ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flit

F L IH1 T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flit-, *flit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flit[VI] โผ, See also: โถม, โผบิน, Syn. fly, dart
flit[VI] ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เช่น เวลา
flit[N] การกระพือ, See also: การกะพริบ, Syn. flutter
flit[SL] หลบออกไปจากถิ่นที่อาศัยอย่างลับๆ เพื่อหนีใครบางคน
flitter[VT] กระพือปีก, See also: โฉบ, บินไปบินมาอย่างเร็ว, Syn. flutter
flitter[N] ู้คนที่แสดงอาการโผหรือโถมตัว
flit about[PHRV] โฉบ, See also: บินผ่านอย่างเร็ว
flit through[PHRV] โฉบผ่าน (บางสิ่ง), See also: บินผ่าน(บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
flitch(ฟลิทชฺ) n. สีข้างสุกร,เนื้อปลา,ชิ้นซี่โครงหมู. vi. ตัดเป็นแผ่น ๆ
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter

English-Thai: Nontri Dictionary
flit(n) การเคลื่อนไหวโดยเร็ว,การบินโฉบ
flit(vi) โผ,ลอย,บินโฉบไป,โยกย้าย,จากไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then people flitting about... At huckabees, the everything store.ที่ฮัคคาบี้ส์ ห้างที่มีทุกสรรพสิ่ง I Heart Huckabees (2004)
You want me to just flit here and there?You want me to just flit here and there? Akai ito (2008)
The butterflies flitted above the grass..."เหล่าผีเสื้อโบยบิยบนยอดหญ้า..." Inkheart (2008)
Go. flit. mingle. i'll keep an eye out. don't worry.ไปเลยๆๆ ฉันจะจับตาดูเค้าเอง ไม่ต้องห่วง Rufus Getting Married (2009)
Professor Flitwick, you've known me for five years.ศ.ฟลิตวิก ศ.รู้จักผมมา5 ปี แล้วนะครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We know you been flitting' around,เรารู้ว่านายกระพือบินไปมา My Bloody Valentine (2010)
I land briefly, say something clever, flit away.พูดสิ่งหลักแหลม แล้วบินออกไป The Prom (2011)
Your eye flits from young to younger still.ตาของคุณผละจากหนุ่มสาว ที่จะยังคงที่อายุน้อยกว่า Empty Hands (2012)
Flitting about, pollinating.ทำโน้นนิด ทำนี่หน่อย A Test of Time (2012)
Emily, dear, that extravagant ring on your finger does not give you permission to flit in and out of my house without good reason.เอมิลี่ ที่รัก แหวนราคาแพงที่อยู่บนนิ้วคุณ ไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์เข้าออกบ้านฉัน ได้ตามใจชอบหรอกนะ Engagement (2013)
Look at her. All flirty and flitting around.ดูเธอสิ จีบปากจีบคอไปทั่ว Win Some, Lose Some (2013)
There are rules, Flittle. I tell this time, you tell next time.มีกฎระเบียบ, Flittle มี ผมบอก เวลานี้คุณบอกในครั้งต่อไป Maleficent (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat kan) EN: confliction ; conflict   FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[n. exp.] (kān khat kan khøng kotmāi) EN: conflict of laws   FR: conflit de lois [m]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
กรณีพิพาทอินโดจีน [n. exp.] (karanī phiphāt Indōjīn) FR: conflit indochinois [m]
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา[n. exp.] (khwām khatyaēng rawāng sātsanā) FR: conflit interreligieux [m]
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrathang) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect   FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
ผีเสื้อม่วงทองธรรมดา[n. exp.] (phīseūa muang thøng thammadā) EN: Purple and Gold Flitter   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIT    F L IH1 T
FLITTING    F L IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flit    (v) flˈɪt (f l i1 t)
flits    (v) flˈɪts (f l i1 t s)
flitted    (v) flˈɪtɪd (f l i1 t i d)
flitting    (v) flˈɪtɪŋ (f l i1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flittchen {n}; Luder {n} | Flittchen {pl}; Luder {pl}hussy | hussies [Add to Longdo]
Flittchen {n}; leichtes Mädchen | Flittchen {pl}; leichte Mädchenfloozie; floozy; floosie; floosy | floozies; floosies [Add to Longdo]
Flitterhaftigkeit {f}tawdriness [Add to Longdo]
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon [Add to Longdo]
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple [Add to Longdo]
flitterhafttawdry [Add to Longdo]
flitterhaft {adv}tawdrily [Add to Longdo]
flittern | flitternd | flittert | flitterteto tinsel | tinseling | tinsels | tinseled [Add to Longdo]
flitzen | geflitztto flit | flitted [Add to Longdo]
flitzen | flitzend | geflitztto whizz | whizzing | whizzed [Add to Longdo]
flitzen; sausento hare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
飛び違う[とびちがう, tobichigau] (v5u,vi) to flit about [Add to Longdo]
飛び交う(P);飛びかう[とびかう, tobikau] (v5u,vi) to fly about; to flutter about; to flit about; to fly past each other; (P) [Add to Longdo]
夜逃げ[よにげ, yonige] (n,vs) night flight (without paying); skipping out by night; moonlight flit [Add to Longdo]
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flit \Flit\, v. i. [imp. & p. p. {Flitted}; p. pr. & vb. n.
   {Flitting}.] [OE. flitten, flutten, to carry away; cf. Icel.
   flytja, Sw. flytta, Dan. flytte. [root]84. Cf. {Fleet}, v.
   i.]
   1. To move with celerity through the air; to fly away with a
    rapid motion; to dart along; to fleet; as, a bird flits
    away; a cloud flits along.
    [1913 Webster]
 
       A shadow flits before me.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To flutter; to rove on the wing. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass rapidly, as a light substance, from one place to
    another; to remove; to migrate.
    [1913 Webster]
 
       It became a received opinion, that the souls of men,
       departing this life, did flit out of one body into
       some other.              --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove from one place or habitation to another. [Scot.
    & Prov. Eng.] --Wright. Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   5. To be unstable; to be easily or often moved.
    [1913 Webster]
 
       And the free soul to flitting air resigned.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flit \Flit\, a.
   Nimble; quick; swift. [Obs.] See {Fleet}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flit
   n 1: a sudden quick movement [syn: {flit}, {dart}]
   2: a secret move (to avoid paying debts); "they did a moonlight
     flit"
   v 1: move along rapidly and lightly; skim or dart; "The
      hummingbird flitted among the branches" [syn: {flit},
      {flutter}, {fleet}, {dart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top