ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modern

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modern-, *modern*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modern(adj) สมัยใหม่, See also: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย, Syn. up-to-date, recent, new, Ant. old-fashion, out-of-date, ancient, former
modern(n) คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernise(vt) ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. rebuild, improve, update
modernise(vt) ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
modernism(n) ความทันสมัย, Syn. innovation, newness, novelty
modernist(n) คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernist(adj) สมัยใหม่
modernity(n) ความทันสมัย, See also: สิ่งทันสมัย, Syn. modernism
modernize(vt) ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. rebuild, improve, update
modern-day(adj) เกี่ยวกับปัจจุบัน, Syn. contemporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย, ไม่ห่างไกล, ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent, Ant. ancient
modernise(มอด'เดิร์นไนซ) vt. ทำให้ทันสมัย vi. กลายเป็นสมัยใหม่, See also: modernisation n. modernization n. moderniser n. modernizer, Syn. modernize
modernity(มอเดอ'นิที) n. สมัยนิยม
modernize(มอด'เดอไนซ) vt. =modernise (ดู) .
ultramodern(อัลทระมอด'เดิร์น) adj. เจริญที่สุด, ทันสมัยยิ่ง, ส้ำยุคที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
modern(adj) สมัยใหม่, สมัยนิยม, ทันสมัย, ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย, ทันสมัย, ตามแฟชั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Modern Englishภาษาอังกฤษใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modern danceการเต้นรำสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
modern physicsฟิสิกส์ยุคใหม่, วิชาฟิสิกส์ที่มีรากฐานจากทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย Don Juan DeMarco (1994)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Its army and its navy all its modern weapons....ทหารบก และทหารเรือ รวมทั้งอาวุธอันทันสมัย Gandhi (1982)
Utilizing only the most modern equipment, ด้วยเครื่องจักรทันสมัย... Schindler's List (1993)
all hardwood floors, ample closet space, ... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
A modern style, well and good, but let's not be crude.เล่นให้ออกแนวสมัยใหม่ จะได้ฟังไม่แข็งจนเกินไป The Red Violin (1998)
Very modern art. Take the number of vehicles in the field.มันใช้ ความรับผิดชอบสูง Fight Club (1999)
- Throwers know modern bombs don't tick.พื้นคอนกรีตน่ะ สำคัญมาก เพราะตอนที่เพื่อนบ้านของคุณ เอาเครื่องช่วยฟังออก Fight Club (1999)
You did lose a lot of versatile solutions for modern living.นั่นแหละ ขอบคุณ Fight Club (1999)
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่ Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modernAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modernA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
modernAmong modern novels, this is the best.
modernBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
modernCentral to this issue is the problem of modernization.
modernDrug addiction is a cancer in modern society.
modernEinstein's theories contributed greatly to modern science.
modernFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
modernHe dwelt on the complexities of modern life.
modernHe gave an interesting broadcast about modern art.
modernHe has a liking for modern music.
modernHe is acquainted with the modern history of France.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนปัจจุบัน(adj) modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai Definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
สมัยใหม่(adj) modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
นำสมัย(adj) modern, See also: up-to-date, fashionable, Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย, Ant. ล้าสมัย, โบราณ, เชย, Example: ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยวิชาการอันนำสมัย ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน, Thai Definition: ที่เป็นสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมเดิร์น[modoēn] (adj) EN: modern  FR: moderne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
modern
moderne
moderns
modernism
modernist
modernity
modernize
modernists
modernized
modernizes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modern
moderns
modernism
modernist
modernity
modernize
modernists
modernized
modernizes
modernistic

WordNet (3.0)
Modern(adj) used of a living language; being the current stage in its development, Syn. New
modern(n) a contemporary person
modern(n) a typeface (based on an 18th century design by Gianbattista Bodoni) distinguished by regular shape and hairline serifs and heavy downstrokes, Syn. modern font, Bodoni, Bodoni font, Ant. old style
modern(adj) belonging to the modern era; since the Middle Ages, Ant. nonmodern
modern(adj) characteristic of present-day art and music and literature and architecture
moderne(adj) of or relating to a popularization of art deco that used bright colors and rectangular shapes
modernism(n) genre of art and literature that makes a self-conscious break with previous genres
modernism(n) practices typical of contemporary life or thought
modernist(n) an artist who makes a deliberate break with previous styles
modernity(n) the quality of being current or of the present, Syn. contemporaneousness, modernism, modernness, contemporaneity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Modern

a. [ F. moderne, L. modernus; akin to modo just now, orig. abl. of modus measure; hence, by measure, just now. See Mode. ] 1. Of or pertaining to the present time, or time not long past; late; not ancient or remote in past time; of recent period; as, modern days, ages, or time; modern authors; modern fashions; modern taste; modern practice. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. New and common; trite; commonplace. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

We have our philosophical persons, to make modern and familiar, things supernatural and causeless. Shak. [ 1913 Webster ]


Modern English. See the Note under English.
[ 1913 Webster ]

Modern

n. A person of modern times; -- opposed to ancient. Pope. [ 1913 Webster ]

modernisation

n. Modernization. [ Chiefly Brit. ]
Syn. -- modernizing. [ WordNet 1.5 ]

Modernism

n. 1. Modern practice; a thing of recent date; esp., a modern usage or mode of expression. [ 1913 Webster ]

2. Certain methods and tendencies which, in Biblical questions, apologetics, and the theory of dogma, in the endeavor to reconcile the doctrines of the Roman Catholic Church with the conclusions of modern science, replace the authority of the church by purely subjective criteria; -- so called officially by Pope Pius X. [ Webster 1913 Suppl. ]

Modernist

n. [ Cf. F. moderniste. ] 1. One who admires the moderns, or their ways and fashions. [ 1913 Webster ]

2. An advocate of the teaching of modern subjects, as modern languages, in preference to the ancient classics. [ Webster 1913 Suppl. ]

modernistic

adj. Conspicuously (sometimes outrageously) modern in style or appearance; as, shiny tables in modernistic design. [ WordNet 1.5 ]

Modernity

n. Modernness; something modern. Walpole. [ 1913 Webster ]

Modernization

n. The act of rendering modern in style; the act or process of causing to conform to modern of thinking or acting. [ 1913 Webster ]

Modernize

v. t. [ imp. & p. p. Modernized p. pr. & vb. n. Modernizing ] [ Cf. F. moderniser. ] To render modern; to adapt to modern person or things; to cause to conform to recent or present usage or taste. Percy. [ 1913 Webster ]

Modernizer

n. One who modernizes. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ,   /  ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company #1,017 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] modernization #2,314 [Add to Longdo]
近代[jìn dài, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ,  ] modern times #8,797 [Add to Longdo]
新潮[xīn cháo, ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ,  ] modern; fashionable #21,295 [Add to Longdo]
近代史[jìn dài shǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄕˇ,   ] modern history (usually meaning from the mid-19th to early 20th century) #28,268 [Add to Longdo]
现代性[xiàn dài xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] modernity #29,733 [Add to Longdo]
现代舞[xiàn dài wǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨˇ,    /   ] modern dance #41,473 [Add to Longdo]
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ,   /  ] modern language version; modern translation; contemporary translation #114,194 [Add to Longdo]
今音[jīn yīn, ㄐㄧㄣ ㄧㄣ,  ] modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character #141,264 [Add to Longdo]
时式[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ,   /  ] modern #175,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modernismus { m }modernism [Add to Longdo]
Moderne { f }modernity [Add to Longdo]
Modernisierung { f }; Renovierung { f }refurbishment [Add to Longdo]
Modernisierung { f }modernization [Add to Longdo]
Modernität { f }modernness [Add to Longdo]
Neuzeit { f }modern times [Add to Longdo]
modernisiertupgraded [Add to Longdo]
modern; zeitgemäß { adj }up-to-date [Add to Longdo]
modern; zeitgemäß; zeitgerecht; neuzeitlich { adj } | moderner | am modernstenmodern | more modern | most modern; modernest [Add to Longdo]
modernfashionable [Add to Longdo]
modern; neuartig; neoterisch { adj }neoteric [Add to Longdo]
modern; poppig { adj }mod [Add to Longdo]
modern { adv }fashionably [Add to Longdo]
modernmodernistic [Add to Longdo]
modern { adv }modernly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) #198 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
現代[げんだい, gendai] (adj-no, n-adv, n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P) #929 [Add to Longdo]
近代[きんだい, kindai] (n, adj-no) present day; modern times; (P) #1,582 [Add to Longdo]
新人[しんじん, shinjin] (n, adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P) #1,803 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在世界[げんざいせかい, genzaisekai] modern world [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top