ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrive

K AH0 N T R AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrive-, *contrive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrive(vi) ประดิษฐ์ (อย่างชาญฉลาด), Syn. devise, invent
contrive(vt) วางแผน, Syn. design, plan, porject
contrived(adj) ที่วางแผนไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrive(คันไทรฟว') { contrived, contriving, contrives } vt. ประดิษฐ์, วางแผน, ออกอุบาย, ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive
contrived(คันไทรฟวดฺ') adj. ซึ่งวางแผนไว้, ซึ่งออกอุบายไว้, ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
contrive(vi, vt) ประดิษฐ์ขึ้น, ออกอุบาย, วางแผน, จัดแจง
contriver(n) ผู้ประดิษฐ์, ผู้สร้าง, ผู้วางแผน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have to contrive a reason to get into his office.ฉันต้องหาข้ออ้างเพื่อจะเข้าไปในห้องทำงานของเขา Trojan Horse (2013)
Evolution can disguise an animal as a plant taking thousands of generations to contrive an elaborate costume that fools predators into looking elsewhere for someone to eat.วิวัฒนาการสามารถปลอมตัวสัตว์ เป็นพืช การพันของคนรุ่น Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contriveHe contrived a means of speaking to Nancy privately.
contriveHe contrived a new engine that does not use gas.
contriveHe contrived to cheat in the examination.
contriveI contrived to leave my wallet behind.
contriveIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
contriveThey contrived to arrive in time after all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกอุบาย(v) contrive up, See also: lay a plot, hatch up, plot, scheme, Syn. วางแผน, วางอุบาย, คิดอุบาย, Example: กรมตำรวจได้ออกอุบายวางแผนรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRIVE K AH0 N T R AY1 V
CONTRIVED K AH0 N T R AY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrive (v) kˈəntrˈaɪv (k @1 n t r ai1 v)
contrived (v) kˈəntrˈaɪvd (k @1 n t r ai1 v d)
contriver (n) kˈəntrˈaɪvər (k @1 n t r ai1 v @ r)
contrives (v) kˈəntrˈaɪvz (k @1 n t r ai1 v z)
contrivers (n) kˈəntrˈaɪvəz (k @1 n t r ai1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
作為的[さくいてき, sakuiteki] (adj-na) intentional; contrived [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrive \Con*trive"\ (k[o^]n*tr[imac]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Contrived}; p. pr. & vb. n. {Contriving}.] [OE. contriven,
   contreven, controven, to invent, OF. controver, contruver;
   con- + trouver to find. See {Troubadour}, {trover}.]
   To form by an exercise of ingenuity; to devise; to invent; to
   design; to plan.
   [1913 Webster]
 
      What more likely to contrive this admirable frame of
      the universe than infinite wisdom.    --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
      neither do thou imagine that I shall contrive aught
      against his life.            --Hawthorne.
 
   Syn: To invent; discover; plan; design; project; plot;
     concert; hatch.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrive \Con*trive"\, v. i.
   To make devices; to form designs; to plan; to scheme; to
   plot.
   [1913 Webster]
 
      The Fates with traitors do contrive.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Thou hast contrived against th very life
      Of the defendant.            --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrive
   v 1: make or work out a plan for; devise; "They contrived to
      murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an
      attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}]
   2: come up with (an idea, plan, explanation, theory, or
     principle) after a mental effort; "excogitate a way to
     measure the speed of light" [syn: {invent}, {contrive},
     {devise}, {excogitate}, {formulate}, {forge}]
   3: put or send forth; "She threw the flashlight beam into the
     corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a
     spell"; "cast a warm light" [syn: {project}, {cast},
     {contrive}, {throw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top