Search result for

noves

(627 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noves-, *noves*, nove
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noves*)
English-Thai: Longdo Dictionary
novel(n) นิยาย
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nov[ABBR] เดือนพฤศจิกายน (คำย่อของ November), See also: พฤศจิกายน, Syn. Nov.
Nov[ABBR] เดือนพฤศจิกายน (คำย่อของ November), See also: พฤศจิกายน, Syn. Nov.
Nov.[ABBR] เดือนพฤศจิกายน (คำย่อของ November), See also: พฤศจิกายน
nova[N] ดาวที่สุกสว่างในชั่วขณะ
novae[N] คำนามพหูพจน์ของ nova
novel[N] นวนิยาย, See also: นิยาย, หนังสืออ่านเล่น
novel[ADJ] ใหม่, See also: ไม่เคยมีมาก่อน, Syn. innovative, new, odd
novice[N] ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์, Syn. beginner, learner, neophyte
novella[N] นวนิยายสั้นๆ
novelty[N] ความใหม่, Syn. recentness, innovation
Casanova[N] ผู้ชายเจ้าชู้, See also: ผู้ชายที่ชอบที่จะรักผู้หญิงหลายๆ คน
innovate[VT] ทำให้เปลี่ยนแปลงใหม่, See also: ทำให้เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, Syn. create, compose, contrive
innovate[VI] เปลี่ยนแปลงใหม่, See also: เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, บูรณะ, Syn. create, compose, contrive
novelese[N] ภาษาเฉพาะ, Syn. jargon
novelist[N] นักแต่งนวนิยาย, See also: นักเขียนนิยาย, คนเขียนนิยาย, Syn. fictionist
novelize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย
November[N] พฤศจิกายน (คำย่อคือ Nov. หรือ Nov)
November[N] เดือนพฤศจิกายน
Novocain[N] ยาระงับความรู้สึก, Syn. novocaine
renovate[VT] ปฏิสังขรณ์, See also: ทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, ซ่อมแซมใหม่, บูรณะ, Syn. rebuild, repair, restore
renovate[VT] ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. refresh, revive
turnover[N] การพลิกกลับ
turnover[N] การหมุนเวียน
turnover[N] การคว่ำ
turnover[N] จำนวนขาย
turnover[N] อัตราการลาออก
turnover[N] การเปลี่ยนแปลง
turnover[ADJ] ที่พลิกกลับได้
novelette[N] หนังสือรักๆ ใคร่ๆ ขนาดสั้นและคุณภาพต่ำ
noviciate[N] ช่วงเริ่มต้น, See also: ช่วงเข้ามาใหม่, Syn. novitiate
novitiate[N] ช่วงเริ่มต้น, See also: ช่วงเข้ามาใหม่, Syn. noviciate
supernova[N] ดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์
innovation[N] ่นวัตกรรม, See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่, Syn. alteration, modernization
novelistic[ADJ] ซึ่งใช้ในนวนิยาย (คำทางการ)
renovation[N] การปฏิสังขรณ์, See also: การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การซ่อมแซมใหม่, Syn. renewal, reparation
renovation[N] การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. revival
renovative[ADJ] กลับมีชีวิตชีวาอีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anovulant(แอนนอพ' ววลันท) n, ยาต้านการตกไข่
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
cognovitn. การยอมรับของจำเลย,หนังสือยอมรับของจำเลย
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
innovate(อิน'นะเวท) vi. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุง. vt. นำสิ่งใหม่เข้ามา., See also: innovative,innovatory adj. innovator n.
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change
novel(นอฟ'เวิล) n. นวนิยาย,กฎหมายเพิ่มเติม
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(นอฟ'เวิลที) n. ความใหม่,ความแปลก,เหตุการณ์ใหม่,เรื่องหรือสิ่งใหม่,สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น adj. เกี่ยวกับของใหม่ ๆ แปลก ๆ
november(โนเวม'เบอะ) n. พฤศจิกายน
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม,ทำให้มีพลังใหม่,ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new,revive,refurbish
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้

English-Thai: Nontri Dictionary
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุงใหม่
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
innovator(n) ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่,ผู้ปรับปรุง
novel(adj) ใหม่,แปลก,แตกต่าง
novel(n) นวนิยาย
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่
November(n) เดือนพฤศจิกายน
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
noviciate(n) ช่วงที่เป็นสามเณร
novitiate(n) ช่วงที่เป็นสามเณร
renovate(vt) ซ่อมใหม่,ทำขึ้นใหม่,ปรับปรุงใหม่
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem novel; thesis novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlebophlebostomy; venovenostomyการต่อหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard turnoverยอดขายมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
serum, monovalent; serum, specificเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, specific; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
synovial fluid; synoviaไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial fluid; synoviaไขข้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
synovial foldส่วนทบเยื่อสร้างไขข้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
synovial joint; diarthrosisข้อต่อมีไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial membraneเยื่อบุข้อ, เยื่อสร้างไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial membraneเยื่อสร้างไขข้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
synovialis; synovial-ไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovitis; arthromeningitisเยื่อบุข้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovia; fluid, synovialไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovia; synovial fluidไขข้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
synovial; synovialis-ไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial capsule; articular capsule; joint capsuleปลอกหหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific serum; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
short novelนวนิยายสั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular capsule; joint capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anovular cycle; anovulatory cycleรอบเดือนที่ไม่มีไข่ตก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anovulatory cycle; anovular cycleรอบเดือนที่ไม่มีไข่ตก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arthromeningitis; synovitisเยื่อบุข้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anti-novelนวนิยายปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint capsule; articular capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint, synovial; diarthrosisข้อต่อมีไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monozygotic; monovular; uniovular-เกิดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
migration turnoverการย้ายถิ่นเข้าออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
membrane, synovialเยื่อบุข้อ, เยื่อสร้างไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monovalent serum; serum, specificเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monovular; monozygotic; uniovular-เกิดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognovit actionem (L.)หนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู confession of judgment และ judgment by confession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diarthrosis; joint, synovialข้อต่อมีไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
documentary novelนวนิยายอิงเอกสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dizygotic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorial twin; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorionic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
de novo (L.)(กระทำ) ใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
  • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
  • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Novelนวนิยาย
นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719

องค์ประกอบของนวนิยาย

1 โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าสนใจและ ติดตาม

2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่อง ตัวละครนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทำให้นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด

4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอย่างไร

5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่งสอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คำพูดของตัวละคร

6 ทำนองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทำนองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Innovationนวัตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural innovationนวัตกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Supernovaeซุปเปอร์โนวา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural innovationนวัตกรรมทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical innovationนวัตกรรมทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Turnover ratioอัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เป็นอัตราส่วนที่ใช้สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นเท่า)
มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย = $ \frac{ปริมาณการซื้อขาย x 100}{ปริมาณหุ้นจดทะเบียน}$
[ตลาดทุน]
Agricultural innovationsนวัตกรรมทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Buddhist novicesสามเณร [TU Subject Heading]
Diffusion of innovationsการแพร่กระจายของนวัตกรรม [TU Subject Heading]
Educational innovationsนวัตกรรมทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Effect of technological innovations onผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Labor turnoverการหมุนเวียนแรงงาน [TU Subject Heading]
Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Novelists, Americanนักประพันธ์นวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Novelists, Frenchนักประพันธ์นวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Novelty balloonsลูกโป่ง [TU Subject Heading]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Wastewater Renovation การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Innovative Organizationองค์การแห่งนวัตกรรม [การจัดการความรู้]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Asset turnoverอัตราการหมุนของสินทรัพย์ [การบัญชี]
Inventory turnoverอัตราการหมุนของสินค้า [การบัญชี]
Adenoviridaeอะดีโนไวรัส [การแพทย์]
Adenovirus Infectionsอะดีโนไวรัส, การติดเชื้อ; การอักเสบของเชื้ออดีโนไวรัส [การแพทย์]
Adenovirus Type 3อดีโนไวรัสแบบ 3 [การแพทย์]
Adenovirusesอดีโนไวรัส, เชื้ออดีโนไวรัส [การแพทย์]
Anginovaแอนจิโนวา [การแพทย์]
Anovulationไม่มีไข่ตกในรอบเดือน, ไม่มีไข่สุกเลย, ไม่มีการตกไข่, ไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Anovulation, Hypogonadotrophicไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Anovulatory Bleeding, Cyclicalระดูที่ไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Anovulatory Cycleเลือดออกโดยไม่มีการตกไข่, รอบที่ไม่มีการตกไข่ [การแพทย์]
Anovulatory Infertilityการตกไข่บกพร่อง [การแพทย์]
Bone Turnoverการหมุนเวียนของกระดูก [การแพทย์]
Bursa, Synovialเยื่อไขข้อ,ถุงเบอร์ซา [การแพทย์]
Cells, Synovialเซลล์จากเยื่อในข้อ,ซินโนเวียลเซลล์ [การแพทย์]
Chemical Synovitisการอักเสบจากสารเคมี [การแพทย์]
Digital Tenosynovitis Stenosansนิ้วมืองอติด [การแพทย์]
Donovan Bobyเชื้อโดโนแวนบอดี้ [การแพทย์]
Donovan Bodyโดโนแวนบอดี้ [การแพทย์]
Donovan Granulomatisเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาตีส [การแพทย์]
Donovania Granulomatisแบคเตรีโดโนวาน [การแพทย์]
Encephalitis, Adenovirusสมองอักเสบจากเชื้ออะดีโนไวรัส [การแพทย์]
Enzyme Turnoverการผันเวียนของเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzymes, Monovalent Allostericเอ็นซัยม์อัลโลสเตอริกโมโนวาเลนต์,เอนไซม์อัลโลสเตริกโมโนเวเลนต์ [การแพทย์]
Innovarเข้าด้วยกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
de novo (adv) ใหม่,อีกครั้ง
novate[(nəʊˈveɪt)] (vt ) แปลงหนี้ใหม่
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Novello.- Ich bin's, Novello. White Christmas (1954)
Kudnov.KudnovThe Trial (1967)
Novalee?Novalee? Where the Heart Is (2000)
- November.- Im November. Pilot (2013)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Such novel comments.คล้ายกันจริงๆเลย Scandal Makers (2008)
Trying to complete renovations for the grand reopening--พยายามปรับปรุงร้านให้สมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมเปิดใหม่... The Bank Job (2008)
Why? Know what novel touched us when we were teenagers?รู้มั้ยว่านิยายเรื่องไหน โดนใจคนเกาหลีสุด สมัยเราเป็นวัยรุ่น? My Sassy Girl (2008)
An innovation...มันคือนวัตกรรม ขอบใจ Superhero Movie (2008)
I'd love to show you my project on supernovas.ชั้นอยากแสดงให้คุณดู โปรเจคซุปเปอร์โนว่าของชั้นคะ Superhero Movie (2008)
I don't know how things are in that third-rate novel of yours but where I come from one does not go around ravaging libraries!ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของพวกแก ในหนังสือนิยายห่าเหวนั่นมันเป็นยังไง แต่คนแถวบ้านฉันเขาไม่เที่ยวไปทำลาย ห้องสมุดคนอื่นกันหรอก Inkheart (2008)
Casanova.คาสโนวา. Episode #1.7 (2008)
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น 24: Redemption (2008)
Oh, my God. I bet you're gonna get Miss November.โอ้พระเจ้า ฉันพนันเลยว่า เธอจะได้เป็น Miss November The House Bunny (2008)
Oh, Pooter, is it finally happening? Am I Miss November?โอ้ พุตเตอร์ ความฝันของแม่จะเป็นจริง แม่จะได้เป็น Miss November ใช่มั้ย The House Bunny (2008)
I'm gonna be the next Miss November, not that little blonde bitch.ฉันกำลังจะเป็นมิสโนเวมเบอร์ ไม่ใช่นังแรดผมบลอนด์นั่น The House Bunny (2008)
You're making me Miss November?คุณจะให้หนูเป็นมิสโนเวมเบอร์หรอคะ? The House Bunny (2008)
We're done. We're shooting Miss November, not Miss December. Let's do this.เราเสร็จแล้ว เราจะยิงคุณนายพฤศจิกา ไม่ใช่คุณนายธันวา ไปกันเถอะ The House Bunny (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)
I don't think I'm your Miss November.ฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นนางแบบเดือนพฤศจิกายน The House Bunny (2008)
- Oh, Casanova has a theory. - Yeah.- โอ้ คาสซาโนว่ามีทฤษฎีด้วย Made of Honor (2008)
It was right out of a Bronte-novel.เหมือนออกมาจากนิยายเลย Made of Honor (2008)
You're supposed to be doing the bossa nova.แต่เธอควรจะ the Bossa Nova. Doubt (2008)
November 22, 200822 พฤศจิกายน ปี 2008 Cyborg Girl (2008)
It's November 22.22 พฤศจิกายน ขอรับกระผม Cyborg Girl (2008)
- So how goes the novel?- แล้วเรื่องนวนิยายล่ะ Pilot (2008)
- It's not a novel, actually, which I...- มันไม่ใช่นวนิยาย ซึ่งฉันหวังว่า... Pilot (2008)
You're not writing a novel?เธอไม่ได้เขียนนวนิยายงั้นเหรอ Pilot (2008)
I just thought a novel would be easier to sell.ฉันแค่คิดว่านวนิยาย มันน่าจะขายได้ง่าย Pilot (2008)
Oh, yeah. We're scheduled to kick some Redhawk butt next November.เล่นสิ เรามีแข่งกับเรดฮวอกพฤศจิกายนปีหน้า High School Musical 3: Senior Year (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.วัฒนธรรม,การศึกษา, งานวิจัย และ นวัตกรรม คือทรัพยากรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด Gamer (2009)
You mean, during Mike Novick's tenure.คุณหมายถึง ระหว่างช่วงที่ไมค์ โนวิคทำงานอยู่เหรอ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
He made another appointment for November 3rd.เขาดูฉันแล้วเขาก็ทำมั่ง The Girlfriend Experience (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
"temped for eight years before giving up on her novel,"มาเมื่อแปดปีก่อน ก่อนจะมาจับปากกาเขียนนิยาย" Julie & Julia (2009)
-If only that were true. -You wrote a novel.ถ้าเพียงแต่มันจะเป็นจริงๆนะ / คุณเขียนนิยายนี่ Julie & Julia (2009)
half a novel. And no one wanted to publish it.กึ่งนิยาย แล้วไม่มีใครอยากตีพิมพ์ด้วย Julie & Julia (2009)
Jack Donovan, this is my wife, Julia.แจ็ค โดโนวาน นี่ภรรยาผม จูเลีย Julie & Julia (2009)
So, ron, what really great, innovative products have you brought us here?รอน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีสุดๆ ที่คุณเอามาคืออะไรคะ New York Sucks (2009)
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ.. The Ugly Truth (2009)
From far away, the sound of Dragunov sounds like a whistleจากระยะไกล.. เสียงกระสุนฝ่าลม ฟังคล้ายเสียงนกหวีด The Breath (2009)
I found us a plane, an Antonov.ผมเจอเครื่องบินแล้ว เ้ครื่องแอนโทนอฟ 2012 (2009)
I'm trying. Tower to Antonov. What are you doing?หอควบคุมการบินอันโทนอฟ คุณกำลังทำบ้าอะไรกัน 2012 (2009)
- Go! Antonov, abort takeoff. You do not have clearance.หออันโทนอฟ ยกเลิกการบิน คุณไม่ได้รับอนุญาต 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
novD.H. Lawrence is a novelist and poet.
novThe writer is tackling the now new novel.
novHe is a novelist and poet.
novShe writes essays in addition to novels and poetry.
novHis novel is beyond my comprehension.
novHe sat down to read a novel.
novThis science-fiction novel is very interesting.
novThe novelist gathered materials for his work.
novHe enjoys reading novels on holiday.
novI think he is not so much a scholar as a novelist.
novI read novels at random.
novYou can go skiing if you like, but for my part I prefer to stay at home and read a novel.
novSunny weather is general in Japan in November.
novIt is said that his new novel is based on his own experiences.
novThis novel is very imaginative.
novIt is worth while to read this novel.
novBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
novHe is now writing a sister volume to his novel.
novThe novel ends with the heroine's death.
novHis new novel is worth reading.
novIt took him three years to write the novel.
novThis English novel is not easy enough for you to read in a week.
novI read through the novel.
novI tried writing a novel.
novThe novel is very exciting.
novI read not only his novels but also his poems.
novHe is as great a novelist as ever lived.
novThe plot of the novel is too complicated to understand.
novHow long did it take him to write this novel?
novIt wasn't a very interesting novel.
novThis mystery has a plot twist that's completely novel.
novNever have I read so terrifying a novel as this.
novSometimes I have to read boring novels.
novHis new novel is based on his own experiences.
novShe ascertained that the novel was based on facts.
novThe movie rights to a successful novel is easy money for the writer of the novel.
novThis is by far the best novel that has been published this year.
novHe is engaged upon a new novel.
novMy brother would often stay up all night reading novels.
novLet me have the novel when you have done with it.
novI was absorbed in reading a novel.
novThe novelist talked to a large audience.
novThe novels he wrote are interesting.
novHe has quite a novel idea.
novShe received a large advance for her next novel.
novThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
novHe felt a sudden urge to write a novel.
novHis novel had a great vogue for a long time.
novThe novel was published after his death.
novI like reading American novels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
เณร[N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
แปลกหูแปลกตา[V] be different, See also: be strange, be new, be novel, Example: เขาไม่ได้มาที่นี่นานมันดูแปลกหูแปลกตาไปมาก, Thai definition: ี่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
สามเณร[N] novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
แผนใหม่[ADJ] new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
แปลกใหม่[ADJ] strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
เณร[N] novice, Syn. สามเณร, Example: เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
สามเณร[N] novice, Syn. เณร, Example: สามเณรชูก็ตัดสินใจลาเพศบรรพชิต ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวร่วมมารดาที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความลำบาก, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10, Notes: (บาลี)
แปลกตา[V] look strange, See also: be different, novel, Syn. ผิดตา, ประหลาดตา, Ant. คุ้นตา, ชินตา, Example: ลูกแปลกตาไปมากหลังจากที่ไม่ได้เจอมา 5 ปีแล้ว, Thai definition: ผิดไปจากที่เคยเห็น
ลอยกระทง[N] Loy Kratong Festival, See also: River Goddess worship ceremony, annual festival held in Thailand on a full moon day in Nov, Syn. ประเพณีลอยกระทง, Example: ประเพณีลอยกระทงนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย, Thai definition: ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่ง เอากระทงมีธูปเทียนจุดไฟลอยในน้ำ ทำกลางเดือน 12
สิ่งใหม่[N] innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
ใหม่[ADJ] new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
ความใหม่[N] newness, See also: freshness, novelty, recentness, Ant. ความเก่า
ผู้บุกเบิก[N] pioneer, See also: innovator, founder, developer, leader, Syn. ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, Example: สมเกียรติ อ่อนวิมลเป็นผู้บุกเบิกการอ่านข่าวแบบใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
พฤศจิกายน[N] November, Syn. เดือนพฤศจิกายน, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 11 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน, Notes: (สันสกฤต)
มือใหม่[N] novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
โป๊[V] mend, See also: repair, fix, patch, renovate, Syn. ปะ, ซ่อม, Example: รถของเขาโดนเฉี่ยวสีถลอกเขาต้องเอาไปเข้าอู่ให้ช่างโป๊สีตั้งอาทิตย์, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์, เสริมสิ่งที่บกพร่อง
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย
เอี่ยมอ่อง[ADJ] new, See also: novel, brand-new, Syn. ใหม่, เอี่ยม, Ant. เก่า, Example: เขาปรากฏตัวในชุดสูทเอี่ยมอ่องสีเขียวในศาล เมื่อผู้พิพากษาขึ้นพิจารณา, Thai definition: ไม่หมองมัว
สาธารณูปการ[N] construction and renovation of temples, Thai definition: การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของสงฆ์
ตัวใหม่[ADJ] new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวใหม่[ADJ] new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ถึงแก่มรณภาพ[V] pass away, See also: die (of a monk or novice), Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, ถึงมรณภาพ, มรณภาพ, Ant. เกิด, ประสูติ, กำเนิด, Example: เมื่อเจ้าคุณอาจารย์ที่วัดถึงแก่มรณภาพ ข้าพเจ้าอยู่เมืองนอกก็ได้แต่เศร้าใจอย่างซึมๆ, Thai definition: ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณรหรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น)
บูรณะ[V] restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม
ยกเครื่อง[V] overhaul, See also: fix, renew, renovate, restore, Example: รถยนต์ที่เพิ่งถูกชนต้องยกเครื่องทั้งหมด, Thai definition: ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น, Notes: (ปาก)
ปฏิสังขรณ์[V] restore, See also: repair, renovate, Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป, Example: คณะกรรมการอนุมัติให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)
ปฏิรูป[V] reform, See also: change, improve, modernize, innovate, Syn. ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ปฏิวัติ, Example: รัฐบาลพยายามปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น, Thai definition: ปรับปรุงให้เหมาะสม
ซ่อมแซม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ซ่อม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, fix, Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข, Example: พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยัด, Thai definition: ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
เณรหน้าไฟ[N] novice to become on one's funeral, Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
เณรหางนาค[N] novice called , Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
เณรหน้าไฟ[N] novice to become on one's funeral, Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
เณรหางนาค[N] novice called , Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
การบวชเณร[N] ordination, See also: becoming a novice, Example: การบวชเณรมีหลายวัตถุประสงค์ อาจจะบวชเพื่อแก้บน บวชหน้าศพ บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย, Thai definition: การถือเพศเป็นสามเณร
นวนิยาย[N] novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
นวัตกรรม[N] innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่
น้องใหม่[N] freshman, See also: freshy, beginner, novice, Syn. สมาชิกใหม่, Example: ผมต้องรับผิดชอบดูแลและสอนงานให้กับน้องใหม่ทุกคน, Count unit: คน
นักเขียน[N] novelist, See also: author, writer, fiction writer, prose writer, fictionist, Syn. นักประพันธ์, Example: นักเขียนที่ทำต้นฉบับด้วยลายมือยังมีอีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือผู้เขียนหนังสือเป็นอาชีพ
นักประพันธ์[N] novelist, See also: author, writer, Syn. ผู้ประพันธ์, นักเขียน, Example: อัญชันเป็นนามปากกาของนักประพันธ์คนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ
นักรัก[N] lover, See also: paramour, beau, Casanova, Syn. คนเจ้าชู้, Example: ทั้งวงการรู้จักนักรักคนนี้ดีโดยเฉพาะสาวๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใฝ่ในการชู้สาว
แหวกแนว[V] innovate, See also: be different from, create something new and original, break new ground, Syn. แปลก, ประหลาด, Example: ความคิดของเขาแหวกแนวไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไป, Thai definition: ทำไม่ซ้ำแบบใคร
อนุเถระ[N] junior monk, See also: novice of inferior rank, Example: พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้, Count unit: รูป, Thai definition: ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)
ผลประกอบการ[N] turnover, See also: business profits, Example: ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์, Thai definition: ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
ใหม่เอี่ยม[ADJ] brand-new, See also: novel, new and original, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก, Ant. เก่า, Example: เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ
ผลประกอบการ[N] turnover, See also: business profits, Example: ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์, Thai definition: ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
กระดูกอ่อน[N] tyro (tiro), See also: novice, neophyte, apprentice, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงคนอ่อนหัด ไม่มีประสบการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อัตราหมุนเวียน[n. exp.] (attrā munwīen) EN: turnover ratio   
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated   FR: être complétement restauré
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Mendeleyep) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
เดือนพฤศจิ กายน[n. exp.] (deūoen phreutsajikāyon) EN: November   FR: mois de novembre [m] ; novembre [m]
ฮันโนเวอร์[TM] (Hannōwoē) EN: Hannover   FR: Hanovre [m]
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new   FR: neuf
การบวชเณร[n. exp.] (kān būat nēn) EN: ordination ; becoming a novice   FR: ordination d'un novice [m]
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR:novation [f] ; restauration [f]
การเพิ่มยอดขาย[n.] (kān phoēm yøt khāi) EN: increase in turnover ; sales increase   
การปรับปรุงซ่อมแซม[n. exp.] (kān prapprung sǿmsaēm) EN: renovation   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน[n. exp.] (kān wikhrǿ khwām praēprūan) EN: analysis of variance (ANOVA)   
คาซาโนว่า[n. prop.] (Khāsānōwā) EN: Casanova   FR: Casanova [m]
ใหม่[adj.] (mai) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking   FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
มือใหม่[n.] (meūmai) EN: novice   FR: novice [m] ; débutant [m] ; commençant [m] (vx) ; bleu [m] (fam.)
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān nawattakam) EN: innovative dimension   
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักนวัตกรรม[n. exp.] (nak nawattakam) EN: innovator   FR: innovateur [m] ; innovatrice [f]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
หนังสืออ่านเล่น[n. exp.] (nangseū ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m]
นวนิยาย[n.] (nawaniyāi) EN: novel ; fiction ; story   FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f] ; bouquin [m] (fam.)
นวนิยายเรื่องยาว[n.] (nawaniyāi reūang yāo) EN: novel   FR: roman [m] ; roman-fleuve [m] ; somme [f]
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[n. exp.] (nawattakam kān børihān) EN: service innovation   
นวัตกรรมการเรียนรู้ [n. exp.] (nawattakam kān rīenrū) EN: learning innovation   
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam kānseuksā) EN: educational innovation ; instructional innovation   
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam kān seūsān) EN: communication innovation ; communicative innovation   
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]
เณร[n.] (nēn) EN: novice monk ; novice   FR: novice [m] ; jeune moine bouddhiste [m] ; néophte [m] (relig.)
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing prawattisāt) EN: story based on history ; historical novel   FR: roman historique [m]
น้องใหม่[n. exp.] (nøng mai) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice   FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
โนวา[n.] (nōwā) EN: nova   FR: nova [f]
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; innovate   FR: réformer ; changer ; moderniser ; améliorer
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhøn) EN: restore ; repair ; renovate   FR: restaurer ; rénover
พฤศจิกา[n.] (phreutsajikā) EN: November   FR: novembre [m]
พฤศจิกายน[n.] (phreutsajikāyon) EN: November   FR: novembre [m]
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner   FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ริเริ่ม[n.] (phūriroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator   FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
แปลกหูแปลกตา[v. exp.] (plaēk hū plaēk tā) EN: be different ; be strange ; be new ; be novel   
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown   
แปลกตา[v. exp.] (plaēk tā) EN: look strange ; be different ; novel   
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายรับ[n.] (rairap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings   FR: recette [f] ; encaisse [f]
เรื่องอ่านเล่น[n.] (reūang ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m] ; fiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOV    N OW1 V
NOV    N OW0 V EH1 M B ER0
NOVA    N OW1 V AH0
NOVO    N OW1 V OW0
NOVI    N OW1 V IY0
NOVY    N OW1 V IY0
NOVI    N OW1 V AY0
NOVAK    N OW1 V AE0 K
NOVEY    N OW1 V IY0
NOVIA    N OW1 V IY0 AH0
NOVAS    N OW1 V AH0 Z
NOVOA    N OW0 V OW1 AH0
NOVEL    N AA1 V AH0 L
NOVUM    N OW1 V AH0 M
SNOVER    S N OW1 V ER0
IVANOV    IH1 V AH0 N AA0 V
CANOVA    K AA0 N OW1 V AH0
NOVICE    N AA1 V AH0 S
NOVO'S    N OW1 V OW0 Z
NOVATO    N OW0 V AA1 T OW0
NOVELL    N OW0 V EH1 L
NOVACK    N AA1 V AH0 K
NOVELS    N AA1 V AH0 L Z
DINOVO    D AH0 N OW1 V OW0
NOVICK    N AA1 V IH0 K
NOVICK    N OW1 V IH0 K
NOVA'S    N OW1 V AH0 Z
GENOVA    JH EH1 N OW0 V AH0
NOVICKI    N AH0 V IH1 T S K IY0
NOVELLI    N OW0 V EH1 L IY0
NOVOSAD    N AA1 V AH0 S AE0 D
NOVELLO    N OW0 V EH1 L OW0
ROMANOV    R OW1 M AH0 N AO2 F
NOVEL'S    N AA1 V AH0 L Z
NOVELLY    N OW1 V AH0 L IY0
NOVERCO    N OW0 V ER1 K OW0
NOVELLA    N OW0 V EH1 L AH0
NOVACEK    N AA1 V AH0 CH EH0 K
DONOVAN    D AA1 N AH0 V AH0 N
NOVOSTI    N OW0 V AO1 S T IY0
GODUNOV    G OW1 D UW0 N AA0 V
HANOVER    HH AE1 N OW0 V ER0
NOVICES    N AA1 V AH0 S AH0 Z
NOVOTNY    N AH0 V OW1 T N IY0
NOVELTY    N AA1 V AH0 L T IY0
SMIRNOV    S M ER1 N AA0 F
ROMANOV    R OW1 M AH0 N AO2 V
NOVOSEL    N AA1 V AH0 S EH0 L
NOVACOR    N OW1 V AH0 K AO2 R
NOVAK'S    N OW1 V AE0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nov    (n) (n o1 v)
nova    (n) (n ou1 v @)
novae    (n) (n ou1 v ii)
novas    (n) (n ou1 v @ z)
novel    (n) (n o1 v @ l)
Novell    (n) (n ou v e1 l)
Genova    (n) (jh e1 n @ v @)
Novara    (n) (n @1 v aa1 r @)
novels    (n) (n o1 v @ l z)
novice    (n) (n o1 v i s)
Trinova    (n) (t r i n ou1 v @)
Novello    (n) (n o v e1 l ou)
Hanover    (n) (h a1 n ou v @ r)
novelty    (n) (n o1 v @ l t ii)
novices    (n) (n o1 v i s i z)
November    (n) (n ou1 v e1 m b @ r)
innovate    (v) (i1 n @ v ei t)
novelist    (n) (n o1 v @ l i s t)
renovate    (v) (r e1 n @ v ei t)
turnover    (n) (t @@1 n ou v @ r)
Novembers    (n) (n ou1 v e1 m b @ z)
innovated    (v) (i1 n @ v ei t i d)
innovates    (v) (i1 n @ v ei t s)
innovator    (n) (i1 n @ v ei t @ r)
novelette    (n) (n o2 v @ l e1 t)
novelists    (n) (n o1 v @ l i s t s)
novelties    (n) (n o1 v @ l t i z)
noviciate    (n) (n @1 v i1 sh i@ t)
novitiate    (n) (n @1 v i1 sh i@ t)
renovated    (v) (r e1 n @ v ei t i d)
renovates    (v) (r e1 n @ v ei t s)
renovator    (n) (r e1 n @ v ei t @ r)
turnovers    (n) (t @@1 n ou v @ z)
Jovanovich    (n) (jh ou v a1 n @ v i ch)
innovating    (v) (i1 n @ v ei t i ng)
innovation    (n) (i2 n @ v ei1 sh @ n)
innovators    (n) (i1 n @ v ei t @ z)
novelettes    (n) (n o2 v @ l e1 t s)
noviciates    (n) (n @1 v i1 sh i@ t s)
novitiates    (n) (n @1 v i1 sh i@ t s)
renovating    (v) (r e1 n @ v ei t i ng)
renovation    (n) (r e2 n @ v ei1 sh @ n)
renovators    (n) (r e1 n @ v ei t @ z)
Nova Scotia    (n) - (n ou2 v @ - s k ou1 sh @)
Novosibirsk    (n) (n o2 v @ s i b i@1 s k)
innovations    (n) (i2 n @ v ei1 sh @ n z)
renovations    (n) (r e2 n @ v ei1 sh @ n z)
Novokuznetsk    (n) (n o2 v @ k u z n y e1 t s k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November

German-Thai: Longdo Dictionary
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerroman {m}adventure novel [Add to Longdo]
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Neuling {m} | Anfänger {pl}novice | novices [Add to Longdo]
Apfeltasche {f}apple turnover [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Bildungsroman {m}bildungsroman; education novel [Add to Longdo]
Casanova {m}Casanova [Add to Longdo]
Entwicklungsroman {m}entwicklungsroman; development novel [Add to Longdo]
Erneuerer {m}renovator [Add to Longdo]
Erneuerung {f}novation [Add to Longdo]
Erntedankfest (4. Donnerstag im November) [relig.]Thanksgiving (Day) [Am.] [Add to Longdo]
Erzählung {f}novella [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Fluktuation {f}; Zu- und Abgang {m}turnover [Add to Longdo]
Fortsetzungsroman {m}serial novel; serial [Add to Longdo]
Ganove {m} | Ganoven {pl}hoodlum | hoodlums [Add to Longdo]
Ganove {m}; Betrüger {m}; Gauner {m}; Schlitzohr {n} | Ganoven {pl}; Betrüger {pl}; Gauner {pl}; Schlitzohren {pl}crook | crooks [Add to Longdo]
Geschäftspraktiken {pl} | unfaire Geschäftspraktiken eines Marktführers zur Verdrängung innovativer Konkurrentenbusiness practices | FUD (fear, uncertainty, doubt) [Add to Longdo]
Groschenroman {m}dime novel [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Industriezweig {m}; Industriebranche {f} | aufstrebender, innovativer Industriezweigbranch of industry | sunrise industry [Add to Longdo]
Jahresumsatz {m}annual turnover [Add to Longdo]
Kapitalumschlag {m}asset turnover [Add to Longdo]
Kapitalverkehr {m}turnover of capital [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kontoumsatz {m}account turnover [Add to Longdo]
Krimi {m}; Kriminalgeschichte {f}mystery story; mystery novel [Add to Longdo]
Kriminalroman {m}thriller; detective novel [Add to Longdo]
Künstlerroman {m}Künstlerroman; artist novel [Add to Longdo]
Lagerumschlag {m}; Lagerumsatz {m}stock turnover [Add to Longdo]
Modernisierung {f}; Renovierung {f}refurbishment [Add to Longdo]
Neuerer {m}innovator [Add to Longdo]
Neuerung {f}; Innovation {f} | Neuerungen {pl}; Innovationen {pl}innovation | innovations [Add to Longdo]
Neuerungen vornehmen | Neuerungen vornehmend | nimmt Neuerungen vor | nahm Neuerungen vorto innovate | innovating | innovates | innovated [Add to Longdo]
Neuheit {f} | Neuheiten {pl}novelty | novelties [Add to Longdo]
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty [Add to Longdo]
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty [Add to Longdo]
Neuling {m} | Neulinge {pl}novice | novices [Add to Longdo]
Neuling {m}novitiate [Add to Longdo]
Novelle {f}novelette [Add to Longdo]
Novelle {f}novella; short story [Add to Longdo]
Novelle {f} (Parlament)amendment [Add to Longdo]
November {m}November [Add to Longdo]
Noviziat {n}probation [Add to Longdo]
Renovierung {f}refurbishing; redecoration [Add to Longdo]
Renovierung {f}; Aufarbeitung {f}renovation [Add to Longdo]
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei [Add to Longdo]
アデノウイルス[, adenouirusu] (n) Adenovirus (ger [Add to Longdo]
イッヒロマン[, ihhiroman] (n) first-person novel (ger [Add to Longdo]
イノベーション(P);イノベイション[, inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
エルゴノビン[, erugonobin] (n) (See エルゴメトリン) ergonovine [Add to Longdo]
カズノバ[, kazunoba] (n) Casanova [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ゴシック小説[ゴシックしょうせつ, goshikku shousetsu] (n) gothic novel [Add to Longdo]
スーパーノバ[, su-pa-noba] (n) supernova [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic) [Add to Longdo]
ノバ[, noba] (n) nova [Add to Longdo]
ノバスコーシャ;ノバスコシア[, nobasuko-sha ; nobasukoshia] (n) Nova Scotia [Add to Longdo]
ノベライズ[, noberaizu] (vs) (See ノベライゼーション) to novelize; to novelise; to turn a film script into a novel [Add to Longdo]
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel) [Add to Longdo]
ノベリスト[, noberisuto] (n) novelist [Add to Longdo]
ノベル[, noberu] (n) (1) novel; (2) {comp} Novell [Add to Longdo]
ノベルティー[, noberutei-] (n) novelty [Add to Longdo]
ノベレット[, noberetto] (n) novelette [Add to Longdo]
ノベンバー;ノーベンバー[, nobenba-; no-benba-] (n) November [Add to Longdo]
ノヴァ[, nova] (n) nova [Add to Longdo]
ノヴェライゼーション[, noveraize-shon] (n) novelization [Add to Longdo]
ノヴェル[, noveru] (n) {comp} Novell [Add to Longdo]
バッドエンド[, baddoendo] (n) bad ending (film, novel) [Add to Longdo]
ビジュアルノベル;ビジュアル・ノベル[, bijuarunoberu ; bijuaru . noberu] (n) visual novel [Add to Longdo]
ピカレスク[, pikaresuku] (n) picaresque (novel) [Add to Longdo]
プラントリノベーション[, purantorinobe-shon] (n) plant renovation [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
ホキ[, hoki] (n) hoki (Macruronus novaezelandiae); blue grenadier [Add to Longdo]
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei [Add to Longdo]
ボサノバ[, bosanoba] (n) bossa nova (por [Add to Longdo]
ライトノベル[, raitonoberu] (n) light novel [Add to Longdo]
ライノウイルス[, rainouirusu] (n) rhinovirus [Add to Longdo]
ライノベ;ラノベ[, rainobe ; ranobe] (n) (abbr) (See ライトノベル) light novel [Add to Longdo]
ライ麦畑でつかまえて[ライむぎばたけでつかまえて, rai mugibatakedetsukamaete] (n) Catcher in the Rye (novel by J. D. Salinger) [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
リノベーション[, rinobe-shon] (n) renovation [Add to Longdo]
リフォーム[, rifo-mu] (n,vs) renovation (e.g. a house) (wasei [Add to Longdo]
リフォームインストラクター[, rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei [Add to Longdo]
リフォームプラン[, rifo-mupuran] (n) renovation plan (usu. of a house) (wasei [Add to Longdo]
悪漢小説[あっかんしょうせつ, akkanshousetsu] (n) picaresque novel [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
異色[いしょく, ishoku] (adj-na,n) unique; different color; different colour; novelty; (P) [Add to Longdo]
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field [Add to Longdo]
烏帽子鯛[えぼしだい;エボシダイ, eboshidai ; eboshidai] (n) (uk) man-of-war fish (Nomeus gronovii) [Add to Longdo]
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁玲[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party [Add to Longdo]
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
中篇小说[zhōng piān xiǎo shuō, ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novella [Add to Longdo]
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
九尾龟[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, / ] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆 [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business transactions; turnover [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
人物[rén wù, ㄖㄣˊ ˋ, ] a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist [Add to Longdo]
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那 [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
俞天白[Yú Tiān bái, ㄩˊ ㄊㄧㄢ ㄅㄞˊ, ] Yu Tianbai (1937-), novelist [Add to Longdo]
修缮[xiū shàn, ㄒㄧㄡ ㄕㄢˋ, / ] to renovate; to repair (a building) [Add to Longdo]
倒叙[dào xù, ㄉㄠˋ ㄒㄩˋ, / ] a flash-back (in novel or film) [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
传戒[chuán jiè, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] to initiate novice (Buddhist monk) [Add to Longdo]
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
八月之光[bā yuè zhī guāng, ㄅㄚ ㄩㄝˋ ㄓ ㄍㄨㄤ, ] Light in August (novel by William Faulkner 威廉·福克納|威廉·福克纳) [Add to Longdo]
凌濛初[Líng Méng chū, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄨ, ] Ling Mengchu (1580-1644), Ming dynasty novelist and dramatist; also written 凌蒙初|凌蒙初 [Add to Longdo]
凌蒙初[Líng Méng chū, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄨ, ] Ling Mengchu (1580-1644), Ming dynasty novelist and dramatist; also written 凌濛初|凌濛初 [Add to Longdo]
列夫・托尔斯泰[Liè fū, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuo1 er3 si1 tai4, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初 [Add to Longdo]
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails [Add to Longdo]
刘心武[Liú Xīn wǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ ˇ, / ] Liu Xinwu (1942-), novelist [Add to Longdo]
刘恒[Liú Héng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄥˊ, / ] Liu Heng, personal name of Han emperor Han Wendi 漢文帝|汉文帝; Liu Heng (1954-), novelist, author of The damned grain 狗日的糧食|狗日的粮食 [Add to Longdo]
刘鹗[Liú È, ㄌㄧㄡˊ ㄜˋ, / ] Liu E (1857-1909), late Qing novelist, author of 老殘遊記|老残游记 [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
十一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November [Add to Longdo]
原创[yuán chuàng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ, / ] originality; creativity; innovation [Add to Longdo]
原创性[yuán chuàng xìng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] innovation [Add to Longdo]
史传小说[shǐ zhuàn xiǎo shuó, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛˊ, / ] historical novel [Add to Longdo]
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, / ] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels [Add to Longdo]
吴承恩[Wú Chéng ēn, ˊ ㄔㄥˊ ㄣ, / ] Wu Cheng'en (1500-1582), author (or compiler) of novel Journey to the West 西遊記|西游记 [Add to Longdo]
吴敬梓[Wú Jìng zǐ, ˊ ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ, / ] Wu Jingzi (1701-1754), Qing dynasty novelist, author of The Scholars 儒林外史 [Add to Longdo]
吴趼人[Wú Jiǎn rén, ˊ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] Wu Jianren (1867-1910), late Qing dynasty novelist, author of The strange state of the world witnessed over 20 years 二十年目睹之怪現狀|二十年目睹之怪现状 [Add to Longdo]
周立波[Zhōu Lì bō, ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] Zhou Libo (1908-1979), left-wing journalist, translator and novelist [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need [Add to Longdo]
周轉金[zhōu zhuǎn jīn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄣ, ] (accounting) petty cash; turnover; also written 週轉金|周转金 [Add to Longdo]
哈利・波特[Hā lì, ㄏㄚ ㄌㄧˋ· Bo1 te4, ] Harry Potter, boy wizard in the novels by J.K. Rowling 羅琳|罗琳 [Add to Longdo]
哈利法克斯[Hā lì fǎ kè sī, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Halifax (name); Halifax city, capital of Nova Scotia, Canada; Halifax, town in West Yorkshire, England [Add to Longdo]
喧哗与骚动[xuān huá yǔ sāo dòng, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ ㄩˇ ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] The Sound and the Fury (novel by William Faulkner 威廉·福克納 威廉·福克纳) [Add to Longdo]
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノヴェル[のう゛ぇる, noveru] Novell [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
ノベル[のべる, noberu] Novell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短編小説[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top