Search result for

economy

(78 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economy-, *economy*
English-Thai: Longdo Dictionary
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economy[N] ความมัธยัสถ์, See also: การประหยัด, ความขี้เหนียว, Syn. retrenchment, thrift
economy[ADJ] ที่ราคาถูกกว่า, See also: ที่ประหยัดกว่า, Syn. cheaper
economy[N] ระบบ, Syn. system
economy[N] เศรษฐกิจ, See also: รายได้
economy class[N] ชั้นโดยสารแบบประหยัด (โดยเฉพาะเครื่องบิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economy(อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด, Syn. frugality
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด,ต้นทุนสูง,ค่าใช้จ่ายสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economy jetนมหนูประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
economy, politicalเศรษฐศาสตร์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economyความประหยัด,ประหยัด [การแพทย์]
Economy of scaleการประหยัดโดยเพิ่มขนาด (การผลิต) [เศรษฐศาสตร์]
Economy of Scale การประหยัดอันเนื่องมาจาก
การลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย ของการผลิตสินค้าลงในขณะที่มีการขยายการผลิตสินค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อการผลิตขยายออกไป ผู้ผลิตจะมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยการได้รับประโยชน์ จากการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประโยชน์จากการแบ่งงานกันทำตามความถนัดเฉพาะอย่าง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economy of scale (phrase ) การประหยัดจากขนาดของธุรกิจหรือกำลังการผลิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't President Guk the President for Incheon's economy?ประธานกุ๊กไม่ใช่ ประะธานของ เศรษฐกิจในอินชอนนี่, หลอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
Uh, what about this economy?เอ่อ, วิกฤติเศรฐกิจโลกเนี่ย? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That minority still controls the police, the army and the economy.เพราะคนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ยังคงควบคุม.. ตำรวจ.. ทหาร และการเศรษฐกิจอยู่ Invictus (2009)
Your mom and I think, if the American economy can be billions in debt and still survive, so can you.แม่และพ่อคิดว่า ถ้าเศรษฐกิจอเมริกัน /N เป็นหนี้กว่าพันล้าน และยังอยู่รอด, เราก็อยู่รอด Confessions of a Shopaholic (2009)
It's a different concept of where the economy happens.- มันดีสำหรับฉัน - ยังงั้นล่ะ มัน... The Girlfriend Experience (2009)
Obama's saying that, bottoms up, we're a consumer's economy, 7% of the economy.เป็นแนวคิดต่างกันโดยสิ้นเชิง กับเศรษฐกิจตอนเนี้ย แบบว่าโอบาม่ากำลังพูดว่า... The Girlfriend Experience (2009)
He's gonna stimulate the entire economy by going after that 7%.เอ้ารีบตะครุบเพราะเรา มีเศรษฐกิจแบบนักบริโภคนิยม เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ The Girlfriend Experience (2009)
At breakfast he briefly told me his worries regarding the economy and said I should invest my money in gold.แล้วเขาก็หลับไป ตอนทานมื้อเช้าเขาบอกฉันว่า เขาห่วงเศรษฐกิจแนะนำให้ฉัน... The Girlfriend Experience (2009)
Because the economy is fucked. And my business is fucked.แต่ฉันว่าคุณหัวเสีย กับมันมากไปหน่อยนะ The Girlfriend Experience (2009)
The economy right now is really in the toilet.ที่จะเปิดตลาดสินค้าพวกนี้ The Girlfriend Experience (2009)
No matter what's going on with the economy.เอ่อ เศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ช่าง The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economyA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
economyAgriculture is economy of the country.
economyA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
economyAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
economyAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
economyAny turnaround of the economy is not expected this year.
economyAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
economyA stable economy is the aim of every government.
economyA strong yen is shaking the economy.
economyCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
economyChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
economyDo you want an economy-size car?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจ[N] economy, See also: economic affairs, Example: การพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมต้องพึ่งพาพลังงานใหม่ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ, Thai definition: งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน, Notes: (สันสกฤต)
สภาวะเศรษฐกิจ[N] economy, Syn. สภาพเศรษฐกิจ, Example: ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารซบเซามากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลง
ความประหยัด[N] saving, See also: economy, thriftiness, Syn. ความมัธยัสถ์, ความกระเหม็ดกระแหม่, ความตระหนี่, Ant. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Example: ความประหยัดที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในวันนี้, Thai definition: การใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class   FR: classe économique [f]
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การประหยัด[n.] (kān prayat) EN: saving ; economy   FR: économie [f] ; épargne [f] (fig.)
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām øn-aē thāng sētthakit) EN: sluggishness of the economy   
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[n. exp.] (phūdōisān chan prayat) EN: economy class passengers   FR: passagers de classe économique [mpl]
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (pratyā sētthakit phøphīeng = pratchayā sētthakit phøphīeng) EN: sufficiency economy philosophy   
สภาวะเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāwa sētthakit) EN: economic situation ; economy   
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (sathānakān thāng sētthakit) EN: state of economy ; economic situation   FR: situation économique [f]
เศรษฐกิจ[n.] (sētthakit) EN: economy ; economic affairs   FR: économie [f] ; affaires économiques [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMY    IH0 K AA1 N AH0 M IY0
ECONOMY    IY0 K AA1 N AH0 M IY0
ECONOMY'S    IH0 K AA1 N AH0 M IY0 Z
ECONOMY'S    IY0 K AA1 N AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economy    (n) (i1 k o1 n @ m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltpackung {f}; Sparpackung {f}economy size packet [Add to Longdo]
Sparmaßnahme {f}economy measure [Add to Longdo]
Touristenklasse {f}; Economyklasse {f}economy class [Add to Longdo]
Wirtschaft {f}; Ökonomie {f} | moderne Wirtschaft {f} | expandierende Wirtschaft {f} | freie Wirtschaft {f} | gelenkte Wirtschaft {f} | heimische Wirtschaft {f} | Modell der freien Wirtschaft | in der Wirtschafteconomy | modern economy | expanding economy | private enterprise | controlled economy; directed economy | home industry; domestic industry; national industry | model of competitive economy | in commerce [Add to Longdo]
Wirtschaftsleute {f}economy people; economic people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
エコノミー(P);エコノミ[, ekonomi-(P); ekonomi] (n) economy; (P) [Add to Longdo]
エコノミークラス[, ekonomi-kurasu] (n) economy class [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
オールドエコノミー[, o-rudoekonomi-] (n) Old Economy [Add to Longdo]
スケールメリット[, suke-rumeritto] (n) (See 規模効果) economy of scale (wasei [Add to Longdo]
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy [Add to Longdo]
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy [Add to Longdo]
ニューエコノミー[, nyu-ekonomi-] (n) New Economy [Add to Longdo]
バブル景気[バブルけいき, baburu keiki] (n) bubble economy (of Japan, 1986-1991) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economy; economic [Add to Longdo]
经济制度[jīng jì zhì dù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] economy [Add to Longdo]
经济舱[jīng jì cāng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄘㄤ, / ] economy class [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 economy \e*con"o*my\ ([-e]*k[o^]n"[-o]*m[y^]), n.; pl.
   {Economies} ([-e]*k[o^]n"[-o]*m[i^]z). [F. ['e]conomie, L.
   oeconomia household management, fr. Gr. o'ikonomi`a, fr.
   o'ikono`mos one managing a household; o'i^kos house (akin to
   L. vicus village, E. vicinity) + no`mos usage, law, rule, fr.
   ne`mein to distribute, manage. See {Vicinity}, {Nomad}.]
   1. The management of domestic affairs; the regulation and
    government of household matters; especially as they
    concern expense or disbursement; as, a careful economy.
    [1913 Webster]
 
       Himself busy in charge of the household economies.
                          --Froude.
    [1913 Webster]
 
   2. Orderly arrangement and management of the internal affairs
    of a state or of any establishment kept up by production
    and consumption; esp., such management as directly
    concerns wealth; as, political economy.
    [1913 Webster]
 
   3. The system of rules and regulations by which anything is
    managed; orderly system of regulating the distribution and
    uses of parts, conceived as the result of wise and
    economical adaptation in the author, whether human or
    divine; as, the animal or vegetable economy; the economy
    of a poem; the Jewish economy.
    [1913 Webster]
 
       The position which they [the verb and adjective]
       hold in the general economy of language. --Earle.
    [1913 Webster]
 
       In the Greek poets, as also in Plautus, we shall see
       the economy . . . of poems better observed than in
       Terence.               --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       The Jews already had a Sabbath, which, as citizens
       and subjects of that economy, they were obliged to
       keep.                 --Paley.
    [1913 Webster]
 
   4. Thrifty and frugal housekeeping; management without loss
    or waste; frugality in expenditure; prudence and
    disposition to save; as, a housekeeper accustomed to
    economy but not to parsimony.
    [1913 Webster]
 
   {Political economy}. See under {Political}.
 
   Syn: {Economy}, {Frugality}, {Parsimony}. Economy avoids all
     waste and extravagance, and applies money to the best
     advantage; frugality cuts off indulgences, and proceeds
     on a system of saving. The latter conveys the idea of
     not using or spending superfluously, and is opposed to
     lavishness or profusion. Frugality is usually applied to
     matters of consumption, and commonly points to
     simplicity of manners; parsimony is frugality carried to
     an extreme, involving meanness of spirit, and a sordid
     mode of living. Economy is a virtue, and parsimony a
     vice.
     [1913 Webster]
 
        I have no other notion of economy than that it is
        the parent to liberty and ease.   --Swift.
     [1913 Webster]
 
        The father was more given to frugality, and the
        son to riotousness [luxuriousness]. --Golding.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economy
   n 1: the system of production and distribution and consumption
      [syn: {economy}, {economic system}]
   2: the efficient use of resources; "economy of effort"
   3: frugality in the expenditure of money or resources; "the
     Scots are famous for their economy" [syn: {economy},
     {thriftiness}]
   4: an act of economizing; reduction in cost; "it was a small
     economy to walk to work every day"; "there was a saving of 50
     cents" [syn: {economy}, {saving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top