ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modern

M AA1 D ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modern-, *modern*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modern(adj) สมัยใหม่, See also: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย, Syn. up-to-date, recent, new, Ant. old-fashion, out-of-date, ancient, former
modern(n) คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernise(vt) ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. rebuild, improve, update
modernise(vt) ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
modernism(n) ความทันสมัย, Syn. innovation, newness, novelty
modernist(n) คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernist(adj) สมัยใหม่
modernity(n) ความทันสมัย, See also: สิ่งทันสมัย, Syn. modernism
modernize(vt) ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. rebuild, improve, update
modern-day(adj) เกี่ยวกับปัจจุบัน, Syn. contemporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย, ไม่ห่างไกล, ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent, Ant. ancient
modernise(มอด'เดิร์นไนซ) vt. ทำให้ทันสมัย vi. กลายเป็นสมัยใหม่, See also: modernisation n. modernization n. moderniser n. modernizer, Syn. modernize
modernity(มอเดอ'นิที) n. สมัยนิยม
modernize(มอด'เดอไนซ) vt. =modernise (ดู) .
ultramodern(อัลทระมอด'เดิร์น) adj. เจริญที่สุด, ทันสมัยยิ่ง, ส้ำยุคที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
modern(adj) สมัยใหม่, สมัยนิยม, ทันสมัย, ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย, ทันสมัย, ตามแฟชั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Modern Englishภาษาอังกฤษใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernizationการทำให้ทันสมัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modern danceการเต้นรำสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
modern physicsฟิสิกส์ยุคใหม่, วิชาฟิสิกส์ที่มีรากฐานจากทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Modernized versionฉบับถอดความ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Its army and its navy all its modern weapons....ทหารบก และทหารเรือ รวมทั้งอาวุธอันทันสมัย Gandhi (1982)
all hardwood floors, ample closet space, ... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
Utilizing only the most modern equipment, ด้วยเครื่องจักรทันสมัย... Schindler's List (1993)
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย Don Juan DeMarco (1994)
How can you, when neither modern science nor philosophy can explain what life is?คุณจะทำยังงัย? เมื่อทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และปรัชญา ไม่อาจให้คำอธิบายได้ว่าชีวิตคืออะไร Ghost in the Shell (1995)
A modern style, well and good, but let's not be crude.เล่นให้ออกแนวสมัยใหม่ จะได้ฟังไม่แข็งจนเกินไป The Red Violin (1998)
Very modern art. Take the number of vehicles in the field.มันใช้ ความรับผิดชอบสูง Fight Club (1999)
- Throwers know modern bombs don't tick.พื้นคอนกรีตน่ะ สำคัญมาก เพราะตอนที่เพื่อนบ้านของคุณ เอาเครื่องช่วยฟังออก Fight Club (1999)
You did lose a lot of versatile solutions for modern living.นั่นแหละ ขอบคุณ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modernAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modernA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
modernAmong modern novels, this is the best.
modernBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
modernCentral to this issue is the problem of modernization.
modernDrug addiction is a cancer in modern society.
modernEinstein's theories contributed greatly to modern science.
modernFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
modernHe dwelt on the complexities of modern life.
modernHe gave an interesting broadcast about modern art.
modernHe has a liking for modern music.
modernHe is acquainted with the modern history of France.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป(n) reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ทันโลก(v) modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
ศิลปสมัยใหม่(n) modern art
สมัยใหม่(adj) modernized, Syn. ยุคใหม่
ความทันสมัย(n) modernity, Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม, Ant. ความล้าสมัย, โบราณ, Example: ทศวรรษแห่งความทันสมัยของไทยเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai Definition: สิ่งที่สมัยนิยม
แผนปัจจุบัน(adj) modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai Definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
ยุคใหม่(adj) Modern age, Ant. ยุคเก่า, Example: แนวความคิดในการทำตลาดค้าปลีก ค้าส่งยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิง
เพลงไทยสากล(n) new-style Thai song, See also: modern Thai song, Example: เพลงไทยสากลในปัจจุบันนี้เป็นไทยเฉพาะเนื้อเพลง ส่วนทำนองก็ยังคงเป็นของฝรั่ง, Count Unit: เพลง
เพลงสากล(n) Western song, See also: modern song, Count Unit: เพลง
สมัยใหม่(adj) modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [ m ] ; modern style [ m ]
ช่องเก้า[Chøng Kao] (n, prop) EN: Chaîne 9 [ f ] ; Modern Nine tv [ f ]  FR: Chaîne 9 [ f ] ; Modern Nine TV [ f ]
โฮโมซาเปี้ยน[Hōmō sāpīen] (n, prop) EN: Homo sapiens  FR: Homo sapiens [ m ] ; l'homme moderne [ m ]
ห้องพักทันสมัย[hǿng phak thansamai] (n, exp) EN: modern room  FR: chambre moderne [ f ]
การอ่านตามความนิยม[kān ān tām khwām niyom] (n, exp) EN: modern pronunciation  FR: prononciation moderne [ f ]
คนทันสมัย[khon thansamai] (n, exp) EN: modernist  FR: moderniste [ m ]
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[khwāmkhit thāng kānmeūang Thai samaimai] (n, exp) EN: Thai modern political thought
ล้ำยุค[lamyuk] (adj) EN: ultramodern  FR: ultramoderne
โลกยุคใหม่[lōk yuk mai] (n, exp) FR: monde moderne [ m ]
โมเดิร์น[modoēn] (adj) EN: modern  FR: moderne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MODERN M AA1 D ER0 N
MODERNE M OW0 D EH1 R N
MODERNS M AA1 D ER0 N Z
MODERNIZE M AA1 D ER0 N AY2 Z
MODERNITY M AA0 D ER1 N AH0 T IY0
MODERNIST M AA1 D ER0 N IH0 S T
MODERNISM M AA1 D ER0 N IH2 Z AH0 M
MODERNISTS M AA1 D ER0 N IH0 S T S
MODERNIZED M AA1 D ER0 N AY2 Z D
MODERNIZES M AA1 D ER0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modern (n) mˈɒdn (m o1 d n)
moderns (n) mˈɒdnz (m o1 d n z)
modernism (n) mˈɒdənɪzəm (m o1 d @ n i z @ m)
modernist (n) mˈɒdənɪst (m o1 d @ n i s t)
modernity (n) mˈədˈɜːʳnɪtiː (m @1 d @@1 n i t ii)
modernize (v) mˈɒdənaɪz (m o1 d @ n ai z)
modernists (n) mˈɒdənɪsts (m o1 d @ n i s t s)
modernized (v) mˈɒdənaɪzd (m o1 d @ n ai z d)
modernizes (v) mˈɒdənaɪzɪz (m o1 d @ n ai z i z)
modernistic (j) mˌɒdənˈɪstɪk (m o2 d @ n i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company #1,017 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization #2,314 [Add to Longdo]
近代[jìn dài, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, ] modern times #8,797 [Add to Longdo]
新潮[xīn cháo, ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ, ] modern; fashionable #21,295 [Add to Longdo]
近代史[jìn dài shǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] modern history (usually meaning from the mid-19th to early 20th century) #28,268 [Add to Longdo]
现代性[xiàn dài xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] modernity #29,733 [Add to Longdo]
现代舞[xiàn dài wǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨˇ, / ] modern dance #41,473 [Add to Longdo]
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ, / ] modern language version; modern translation; contemporary translation #114,194 [Add to Longdo]
今音[jīn yīn, ㄐㄧㄣ ㄧㄣ, ] modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character #141,264 [Add to Longdo]
时式[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] modern #175,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modernismus { m }modernism [Add to Longdo]
Moderne { f }modernity [Add to Longdo]
Modernisierung { f }; Renovierung { f }refurbishment [Add to Longdo]
Modernisierung { f }modernization [Add to Longdo]
Modernität { f }modernness [Add to Longdo]
Neuzeit { f }modern times [Add to Longdo]
modernisiertupgraded [Add to Longdo]
modern; zeitgemäß { adj }up-to-date [Add to Longdo]
modern; zeitgemäß; zeitgerecht; neuzeitlich { adj } | moderner | am modernstenmodern | more modern | most modern; modernest [Add to Longdo]
modernfashionable [Add to Longdo]
modern; neuartig; neoterisch { adj }neoteric [Add to Longdo]
modern; poppig { adj }mod [Add to Longdo]
modern { adv }fashionably [Add to Longdo]
modernmodernistic [Add to Longdo]
modern { adv }modernly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) #198 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
現代[げんだい, gendai] (adj-no, n-adv, n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P) #929 [Add to Longdo]
近代[きんだい, kindai] (n, adj-no) present day; modern times; (P) #1,582 [Add to Longdo]
新人[しんじん, shinjin] (n, adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P) #1,803 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在世界[げんざいせかい, genzaisekai] modern world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modern \Mod"ern\, n.
   A person of modern times; -- opposed to {ancient}. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modern \Mod"ern\, a. [F. moderne, L. modernus; akin to modo just
   now, orig. abl. of modus measure; hence, by measure, just
   now. See {Mode}.]
   1. Of or pertaining to the present time, or time not long
    past; late; not ancient or remote in past time; of recent
    period; as, modern days, ages, or time; modern authors;
    modern fashions; modern taste; modern practice. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. New and common; trite; commonplace. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We have our philosophical persons, to make modern
       and familiar, things supernatural and causeless.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Modern English}. See the Note under {English}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modern
   adj 1: belonging to the modern era; since the Middle Ages;
       "modern art"; "modern furniture"; "modern history";
       "totem poles are modern rather than prehistoric" [ant:
       {nonmodern}]
   2: relating to a recently developed fashion or style; "their
     offices are in a modern skyscraper"; "tables in modernistic
     designs"; [syn: {mod}, {modern}, {modernistic}]
   3: characteristic of present-day art and music and literature
     and architecture
   4: ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had
     advanced views on the subject"; "a forward-looking
     corporation"; "is British industry innovative enough?" [syn:
     {advanced}, {forward-looking}, {innovative}, {modern}]
   5: used of a living language; being the current stage in its
     development; "Modern English"; "New Hebrew is Israeli Hebrew"
     [syn: {Modern}, {New}]
   n 1: a contemporary person
   2: a typeface (based on an 18th century design by Gianbattista
     Bodoni) distinguished by regular shape and hairline serifs
     and heavy downstrokes [syn: {modern}, {modern font},
     {Bodoni}, {Bodoni font}] [ant: {old style}, {old style font}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 modern /moːdɛrn/
  fashionable; fashionably; modern; modernistic; modernly; present-day; recent; up-to-date

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 modern
  modern

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 modern
  modern

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 modern /modɛrn/
  modern

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top