption; dissolution.
     See {Fracture}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rupture \Rup"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Ruptured}; p. pr. & vb.
   n. {Rupturing}.]
   1. To part by violence; to break; to burst; as, to rupture a
    blood vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a hernia in.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rupture \Rup"ture\, v. i.
   To suffer a breach or disruption.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hernia \Her"ni*a\, n.; pl. E. {Hernias}, L. {Herni[ae]}. [L.]
   (Med.)
   A protrusion, consisting of an organ or part which has
   escaped from its natural cavity, and projects through some
   natural or accidental opening in the walls of the latter; as,
   hernia of the brain, of the lung, or of the bowels. Hernia of
   the abdominal viscera in most common. Called also {rupture}.
   [1913 Webster]
 
   {Strangulated hernia}, a hernia so tightly compressed in some
    part of the channel through which it has been protruded as
    to arrest its circulation, and produce swelling of the
    protruded part. It may occur in recent or chronic hernia,
    but is more common in the latter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rupture
   n 1: state of being torn or burst open
   2: a personal or social separation (as between opposing
     factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn:
     {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling
     out}]
   3: the act of making a sudden noisy break
   v 1: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped";
      "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rupture /ʀyptyʀ/ 
  interruption

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top