Search result for

nov

(145 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nov-, *nov*
English-Thai: Longdo Dictionary
novel(n) นิยาย
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nov[ABBR] เดือนพฤศจิกายน (คำย่อของ November), See also: พฤศจิกายน, Syn. Nov.
Nov[ABBR] เดือนพฤศจิกายน (คำย่อของ November), See also: พฤศจิกายน, Syn. Nov.
Nov.[ABBR] เดือนพฤศจิกายน (คำย่อของ November), See also: พฤศจิกายน
nova[N] ดาวที่สุกสว่างในชั่วขณะ
novae[N] คำนามพหูพจน์ของ nova
novel[N] นวนิยาย, See also: นิยาย, หนังสืออ่านเล่น
novel[ADJ] ใหม่, See also: ไม่เคยมีมาก่อน, Syn. innovative, new, odd
novice[N] ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์, Syn. beginner, learner, neophyte
novella[N] นวนิยายสั้นๆ
novelty[N] ความใหม่, Syn. recentness, innovation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
novel(นอฟ'เวิล) n. นวนิยาย,กฎหมายเพิ่มเติม
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(นอฟ'เวิลที) n. ความใหม่,ความแปลก,เหตุการณ์ใหม่,เรื่องหรือสิ่งใหม่,สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น adj. เกี่ยวกับของใหม่ ๆ แปลก ๆ
november(โนเวม'เบอะ) n. พฤศจิกายน
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.
anovulant(แอนนอพ' ววลันท) n, ยาต้านการตกไข่
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
cognovitn. การยอมรับของจำเลย,หนังสือยอมรับของจำเลย
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
innovate(อิน'นะเวท) vi. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุง. vt. นำสิ่งใหม่เข้ามา., See also: innovative,innovatory adj. innovator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
novel(adj) ใหม่,แปลก,แตกต่าง
novel(n) นวนิยาย
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่
November(n) เดือนพฤศจิกายน
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
noviciate(n) ช่วงที่เป็นสามเณร
novitiate(n) ช่วงที่เป็นสามเณร
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุงใหม่
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
novationการแปลงหนี้ใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
novelนวนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novel of the soilนวนิยายลูกทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveletteเรื่องสั้น [ฝรั่งเศส], นวนิยายขนาดสั้น [อังกฤษ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novellaนวนิยายขนาดสั้น [อิตาลี] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyความแปลกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyการประดิษฐ์ขี้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Novelนวนิยาย
นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719

องค์ประกอบของนวนิยาย

1 โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าสนใจและ ติดตาม

2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่อง ตัวละครนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทำให้นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด

4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอย่างไร

5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่งสอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คำพูดของตัวละคร

6 ทำนองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทำนองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Novelists, Americanนักประพันธ์นวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Novelists, Frenchนักประพันธ์นวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Novelty balloonsลูกโป่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
novate[(nəʊˈveɪt)] (vt ) แปลงหนี้ใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Such novel comments.คล้ายกันจริงๆเลย Scandal Makers (2008)
Why? Know what novel touched us when we were teenagers?รู้มั้ยว่านิยายเรื่องไหน โดนใจคนเกาหลีสุด สมัยเราเป็นวัยรุ่น? My Sassy Girl (2008)
I don't know how things are in that third-rate novel of yours but where I come from one does not go around ravaging libraries!ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของพวกแก ในหนังสือนิยายห่าเหวนั่นมันเป็นยังไง แต่คนแถวบ้านฉันเขาไม่เที่ยวไปทำลาย ห้องสมุดคนอื่นกันหรอก Inkheart (2008)
Oh, my God. I bet you're gonna get Miss November.โอ้พระเจ้า ฉันพนันเลยว่า เธอจะได้เป็น Miss November The House Bunny (2008)
Oh, Pooter, is it finally happening? Am I Miss November?โอ้ พุตเตอร์ ความฝันของแม่จะเป็นจริง แม่จะได้เป็น Miss November ใช่มั้ย The House Bunny (2008)
I'm gonna be the next Miss November, not that little blonde bitch.ฉันกำลังจะเป็นมิสโนเวมเบอร์ ไม่ใช่นังแรดผมบลอนด์นั่น The House Bunny (2008)
You're making me Miss November?คุณจะให้หนูเป็นมิสโนเวมเบอร์หรอคะ? The House Bunny (2008)
We're done. We're shooting Miss November, not Miss December. Let's do this.เราเสร็จแล้ว เราจะยิงคุณนายพฤศจิกา ไม่ใช่คุณนายธันวา ไปกันเถอะ The House Bunny (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
novD.H. Lawrence is a novelist and poet.
novThe writer is tackling the now new novel.
novHe is a novelist and poet.
novShe writes essays in addition to novels and poetry.
novHis novel is beyond my comprehension.
novHe sat down to read a novel.
novThis science-fiction novel is very interesting.
novThe novelist gathered materials for his work.
novHe enjoys reading novels on holiday.
novI think he is not so much a scholar as a novelist.
novI read novels at random.
novYou can go skiing if you like, but for my part I prefer to stay at home and read a novel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
เณร[N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
สามเณร[N] novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
แผนใหม่[ADJ] new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
เณร[N] novice, Syn. สามเณร, Example: เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
สามเณร[N] novice, Syn. เณร, Example: สามเณรชูก็ตัดสินใจลาเพศบรรพชิต ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวร่วมมารดาที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความลำบาก, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10, Notes: (บาลี)
ใหม่[ADJ] new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
พฤศจิกายน[N] November, Syn. เดือนพฤศจิกายน, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 11 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน, Notes: (สันสกฤต)
มือใหม่[N] novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อัตราหมุนเวียน[n. exp.] (attrā munwīen) EN: turnover ratio   
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated   FR: être complétement restauré
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Mendeleyep) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
เดือนพฤศจิ กายน[n. exp.] (deūoen phreutsajikāyon) EN: November   FR: mois de novembre [m] ; novembre [m]
ฮันโนเวอร์[TM] (Hannōwoē) EN: Hannover   FR: Hanovre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOV    N OW0 V EH1 M B ER0
NOV    N OW1 V
NOVA    N OW1 V AH0
NOVI    N OW1 V IY0
NOVI    N OW1 V AY0
NOVO    N OW1 V OW0
NOVY    N OW1 V IY0
NOVEL    N AA1 V AH0 L
NOVIA    N OW1 V IY0 AH0
NOVEY    N OW1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nov    (n) (n o1 v)
nova    (n) (n ou1 v @)
novae    (n) (n ou1 v ii)
novas    (n) (n ou1 v @ z)
novel    (n) (n o1 v @ l)
Novell    (n) (n ou v e1 l)
Novara    (n) (n @1 v aa1 r @)
novels    (n) (n o1 v @ l z)
novice    (n) (n o1 v i s)
Novello    (n) (n o v e1 l ou)

German-Thai: Longdo Dictionary
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Novelle {f}novelette [Add to Longdo]
Novelle {f}novella; short story [Add to Longdo]
Novelle {f} (Parlament)amendment [Add to Longdo]
November {m}November [Add to Longdo]
Noviziat {n}probation [Add to Longdo]
Novaesblattspäher {m} [ornith.]Novaes' Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Novosibirsk (Stadt in Russland)Novosibirsk (city in Russia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei [Add to Longdo]
アデノウイルス[, adenouirusu] (n) Adenovirus (ger [Add to Longdo]
イッヒロマン[, ihhiroman] (n) first-person novel (ger [Add to Longdo]
イノベーション(P);イノベイション[, inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
エルゴノビン[, erugonobin] (n) (See エルゴメトリン) ergonovine [Add to Longdo]
カズノバ[, kazunoba] (n) Casanova [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ゴシック小説[ゴシックしょうせつ, goshikku shousetsu] (n) gothic novel [Add to Longdo]
スーパーノバ[, su-pa-noba] (n) supernova [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小说[xiǎo shuō, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novel; fiction, #2,770 [Add to Longdo]
新奇[xīn qí, ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ, ] novelty; new and odd, #13,968 [Add to Longdo]
新星[xīn xīng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] nova (astronomy), #15,027 [Add to Longdo]
小说家[xiǎo shuō jiā, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄐㄧㄚ, / ] novelist, #31,561 [Add to Longdo]
中篇小说[zhōng piān xiǎo shuō, ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novella, #53,968 [Add to Longdo]
沙弥[shā mí, ㄕㄚ ㄇㄧˊ, / ] novice Buddhist monk, #59,384 [Add to Longdo]
新西伯利亚[Xīn xī bó lì yà, ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Novosibirsk (city in Russia), #90,649 [Add to Longdo]
新西伯利亚市[Xīn xī bó lì yà shì, ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕˋ, 西] Novosibirsk, city in Russia, #219,871 [Add to Longdo]
新斯科舍[Xīn sī kē shè, ㄒㄧㄣ ㄙ ㄎㄜ ㄕㄜˋ, ] Nova Scotia province, Canada [Add to Longdo]
老残游记[lǎo cán yóu jì, ㄌㄠˇ ㄘㄢˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] novel by late Qing novelist Liu E 劉鶚|刘鹗, classified as novel of denunciation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノヴェル[のう゛ぇる, noveru] Novell [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
ノベル[のべる, noberu] Novell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短編小説[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Nov
      n 1: the month following October and preceding December [syn:
           {November}, {Nov}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top