ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

float

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -float-, *float*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
float(vi) ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ, See also: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ, Syn. drift, sail, glide, Ant. sink
float(vt) ทำให้ลอยได้, See also: ทำให้ลอยมาตามน้ำ, Ant. sink
float(n) สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ
float(vi) เดินนวยนาด, See also: กรีดกราย, เยื้องกราย
float(vt) ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก
float(vt) ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว
float(vt) เริ่มโครงการ, See also: ลงมือดำเนินการ, ก่อตั้งบริษัท, Syn. launch, set up, Ant. close
float(n) เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน, See also: ไอศกรีมโซดา
float(n) เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ
float(n) ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
float(โฟลทฺ) vi., vt., n. (ทำใหั, การ) ลอย, ล่องลอย, ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) , สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย, การล่องลอย, การเริ่มโครงการ, การก่อตั้งกิจการ, การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่, ซึ่งล่องลอยอยู่, ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม, ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่, ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) , ไม่คงที่, Syn. unsteady
floating point numberเลขทศนิยมหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม จะมีเลขตามหลังจุดทศนิยมนี้กี่ หลักก็ได้ ตรงข้ามกับ fixed point number ซึ่งหมายถึง เลขจำนวนเต็ม (integer)
afloat(อะโฟลท') adv., adj. ลอย (บนน้ำ) , ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)

English-Thai: Nontri Dictionary
float(n) ของลอยน้ำ, ทุ่น, แพ, ลูกโป่ง
float(vi) ลอย, ล่องลอย, ท่วม, ปลิวสะบัด, ปล่อย
afloat(adj) ลอยไป, ไม่ล่ม, ชุ่มน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floatลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floatหินลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float bowl; float chamberห้องลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float levelระดับลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float needle; needle valveเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float oreสินแร่ลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float systemระบบลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float valveวาล์วลูกลอย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
floaterผู้ขายเสียงเลือกตั้ง, ผู้เวียนเทียนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floaterกรมธรรม์ลอยตัว มีความหมายเหมือนกับ floating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floatช่วงเวลาสำรอง [การแพทย์]
Float barographบาโรกราฟแบบลูกลอย [อุตุนิยมวิทยา]
float gaugefloat gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบลูกลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
float measurementfloat measurement, การวัดกระแสน้ำแบบทุ่นลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Floaterแท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล, แท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล (ดูคำ Semi-submersible และ Drill ship) [ปิโตรเลี่ยม]
Floaterเห็นจุดดำลอยไปมา, จุดดำลอยไปมา [การแพทย์]
Floating Exchange Rateอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว, Example: การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Floating Fragmentชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน [การแพทย์]
Floating Plantsพืชลอยน้ำ, Example: เป็นพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า และขึ้น ในน้ำจืด โดยเจริญลอยอยู่ในระดับผิวน้ำ มีรากห้อยอยู่ใต้ระดับน้ำ ส่วนของลำต้น ใบและดอก เจริญอยู่เหนือน้ำ ถ้าอยู่ในน้ำตื้นๆ รากอาจจะหยั่งยึดพื้นดินใต้น้ำได้ พืชประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะมี ส่วนหนึ่งส่วนใดเปลี่ยนไปเป็นทุ่น เพื่อพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้ เช่น ผักตบชวา [สิ่งแวดล้อม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]

WordNet (3.0)
float(n) the time interval between the deposit of a check in a bank and its payment
float(n) the number of shares outstanding and available for trading by the public
float(n) an elaborate display mounted on a platform carried by a truck (or pulled by a truck) in a procession or parade
float(n) a hand tool with a flat face used for smoothing and finishing the surface of plaster or cement or stucco, Syn. plasterer's float
float(n) something that floats on the surface of water
float(v) be in motion due to some air or water current, Syn. drift, be adrift, blow
float(v) be afloat either on or below a liquid surface and not sink to the bottom, Syn. swim, Ant. sink
float(v) set afloat
float(v) circulate or discuss tentatively; test the waters with
float(v) move lightly, as if suspended

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Float

v. i. [ imp. & p. p. Floated; p. pr. & vb. n. Floating. ] [ OE. flotien, flotten, AS. flotian to float, swim, fr. fleótan. See Float, n. ] 1. To rest on the surface of any fluid; to swim; to be buoyed up. [ 1913 Webster ]

The ark no more now floats, but seems on ground. Milton. [ 1913 Webster ]

Three blustering nights, borne by the southern blast,
I floated. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To move quietly or gently on the water, as a raft; to drift along; to move or glide without effort or impulse on the surface of a fluid, or through the air. [ 1913 Webster ]

They stretch their broad plumes and float upon the wind. Pope. [ 1913 Webster ]

There seems a floating whisper on the hills. Byron. [ 1913 Webster ]

Float

v. t. 1. To cause to float; to cause to rest or move on the surface of a fluid; as, the tide floated the ship into the harbor. [ 1913 Webster ]

Had floated that bell on the Inchcape rock. Southey. [ 1913 Webster ]

2. To flood; to overflow; to cover with water. [ 1913 Webster ]

Proud Pactolus floats the fruitful lands. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. (Plastering) To pass over and level the surface of with a float while the plastering is kept wet. [ 1913 Webster ]

4. To support and sustain the credit of, as a commercial scheme or a joint-stock company, so as to enable it to go into, or continue in, operation. [ 1913 Webster ]

Float

n.[ OE. flote ship, boat, fleet, AS. flota ship, fr. fleótan to float; akin to D. vloot fleet, G. floss raft, Icel. floti float, raft, fleet, Sw. flotta. √ 84. See Fleet, v. i., and cf. Flotilla, Flotsam, Plover. ] 1. Anything which floats or rests on the surface of a fluid, as to sustain weight, or to indicate the height of the liquid surface, or mark the place of, something. Specifically: (a) A mass of timber or boards fastened together, and conveyed down a stream by the current; a raft. (b) The hollow, metallic ball of a self-acting faucet, which floats upon the water in a cistern or boiler. (c) The cork or quill used in angling, to support the bait line, and indicate the bite of a fish. (d) Anything used to buoy up whatever is liable to sink; an inflated bag or pillow used by persons learning to swim; a life preserver. (e) The hollow, metallic ball which floats on the fuel in the fuel tank of a vehicle to indicate the level of the fuel surface, and thus the amount of fuel remaining. (f) A hollow elongated tank mounted under the wing of a seaplane which causes the plane to float when resting on the surface of the water. [ 1913 Webster +PJC ]

This reform bill . . . had been used as a float by the conservative ministry. J. P. Peters. [ 1913 Webster ]

2. A float board. See Float board (below). [ 1913 Webster ]

3. (Tempering) A contrivance for affording a copious stream of water to the heated surface of an object of large bulk, as an anvil or die. Knight. [ 1913 Webster ]

4. The act of flowing; flux; flow. [ Obs. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

5. A quantity of earth, eighteen feet square and one foot deep. [ Obs. ] Mortimer. [ 1913 Webster ]

6. (Plastering) The trowel or tool with which the floated coat of plastering is leveled and smoothed. [ 1913 Webster ]

7. A polishing block used in marble working; a runner. Knight. [ 1913 Webster ]

8. A single-cut file for smoothing; a tool used by shoemakers for rasping off pegs inside a shoe. [ 1913 Webster ]

9. A coal cart. [ Eng. ] Simmonds. [ 1913 Webster ]

10. The sea; a wave. See Flote, n. [ 1913 Webster ]

11. (Banking) The free use of money for a time between occurrence of a transaction (such as depositing a check or a purchase made using a credit card), and the time when funds are withdrawn to cover the transaction; also, the money made available between transactions in that manner. [ PJC ]

12. a vehicle on which an exhibit or display is mounted, driven or pulled as part of a parade. The float often is based on a large flat platform, and may contain a very elaborate structure with a tableau or people. [ PJC ]


Float board, one of the boards fixed radially to the rim of an undershot water wheel or of a steamer's paddle wheel; -- a vane. --
Float case (Naut.), a caisson used for lifting a ship. --
Float copper or
Float gold
(Mining), fine particles of metallic copper or of gold suspended in water, and thus liable to be lost. --
Float ore, water-worn particles of ore; fragments of vein material found on the surface, away from the vein outcrop. Raymond. --
Float stone (Arch.), a siliceous stone used to rub stonework or brickwork to a smooth surface. --
Float valve, a valve or cock acted upon by a float. See Float, 1 (b).
[ 1913 Webster ]

Floatable

a. That may be floated. [ 1913 Webster ]

Floatage

n. Same as Flotage. [ 1913 Webster ]

Floatation

n. See Flotation. [ 1913 Webster ]

Floater

n. 1. One who floats or swims. [ 1913 Webster ]

2. A float for indicating the height of a liquid surface. [ 1913 Webster ]

3. (Politics) (a) A voter who shifts from party to party, esp. one whose vote is purchasable. [ U. S. ] (b) A person, as a delegate to a convention or a member of a legislature, who represents an irregular constituency, as one formed by a union of the voters of two counties neither of which has a number sufficient to be allowed a (or an extra) representative of its own. [ U. S. ] (c) A person who votes illegally in various polling places or election districts, either under false registration made by himself or under the name of some properly registered person who has not already voted. [ U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Floating

n. 1. (Weaving) Floating threads. See Floating threads, above. [ 1913 Webster ]

2. The second coat of three-coat plastering. Knight. [ 1913 Webster ]

3. The process of rendering oysters and scallops plump by placing them in fresh or brackish water; -- called also fattening, plumping, and laying out. [ Webster 1913 Suppl. ]

Floating

a. 1. Buoyed upon or in a fluid; a, the floating timbers of a wreck; floating motes in the air. [ 1913 Webster ]

2. Free or lose from the usual attachment; as, the floating ribs in man and some other animals. [ 1913 Webster ]

3. Not funded; not fixed, invested, or determined; as, floating capital; a floating debt. [ 1913 Webster ]

Trade was at an end. Floating capital had been withdrawn in great masses from the island. Macaulay. [ 1913 Webster ]


Floating anchor (Naut.), a drag or sea anchor; drag sail. --
Floating battery (Mil.), a battery erected on rafts or the hulls of ships, chiefly for the defense of a coast or the bombardment of a place. --
Floating bridge. (a) A bridge consisting of rafts or timber, with a floor of plank, supported wholly by the water; a bateau bridge. See Bateau. (b) (Mil.) A kind of double bridge, the upper one projecting beyond the lower one, and capable of being moved forward by pulleys; -- used for carrying troops over narrow moats in attacking the outworks of a fort. (c) A kind of ferryboat which is guided and impelled by means of chains which are anchored on each side of a stream, and pass over wheels on the vessel, the wheels being driven by stream power. (d) The landing platform of a ferry dock. --
Floating cartilage (Med.), a cartilage which moves freely in the cavity of a joint, and often interferes with the functions of the latter. --
Floating dam. (a) An anchored dam. (b) A caisson used as a gate for a dry dock. --
Floating derrick, a derrick on a float for river and harbor use, in raising vessels, moving stone for harbor improvements, etc. --
Floating dock. (Naut.) See under Dock. --
Floating harbor, a breakwater of cages or booms, anchored and fastened together, and used as a protection to ships riding at anchor to leeward. Knight. --
Floating heart (Bot.), a small aquatic plant (Limnanthemum lacunosum) whose heart-shaped leaves float on the water of American ponds. --
Floating island, a dish for dessert, consisting of custard with floating masses of whipped cream or white of eggs. --
Floating kidney. (Med.) See Wandering kidney, under Wandering. --
Floating light, a light shown at the masthead of a vessel moored over sunken rocks, shoals, etc., to warn mariners of danger; a light-ship; also, a light erected on a buoy or floating stage. --
Floating liver. (Med.) See Wandering liver, under Wandering. --
Floating pier, a landing stage or pier which rises and falls with the tide. --
Floating ribs (Anat.), the lower or posterior ribs which are not connected with the others in front; in man they are the last two pairs. --
Floating screed (Plastering), a strip of plastering first laid on, to serve as a guide for the thickness of the coat. --
Floating threads (Weaving), threads which span several other threads without being interwoven with them, in a woven fabric.
[ 1913 Webster ]

Floatingly

adv. In a floating manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a tremendous amount of free-floating rage.และความน่าสยดสยองอีกมากมาย ของอารมณ์เดือดดาล Basic Instinct (1992)
Falling, floating, and flying?ระบบการดิ่ง, การลอย, การบิน นั่นน่ะเหรอ? The Lawnmower Man (1992)
I'm sort of weightless, like I'm... floating in space.ไร้น้ำหนัก... เหมือนกับฉัน... ล่องลอยในอวกาศ The Cement Garden (1993)
It floats around.มันลอยไปรอบ ๆ The Shawshank Redemption (1994)
and noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman must be touched.และเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว Don Juan DeMarco (1994)
But when the sheik's yacht went down, well... they managed to write us a really beautiful good-bye note... that was found floating in a champagne bottle amongst the debris.แต่ตอนเรือยอร์ชของท่านล่ม... ...พ่อแม่เขียน จดหมายอำลาอย่างซาบซื้ง... ...มีคนเจอมันลอยอยู่ ในขวดแชมเปญท่ามกลางทะเล Jumanji (1995)
But, sir, I can't even make my soap float.แค่ครับฉันไม่สามารถแม้แค่จะทำให้ สบู่ของฉันลอย Yellow Submarine (1968)
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร Jaws (1975)
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล Jaws (1975)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You'll have to tell him to wet the pages. The questions will float to the surface.คุณจะต้องบอกให้เขาเปียกหน้า คำถามจะลอยไปยังพื้นผิว The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floatA ball is floating down the river.
floatA balloon was floating in the air.
floatA cloud floated across the sky.
floatA fallen leaf floated on the surface of the water.
floatA ring of smoke floated from his cigar into the air.
floatA stone does not float.
floatA white cloud is floating in the blue sky.
floatA white cloud is floating in the blue summer sky.
floatClouds were floating in the blue sky.
floatHe can't even float let alone swim.
floatHe was the first man to float in space.
floatHey! Throw me that float here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยคว้าง(v) float, See also: adrift, Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง, Ant. จมลง, จมดิ่ง, Example: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน, Thai Definition: ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ลอยตัว(v) float, Syn. ลอย, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: ครูฝึกให้พวกเราลอยตัวในน้ำด้วยการถีบขาอย่างเดียวก่อน, Thai Definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยฟ่อง(v) float throughout, Syn. ลอยสูง, ลอยเด่น, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: หลังคืนวันลอยกระทงทีไร เศษโฟมเศษขยะลอยฟ่องอยู่เต็มสระไปหมด, Thai Definition: ลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัด
คนหลักลอย(n) floater, Syn. คนไม่มีหลักแหล่ง, Example: ที่บ้านคงไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับคนหลักลอยเพราะกลัวว่าลูกสาวจะลำบาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ย้ายจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยปราศจากเป้าหมายหรือความมุ่งประสงค์จำเพาะใดๆ
หนี้ระยะสั้น(n) floating debt, See also: short-term debt, Ant. หนี้ระยะยาว, Example: เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีไม่เพียงพอที่จะไปรับภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่
ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง(n) floater, Syn. ผู้ขายเสียง, Count Unit: คน
ล่อง(v) float, See also: drift, go downstream, Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย, Example: เรือสำเภาทำหน้าที่บรรทุกสินค้าล่องไปมาระหว่างจีนกับสยาม, Thai Definition: ลงมาตามน้ำ
ล่อง(v) float, See also: wander, drift, waft, follow the wind, Syn. ล่องลม, ลอยลม, Example: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ, Thai Definition: ไปตามลม
ล่องลอย(v) float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai Definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอย(v) soar, See also: float, drift, move gently, bob, glide, sail, Syn. ล่องลอย, ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: บอลลูนลูกนี้ถูกนำออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึงสองชั่วโมง, Thai Definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
การลอยตัว[kān løitūa] (n) EN: float
ขนานน้ำ[khanānnām] (n) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier  FR: pont flottant [ m ]
คว้าง[khwāng] (adj) EN: adrif ; floating ; suspended
กระชัง[krachang] (n) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)  FR: nasse [ f ] ; panier-vivier [ m ]
กระทง[krathong] (n) EN: floating basket
กรมธรรม์ลอยตัว[krommathan løitūa] (n, exp) EN: floating policy
ลิ่ว[liu] (v) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly  FR: s'élever dans les airs
ลอย[løi] (v) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft  FR: flotter ; surnager
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
float
floats
floated
floated
floater
floaters
floating

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
float
floats
floated
floating
floatation
floatations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàn, ㄈㄢˋ, ] float; general; vague #5,782 [Add to Longdo]
浮点[fú diǎn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] floating point #82,749 [Add to Longdo]
浮点运算[fú diǎn yùn suàn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ,     /    ] floating point operation #89,767 [Add to Longdo]
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ,   /  ] floating dust; atmospheric particles #124,147 [Add to Longdo]
浮点数[fú diǎn shù, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨˋ,    /   ] floating point #169,437 [Add to Longdo]
[wěng, ㄨㄥˇ, ] float (of clouds) #210,691 [Add to Longdo]
浮动地狱[fú dòng dì yù, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄩˋ,     /    ] floating hell; slave ships [Add to Longdo]
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ,     /    ] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] floating in the air [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwimmer { m } (Vergaser)float gauge [Add to Longdo]
Schwimmerschalter { m }float switch [Add to Longdo]
Schwimmerventil { n }float valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P) #6,019 [Add to Longdo]
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across #9,539 [Add to Longdo]
掲げる[かかげる, kakageru] (v1, vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P) #11,484 [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s, vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) #12,840 [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) #13,451 [Add to Longdo]
浮遊(P);浮游[ふゆう, fuyuu] (n, vs) floating; wandering; suspension; (P) #14,991 [Add to Longdo]
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P) #15,772 [Add to Longdo]
山車;花車[だし;さんしゃ(山車), dashi ; sansha ( dashi )] (n) (uk) festival car (float) #17,836 [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv, vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]
浮動ヘッド[ふどうヘッド, fudou heddo] floating head [Add to Longdo]
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top