Search result for

fracture

(85 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fracture-, *fracture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fracture[N] การแตก (โดยเฉพาะกระดูก), See also: การร้าว (โดยเฉพาะกระดูก)
fracture[N] รอยแตก, See also: รอยร้าว, Syn. break, crack
fracture[VI] แตก, See also: หัก, ร้าว
fracture[VT] ทำให้แตก, See also: ทำให้หัก, ทำให้ร้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
comminuted fracturen. ชิ้นกระดูกแตกหัก
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
fracture(vt) ทำหัก,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fracture๑. แตก, หัก๒. การแตก, การหัก๓. กระดูกแตก, กระดูกหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractureรอยปริ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fractureรอยแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fracture cleavageแนวแตกเรียบประชิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fracture feverไข้กระดูกแตก, ไข้กระดูกหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture lineรอยแตก, รอยหัก, รอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture zoneแนวรอยแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fracture, articularกระดูกแตกผิวข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, avulsion; fracture, sprainกระดูกลิ, กระดูกหักติดเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, butterflyกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractureการแตก [TU Subject Heading]
Fracture Dislocations, Bennett'sการหลุดของข้อพบร่วมกับการแตกบริเวณฐานกระดูก [การแพทย์]
Fracture fixationการตรึงกระดูกหัก [TU Subject Heading]
Fracture Fixationการตรึงกระดูกหัก,กระดูกหัก,การติดตรึง [การแพทย์]
Fracture Fixation Devices, Internalอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกระดูกหักที่สอดเข้าไปภายในกระดู [การแพทย์]
Fracture fixation, Internalการตรึงกระดูกหักจากภายใน [TU Subject Heading]
Fracture Fixation, Internalกระดูกหัก,การติดตรึงภายใน [การแพทย์]
Fracture Fixation, Intramedullaryกระดูกหัก,การติดตรึงภายในกระดูก [การแพทย์]
Fracture healingการติดของกระดูก [TU Subject Heading]
Fracture Lineรอยแตก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fracture (n ) กระดูกหัก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)
I hear your man Frank's still in the infirmary with 15 unhealed fracturesก็ไหนได้ยินว่าแฟรงก์ของแกน่ะ นอนโรง'บาลอยู่ กระดูกหัก15ท่อน Death Race (2008)
- And? The drill bit fractured.- สว่านพังครับ The Day the Earth Stood Still (2008)
It's fractured.มันแตก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค 2012 (2009)
It could be a hairline fracture.ปลอดภัยไว้ดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลัง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Morgan said he fractured his t6 and t7 vertebrae.มอร์แกนบอกว่ากระดูกสันหลังข้อที่ 6 กับ 7 ของเขาร้าว Roadkill (2009)
(sobbing): The doctor said the shark fractured my spinal cord.หมอบอกว่า ฉลามมันกัด เส้นประสาทไขสันหลังของผม Wheels (2009)
a compression fracture?ฟิล์มดูธรรมดา และ ซีที สแกน ก็ไม่เห็นผลอะไร Good Mourning (2009)
He suffered comminuted fractures to the femur.ศพมีรอยแตกที่กระดูกขาอ่อน The Bond in the Boot (2009)
Now, looking at the fracture lines, the computer should be able to determine the weight of the car that ran him over.ตอนนี้ มาดูที่เส้นรอยแตก คอมพิวเตอร์สามารถกำหนดน้ำหนักรถที่ชนได้ The Bond in the Boot (2009)
According his file, Dorit fractured his ankle twice trying to complete an entry-level obacle course during CIA training.ตามข้อมูล ข้อเท้าของดอริทเคยหักมา 2 ครั้ง มันเริ่มจะหายดี ตอนเขาเข้าคอร์สการฝึก CIA The Bond in the Boot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fractureI fractured my arm.
fractureThe pain from the compound fracture was almost intolerable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าว[V] crack, See also: fracture, split, break, Example: ตึกนี้สร้างไม่ทันไรก็ร้าวเสียแล้ว, Thai definition: แตกเพียงเป็นรอย
รอยแตก[N] crack, See also: fracture, fissure, rift, Example: ลมฝนที่ชอนเข้ามาตามรอยแตกของฝากระดานหอบเอากลิ่นโชยมาบางเบา, Count unit: รอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดาะ[n.] (dǿ) EN: crack ; fracture   FR: fracture [f]
เดาะ[v.] (dǿ) EN: fracture ; splinter   
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หักขา[v. exp.] (hak khā) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg   FR: se fracturer la jambe
กระดูกเดาะ[n. exp.] (kradūk dǿ) EN: greenstick fracture   
กระดูกหัก[n.] (kradūk hak) EN: fracture   FR: fracture [f]
กระดูกร้าว[n. exp.] (kradūk rāo) EN: fracture   FR: fracture [f]
กระดูกแตก[n.] (kradūk taēk) EN: fracture   FR: fracture [f]
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door   FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break   FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTURE    F R AE1 K CH ER0
FRACTURE    F R AE1 K SH ER0
FRACTURED    F R AE1 K CH ER0 D
FRACTURES    F R AE1 K CH ER0 Z
FRACTURES    F R AE1 K SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fracture    (v) (f r a1 k ch @ r)
fractured    (v) (f r a1 k ch @ d)
fractures    (v) (f r a1 k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchzähigkeit {f}fracture toughness [Add to Longdo]
Armbruch {m} [med.]fracture of the arm [Add to Longdo]
Beinbruch {m} [med.] | Beinbrüche {pl}fracture of the leg | fractures of the leg [Add to Longdo]
Bruch {m}; Fraktur {f} [med.] | Brüche {pl}; Frakturen {pl}fracture | fractures [Add to Longdo]
Kieferbruch {m} [med.] | Kieferbrüche {pl}fracture of the jaw | fractures of the jaw [Add to Longdo]
Oberschenkelbruch {m}; Oberschenkelfraktur {f} [med.]fracture of the femur [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リス[, risu] (n) (1) fracture (ger [Add to Longdo]
陰茎折症[いんけいせっしょう, inkeisesshou] (n) penile fracture [Add to Longdo]
開放骨折[かいほうこっせつ, kaihoukossetsu] (n) open fracture [Add to Longdo]
貝殻状割れ口[かいがらじょうわれくち, kaigarajouwarekuchi] (n) conchoidal fracture [Add to Longdo]
割り目;割目[わりめ, warime] (n) crack; split; break; fracture [Add to Longdo]
陥没骨折[かんぼつこっせつ, kanbotsukossetsu] (n) depressed fracture [Add to Longdo]
骨折[こっせつ, kossetsu] (n,vs) bone fracture; (P) [Add to Longdo]
折る[おる, oru] (v5r,vt) (1) to break; to fracture; to break off; to snap off; to pick (e.g. flowers); (2) to fold; to bend; (3) to make (origami); (4) (See 筆を折る) to interrupt; to end; (P) [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P) [Add to Longdo]
破断[はだん, hadan] (n,vs) rupture; break; fracture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] fracture; rupture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fracture \Frac"ture\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p. {Fractured}
   (#; 135); p. pr. & vb. n.. {Fracturing}.] [Cf. F. fracturer.]
   To cause a fracture or fractures in; to break; to burst
   asunder; to crack; to separate the continuous parts of; as,
   to fracture a bone; to fracture the skull.
   [1913 Webster] frenulum

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fracture \Frac"ture\ (?; 135), n. [L. fractura, fr. frangere,
   fractum, to break: cf. F. fracture. See {Fraction}.]
   1. The act of breaking or snapping asunder; rupture; breach.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) The breaking of a bone.
    [1913 Webster]
 
   3. (Min.) The texture of a freshly broken surface; as, a
    compact fracture; an even, hackly, or conchoidal fracture.
    [1913 Webster]
 
   {Comminuted fracture} (Surg.), a fracture in which the bone
    is broken into several parts.
 
   {Complicated fracture} (Surg.), a fracture of the bone
    combined with the lesion of some artery, nervous trunk, or
    joint.
 
   {Compound fracture} (Surg.), a fracture in which there is an
    open wound from the surface down to the fracture.
 
   {Simple fracture} (Surg.), a fracture in which the bone only
    is ruptured. It does not communicate with the surface by
    an open wound.
 
   Syn: {Fracture}, {Rupture}.
 
   Usage: These words denote different kinds of breaking,
      according to the objects to which they are applied.
      Fracture is applied to hard substances; as, the
      fracture of a bone. Rupture is oftener applied to soft
      substances; as, the rupture of a blood vessel. It is
      also used figuratively. "To be an enemy and once to
      have been a friend, does it not embitter the rupture?"
      --South.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fracture
   n 1: breaking of hard tissue such as bone; "it was a nasty
      fracture"; "the break seems to have been caused by a fall"
      [syn: {fracture}, {break}]
   2: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the
     displacement of one side with respect to the other; "they
     built it right over a geological fault"; "he studied the
     faulting of the earth's crust" [syn: {fault}, {faulting},
     {geological fault}, {shift}, {fracture}, {break}]
   3: the act of cracking something [syn: {fracture}, {crack},
     {cracking}]
   v 1: violate or abuse; "This writer really fractures the
      language"
   2: interrupt, break, or destroy; "fracture the balance of power"
   3: break into pieces; "The pothole fractured a bolt on the axle"
   4: become fractured; "The tibia fractured from the blow of the
     iron pipe"
   5: break (a bone); "She broke her clavicle"
   6: fracture a bone of; "I broke my foot while playing hockey"
     [syn: {fracture}, {break}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fracture [fraktyr]
   fracture
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top